INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 29 octombrie 2014

29 Octombrie

 

 

PROIECTE DE LEGE – se vor trimite catre Parlament

PROIECT DE LEGE privind incubatoarele de afaceri

Proiectul de Lege aprobat de Guvern va fi dezbătut in procedura de urgenta de catre Parlament si creează cadrul juridic de înființare și funcționare a incubatoarelor de afaceri. Principalele reglementări vizează:

- stabilirea principiilor care stau la baza funcționării incubatoarelor de afaceri,

- definirea incubatorului de afaceri ca o structură de sprijin organizată sub forma unui spațiu care constituie un mediu favorabil și sustenabil pentru IMM nou înființate, prin asigurarea unor facilități comune și a suportului managerial necesar,

- modalitate de acordare a statutului de incubator de afaceri.

Înființarea unui incubator de afaceri se poate face de către autoritatea publică a administrației publice locale, instituția de învățământ superior, institutele, centrele și stațiunile de cercetare-dezvoltare, camerele de comerț sau o persoană juridică de drept privat. Valabilitatea titlului de incubator de afaceri se acordă pe o perioadă de 10 ani.

Facilitățile la care are dreptul fondatorul incubatorului de afaceri, prin intermediul schemelor de ajutor de stat, inițiate de autoritățile publice locale sunt:

- scutire de la plata impozitului pe terenuri,

- scutire de la plata impozitului pe clădiri,

- scutiri, cu acordul autorităților locale, de la plata oricăror taxe datorate bugetelor locale,

- alte facilități ce pot fi acordate, potrivit legii.

 

HOTĂRÂRI

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului între Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Statul Israel privind recrutarea lucrătorilor români pentru lucrări temporare în domeniul construcțiilor în Statul Israel, semnat la Ierusalim, la data de 24 iunie 2014

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

HOTARARE pentru modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri apartinand domeniului public al statului, trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale in domeniul privat al statului a unor bunuri concesionate societatii comerciale „CONPET” – SA Ploiesti, aprobarea actului aditional nr. 3 la Acordul petrolier de concesiune a activitatii de exploatare a sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, inclusiv a conductelor magistrale si a instalatiilor echipamentelor si dotarilor anexe aferente sistemului, incheiat intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea comerciala „CONPET” – SA Ploiesti, precum si actualizarea Anexei nr. 22 la HG nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

 

HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se alocă suma de 2.638.450 lei ca ajutoare de urgență pentru un număr total de 1.210 de familii sau persoane singure care se află în situații de necesitate cauzate de inundații, incendii, probleme grave de sănătate ori alte cauze care pot duce la excluziune socială, precum si unor familii si persoane singure aflate in situatii deosebite din cauza incetarii furnizarii energiei termice in sistem centralizat in municipiul Resita, judetul Caras-Severin.

HOTĂRÂRE privind înființarea comitetului interministerial pentru stimularea şi facilitarea înființării de noi parcuri industriale

Guvernul a adoptat această Hotărâre. Comitetul interministerial se compune din reprezentanți ai ME, MDRAP, MFP și MFE.

 

HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.1007/2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori

Guvernul a adoptat această Hotărâre. Potrivit dispozițiilor art. 17 din Legea nr. 24/2000, în vederea asanării legislației active, actul normativ se înscrie în acțiunea de abrogare expresă a dispozițiilor legale căzute în desuetudine sau care înregistrează aspecte de contradictorialitate cu alte reglementări în vigoare.

HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri ca urmare a retrocedării, în condițiile legii

Guvernul a aprobat această Hotărâre.

HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerul Educaţiei Naţionale, la titlul 10 ''Cheltuieli de personal'', pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011,  de Ordonanţa Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, precum şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se suplimentează bugetul MEN pe 2014 cu suma de 14.583 mii lei.

HOTĂRÂRE privind completarea şi modificarea anexei nr.8 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2014 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se suplimentează bugetul MC pe 2014 cu suma de 2.637 mii lei.

HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România ca fiind de utilitate publică

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

 HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 pentru Institutul Naţional de Statistică pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se suplimentează bugetul SGG pe 2014, pentru Institutul Național de Statistică, cu suma de 818 mii lei.

 HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1230/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Timişoara-Lugoj"

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se alocă suma de 560 mii lei, aferentă despăgubirilor pentru expropriere în cauză de utilitate publică.

 HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Jimbolia, judeţul Timiş

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

 HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Aţintiş, Bălăuşeri, Chiheru de Jos, Gurghiu, Măgherani, Neaua, Saschiz, Şăulia, Vărgata şi Voivodeni, județul Mureș

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

 HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Alţâna, Arpaşu de Jos şi Brateiu, judeţul Sibiu

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

 HOTĂRÂRE privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Şomcuta Mare, judeţul Maramureş

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se desființează unitatea sanitară publică, urmare a propunerii de desființare făcută prin Hotărârea Consiliului local Șomcuta Mare nr. 48/2014. Bunurile patrimoniale, precum și personalul sanitar și auxiliar au fost preluate de alte unități sanitare din județ.

 HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară-Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Botoşani, a unui imobil aflat în domeniul public al statului

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

 HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

 HOTĂRÂRE pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001 privind  atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

 HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr.44 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

 HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

 HOTĂRÂRE privind desemnarea Autorităţii Responsabile pentru  Cadrul Financiar Multianual 2014-2020, domeniul Afaceri Interne

Prin actul normativ adoptat de Guvern se desemnează MAI, prin Direcția Schengen, ca Autoritate Responsabilă pentru fondurile (AMIF – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare și ISF – Fondul pentru Securitate Internă) aferente noului Cadru financiar 2014-2020, domeniul afaceri interne.

 HOTĂRÂRE privind aprobarea caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii RO-NET construirea unei infrastructuri naţionale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale

Proiectul Ro-NET se adresează unui număr de 783 de localități și va contribui la creșterea calității serviciilor publice, la creșterea nivelului de educație și a abilităților profesionale, la creșterea gradului de incluziune și echitate socială. Valoarea totală a investiției este de 377.838 mii lei.

 HOTĂRÂRE privind stabilirea categoriilor de cheltuieli, a procedurilor şi limitelor în care se pot efectua plăți în avans din fonduri publice de către Societatea Română de Televiziune pentru producerea şi difuzarea emisiunilor de televiziune în străinătate în limba română, cât şi pentru amenajarea spațiilor de producție şi emisie ale posturilor de televiziune din străinătate controlate de Societatea Română de Televiziune.

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se stabilesc categoriile de cheltuieli pentru care se pot efectua plăți în avans de până la 100% din fonduri publice de către SRTV, dintre care menționăm:

- cheltuieli de personal,

- cheltuieli de producție și comunicații,

- cheltuieli de cazare și transport în cazul deplasărilor,

- drepturi de autor, drepturi conexe și prestări servicii,

- amenajarea și funcționarea spațiilor de producție și de emisie.

HOTARARE privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice pentru Departamentul pentru Ape, Paduri si Piscicultura din Fondul de Interventie la dispozitia Guvernului, pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse in anul 2014 in judetul Arges.

Guvernul a adoptat această Hotărâre

HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014 pentru unele unitati administrativ-teritoriale afectate de calamitati naturale produse de inundatii.

Guvernul a adoptat această Hotărâre

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Regiei Autonome „Registrul Auto Roman” aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

Guvernul a adoptat această Hotărâre

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Companiei Nationale de Cai Ferate „CFR” S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

Guvernul a adoptat această Hotărâre

 

Memorandum cu tema Aprobarea majorarii numarului prognozat de personal la finele anului 2014 fata de cel realizat in anul 2013 si in mod corespunzator cheltuielilor de natura salariala in conditiile extinderii activitatii la Compania Nationale de Cai Ferate „CFR” S.A.

Guvernul a aprobat acest Memorandum

HOTĂRÂRE pentru modificarea HG nr. 138/2013 privind adoptarea unor masuri pentru siguranța alimentarii cu energie electrica.

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

 

MEMORANDUMURI

MEMORANDUM cu tema: Semnarea Declarației prin care partea română devine semnatară a Acordului Multilateral al Autorităților Competente pentru Schimbul Automat de Informații Financiare

Guvernul a aprobat acest Memorandum. Acordul Multilateral, din care fac parte 26 state membre ale OECD, este un instrument împotriva fraudei și evaziunii fiscale, iar schimbul de informații vizează date referitoare atât la persoane, cât și la conturi. Pentru România, schimbul de informații va deveni operațional în septembrie 2017.

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea extinderii Grupului de Rotație Central European pentru Consiliul Organizației Aviației Civile Internaționale (CERG) prin includerea autorității aeronautice civile din Republica Elenă şi a autorităţii aeronautice civile din Republica Lituania în CERG

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

MEMORANDUM cu tema: Mandatul delegației române la lucrările celei de a XV-a sesiuni a Comisiei Mixte Interguvernamentale româno-cipriote de cooperare economică, industrială şi tehnică

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

MEMORANDUM cu tema: aprobarea ocupării prin concurs a unor posturi nedidactice vacante din învățământul preuniversitar de stat, cu încadrarea în numărul maxim de posturi şi în limitele de cheltuieli aprobate

Prin Memorandumul aprobat de Guvern se propune scoaterea la concurs a 1250 posturi nedidactice din învățământul preuniversitar de stat.

MEMORANDUM cu tema: aprobarea cresterii numarului de personal prognozat la finele anului 2014 si a cheltuielilor de natura salariala aferente pentru Regia Autonoma Autoritatea Aeronautica Civila Romana, in scopul inchiderii neconformitatilor semnalate de auditurile internationale, indeplinirii obligatiilor impuse de legislatia Uniunii Europene in domeniul aviatiei civile si extinderii activitatii.

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

MEMORANDUM cu tema: aprobarea utilizarii sumei de 100.000 mii lei din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice conform art. 61 din OUG nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014.

    Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 

NOTA

NOTA privind aprobarea acordării de sprijin guvernamental în perioada imediat următoare precum şi pe parcursul anului 2015, pentru programul de interes național Cluj-Napoca 2015, Capitala Europeană a Tineretului - Youth@Cluj-Napoca

Guvernul a luat act de aceasta nota.

 

INFORMĂRI

INFORMARE privind o primă evaluare a efectelor actelor normative cu referire la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn şi a sistemului de urmărire în timp real al drumului lemnului din pădure până la destinatarul final, supranumit ”Radarul pădurilor”

Guvernul a primit această Informare. Datele primelor evaluări indică un recul puternic al ilegalităților (76% la confiscarea materialelor lemnoase, 30% la contravenții) după punerea în aplicare a sistemului.

INFORMARE privind stadiul pregătirii alegerilor pentru Președintele României în anul 2014

Guvernul a primit Informarea săptămânală privind stadiul pregătirii alegerilor pentru Președintele României. În săptămâna care a trecut, în data de 22 octombrie, Ministerul Afacerilor Interne a organizat o videoconferință cu prefecții și structurile teritoriale de ordine și siguranță publică, în care s-a dispus acestora monitorizarea atentă a prevederilor Programului calendaristic de pregătire și desfășurare a alegerilor, astfel încât să fie preîntâmpinate orice disfuncționalități.

De la debutul campaniei electorale, s-au organizat și desfășurat 559 manifestări electorale în 379 localități și municipiul București.

 

PUNCTE DE VEDERE

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege intitulat „Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente”, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnul senator PSD Darius-Bogdan Vâlcov şi un grup de parlamentari aparţinând Grupurilor parlamentare ale PSD, PNL (Bp. 93/2014, L 305/2014)

Aviz favorabil.

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnul deputat PD-L Dan Cristian Popescu (Plx. 380/2014,  L. 211/2014)

Aviz favorabil cu amendamente.

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea art. 67 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor”, iniţiată de domnul deputat PSD Ion Mocioalcă împreună cu un grup de parlamentari PSD, UNPR, PNL (Plx. 360/2014)

Aviz favorabil cu amendamente.

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege pentru modificarea Legii privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri”, iniţiată de domnul deputat PSD Liviu Harbuz împreună cu un grup de parlamentari din Grupurile parlamentare ale PSD, UNPR și UDMR (Bp. 272/2014)

Aviz favorabil cu amendamente.

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege pentru modificarea anexei nr. 3 din Legea nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice” iniţiată de domnul deputat PSD Liviu Harbuz împreună cu un grup de parlamentari UNPR și PSD (Bp. 296/2014)

Aviz favorabil cu amendamente.

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe”, iniţiată de domnii senatori PSD Darius-Bogdan Vâlcov, Mihai Viorel Fifor, Marian Pavel, Matei Suciu şi Ştefan-Radu Oprea (Bp. 255/2014)

Aviz favorabil cu amendamente.

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Legea zootehniei”, iniţiată de domnul deputat PSD Liviu Harbuz și un grup de deputaţi aparţinând Grupurilor parlamentare ale PSD, UNPR, UDMR, PD-L, PP-DD  (Bp. 210/2014)

Aviz favorabil cu amendamente.

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii”, iniţiată de domnul senator PSD Leonard Cadăr (Bp. 325/2014)

Aviz favorabil cu amendamente.

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică”, iniţiată de domnul senator PSD Darius-Bogdan Vâlcov împreună cu un grup de senatori aparţinând Grupului parlamentar ale PSD (Bp. 885/2013,  Plx. 315/2014)

Aviz favorabil cu amendamente.

 PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnul senator PSD Şerban Nicolae (Bp. 6/2014, L. 236/2014)

Aviz nefavorabil în forma prezentată.

 PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară”, iniţiată de domnul deputat PC Cezar Cioată (Bp. 287/2014)

Aviz nefavorabil în forma prezentată.

 PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind adoptarea unor măsuri pentru protejarea construcţiilor reprezentative pentru România”, iniţiată de doamna deputat PD-L Sanda-Maria Ardeleanu şi un grup de deputaţi aparţinând Grupurilor parlamentare ale PSD, PNL, PD-L, Minorităţilor (Bp. 249/2014)

Aviz nefavorabil în forma prezentată.

 PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Proiect de lege pentru modificarea şi completarea legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate”, iniţiată de domnul deputat PC Ovidiu Alexandru Raeţchi şi de un grup de deputaţi PP-DD, Independenţi, PSD, PNL, PD-L (Bp. 275/2014)

Aviz nefavorabil în forma prezentată.

 PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative”, iniţiată de doamnele senator PSD Doina-Elena Federovici şi Gabriela Firea, domnul senator PSD Ilie Sârbu şi un grup de parlamentari PSD, UNPR, UDMR, PNL (Bp. 302/2014)

Aviz nefavorabil în forma prezentată.

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind pensiile ocupaţionale”, iniţiată de doamna deputat PD-L Claudia Boghicevici şi un grup de deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al PD-L (Bp. 157/2014)

Aviz nefavorabil în forma prezentată.

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind modificarea Legii 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public”, iniţiată de domnul senator PNL Paul Ichim împreună cu un grup de parlamentari din Grupurile parlamentare ale PNL, UNPR şi PSD (Bp. 171/2014)

Aviz nefavorabil în forma prezentată.

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 34 din 19 martie 2008, privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă”, iniţiată de domnul senator PNL Sebastian Grapă împreună cu un grup de parlamentari din Grupul parlamentar al PNL (Bp. 300/2014)

Aviz nefavorabil în forma prezentată.

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul de pensii”, iniţiată de domnul deputat PSD Aurel Vlădoiu împreună cu un grup de parlamentari din Grupul parlamentar al PSD (Bp. 248/2014)

Aviz nefavorabil în forma prezentată.

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind Tichetul de servicii destinat plăţii prestaţiilor casnice la domiciliu şi prestaţiilor cu caracter ocazional sau sezonier”, iniţiată de domnul deputat PNL Horia Cristian împreună cu un grup de parlamentari PNL, PSD, PP-DD (Bp. 229/2014)

Aviz nefavorabil.

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind completarea  art. 26 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale”, iniţiată de domnii deputați Cezar Preda și Gheorghe Udriște – Grupul parlamentar (Plx. 359/2014)

Aviz nefavorabil.

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre”, iniţiată de domnul deputat PSD Mircea Titus Dobre şi un grup de parlamentari aparţinând Grupurilor parlamentare ale PSD, PP-DD, Minorităţi (Bp. 136/2014, Plx 376/2014)

Aviz nefavorabil.

 PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din  fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice”, iniţiată de domnul senator Petru Şerban Mihăilescu şi un grup de parlamentari UNPR (Bp. 311/2014)

Aviz nefavorabil.

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind accesul la resursa de lemn pentru firmele mici şi mijlocii”, iniţiată de domnii senatori PSD Ovidiu-Liviu Donţu şi Neculai Bereanu (Bp. 279/2014)

Aviz nefavorabil.

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii”, iniţiată de domnul deputat PP-DD Tudor Ciuhodaru (Bp. 174/2014)

Aviz nefavorabil.

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români”, iniţiată de domnul deputat PNL Nini Săpunaru împreună cu un grup de parlamentari din Grupurile parlamentare ale PNL și PD-L(Bp. 339/2014)

Aviz nefavorabil.

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri”, iniţiată de domnii parlamentari PNL Crin Antonescu, Puiu Haşotti, George Scutaru şi un grup de parlamentari aparţinând Grupurilor parlamentare ale PNL (Bp. 320/2014)

Aviz nefavorabil.

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar”, iniţiată de doamnele senator Doina Silistru şi Doina-Elena Federovici şi domnii senatori Ioan Chelaru, Viorel Arcaş, Cătălin Boboc şi Vasile-Cosmin Nicula – Grupurile parlamentare ale PSD, PNL(Bp. 327/2014)

Aviz nefavorabil.

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali”, iniţiată de domn deputat PSD Liviu Harbuz şi un grup de parlamentari aparţinând Grupurilor parlamentare ale PSD și UNPR (Bp. 340/2014)

Aviz nefavorabil.

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000”, iniţiată de domnul deputat PNL Virgil Guran şi un grup de deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al PNL (Bp. 228/2014)       

Aviz nefavorabil.

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice”, iniţiată de doamna deputat Camelia-Magdalena Bogdănici, domnii deputaţi Tudor Ciuhodaru, Anton Doboş, Theodor Paleologu, Florin Gheorghe şi Petru Movilă – Grupurile parlamentare ale PD-L, PP-DD, PNL, UNPR (Bp. 317/2014)

 Aviz nefavorabil.

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 273 din 21 iunie 2004 privind procedura adopţiei”, iniţiată de domnul deputat PNL Radu Bogdan Ţîmpău împreună cu un grup de parlamentari aparținând Grupurilor parlamentare ale PNL (Bp. 179/2014)        

Aviz nefavorabil.

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind drepturile copiilor cu dizabilităţi”, iniţiată de doamna deputat PP-DD Liliana Mincă şi un grup de parlamentari aparţinând Grupurilor parlamentare ale PP-DD, PSD, PNL, PD-L, PC, Minorităţilor Naţionale, neafiliat (Bp. 175/2014)

 Aviz nefavorabil.

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea și completarea art.71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice”, iniţiată de domnul deputat PSD Marian Avram şi un grup de parlamentari aparţinând Grupurilor parlamentare ale PSD, UNPR, PD-L și PP-DD(Bp. 226/2014)

 Aviz nefavorabil.

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea și completarea Ordonanţei de Guvern nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente”, iniţiată de doamna deputat PD-L Elena Udrea împreună cu alţi deputați şi senatori din Grupurile parlamentare al PD-L (Bp. 763/2013, Plx. 297/2014)

 Aviz nefavorabil.

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal”, iniţiată de domnul senator independent Valeriu Todiraşcu   (Bp. 419/2014)

 Aviz nefavorabil.

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 25 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor”, iniţiată de domnul deputat PNL Costel Şoptică şi de domnul senator PNL Ştefan-Liviu Tomoioagă împreună cu un grup de deputaţi aparţinând Grupurilor parlamentare ale PNL şi PD-L (Bp. 472/2014)

 Aviz nefavorabil.

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali”, iniţiată de domnul senator PNL Marius-Petre Nicoară (Bp. 65/2014)

 Aviz nefavorabil.

  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei