Marți, 29 Nov

Nota de Fundamentare -HG nr.904/29.11.2016

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 904/2016 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi  gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.183/2014 privind nominalizarea autorităților implicate în sistemul de management și control al fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020

Secțiunea 1 Titlul actului normativ

Hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi  gestionare a  fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1183/2014 privind nominalizarea autorităților implicate în sistemul de management și control al fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020

Secțiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale. În prezent, cadrul instituţional de coordonare şi  gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții (Fonduri ESI) și a instrumentelor structurale 2007-2013 este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 398/2015.

În perioada scursă de la apariția acestui act normativ și până în prezent, au existat mai multe modificări ale cadrului instituțional – la nivelul organismelor intermediare – modificări determinate de apariția unor acte normative (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor,  Hotărârea Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale și de investiții europene), precum și de aprobarea Programului de cooperare transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020 de către Comisia Europeană.

În acest context, se impune modificarea Hotărârii Guvernului nr. 398/2015, astfel încât să fie prevăzute, în mod unitar, instituțiile/structurile implicate în coordonarea, gestionarea și controlul Fondurilor ESI.

De asemenea, prezentul act normativ înlătură paralelismele existente la nivelul legislației în domeniu, prin abrogarea expresă a Hotărârii Guvernului nr. 1183/2014 privind nominalizarea autorităților implicate în sistemul de management și control al fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020

2. Schimbări preconizate. În conformitate cu art. 10 din  Hotărârea Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învățământului Profesional şi Tehnic  nu mai îndeplinește rolul de organism intermediar pentru Programul Operațional Capital Uman, aceasta funcție fiind preluata de către Ministerul Educației si Cercetării Științifice, pentru a asigura eficientizarea activităților, o  abordare unitară și o mai bună corelare a intervențiilor în sistemul național de educație.

O serie de schimbări sunt preconizate și la nivelul sistemului de management si control al Programului operațional Infrastructura Mare (POIM), astfel încât să se asigure o mai bună coordonare a implementării proiectelor și îndeplinirea indicatorilor de program asumați, în condițiile aplicării lecțiilor învățate în perioada de programare 2007 – 2013.

Astfel, conform prevederilor Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor, Ministerul Transporturilor devine organism intermediar pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, luând în considerare faptul că aproximativ  56% din fondurile POIM, respectiv 6,8 mld. euro, sunt orientate spre dezvoltarea infrastructurii de transport, iar Ministerul Transporturilor are sub autoritate majoritatea beneficiarilor Programului operaţional Infrastructura Mare din domeniul transporturilor.

Sistemul de management şi control stabilit pentru implementarea axelor 3, 4, 5, 6, 7 şi 8 din cadrul POIM este astfel structurat încât să se bazeze pe activitatea direcțiilor teritoriale ale AM POIM (constituite în baza Legii nr. 315/2004), care dețin personal si structuri adecvate pentru a îndeplini funcții specifice in monitorizarea si verificarea proiectelor, având în vedere faptul că în îndeplinirea rolului de OI POS Mediu, aceste structuri au asigurat monitorizarea şi verificarea unui portofoliu vast de investiții (3,42 miliarde euro solicitați la Comisia Europeană) şi nu au înregistrat nicio deficienţă în sistemul de management şi control. Prin urmare, având în vedere că structura centrală și structurile teritoriale ale AM POIM sunt funcționale și dețin experiența necesară gestionării portofoliului de proiecte POIM pentru sectoarele de mediu și energie, nu se justifică menținerea unui organism intermediar pentru sectorul de energie.

Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale și de investitii europene, Ministerul Fondurilor Europene a preluat în subordine, în condițiile legii, de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice activitatea, structura și personalul celor 8 organisme intermediare regionale pentru Programul operațional sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, organizate ca instituții cu personalitate juridică, modificare ce a fost preluată in cuprinsul actualului proiect de act normativ, la art. 3 lit. k.

Potrivit art. 6 alin. (2) pct. 8,  Ministerul Fondurilor Europene propune elaborarea și modificarea legislaţiei privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate din instrumente structurale 2007-2013, respectiv din Fonduri ESI, legislație care nu se aplică programelor de cooperare teritorială.

Art. 7 a fost completat pentru a preciza modalitatea de desemnare a autorităților care îndeplinesc rolul de autoritate de management și autoritate de certificare și de retragere a calității de autoritate desemnată. De asemenea, au fost prevăzute și obligațiile autorității desemnate în vederea monitorizării îndeplinirii condițiilor de desemnare.  

Totodată, au fost introduse noi atribuții ale autorității de management.  Astfel, în aplicarea art. 122 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2015, actul normativ a fost completat prin introducerea la art. 9 pct. 36 a atribuției autorității de management de a utiliza aplicația informatică MySMIS2014 pentru realizarea schimbului de informații cu potențialii beneficiari, respectiv cu beneficiarii, corespunzător funcționalităților acesteia.

În același sens, în cazul proiectelor generatoare de venit, pentru care nu a fost posibilă estimarea veniturilor în avans, s-a prevăzut atribuția autorității de management de a asigura recuperarea veniturilor obținute din proiecte, conform dispozițiilor art. 61 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 mai sus menționat.

În vederea respectării dispozițiilor art. 61 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, a fost modificat art. 11 pct. 4, astfel încât autoritatea de certificare, în cazul proiectelor generatoare de venit în care nu a fost posibilă estimarea veniturilor în avans, să asigure, pe baza informațiilor furnizate de autoritatea de management, deducerea sumelor reprezentând veniturile obţinute din proiecte, din declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană.

Având în vedere decizia AM POPAM de a utiliza sistemele informatice SMIS2014+ și MySMIS2014, se impune modificarea Titlului capitolului VI astfel încât acesta să se refere și la FEPAM.

 De asemenea, în vederea eliminării întârzierilor înregistrate în dezvoltarea modulelor sistemelor informatice SMIS2014+/MySMIS2014 s-a decis cooptarea Serviciului Român de Informatii ca sprijin în implementarea/finalizarea  acestor sisteme.

Prin intermediul Memorandumului cu tema Participarea României la Inițiativa pentru IMM-uri, din alocarea FEDR, aprobat în Ședința Guvernului din data de 8 iulie 2015, s-a propus participarea României la instrumentul financiar de tip garanție neplafonată în cadrul Inițiativei pentru IMM-uri, cu suma de 100 mil. Euro, furnizați din alocarea Programului operațional regional 2014-2020. În vederea operaționalizării participării României la Inițiativa pentru IMM-uri s-a realizat modificarea Programului operațional regional 2014 – 2020, respectiv elaborarea Programului Operațional dedicat Inițiativei pentru IMM-uri. Programul Operațional Inițiativa pentru IMM-uri a fost aprobat de către Comisia Europeană în data de 23 martie 2016 (Decizia CE 1923/ 23.03.2016), aspect reflectat la nivelul cadrului instituțional.

În cadrul întâlnirii Comitetului Comun de Programare pentru Programul Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020, din data de 30 septembrie 2014 a fost luată decizia constituirii secretariatului tehnic comun în vederea implementării programului,  în cadrul Biroului Programului Széchenyi-Ungaria, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 897/2014 – art. 27. 

Conform prevederilor art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 897/2014, ca urmare a deciziei ţărilor partenere în program pot fi înfiinţate birouri de informare la nivel local, care să sprijine și să acorde asistență secretariatului tehnic comun în desfășurarea activității acestuia. 

În acest sens biroul secretariatului tehnic comun, în România, va funcţiona în cadrul Consiliul Judeţean Satu Mare acesta având experienţă necesară dobândită cu ocazia implementării Programului Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013.

3. Alte informaţii. Nu au fost identificate Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei