Marți, 19 Martie

Nota de Fundamentare - HG nr. 159 /19.03.2019

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 159/2019 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic pentru anul de cerere 2018

 

 

Secțiunea 1.  Titlul prezentului act normativ.

Hotărâre pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic pentru anul de cerere 2018

Secțiunea a 2-a.  Motivul emiterii actului normativ.

1. Descrierea situației actuale

          Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.104/2015, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanță, au fost aprobate schemele de plăți directe și ajutoarele naționale tranzitorii, ca mecanisme de susținere a producătorilor agricoli care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020.

          Ajutoarele naționale tranzitorii  reprezintă plăți care se acordă fermierilor din sectoarele care au beneficiat de plăți naționale directe complementare în anul 2013, iar condițiile specifice de acordare a ajutoarelor naționale tranzitorii sunt identice cu cele pentru acordarea plăților naționale directe complementare, aferente anului 2013.

          În anul 2013 s-au acordat plăți naționale directe complementare astfel:

          -în sectorul vegetal, plăți decuplate de producție, în cuantum fix/ha pentru culturile amplasate pe teren arabil  și o plată națională directă complementară pentru: in pentru fibră, cânepă pentru fibră, tutun, hamei și sfeclă de zahăr.

          -în sectorul zootehnic, plăți decuplate de producție la specia bovine, în sectorul lapte și la specia bovine, în sectorul carne, iar plăți cuplate de producție la speciile ovine/caprine.

          Plafoanele alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul vegetal și zootehnic se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015, cu modificările și completările ulterioare.

2. Schimbări preconizate

          Prezentul act normativ stabilește pentru anul de cerere 2018 plafoanele maxime pentru ajutoarele naționale tranzitorii pentru culturile amplasate pe teren arabil –ANT 1, in pentru fibră- ANT 2, cânepă pentru fibră- ANT 3, tutun- ANT 4, hamei- ANT 5 și sfeclă de zahăr - ANT 6, astfel:

          a) 102.361,800 mii euro, în echivalent 477.394,963 mii lei pentru culturile amplasate pe teren arabil;

          b) 6,600 mii euro, în echivalent 30,781 mii lei pentru in pentru fibră și cânepă pentru fibră;

          c) 1.656,200 mii euro, în echivalent 7.724,186 mii lei pentru tutun;

          d) 100,800 mii euro, în echivalent 470,111 mii lei pentru hamei;

          e) 1.818,600 mii euro, în echivalent 8.481,587 mii lei pentru sfeclă de zahăr.

          Prezentul act normativ stabilește pentru anul de cerere 2018 plafoanele maxime pentru ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul zootehnic astfel:

          a) 22.228,800 mii euro, în echivalent 103.670,677 mii lei pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul lapte;

          b) 93.416,400 mii euro, în echivalent 435.675,406 mii lei pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul carne;

          c) 46.877,400 mii euro, în echivalent 218.626,818 mii lei pentru schema cuplată de producție, speciile ovine/caprine.

          Potrivit  prevederilor art. 37 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr.1307/2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008  al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009  al Consiliului, cuantumul total al ajutoarelor naționale tranzitorii care pot fi acordate de România în oricare dintre sectoarele care au beneficiat de plăți naționale directe complementare în anul 2013, este limitat în anul 2018 la 60% din pachetele financiare sectoriale specifice, autorizate prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei C(2013) 6381 din 4 octombrie 2013.

          Cuantumurile per unitate de măsură se calculează de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin raportarea plafoanelor stabilite prin prezentul act normativ la numărul total de hectare/cantitățile de lapte/efectivele eligibile pentru anul 2018 corespunzătoare fiecărui ANT.

3. Alte informații

Nu este cazul

Secțiunea a 3-a  Impactul socioeconomic al prezentului act normativ

1. Impactul macroeconomic

Acordarea ajutoarelor naționale tranzitorii contribuie la asigurarea capitalului financiar necesar pentru derularea activităților specifice din agricultură.

11. Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat

Beneficiarii plăților sunt cei prevăzuți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015.

Prevederile prezentei hotărâri se aplică unui număr de circa 660 mii beneficiari.

2. Impactul asupra mediului de afaceri

Se creează oportunități de creștere atât a fluxului comercial al input-urilor necesare fermierilor, cât și a fluxului de capital angajat pentru finanțarea activităților agricole.

2 1 Impactul asupra sarcinilor administrative

Nu este cazul.

 

2 2 Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii

Nu este cazul.

 

3. Impactul social

Nu este cazul

4. Impactul asupra mediului

Nu este cazul

5. Alte informații

Nu este cazul

Secțiunea a 4-a  Impactul financiar asupra bugetului general consolidat

          Suma totală necesară aplicării ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic este de 268.466,6 mii euro, în echivalent  1.252.074,529 mii lei, repartizată astfel:

          Suma totală necesară aplicării ajutoarelor naționale tranzitorii din sectorul vegetal prevăzute de prezentul act normativ este de 105.944,000 mii euro, în echivalent 494.101,628 mii lei și se asigură în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru anul 2019 la cap. 83.01 “Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare”, titlul 40 “Subvenții”, art. 40.15 “Sprijinirea producătorilor agricoli” – ajutoare naționale tranzitorii în sectorul vegetal.

          Suma totală necesară aplicării ajutoarelor naționale tranzitorii din sectorul zootehnic prevăzute de prezentul act normativ este de 162.522,600 mii euro, în echivalent 757.972,901 mii lei și se asigură în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru anul 2019 de la cap. 83.01 “Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare”, titlul 40 “Subvenții”, art. 40.15 “Sprijinirea producătorilor agricoli” – ajutoare naționale tranzitorii în sectorul zootehnic.

          În conformitate cu prevederile art. 106 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005  și (CE) nr. 485/2008  ale Consiliului, cursul de schimb utilizat pentru plățile ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul vegetal este  de 4,6638 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 28 septembrie  2018 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 351 din 1 Octombrie 2018.

Secțiunea a 5-a  Efectele prezentului act normativ asupra legislației în vigoare

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor prezentului act normativ:

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a prezentului act normativ;

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții.

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect

11 Compatibilitatea prezentului act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice

 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect

2. Conformitatea prezentului act normativ cu legislația comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare

Prezentul act normativ este conform cu:

          -Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului  din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului cu modificările și completările ulterioare;

          -Decizia de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a plăților naționale directe complementare în România pentru anul 2013.

3.Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare

 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect

4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect

5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente

Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr.157/2005.

6. Alte informații

Prezentul act normativ nu contravine dispozițiilor Convenției europene a drepturilor omului și ale protocoalelor adiționale la aceasta, ratificate de România, și nici jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului.

Secțiunea a 6-a  Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ

1. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate

Au avut loc discuții în cadrul Comisiei pentru Dialog Social, cu participarea reprezentanților fermierilor din sectoarele vegetal și zootehnic.

 

2.Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea, precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul prezentului act normativ

Nu este cazul.

3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care prezentul act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect

4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect

5. Informații privind avizarea de către:

a)Consiliul Legislativ

b)Consiliul Suprem de Apărare a Țării

c)Consiliul Economic și Social

d)Consiliul Concurenței

e)Curtea de Conturi

Proiectul prezentului act normativ a fost avizat de Consiliului Legislativ prin avizul nr. 197/2019.

6. Alte informații

Nu este cazul

Secțiunea a 7-a  Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea prezentului act normativ

1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării prezentului act normativ

În procesul de elaborare a prezentului act normativ au fost îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

Acțiunea de informare se face prin afișarea pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, www.madr.ro.

2.Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării prezentului act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice

 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect

3. Alte informații

Nu este cazul

  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei