Miercuri, 27 Nov

Nota de Fundamentare -HG nr.941/27.11.2013

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 941/2013 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională           

Secţiunea 1 - Titlul prezentului act normativ 

Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională

Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ

Descrierea situaţiei actuale.  Prezentul act normativ de Hotărâre a Guvernului  privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională face parte din setul  de acte normative  stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, în vederea elaborării politicii Guvernului în domeniul societăţii informaţionale şi monitorizării implementării acesteia, precum şi al corelării cu politicile europene a fost prevăzută la Articolul 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012, cu modificările şi completările ulterioare, înfiinţarea unui Comitet Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională, organism fără personalitate juridică, ce are ca principal scop asistarea Ministerului pentru Societatea Informaţională în elaborarea, integrarea, corelarea şi monitorizarea politicii în domeniul societăţii informaţionale.

În exercitarea atribuţiilor sale, Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională emite avize conforme, însoţite de recomandări cu caracter obligatoriu.

Atribuţiile, structura, organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului pentru Societatea Informaţională.

Schimbări preconizate.  În urma analizei socio-economice efectuate, şi finalizate în luna februarie 2013, au fost evidenţiate următoarele deficienţe pe plan naţional:

- necesitatea minimizării costurilor serviciilor publice;

- necesitatea reducerii substanţiale a sarcinilor administrative cu care se confruntă cetăţenii, mediul de afaceri şi autorităţile administraţiei publice;

- deficienţe în materie de standardizare privind interoperabilitatea sistemelor informatice ale instituţiilor publice;

- lipsa de încredere a cetăţenilor în utilizarea serviciilor electronice, datorită ameninţărilor informatice existente;

- neuniformitatea asigurării, în plan teritorial, a accesului la reţele de comunicaţii electronice;

- existenţa unui deficit în materie de alfabetizare digitală, având ca efect excluderea multor cetăţeni din societatea şi economia digitală;

- rata scăzută de utilizare a serviciilor electronice (comerţ electronic, factură electronică);

- existenţa de strategii sectoriale independente;

- fonduri insuficiente destinate cercetării şi inovării în domeniul TIC.

În acest context, Strategia Agenda Digitală pentru România, condiţionalitate ex-ante în cadrul negocierilor cu Comisia Europeană, pentru stabilirea bugetului 2014-2020, are în vedere implementarea unor acţiuni care să ducă la eliminarea paralelismelor în  cadrul sistemelor informatice ale autorităţilor administraţiei publice, asigurarea accesului cetăţenilor la reţele de comunicaţii în bandă largă, chiar şi în zonele defavorizate, în vederea furnizării de servicii electronice care să aibă la bază interoperabilitatea sistemelor informatice, implementarea conceptului de cloud computing la nivelul administraţiei publice, în vederea reducerii cheltuielilor administraţiei publice şi asigurării securităţii prelucrării datelor, în scopul creşterii încrederii cetăţenilor în serviciile publice electronice precum şi actualizarea legislaţiei naţionale, în concordanţă cu noile orientări la nivel european în domeniile: servicii electronice,  identitate electronică, protecţia datelor cu caracter personal, date deschise, securitatea reţelelor şi a informaţiilor;

Având în vedere stadiul actual al implementării serviciilor de guvernare electronică la nivelul administraţiei publice româneşti, precum şi obiectivele Agendei Digitale pentru România, au fost definite ca priorităţi în domeniul guvernării electronice:

realizarea interoperabilităţii la nivel naţional, în conformitate cu cadrul European de interoperabilitate pentru a eficientiza  activităţile publice prin servicii electronice orientate către cetăţeni .
 susţinerea unui sistem de coordonare instituţional care poate asigura aplicarea cadrului european de interoperabilitate la nivel naţional

Prin prezenta hotărâre se instituie măsurile prin care se  asigură cadrul legal pentru organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională, care are menirea de a asigura cadrul instituţional necesar atingerii obiectivelor Agendei Digitale pentru România şi prin luarea deciziilor cu participarea ministerelor şi instituţiilor publice cu competenţe tehnico-economice.

Comitetul Tehnico-Economic va fi compus din membri cu statut permanent, reprezentanţi ai Ministerului pentru Societatea Informaţională - preşedinte, Cancelariei Primului-Ministru, Ministrului delegat pentru buget, Ministerului  Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Educaţiei Naţionale, Ministerului Fondurilor Europene, Serviciului Român de Informaţii și Autorității Naționale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,  şi va avea următoarele obiective:

a) de a contribui la definirea obiectivelor guvernamentale strategice  pentru dezvoltarea societăţii informaţionale;

b) de a asista MSI în relaţia cu autorităţile publice în vederea realizării coerenţei politicilor şi implementării strategiilor guvernamentale privind dezvoltarea societăţii informaţionale;

c) de a participa la îmbunătăţirea comunicării dintre MSI şi celelalte structuri ale administraţiei publice, sectorul privat şi societatea civilă, pentru a da consistenţă politicilor şi strategiilor privind dezvoltarea societăţii informaţionale;

d) de a aviza în vederea finanţării programe şi proiecte guvernamentale ce implică soluţii IT&C, în scopul atingerii obiectivelor definite în documentele strategice;

e) de a urmări armonizarea obiectivelor strategice naţionale, în domeniul societăţii informaţionale, cu cele europene.

Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională va avea următoarele atribuţii principale:

a) contribuie la elaborarea direcţiilor strategice pentru dezvoltarea societăţii informaţionale în România, în corelare cu cele ale Agendei Digitale Europa 2020;

b) avizează strategiile şi proiectele de informatizare ale instituţiilor publice în vederea asigurării interoperabilităţii sistemelor informatice şi a eliminării finanţărilor multiple şi suprapunerilor funcţionale.

c) avizează proiectele care implică soluţii IT&C şi pentru care se solicită garanţii guvernamentale;

d) avizează conformitatea proiectelor care implică soluţii IT&C cu obiectivele Strategiei Agenda Digitală pentru România şi cu Strategia Naţională de Securitate Cibernetică, iniţiate de instituţiile publice astfel cum sunt definite de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de companiile/societăţile naţionale sau societăţile comerciale la care statul este acţionar unic ori majoritar;

e) contribuie la evaluarea implementării Strategiei Agenda Digitală pentru România la nivelul administraţiei publice;

Atribuţia Comitetului de avizare a conformităţii proiectelor care implică soluţii IT&C cu obiectivele Strategiei Agenda Digitală pentru România şi cu Strategia Naţională de Securitate Cibernetică, iniţiate de companiile/societăţile naţionale sau societăţile comerciale la care statul este acţionar unic ori majoritar nu este o avizare a oportunităţii achiziţiei ci o evaluare şi avizare a soluţiei tehnice pentru corelarea acesteia cu strategia naţională în  vederea asigurării interoperabilităţii sistemelor informatice din administraţia publică, în vederea eliminării finanţărilor multiple.

În vederea pregătirii lucrărilor şi analizării proiectelor supuse avizării Comitetului Tehnico-Economic se constituie o Comisie Tehnică, alcătuită din specialişti din cadrul Ministerului pentru Societatea Informaţională numiţi prin ordin al ministrului pentru societatea informaţională.

Secţiunea a 3-a - Impactul socioeconomic al prezentului act normativ

1. Impactul macroeconomic.  Actul normativ, prin acţiunile la nivel naţional propuse, va stimula creşterea economica

2. Impactul asupra mediului de afaceri.  Actul normativ include acţiuni care vor contribui la dezvoltarea mediului de afaceri prin implementarea principiului interoperabilităţii sistemelor informatice ale administraţiei publice.

3. Impactul social.  Actul normativ include acţiuni care vor creste calitatea vieţii de zi cu zi a cetăţenilor ca urmare a incluziunii digitale la nivel naţional şi a posibilităţii accesării serviciilor publice electronice.

4. Impactul asupra mediului. Actul normativ include acţiuni care au in vedere reducerea consumului energetic, introducerea de tehnologii care vor reduce gazele cu efect de seră. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei