Joi, 30 Martie

Nota de Fundamentare - HG nr. 181/30.03.2017

Fișiere atașate

NOTA DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 181/2017 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.360/2001 privind atestarea domeniului public al județului Tulcea, precum și al municipiului Tulcea, al orașelor și comunelor din județul Tulcea

În conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (3) din Legea  nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, domeniul public al județelor este alcătuit din bunurile prevăzute în anexa la acest act normativ, precum și din alte bunuri de uz sau de interes public județean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului județean, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național.

În aplicarea dispozițiilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 1360/2001 privind atestarea domeniul public al județului Tulcea, precum și al municipiului Tulcea, al orașelor și comunelor din județul Tulcea.

Potrivit prevederilor acestei legi, Consiliul Județean Tulcea a aprobat inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Tulcea, prin adoptarea Hotărârii nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Tulcea, modificată și completată ulterior, inventar atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1360/2001 privind atestarea domeniului public al județului Tulcea, precum și al municipiului Tulcea, al orașelor și comunelor din județul Tulcea, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 18/24.02.2012 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 57/05.07.2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Tulcea, cu modificările, și completările ulterioare, s-a aprobat includerea unor noi poziții cu nr. 294, 295, 296, 297, 298 „Drum Județean 222N Tulcea (Trecerea cu Bacul) – Tudor Vladimirescu – Ceatalchioi – Pardina-Chilia Veche” și respectiv nr. 299 „Teren aferent Drum Județean 222N”.

De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008 se însușește inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea prin care se atestă la poziția 1028 din cadrul anexei 4,  bunul cu denumirea – „stradă și trotuar aferent strada Bacului”, iar prin Hotărârea Consiliului  Local al Municipiului Tulcea nr. 20/26.01.2017 se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Tulcea în domeniul public al județului Tulcea  a străzilor Viticulturii, Orizontului și Bacului.

În vederea accesării surselor de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6, Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1., stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel dedicat zonei de Investiții teritoriale integrate Delta Dunării, pentru obiectivul de investiții ,,Modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Tulcea – Chilia Veche”, a fost necesară îndeplinirea unuia din criteriile de selecție prevăzute în ghid care face trimitere la conexiunea drumului propus pentru modernizare cu rețeaua TEN-T, reprezentată în Județul Tulcea de drumul național DN22, Brăila – Tulcea- Constanța.

Pentru realizarea conexiunii cu rețeaua TEN-T a fost necesară schimbarea originii (km.0+000) drumului județean de la intersecția cu DJ222C în intravilanul municipiului Tulcea, la intersecția străzii Viticulturii cu DN22 (strada Babadag, zona PECO).

Prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 10/27.01.2017, cu acordul Consiliului Local Tulcea, exprimat prin Hotărârea nr. 20/26.01.2017 precizată anterior, au fost preluate din domeniul public al municipiului Tulcea, trecute în domeniul public al județului Tulcea și încadrate în categorie funcțională a drumurilor de interes județean, a drumurilor de interes local – strada Viticulturii, strada Orizontului și strada Bacului.

Pentru îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și selecție a proiectului referitoare la proprietatea publică a infrastructurii, Consiliul Județean Tulcea a întocmit documentația necesară înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra drumului județean și a terenului aferent drumului.

 În urma măsurătorilor efectuate, au fost stabilite datele de identificare ale drumului cu privire la lungimea reală, motiv pentru care, prin Hotărârea Consiliului Județean Tulcea nr. 25/2017 s-a modificat anexa nr. 1 și 2  la Hotărârea Consiliului Județean nr. 10/2017 privind aprobarea modificării traseului și lungimii drumului județean DJ222N, Tulcea – Ceatalchioi – Pardina – Chilia Veche, prin încadrarea în categoria funcțională a drumurilor de interes județean, a drumurilor de interes local - Strada Viticulturii, Strada Orizontului și Strada Bacului din municipiul Tulcea.

 

De asemenea, se abrogă pozițiile nr. 129 și nr. 144 din anexa nr. 2 ”Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Tulcea” la Hotărârea Guvernului nr. 1360/2001, cu modificările și completările ulterioare, în vederea introducerii în lungimea drumului DJ 222N pentru realizarea conexiunii cu rețeaua de transport TEN-T, condiție de eligibilitate a obiectivului de investiție ,,Modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Tulcea – Chilia Veche”.

Deoarece inventarul bunurilor din domeniul public al Județului Tulcea este cuprins în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1360/2001, cu modificările și completările ulterioare, se impune completarea acestei anexe, cu imobilele menționate mai sus astfel, după poziția nr. 286 se introduc trei poziții, pozițiile nr. 287, 288 și 289, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Consiliul Județean Tulcea a certificat faptul că bunurile imobile care fac obiectul prezentului act normativ nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public național, impunându-se atestarea acestor bunuri de interes public local și cuprinderea lor în lista bunurilor ce aparțin domeniului public al unităților administrativ – teritoriale din județul Tulcea.

Consiliul Județean Tulcea face precizarea că bunurile imobile înscrise în anexa prezentei hotărâri nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire, depuse în temeiul actelor normative cu caracter special privind fondul funciar, respectiv cele care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv de statul român în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, nu sunt grevate de sarcini și nu fac obiectul vreunui litigiu, hotărârea Consiliului Județean Tulcea fiind supusă controlului de legalitate conform Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, așa cum rezultă și din adresa ce însoțește prezenta hotărâre.

De asemenea, pentru imobilele în cauză nu au fost formulate cereri de retrocedare, în baza Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt grevate de sarcini și nu fac obiectul vreunui litigiu.

Prezenta hotărâre este un act administrativ individual, astfel încât îi sunt incidente prevederile art. 6 alin. (2) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009.

 

 

Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.360/2001 privind atestarea domeniului public al județului Tulcea, precum și al municipiului Tulcea, al orașelor și comunelor din județul Tulcea.

 

 

 

 

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene - Sevil Shhaideh

 

  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei