Marți, 30 Aprilie

Nota de Fundamentare -HG nr.223/30.04.2013

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 223 /2013
pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat din domeniul de activitate al Serviciului de Informații Externe

 

La nivelul anului 2002, răspunzând imperativului Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, modificată şi completată, Serviciul de Informaţii Externe, instituţie deţinătoare de informaţii clasificate secret de stat, a întocmit şi supus aprobării Guvernului lista cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat din domeniul său de activitate.

În intervalul de timp de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 1209/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat din domeniul de activitate al Serviciului de Informaţii Externe şi până în prezent, în confruntarea cu provocările contextului extern, problematicile din responsabilitatea Serviciului de Informații Externe s-au diversificat, Serviciul cunoscând multiple transformări, conforme cu statutul de membru al comunităţii de informaţii euroatlantice. Prin urmare, se impune reevaluarea categoriilor de informaţii secrete de stat şi identificarea acestora într-o manieră exhaustivă, care să răspundă intereselor de securitate ale instituţiei.

De asemenea, în aplicarea dispozițiilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe, modificată şi completată, potrivit cărora activitatea Serviciului are caracter secret de stat, este necesară detalierea termenului de „activitate”, acesta fiind deseori raportat limitativ doar la o parte din aria de responsabilităţi ale instituţiei.

Categoriile de informaţii clasificate din domeniul de activitate al Serviciul de Informaţii Externe sunt reglementate, in extenso, doar de Hotărârea Guvernului nr. 1209/2002, al cărei caracter militar a relevat în timp o serie de vulnerabilităţi în asigurarea protecţiei sediilor, categoriilor de activităţi şi a personalului instituţiei, generate de inopozabilitatea faţă de terţi.

Pornind de la asemenea premise şi având în vedere protecţia minimă asigurată prin economia dispoziţiilor legale în materie, unele sedii, structuri şi tipuri de activităţi ce se desfăşoară în/de către acestea au fost sau prezintă riscul de a fi deconspirate. În consecinţă, proiectul de act normativ îşi propune ca, prin publicarea în Monitorul Oficial al României, să se instituie cadrul normativ adecvat pentru protecţia juridică a activităţii Serviciului, în ansamblul ei.


Menţionăm că, în elaborarea noii Liste cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat din domeniul de activitate al Serviciului de Informaţii Externe, au fost avute în vedere categoriile de informaţii secret de stat consacrate de art. 17 din Legea nr. 182/2002, precum şi dispoziţiile Legii nr. 1/1998, astfel încât, prin publicarea în Monitorul Oficial al României, proiectul supus aprobării Guvernului nu aduce prejudicii siguranţei naţionale şi apărării ţării.

Având în vedere dinamica activităţilor şi implicaţiile determinate de necesitatea asigurării compatibilităţii clasificării informaţiilor cu standardele NATO şi UE, în proiectul de hotărâre se propune ca informaţiile din listă să poată fi detaliate pe domenii concrete de activitate, prin ordin al directorului Serviciului de Informaţii Externe, asigurându-se operativitate în adaptarea conţinutului acestora la schimbările ce se vor produce în acest domeniu.

Atribuirea nivelurilor de secretizare a informaţiilor secrete de stat se va efectua conform prevederilor ghidului elaborat de Serviciul de Informaţii Externe, potrivit prevederilor art. 24 alin. (7) din Legea nr. 182/2002, realizându-se clasificarea corectă şi uniformă pentru informaţiile specifice instituţiei.

Prezentul act normativ a fost iniţiat în temeiul dispoziţiilor art. 22 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 182/2002 şi ale art. 6 şi 12 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, modificată şi completată.

Actul normativ nu prezintă impact asupra domeniului social, economic şi de mediu, asupra bugetului general consolidat sau asupra legislaţiei în vigoare şi, în consecinţă, conform prevederilor art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării guvernului, nu este necesară întocmirea instrumentului de prezentare şi motivare prevăzut în anexa care face parte integrantă din hotărârea guvernului.

Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 334/2013.

 

 

 

 

Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat din domeniul de activitate al Serviciului de Informații Externe.

 

 

Directorul Serviciului de Informații Externe

 

Teodor-Viorel Meleșcanu Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei