Marți, 05 Martie

Nota de Fundamentare - OUG nr. 12 /05.03.2019

Fișiere atașate

NOTA DE FUNDAMENTARE

la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției.

 

Secțiunea 1 – Titlul prezentului act normativ.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției

Secțiunea a 2-a – Motivul emiterii actului normativ

 

1. Descrierea situației actuale

          Statutul judecătorilor și procurorilor este reglementat la nivel constituțional, în art. 125 - pentru judecători și în art. 132 - pentru procurori, dispoziții care fac parte din titlul III "Autoritățile publice", cap. VI "Autoritatea judecătorească", secțiunea 1 "Instanțele judecătorești" (art. 124 - 130), secțiunea a 2-a "Ministerul Public" (art. 131 și 132) și secțiunea a 3-a "Consiliul Superior al Magistraturii" (art. 133 și 134).

          La nivel infraconstituțional, statutul judecătorilor și procurorilor este dezvoltat prin Legea nr. 303/2004, care constituie cadrul normativ în ceea ce privește reglementarea carierei judecătorilor și procurorilor.

          De asemenea, principiile și modul de organizare a sistemului judiciar sunt reglementate la nivel infraconstituțional prin Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.

          Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, au fost operate mai multe modificări asupra legilor justiției, în materii precum numirea procurorilor de rang înalt, delegarea procurorilor în funcțiile de conducere din cadrul parchetelor pentru care numirea se face de Președintele României, condițiile de eliberare din funcție a magistraților sau salarizarea specialiștilor IT din sistemul justiției. De asemenea, au fost efectuate unele intervenții legislative menite a corela reglementările în materia răspunderii disciplinare.

          De la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 20 februarie 2019 a Ordonanței de urgență a Guvernului 7/2019 și până în prezent au existat o serie de reacții negative în ceea ce privește anumite soluții legislative cuprinse în acest act normativ.

          Aceste reacții au venit în principal din partea reprezentanților instituțiilor sistemului judiciar - Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casație și Justiție, Ministerul Public -, precum și a asociațiilor profesionale ale judecătorilor și procurorilor și au vizat unele  modificări aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2019, precum:

          - intervenția operată asupra prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, modificare legislativă care a dat judecătorilor posibilitatea de a candida și a fi numiți în cele mai înalte funcții de conducere din cadrul parchetelor, în acest context reclamându-se o afectare a statutului și a independenței judecătorilor, singurii care înfăptuiesc justiția, precum și a principiului separării carierelor judecătorilor și procurorilor, inclusiv prin mutarea unei atribuții a Secției pentru procurori la Plenul Consiliului Superior al Magistraturii;

          - intervenția operată în materia delegării procurorilor în funcțiile de conducere din cadrul parchetelor pentru care numirea în funcție se face de Președintele României.

          Prin dispozițiile art. I pct. 45 din Legea nr. 207/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară a fost înființată în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție, structură de parchet specializată care are competența exclusivă de a efectua urmărirea penală în cauzele care au ca obiect infracțiunile săvârșite de judecători și procurori, inclusiv judecătorii și procurorii militari și cei care au calitatea de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii.

          Urmare măsurilor adoptate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2018, Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție a început să funcționeze cu data de 23 octombrie 2018, fiind respectată data de operaționalizare a acesteia stabilită de legiuitor în cuprinsul art. III al Legii nr. 207/2018.

          Cu toate că art. II alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2018 a prevăzut o serie de măsuri destinate operaționalizării Secției – în acest sens, textul de lege prevedea faptul că într-un termen de 5 zile calendaristice de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție urma să asigure resursele umane și materiale necesare funcționării Secției, inclusiv personalul auxiliar de specialitate, ofițeri și agenți de poliție judiciară, specialiști și alte categorii de personal - de la data operaționalizării Secției au fost identificate o serie de dificultăți în ceea ce privește  funcționarea în cele mai bune condiții a acesteia.

          Una din dificultățile identificate în ceea ce privește  funcționarea în cele mai bune condiții a acesteia este cea referitoare la neasigurarea unui număr suficient de ofițeri și agenți de poliție judiciară și de specialiști care să efectueze actele de cercetare penală dispuse de procurorii Secției ori să clarifice o serie de aspecte tehnice în activitatea de urmărire penală.

          Fără existența acestor categorii de personal care să sprijine activitatea Secției, funcționarea acestei structuri de parchet este afectată, procurorii neputându-și realiza în mod corespunzător atribuțiile prevăzute de lege. Neadoptarea imediată a acestor măsuri referitoare la numirea, drepturile și statutul ofițerilor și agenților de poliție judiciară, precum și a specialiștilor din cadrul Secției va conduce la imposibilitatea acestei structuri specializate de parchet de a-și desfășura activitatea în bune condiții,  în vederea realizării scopului pentru care a fost înființată de legiuitor.

11. - În cazul proiectelor de acte normative care transpun legislație comunitară sau creează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia, se vor specifica doar actele comunitare în cauză, însoțite de elementele de identificare ale acestora

Proiectul nu se referă la acest subiect

2. Schimbări preconizate

          Apreciindu-se că tensiunile existente pot fi înlăturate prin intervenția legislativă imediată asupra prevederilor care au suscitat reacțiile menționate, proiectul de ordonanță de urgență propune:

          - modificarea art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 prin revenirea la forma pe care a avut-o acest text normativ anterior modificării operate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2019;

          - abrogarea prevederilor referitoare la interzicerea delegării procurorilor în funcțiile de conducere din cadrul parchetelor pentru care numirea în funcție se face de Președintele României; corelativ acestei intervenții legislative, se impune și abrogarea dispozițiilor tranzitorii ale art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2019;

          - modificarea prevederilor referitoare la cazul de eliberare din funcție a magistraților prevăzut de art. 65 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 303/2004, prin revenirea la soluția legislativă anterioară. 

          Totodată, ținând cont de importanța procesului de informatizare a sistemului judiciar pentru realizarea unui act de justiție de calitate, proces care nu se poate realiza fără asigurarea resursei umane înalt calificate în domeniu, se impune luarea unor măsuri legislative în regim de urgență pentru salarizarea corespunzătoare a specialiștilor IT din acest sistem. În acest sens, proiectul de ordonanță de urgență propune revenirea în materia salarizării specialiștilor IT din sistemul judiciar la soluția legislativă  cuprinsă în Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară în forma acesteia anterioară intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2019,  soluție care asigură totodată și un regim uniform de salarizare a acestora.

          Astfel, prezenta ordonanță de urgență prevede completarea art. 120 din Legea nr. 304/2004 cu un număr de două alineate referitoare la regimul de salarizare pentru această categorie de personal.

          De asemenea, ținând seama de faptul că, prin Legea nr. 234/2018, a fost modificat art. 44 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, alineatul (3) al acestui articol prevăzând faptul că "acțiunea disciplinară în cazul abaterilor săvârșite de judecători, procurori și magistrați-asistenți se exercită de Inspecția Judiciară, prin inspectorul judiciar", fiind așadar eliminată soluția legislativă anterioară care prevedea calitatea de titulari ai acțiunii disciplinare a ministrului justiției, președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în scopul corelării reglementării din materia răspunderii disciplinare, se impune eliminarea dispozițiilor care fac referire la exercitarea de către aceste persoane a prerogativelor decurgând din calitatea de titulari ai acțiunii disciplinare [prin modificarea art. 45 alin. (5) din Legea nr. 317/2004].

          Având în vedere cele prezentate la secțiunea 2.1, proiectul propune reglementarea expresă a modului  de detașare și numire a ofițerilor și agenților de poliție judiciară în cadrul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, drepturile și obligațiile acestora, prevăzându-se că aceștia  își desfășoară activitatea sub directa conducere și controlul nemijlocit al procurorilor Secției, în limita posturilor prevăzute de lege. De asemenea, se reglementează condițiile de numire a specialiștilor în domeniul prelucrării și valorificării informațiilor, economic, financiar, vamal, informatic, precum și în alte domenii, personal necesar în cadrul Secției pentru clarificarea unor aspecte tehnice sau de specialitate în activitatea de urmărire penală, stabilindu-se expres și regimul de salarizare a acestora.

          Considerăm că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată.

3. Alte informații

Nu au fost identificate Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei