Miercuri, 30 August

Nota de Fundamentare - HG nr. 616/30.08.2017

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 616/2017 privind  reglementarea situației juridice a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Clubul Sportiv Dinamo București și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Statul român deține, în proprietate publică și privată, unele imobile situate în şos. Ştefan cel Mare nr. 7-9, sector 2 București. Administratorul acestor imobile este Ministerul Afacerilor Interne, prin Clubul Sportiv Dinamo București.

Prin Hotărârea Guvernului nr.1093/2013, Campionatul European de Fotbal 2020 și candidatura României pentru organizarea la București a unor meciuri din cadrul Turneului final au fost declarate de interes public și de importanță națională. În acest context, România a obținut dreptul de a organiza patru meciuri din cadrul Campionatul European din 2020 pe Arena Națională din Capitală.

Pentru antrenamentele oficiale ale echipelor naționale participante, România are obligația, potrivit regulilor U.E.F.A., de a pune la dispoziție alte patru stadioane la standarde internaționale.

Una dintre arenele identificate este cea situată în şos. Ştefan cel Mare nr. 7-9, sector 2 Bucureşti, cunoscută ca „Stadionul Dinamo”. În luna martie a.c., Federația Română de Fotbal, care este angrenată alături de Guvernul României și Primăria Municipiului București în organizarea acestui important eveniment sportiv, a solicitat Ministerului Afacerilor Interne să inițieze demersurile necesare pentru a se asigura modernizarea Stadionului Dinamo în perspectiva Turneului Final Euro 2020. Realizarea unui stadion la standarde internaționale, prin utilizarea în acest sens a imobilului pe care este amplasată baza sportivă a Clubului Sportiv Dinamo București, reprezintă o oportunitate pentru realizarea interesului public declarat prin Hotărârea Guvernului nr.1093/2013, având în vedere că bunul edificat va servi publicului larg amator de sport.

Prin Hotărârea Guvernului nr.1086/2000, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr.207/2002, Guvernul, în calitate de administrator general al bunurilor aparținând proprietății publice și private a statului (art. 11 lit. m din Legea nr. 90/2001), a împuternicit Ministerul Afacerilor Interne să închirieze anumite bunuri, aflate în domeniul privat al statului, sau să le atribuie Clubului Sportiv Dinamo București (persoană juridică de drept public aflată în subordinea MAI) în vederea asocierii cu Asociația Clubul Sportiv „Fotbal Club Dinamo” București (persoană juridică de drept privat, organizată potrivit reglementărilor aplicabile asociațiilor și fundațiilor).

Precizăm că scopul asocierii dintre C.S. Dinamo și Asociația C.S.F.C. Dinamo îl reprezenta susținerea și promovarea activității sportive de performanță a celor două cluburi și exploatarea eficientă și rentabilă a bazei materiale ce intră în compunerea imobilului menționat.

Din anul 2005, Asociația C.S.F.C. Dinamo nu a mai realizat activități sportive, toate atributele de club de fotbal fiind transferate Societății Dinamo 1948 (care, în baza licenței obținute, participă în competițiile sportive), iar din anul 2010, Asociația C.S.F.C. Dinamo se află în procedură de insolvență.

De asemenea, contractul de prestări servicii, dintre Asociație și Societate nu izvorăște din Hotărârea Guvernului nr.1086/2000.

Așadar, bunurile care fac obiectul asocierii sunt proprietatea statului, iar atributul administrării acestora revine Guvernului României, conform art. 11 lit. m) din Legea 90/2001. Pentru statul român, există obligația de a-și exercita prerogativele de proprietar, astfel încât bunurile sale să fie exploatate judicios, în condiții de eficiență și rentabilitate. Pe de altă parte, se creează o oportunitate de a dezvolta baza sportivă existentă și de a oferi publicului larg şi sportivilor condiții pentru practicarea sporturilor ori pentru participarea la evenimentele sportive găzduite de arena sportivă.

Realizarea unui stadion la standarde internaționale, se poate face prin intermediul Companiei Naționale de Investiții (C.N.I.), în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.25/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Întrucât, scopul pentru care a fost adoptată Hotărărea Guvernului nr.1086/2000 nu mai subzistă, nici din perspectiva condițiilor de organizare a activităților sportive, nici în ceea ce privește eficiența și rentabilitatea exploatării bunurilor, statul este dator să-și exercite prerogativele și să decidă cu privire la buna administrare a imobilelor deținute în proprietate. Coroborat cu interesul național exprimat față de evenimentul sportiv european, s-a procedat la identificarea terenurilor şi construcțiilor proprietate publică/privată a statului care pot fi utilizate pentru realizarea unei arene sportive.

Cu această ocazie, s-a constatat faptul că în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 sunt înscrise două imobile, nr. M.F.P. 35328 și nr. M.F.P. 159408, situate la aceeași adresă poștală, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – C.S. Dinamo București. Precizez că nr. M.F.P. 159408 a fost înscris în inventar cu referire eronată la C.F. nr. 211031. În fapt, imobilul a revenit în domeniul public al statului prin Hotărârea Guvernului nr.409/2014 în cuprinsul căreia se face vorbire de C.F. nr. 229709; acesta reprezintă o componentă a bazei sportive a CS Dinamo, şi figurează în extrasul de C.F. nr. 235933 cu denumirea ,,Sală sport lupte” (C56, suprafață construită de 1247mp).

Prin urmare, prin prezentul act normativ se propune comasarea celor două bunuri la nr. M.F.P. 35328.

De asemenea, se propune actualizarea valorii imobilului astfel rezultat, ca urmare a reevaluării și actualizării datelor de identificare reieșite în urma executării lucrărilor tehnice de cadastru, precum și dezmembrării unei părți de imobil care se află în administrarea unui alt ordonator de credite.

 

O altă operațiune juridică vizată prin prezentul act normativ este aceea de trecere a unor părți de imobil, de natura celor care au făcut obiectul celor două hotărâri ale Guvernului menționate, din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Clubul Sportiv Dinamo București.

În cadrul aceluiași demers, părțile de imobil menționate (terenuri, amenajări la terenuri și construcții) vor fi înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 și se vor comasa la nr. M.F.P. 35328.

Astfel, activele fixe corporale, proprietate privată a statului, reevaluate ținând cont de rata inflației, care trec în proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Afacerilor Dinamo Interne – Clubul Sportiv București sunt următoarele: adăpost grup electrogen, intrare principală potcoavă, pavilion central – parțial, tribuna oficială, tribuna I+II+ amenajări sub tribuna II, trepte acces, amenajare teren gazon, wc public I, wc public II, garaj auto utilaje; baracă metalică garaj rampa, tribune + amenajări sub tribune Stadion Victoria, tribune Stadion Victoria (2 buc.), tribune + amenajări sub tribune Stadion Victoria, tribune + amenajări sub tribune Stadion Victoria, amenajare teren gazon Stadion Victoria, centru fotbal juniori (tineret), amenajare teren fotbal 1 iarba sintetică, amenajare teren fotbal 2 gazon, baracă metalică fotbal și teren cu St= 126.975,60 mp, cu o valoare totală de 67.147.063,82 lei, ce se comasează cu valoarea actualizată a imobilului cu nr. M.F.P.35328, respectiv 118.056.760,82 lei.

Diminuarea sau majorarea suprafețelor de teren rezultate în urma executării lucrărilor tehnice de cadastru și intabulării în cartea funciară se datorează diferenței dintre sistemul de măsurare a imobilului la data luării acestuia în evidență și cel actual, în sistemul național de proiecție, vechiul sistem de măsurare avea o precizie inferioară celui actual, întrucât nu lua în calcul diferențele de nivel sau alte elemente de planimetrie ale reliefului.

Menționăm că imobilul în cauză are destinație specială și se încadrează în codul de clasificație 8.19.01, nu este grevat de sarcini, nu se află în vreun litigiu şi nu face obiectul unor cereri de revendicare/restituire formulate în baza Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată; această situație rezultă și din Cartea funciară nr.235933.

Precizăm, de asemenea, că statul român, nu şi-a asumat, la momentul emiterii actelor de dispoziție (H.G. nr.1086/2000 şi H.G. nr.207/2002), nicio condiție care să-i limiteze capacitatea de a dispune, ulterior, tot prin act unilateral, cu privire la destinația bunurilor. De altfel, chiar în contractul de asociere se prevede faptul că „prezentul contract nu aduce atingere dreptului de proprietate al statului asupra bazei materiale” (art.27) şi că „la încetarea contractului, în oricare dintre modalitățile prevăzute la art.20, precum şi în orice alte situații, aportul fiecărui asociat se va reîntoarce de drept în patrimoniul acestuia” (art.28). Una dintre acele „alte situații” este şi cea care derivă din exercitarea dreptului de dispoziție al statului român.

Totodată, precizăm faptul că, Clubul Sportiv Dinamo înscris la poz. B2.1 din Cartea funciară nr.235933, este identic cu Clubul Sportiv Dinamo, înscris la poz. B4.1 din aceeași carte funciară, C.I.F. 4266340, potrivit mențiunilor înscrise în Certificatul de înregistrare fiscală nr. 4266340.

Necesitatea și oportunitatea promovării proiectului, realitatea și corectitudinea datelor prezentate aparțin inițiatorului.

Actul normativ se încadrează în prevederile art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, context în care Nota de fundamentare a fost elaborată potrivit prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată. Proiectul propus are caracter individual, context în care nu sunt incidente dispoziţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind   reglementarea situației juridice a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Clubul Sportiv Dinamo București și actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

 

 

 

 

 

Ministrul afacerilor interne - Carmen Daniela Dan Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei