Joi, 26 Octombrie

Nota de Fundamentare - HG nr. 780/26.10.2017

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 780/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului

Secţiunea 1 - Titlul prezentului act normativ

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului

Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normative

1.Descrierea situaţiei actuale . În conformitate cu prevederile Legii nr. 216/2004 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1405/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale de Meteorologie, Administraţia Naţională de Meteorologie „are statut de regie autonomă, care se organizează şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, sub autoritatea Ministerului Mediului”.   

În baza Hotărârii Guvernului nr.297/2017 s-a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie. 

Elaborarea proiectului de modificare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie este determinată de majorarea, în conformitate cu prevederile anexei nr.2, tit.23, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, a sumei acordate de către Ministerul Mediului în calitatea sa de finanţator, Administraţiei Naţionale de Meteorologie la capitolul 8001 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă”, titlul 20 „ Bunuri şi servicii”, de 450 mii lei. De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2017, nu se mai reţin sumele reţinute în proporţie de 10% conform art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare”. În vederea stabilirii sumelor pentru realizarea programului „Asigurarea veghei meteorologice şi cercetarea schimbărilor climatice pentru protecţia oamenilor şi bunurilor împotriva fenomenelor meteorologice periculoase au fost încheiate pe parcursul anului 2017 între Ministerul Mediului în calitate de finanţator şi Administraţia Naţională de Meteorologie în calitate de beneficiar, Contractul de finantare Nr.31/04.01.2017, Contractul de finanţare Nr. 764/07.02.2017, Contractul de finanţare Nr. 2121/13.03.2017 şi Actul Adiţional Nr.1 la Contractul de finanţare Nr. 2121/13.03.2017, încheiat în urma intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2017.

Prin prezentul act normativ rezultă o creştere proporţională a indicatorilor venituri totale, cheltuieli totale, profit brut de 2,97%, valoarea cheltuielilor la 1.000 de lei venituri înregistrând acelaşi nivel cu cel prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 aprobat, respectiv 967,42 lei.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii – înregistrează o creştere de 9,83% determinată de redistribuirea reţinerii de 10% aplicată la emiterea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 şi de alocarea suplimentară în vederea achiziţionării de instrumente de lucru şi echipamente de protecţie dedicate în cadrul temei de Monitorizare a  stratului de zăpadă şi evaluarea riscului de producere a avalanselor; Metodologii de evaluare a riscului de avalanşe;

În vederea fundamentării creşterii cheltuielilor de natură salarială s-a ţinut cont de respectarea obiectivelor de politică salarială stabilite prin Legea bugetului de stat şi a art.10 alin (2) lit a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013. Creşterea cu 1,60% a cheltuielilor cu personalul a fost determinată deː necesitatea corelării salariilor de baza ale salariaţilor, mai ales cu studii superioare faţă de cei cu studii medii care au beneficiat în ultimii doi ani de alinierea la nivelul salariului minim brut lunar garantat în plată şi de a asigura astfel un nivel stimulator al salariilor întregului personal, de extinderea activităţii care vizează efectuarea de măsurători ale parametrilor meteorologici specifici activităţii de nivologie la un numar de încă 7 staţii meteo faţă de cele 5 existente în prezent în reţeaua naţională de specialitate, până la finele anului 2017.

Conform art. 59 alin. 6 lit.c) din Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, cu modificările și completările ulterioare, creşterea câştigului mediu brut pe salariat nu duce la diminuarea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile, acestea fiind de asemenea în creştere, şi nu afectează funcţionarea în bune condiţii a activităţii regiei pe termen scurt, mediu şi lung.

Cheltuielile financiare au înregistrat o creştere de 20% determinată de creşterea cheltuielilor din diferenţe de curs valutar.

Fundamentarea elementelor de venituri și cheltuieli s-a efectuat având în vedere programul de activitate al Administraţiei Naţionale de Meteorologie pe anul 2017.

Urmare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2017 prin care se precizează că sumele reținute conform prevederilor art. 21 din Legea privind finanțele publice nr. 500/2002 se repartizează, cheltuielile cu investițiile au fost majorate cu 71 mii lei față de bugetul aprobat.

În concordanţă cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, profitul net al anului 2017 în valoare de 1.658 mii lei se va repartiza după cum urmează:

- 5% rezerve legale;

- 50% vărsăminte la bugetul statului;

- profitul nerepartizat se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare.

Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al Administraţiei Naţionale de Meteorologie nr. 10/06.10.2017 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat aferent anului 2017, care cuprinde rectificări între diferite capitole de venituri şi cheltuieli în sensul majorării sau diminuării lor cu respectarea prevederilor art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013.

Proiectul  Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.

La fundamentarea indicatorilor economico-financiari s-au avut în vedere recomandările şi propunerile organelor de control şi de audit.

Administraţia Naţională de Meteorologie nu înregistrează arierate.

1.1. În cazul proiectelor de acte normative care transpun legislaţie comunitară sau creează cadrul pentru aplicarea directă a acestuia.. Actul normativ nu se referă la cest subiect.

2.Schimbări preconizate. Prin promovarea prezentului act normativ se au în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, care presupune următoarele modificări :

 -”b)  transferuri”, se suplimentează de la 47.700 mii lei la 49.450 mii lei  și,

Sursele de finanțare a investițiilor – alocații de la buget au fost majorate de la 639 mii lei la 710 mii lei

Câștigul mediu lunar se modifică având în vedere necesitatea corelării salariilor personalului cu studii superioare față de cel cu studii medii.

3.Alte informaţii. Nu au fost identificate. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei