Miercuri, 19 Februarie

Nota de Fundamentare -HG nr.118/19.02.2014

Fișiere atașate

NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr.118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale

Secţiunea 1 -  Titlul actului normativ

Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale

Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ

1.Descrierea situaţiei actuale. Legea nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 9 noiembrie 2012, reglementează crearea un sistem unitar şi coerent de evaluare și certificare a calității realizat exclusiv de structuri ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Noul sistem de acreditare are în vedere atât acreditarea furnizorilor de servicii sociale, cât și acreditarea serviciilor sociale acordate de către aceștia. De asemenea, în timp ce evaluarea în vederea acreditării a furnizorilor de servicii sociale are la bază un set de criterii administrative, evaluarea serviciilor sociale  nu se mai bazează pe un singur set de standarde generale, ci pe  standarde minime de calitate specifice  diverselor categorii de servicii sociale. Totodată, procedura de acreditare presupune două etape, una de verificare administrativă realizată de personal de specialitate de la nivelul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice şi una de evaluare în teren, realizată de inspectorii sociali de la nivelul agenţiilor teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială. Noua procedură se va aplica atât furnizorilor de servicii sociale care erau deja acreditaţi la data intrării în vigoare a prevederilor Legii nr.197/2012, cu modificările ulterioare, cât şi celor noi  intraţi în sistem.

Rezumând, principalele noutăți aduse de Legea nr.197/2012, cu modificările ulterioare urmăresc:

Crearea unui sistem de evaluare, monitorizare şi control echitabil şi  transparent:

acreditarea furnizorilor de servicii sociale pe baza unor criterii specifice şi acordarea certificatului de acreditare pe perioadă nedeterminată;
acreditarea serviciilor sociale, în baza standardelor minime de calitate şi acordarea licenţei de funcţionare pe o perioadă de cinci ani urmată de reacreditarea acestora;
încadrarea opţională, la cererea furnizorului, a  serviciilor sociale acordate pe trei nivele de calitate, în baza unor indicatori de performanţă.

Organizarea unor structuri de specialitate la nivelul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în cadrul direcției cu responsabilităţi în domeniu:

compartimentul de acreditare (analizează rapoartele de evaluare și propune acordarea/neacordarea acreditării);
compartimentul de standardizare (elaborează standarde, indicatori, ghiduri metodologice, proceduri).

Introducerea de sancţiuni pentru nerespectarea legislaţiei în domeniu.

Reglementările cuprinse în Legea nr.197/2012, cu modificările ulterioare vor avea următoarele rezultate favorabile:

Eliminarea conflictului de interese în evaluarea calităţii serviciilor, cauzat de participarea,  la evaluarea serviciilor sociale, a reprezentanților unor instituții și organizații furnizoare de servicii sociale, așa cum se realizează în prezent;
Transparenţă şi claritate a procedurii de acreditare: utilizarea de către evaluatori a unor proceduri unice şi transparente;
Recunoaşterea/încurajarea performanţei serviciilor sociale, prin încadrarea în nivele de calitate;
Realizarea monitorizării şi controlului în domeniu, pe criterii egale, echitabile şi transparente, precum şi introducerea unor sancţiuni clare în caz de încălcare a prevederilor legale;
Coordonarea şi monitorizarea unică a condiţiilor de asigurare a calităţii în domeniul serviciilor sociale de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;
Realizarea evaluării în teren, după o planificare strictă, de către inspectorii sociali; de asemenea se reduc costurile, inspectorii sociali având oricum atribuția de a efectua activităţi de evaluare şi control a serviciilor sociale.

Termenele referitoare la intrarea în vigoare a legii și implementarea noilor proceduri au fost prorogate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2013 pentru modificarea art.37, precum și pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.35 alin.(2) și art.38 din Legea 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobată prin Legea nr.284/2013, având în vedere unele blocaje care ar fi putut să apară în aplicarea procedurilor de acreditare, respectiv:

faptul că,  pentru unele servicii sociale, standardele minime de calitate în vigoare care sunt obligatorii pentru eliberarea licenţei de funcţionare, vor fi revizuite până la finele anului în curs, ceea ce va determina inechitate în sistem în ceea ce priveşte condiţiile de evaluare în cadrul aceleaşi categorii de servicii sociale. (Standardele minime de calitate, în vigoare la data de 31 decembrie 2013, revizuite pe categorii de servicii sociale cu sau fără cazare, precum și pe tipuri de servicii în funcție de beneficiari - copil, persoane vârstnice, persoane cu dizabilități etc.- și în corelare cu datele cuprinse în fișa de autoevaluare, pentru a permite cuantificarea respectării acestora, se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice).
numărul limitat de personal de la nivelul structurilor de specialitate în domeniul serviciilor sociale din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, care pe lângă atribuţiile de reglementare, monitorizare, implementare programe de interes naţional şi subvenţionare, vor primi atribuţii suplimentare de standardizare şi acreditare.
numărul redus de inspectori sociali de la nivelul agenţiilor teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială care, conform legii, îndeplinesc misiuni de control şi în ceea ce priveşte acordarea beneficiilor de asistenţă socială.
constrângerile existente, în anul în curs, privind angajarea de personal în sistemul bugetar şi efectuarea de cheltuieli cu bunuri şi servicii.

2.Schimbări preconizate. Prezentul act normativ reglementează normele metodologice de aplicare a Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare.

Actul normativ stabilește:

procedura de acreditare a furnizorilor, documentele justificative solicitate pentru eliberarea certificatului de acreditare, etapele de evaluare şi termenele aferente, atribuțiile evaluatorilor, modelul certificatului de acreditare etc.
procedura de acreditare a serviciilor sociale, documentele justificative solicitate pentru eliberarea licenței provizorii/licenței de funcționare, etapele de evaluare şi termenele aferente, responsabilitățile evaluatorilor și ale inspectorilor sociali, modalitățile de eliberare a licenței de funcționare, modelul fişei de autoevaluare, al raportului de evaluare în teren, al  licenţei de funcţionare.
procedura de evaluare a nivelelor de calitate şi încadrarea în clasele corespunzătoare, documentele solicitate, etapele şi termenele de evaluare, modelul siglei aferente clasei de calitate.
modalitățile de acordare a deciziilor de suspendare sau retragere a acreditării furnizorului și serviciului social.

În aplicarea prezentelor normelor metodologice, pe lângă modelul certificatului de acreditare, al licenței de funcționare, al siglei aferente clasei de calitate, modelul fişei de autoevaluare, al raportului de evaluare în teren, în anexe sunt prevăzute modele la o serie de alte documente ce sunt utilizate în cadrul procedurilor, după cum urmează:

model cerere de acreditare, cerere de licențiere a serviciului/cerere de reacreditare a serviciului, cerere de încadrare în clase de calitate.
model angajament privind respectarea  obligației prevăzute la art.10 alin.(3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările ulterioare și angajament al furnizorului de a notifica Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice asupra oricăror modificări referitoare la serviciul social acreditat, intervenite după acordarea licenței de funcționare.
model notificare de acreditare a serviciului, notificare de retragere a acreditării provizorii a serviciului social, notificare de reacreditare a serviciului social.
model referat de evaluare a furnizorului, referat de evaluare a serviciului social, referat de evaluare a calităţii serviciului social.
model decizie de acreditare a furnizorului, decizie de respingere a acreditării furnizorului, decizie de acordare a licenţei provizorii, decizie de acordare a licenţei de funcţionare, decizie de retragere a licenţei provizorii, decizie de reacreditare a serviciului social, decizie de încadrare a serviciului social într-o clasă de calitate, decizie de respingere a cererii de încadrare în clase de calitate a serviciului social, decizie de suspendare a acreditării serviciului social, decizie de retragere a acreditării serviciului social, decizie de retragere a acreditării furnizorului.
model raport de evaluare a calității pentru încadrarea într-o clasă de calitate, raport de constatare pentru suspendarea/retragerea acreditării serviciilor sociale.

Pentru realizarea acreditării, în cadrul direcției de specialitate din Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, se organizează compartimentul de acreditare, precum și compartimentul de standardizare.

3.Alte informaţii. Având în vedere prevederile art.35 alin.(2) din Legea 197/2012, cu modificările ulterioare, conform cărora furnizorul de servicii sociale acreditat în baza Hotărârea Guvernului nr. 1.024/2004, cu modificările ulterioare, au obligația de a depune cererile de acreditare în vederea eliberării certificatului de acreditare ca furnizor de servicii sociale şi a licenţei de funcţionare a serviciilor acordate, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr.197/2012, cu modificările ulterioare, există riscul ca furnizorii de servicii sociale să depună cererile de acreditare în bloc, pe parcursul unei perioade de una - două luni, ceea ce va face imposibilă procesarea solicitărilor de acreditare, în termenul prevăzut de lege, precum și evaluarea în teren de către personalul existent.

Drept urmare, prin prezentele norme metodologice se propune ca Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice să planifice furnizorii acreditați în vederea transmiterii cererilor de acreditare, planificarea acestora urmând a fi comunicată pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Secţiunea a 3-a - Impactul socio-economic al prezentului act normativ

1. Impact macro-economic. Actul normativ nu se refera la acest subiect.

1.1. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat. Actul normativ nu se refera la acest subiect.

2. Impact asupra mediului de afaceri. Actul normativ nu se refera la acest subiect.

3. Impact social. Asigurarea, menţinerea şi îmbunătăţirea permanentă a calităţii serviciilor sociale va avea impact direct asupra calităţii vieţii beneficiarilor finali - persoanele vulnerabile. Aceste persoane, aflate în situaţie de risc social, pot astfel să se adreseze unei game mai largi şi diversificate de servicii sociale şi să primească ajutor şi suport specializat, în conformitate cu nevoile individuale, dar  şi cu aşteptările lor.

Furnizorii de servicii sociale (beneficiarii indirecţi) îşi pot dezvolta  activitatea în domeniu, în baza unor reglementări clare şi accesibile, cu respectarea unor principii de bază ale pieţii, cum ar fi transparenţa şi concurenţa. 

Respectarea principiului transparenţei privind calitatea serviciilor va avea impact atât asupra furnizorilor de servicii sociale, asigurând un mediu concurenţial pentru promovarea bunelor practici şi a performanţei, cât şi asupra gestionării eficiente a fondurilor publice şi a resurselor umane şi materiale utilizate.

4. Impact asupra mediului. Actul normativ nu se referă la acest subiect.

5. Alte informaţii. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei