INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 15 octombrie

15 Octombrie

 


I.    PROIECTE DE LEGE – se vor trimite catre Parlament
1.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de cooperare între Uniunea Europeană şi Statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, privind programele europene de radionavigaţie prin satelit, semnat la Bruxelles, la 18 decembrie 2013
Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege. Acordul va contribui la extinderea utilizării serviciilor EGNOS și Galileo pe teritoriul Elveției.
2.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniul navigaţiei prin satelit între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte şi Regatul Norvegiei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 22 septembrie 2010
Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege.
3.    PROIECT DE LEGE privind acceptarea Codului din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1023(26) din 2 decembrie 2009, precum şi a amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de Siguranţă Maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.359(92) din 21 iunie 2013
Prin aprobarea acestui Proiect de Lege, România se aliniază la norma internațională pentru unitățile mobile de foraj marin nou construite, normă care facilitează deplasarea și exploatarea acestor unități și care asigură un nivel standardizat de siguranță pentru personalul de la bord și pentru funcționarea echipamentelor.
4.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996 cu modificările şi completările ulterioare
Prin acest Proiect de Lege se actualizează anexa cu lista substanțelor periculoase a Legii apelor, în conformitate cu anexa II din Directiva 2008/105/CE.
5.    PROIECT DE LEGE privind unele măsuri vizând republicarea actelor normative
Acest proiect de lege a fost amanat.

II.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind programul de stimulare a cumpararii de autoturisme noi. 
Guvernul a aprobat acest act normativ. 
2.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea unor acte normative
Guvernul a aprobat acest act normativ. 

III.    HOTĂRÂRI
1.    HOTĂRÂRE privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice
Hotărârea adoptată de Guvern majorează cu 100% nivelurile zilnice ale alocației de hrană pentru instituțiile și unitățile publice de asistență socială.
2.    HOTĂRÂRE privind stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art.129 alin. (1) din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată
Hotărârea adoptată de Guvern majorează cu 100% cuantumul alocației de hrană pentru copiii din serviciile de zi publice.
3.    HOTĂRÂRE privind aprobarea schemei de minimis ''Achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducţie din rase specializate şi de juninci din rase specializate''
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se alocă producătorilor agricoli, până la un plafon maxim de 15.000 euro/beneficiar pe durata a trei exerciții financiare, sume pentru achiziționarea de berbeci din rase specializate (maxim 2.500 lei/cap) și de juninci din rase specializate (maxim 5.000 lei/cap).
4.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 și 2014
Actul normativ adoptat de Guvern asigură cadrul legal pentru punerea în aplicare a unui obiectiv strategic din domeniul prevenirii și creșterii capacității de intervenție în combaterea infecțiilor cu virus hemoragic Ebola. De asemenea, în cadrul Programului național de oncologie, se introduce un subprogram nou „Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic și biomolecular al leucemiilor acute”.
5.    HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se suplimentează bugetul MS pe 2014 cu suma de 3.069 mii lei.
6.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul  2014 pentru Compania Naţională "Unifarm" - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii
Guvernul a adoptat această Hotărâre. Veniturile totale ale Companiei se estimează la 20.095 mii lei, iar cheltuielile totale la 18.570 mii lei.
-MEMORANDUM cu tema: Majorarea numărului de personal şi a cheltuielilor de natură salarială aferente în anul 2014 de către Compania Naţională "Unifarm" - S.A.
Prin Memorandumul aprobat de Guvern se propune majorarea numărului de personal al CN „Unifarm” – SA cu cinci persoane, ca urmare a extinderii activității.
7.    HOTĂRÂRE privind realocarea pe anul 2014 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele aflate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 825/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 239/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării "Reabilitare DN 6     Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358 + 000 şi km 495 + 800" din cadrul obiectivului de investiție ”Varianta de ocolire Domașnea”
Prin actul normativ adoptat se realocă suma de 14 mii lei în vederea achitării despăgubirilor persoanelor fizice sau juridice de pe teritoriul localității Domașnea, care nu au fost încă despăgubite.
8.    HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 348/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Drum de centură în municipiul Oradea, etapa a II-a, judeţul Bihor"
Prin Hotărârea adoptată de Guvern, se alocă suma de 1.099 mii lei ca justă despăgubire pentru exproprierea unor imobile, în cauză de utilitate publică.
9.    HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara (UM 0451), a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
10.     HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor din Anexa nr.1 la HG 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare, precum şi a denumirii unor bunuri imobile
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
11.     HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului aditional nr.1 la Acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare in perimetrul EX-25 Luceafarul, incheiat intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Petro Ventures Europe B.V., aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1022/2011. 
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare. 
12.     HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului Statistic Naţional Anual 2014
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
13.    HOTĂRÂRE privind prorogarea unui termen prevazut de Hotararea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
14.     HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
Prin Hotărârea adoptată de Guvern, se are în vedere eficientizarea instituției printr-o reorganizare internă. Numărul total de posturi rămâne același. Totodată, având în vedere numărul foarte mare de solicitări de control din partea cetățenilor, se revine la măsura alocării unui consum lunar normat de combustibil de 360 litri/lună/autoturism pentru parcul auto al ANPC.
15.     HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor Statului în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie
Guvernul a adoptat Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor Statului în Energie SA.
Veniturile totale sunt de 3.440 mii lei, iar cheltuielile totale de 14.796 mii lei.
16.     HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Dunării Fluviale''- S.A Giurgiu aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Guvernul a aprobat această Hotărâre. Veniturile totale ale Companiei se estimează la 12.459,11 mii lei, iar cheltuielile totale la 12.403,26 mii lei.
17.     HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" pentru administraţiile bazinale de apă
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
18.     HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 537 din 26 iunie 2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor
Hotărârea adoptată de Guvern clarifică, completează și detaliază procedurile legate de restituirile din titlu.
19.     HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei pentru Consolidarea Administraţiei Publice 2014-2020 şi constituirea Comitetului Naţional pentru Coordonarea Implementării Strategiei pentru Consolidarea Administraţiei Publice 2014-2020
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
20.     HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Complex Sportiv Craiova - Stadion de fotbal", B-dul. Ştirbei Vodă nr. 34, municipiul Craiova, judeţul Dolj, realizat prin Compania Naţională de Investiții ”C.N.I.” – S.A.
Guvernul a adoptat această Hotărâre. Valoarea totală a investiției este de 241.634,73 mii lei.
21.     HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizare şi extindere capacitate Stadionul Municipal Târgu Jiu", str. Constantin Brâncuşi nr. 6, municipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.
Guvernul a adoptat această Hotărâre. Valoarea totală a investiției este de 96.272,52 mii lei.
22.     HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Complex Sportiv Naţional de Tenis", B-dul. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, municipiul Bucureşti, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.
Guvernul a adoptat această Hotărâre. Valoarea totală a investiției este de 56.896,59 mii lei.
23.     HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sală de Sport Multifuncţională cu 3000 de locuri", str. Lunca Oltului în, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.
Guvernul a adoptat această Hotărâre. Valoarea totală a investiției este de 85.359,93 mii lei.
24.     HOTĂRÂRE privind transmiterea imobilului-teren, situat în oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură în domeniul public al oraşului Năsăud
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
25.     HOTĂRÂRE pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
26.     HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.1347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
27.     HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Cenade şi Noşlac, judeţul Alba
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
28.     HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Frumoasa, judeţul Teleorman
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
29.     HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Zlatna, judeţul Alba
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
30.     HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Moşniţa Nouă, judeţul Timiș
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
31.     HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Drăgăneşti-Olt, judeţul Olt
Guvernul a adoptat această Hotărâre.
32.     HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii.
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare. 
33.     HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Compania Nationala „Posta Romana” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informationala. 
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare: veniturile totale prevazute in bugetul rectificat pentru anul 2014 sunt in suma de 1.200.865 mii lei, cu 0,6% mai mari decat cele prevazute in bugetul aprobat. Cheltuielile totale scad cu 0,2% in bugetul rectificat fata de bugetul aprobat, pana la suma de 1.181.062 mii lei. 
34.    HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului MDRAP pe anul 2014 din fondul de rezerva bugetara la dispozitia guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2014
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare prin care este suplimentat bugetul MDRAP cu suma de 85.000 mii lei, ce va fi alocata Municipiului Bucureşti pentru asigurarea, în condiţiile legii, a continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică in sezonul rece 2014-2015.
35.    HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului MAPN pe anul 2014 din fondul de rezerva bugetara la dispozitia guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2014
Guvernul a aprobat aceasta Hotarare prin care este suplimentat bugetul MAPN cu suma de 100.000 mii lei.  
36.    HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului MTS pe anul 2014 din fondul de rezerva bugetara la dispozitia guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2014
Federația Română de Tenis are oportunitatea de a organiza în România un important turneu de tenis feminin, respectiv Turneul WTA. 
Prin Hotararea aprobata de Guvern se suplimentează bugetul Ministerului Tineretului și Sportului din Fondul de rezervă al Guvernului cu suma de 1.128 mii lei, în vederea organizării Turneului Internațional feminin de tenis în România, care se va desfășura în anul 2015.

 

IV.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Apărării din Republica Italia, Ministerul Apărării din Republica Cehă, Ministerul de Interne din Republica Franceză, Ministerul Apărării Naţionale din Republica Poloneză, Ministerul Afacerilor Interne din România, Ministerul Apărării din Regatul Spaniei, Ministerul Apărării din Regatul Olandei, Guvernul Republicii Turcia şi Comandametul Suprem Aliat pentru Transformare referitor la relaţia funcţională privind Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii de stabilitate (NATO SP COE) şi a Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Apărării din Republica Italia, Ministerul Apărării din Republica Cehă, Ministerul de Interne din Republica Franceză, Ministerul Apărării Naţionale din Republica Poloneză, Ministerul Afacerilor Interne din România, Ministerul Apărării din Regatul Spaniei, Ministerul Apărării din Regatul Olandei și Guvernul Republicii Turcia referitor la organizarea, administrarea și funcționarea Centrului de Excelență NATO pentru Operații de Stabilitate (NATO SP COE)
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
2.    MEMORANDUM cu tema:
1. Aprobarea participării delegaţiei României la cea de-a 19-a Conferinţă a Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT) care se va desfăşura în Busan, Republica Coreea, în perioada 20 octombrie-7 noiembrie 2014
2. Aprobarea sprijinirii candidaturilor pentru care România a încheiat acorduri de     susţinere reciprocă şi continuarea negocierilor în vederea promovării candidaturii 
    ţării noastre
3. Aprobarea negocierii şi semnării Actelor Finale ale celei de-a 19-a Conferinţe a     Plenipotenţiarilor UIT 
4. Aprobarea menținerii contribuție României la bugetul UIT pentru perioada 2016-2019, clasa României de contribuție fiind de 1 unitate contributivă
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
3.    MEMORANDUM cu tema: Tranzitia de la televiziunea analogica terestra la cea digitala terestra si implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel national. 
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Tratatului între România şi Republica Kazahstan privind transferarea persoanelor condamnate
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
5.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Tratatului între România şi Republica Kazahstan privind asistenţa judiciară în materie penală
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
6.    MEMORANDUM cu tema: Executarea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului  ce vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva unui debitor public
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
7.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierilor pentru încheierea unui Acord între Guvernul României şi Guvernul Australiei privind intrarea în scop turistic a cetăţenilor celor două state posesori de paşapoarte simple cu posibilitatea desfășurării de activități lucrative
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
8.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea majorarii cheltuielilor de natura salariala peste limita indicelui mediu de crestere a preturilor prognozate pentru anul 2014, la Societatea Hidroelectrica Serv SA ca urmare a extinderii, la nivel de an, a realizarilor anului 2013 (4,84 luni). 
Guvernul a aprobat acest Memorandum.
9.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea, de către Guvernul României a variantei revizuite a Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, ca urmare a comentariilor primite de la Comisia Europeană şi mandatarea Viceprim-ministrului, Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să realizeze modificările ulterioare solicitate în urma procesului de negociere  cu Comisia Europeană şi să retransmită documentul către Comisia Europeană
Guvernul a aprobat acest Memorandum.

V.    NOTE
1.    NOTĂ privind analiza impactului reglementărilor în vigoare în sectoare cheie ale economiei româneşti în perioada 2014-2015 – Un parteneriat între OCDE, Guvernul României şi Consiliul Concurenţei
Guvernul a primit această Notă. Sectoarele propuse pentru a fi analizate sunt: procesarea produselor agro-alimentare, transportul terestru de marfă, construcțiile.
2.    NOTĂ privind procedura de autorizare a delegării obligaţiilor de stocare ce revin operatorilor economici care au obligaţia de constituire a stocurilor de urgenţă
Guvernul a primit această Notă.

VI.    INFORMĂRI

1.    INFORMARE privind stadiul pregătirii alegerilor pentru Preşedintele României în anul 2014
Guvernul a primit Informarea săptămânală privind stadiul pregătirii alegerilor pentru Președintele României. În săptămâna care a trecut, BEC a emis Decizia nr. 50D/09.10.2014, în scopul aplicării unitare a prevederilor legii de către organismele electorale. De asemenea, în BEC a fost prezentată, de către reprezentanții RA Monitorul Oficial, macheta buletinului de vot. De la începutul campaniei au avut loc 128 manifestări electorale. De asemenea, s-au raportat 47 incidente/evenimente, dintre care 29 sunt infracțiuni pentru care sunt cercetate 14 persoane. În perioada menționată au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 5.400 lei.

 

  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei