INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative aprobate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 23 mai 2019

23 Mai


I.    PROIECTE DE LEGE
1.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Japonia pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018, Tokyo
2.    PROIECT DE LEGE privind abilitatea Guvernului de a emite ordonanțe

II.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru autorizarea Serviciului de Protecţie şi Pază să înregistreze în evidenţe proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfăşurate pe teritoriul României
2.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului și pentru modificarea unor acte normative
3.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar
4.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Legii nr.556/2004 privind înființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989
5.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea și completarea unor acte normative

III.    HOTĂRÂRI
1.    HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
2.    HOTĂRÂRE privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2019-2020
3.    HOTĂRÂRE privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019-2020
4.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
5.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
6.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2019 al Ministerului Energiei
7.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale "Dezvoltarea capacităţii Sistemului Naţional de Transport în vederea asigurării fluxului de gaze naturale pe direcţia România-Republica Moldova"
8.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bruxelles la 31 ianuarie 2019 şi la Bucureşti la 7 martie 2019, la Acordul de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013
9.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice
10.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Naţională "PLAFAR" S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
11.    HOTĂRÂRE privind stabilirea bazelor de date relevante pentru compararea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian
12.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
13.    HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
14.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome "Rasirom", aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii
15.    HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, situat în municipiul Sibiu, judeţul Sibiu, din administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte pentru Mitropolia Ardealului/Arhiepiscopia Sibiului în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 380, aflat în domeniul public al statului şi modificarea anexelor nr.4 şi nr.40 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
16.    HOTĂRÂRE privind modificarea codului de clasificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Aeroclubului României, instituţie publică din subordinea Ministerului Transporturilor, privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Craiova, judeţul Dolj, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru constituirea dreptului de administrare în favoarea Aeroclubului României, şi pentru trecerea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judeţului Dolj, în vederea extinderii Aeroportului Craiova
17.    HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret
18.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea centrelor judeţene din subordinea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
19.    HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru judeţul Giurgiu
20.    HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru municipiul Blaj, județul Alba
21.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - SA aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
22.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu
23.    HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 50 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj, cu modificările şi completările ulterioare
24.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău
25.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Râşnov, judeţul Braşov
26.    HOTĂRÂRE privind aprobarea steagului comunei Topolog, judeţul Tulcea
27.    HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru cea de-a 7-a Conferinţă internaţională electorală, cu tema "Participarea electorală şi educaţia pentru democraţie" şi cea de-a 7-a Reuniune Generală a Reţelei de competenţe electorale francofone (RECEF), organizate de Autoritatea Electorală Permanentă în parteneriat cu Reţeaua de competenţe electorale francofone şi desfăşurate în perioada 5-7 iunie 2019
28.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară
29.    HOTĂRÂRE privind stabilirea componenței, atribuțiilor și responsabilităților Comitetului de masiv și ale Consiliului Național al Muntelui
30.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară
31.    HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități „Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate” și pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.193/2018 privind aprobarea programului de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități „Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități”
32.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Agenției Naționale pentru locuințe, instituție publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
33.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire Complex sportiv – localitatea Unirea, str. Aerodromului nr.33, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”
34.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes național aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului
35.    HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației „Clubul Sportiv Academia de Fotbal Gică Popescu” ca fiind de utilitate publică
36.    HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației Timișoara 2021 - Capitala Europeană a Culturii ca fiind de utilitate publică
37.    HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019
38.    HOTĂRÂRE privind intervenția în regim de urgență pentru efectuarea lucrărilor de decolmatare a canalelor Letea și Sidor, de pe raza comunei C.A.Rosetti, județul Tulcea

IV.     MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Evaluarea naţională şi planul de acţiune privind îndeplinirea condiţiei favorizante privind "Planificarea actualizată a gestionării deşeurilor", prevăzută prin propunerea de Regulament CE de stabilire a unor prevederi comune pentru o serie de fonduri UE post 2020 (CPR)
2.    MEMORANDUM cu tema: Iniţierea negocierilor cu Comisia Europeană privind documentele naţionale de programare a finanţărilor din fonduri europene 2021-2027
3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea de către Guvern a ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat ale căror cheltuieli vor fi prezentate în Strategia fiscal bugetară pentru perioada 2020-2022
4.    MEMORANDUM referitor: Instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru construcţia de rezidenţe pentru persoane vârstnice denumită Programul "Ana Aslan - gROwth, rezidenţe pentru vârstnici" şi încadrarea acestei scheme de ajutor de minimis în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român
5.    MEMORANDUM referitor: Instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru Programul "O comună - o ambulanţă" şi încadrarea acestei scheme de ajutor de minimis în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român

V.      INFORMĂRI
1.    INFORMARE privind stadiul pregătirii şi organizării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, precum şi pentru referendumul naţional din data de 26 mai 2019

  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei