Vineri, 09 Decembrie

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative aprobate în şedinţa Guvernului României din 08.12.2016

I.  PROIECTE DE LEGE

1.   PROIECT DE LEGE pentru aprobarea Contractului cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (Facilitatea de cofinanţare UE pentru mediu 2014-2020), semnat la Luxemburg, la 16 iunie 2016

2.   PROIECT DE LEGE pentru aprobarea Contractului cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (Facilitatea de cofinanţare UE pentru creştere 2014-2020), semnat la Bucureşti, la 15 iulie 2016

3.   PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi pentru completarea Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

4.   PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii tinerilor nr. 350/2006 şi abrogarea unor acte normative în domeniul tineretului

 

II.  ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.   ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziţii din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă

2.   ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială

3.   ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului ''Prima casă'', precum şi pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice central

4.   ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății

5.   ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996

 

III. HOTĂRÂRI

1.   HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 3¹ alin.(2), (3) şi (8), art. 3³ şi 3 (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare

2. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, cu modificările şi completările ulterioare

3. HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ pentru Clubul Copiilor Roman

4. HOTĂRÂRE privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/2219 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) şi de înlocuire şi de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului

5. HOTĂRÂRE pentru trecerea unui imobil din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în proprietatea publică a statului şi în administrarea Serviciului de Informaţii Externe şi de modificare a anexelor nr. 1 şi nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

6. HOTĂRÂRE pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor întreprinderilor mici şi mijlocii

7. HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei la H.G. nr. 443/2016 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea CONVERSMIN S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

8. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Naţională a Uraniului S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

9. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Reabilitare DN 66 Filiaşi-Petroşani km 0+000-km 131+000, sector km 48+900-km 93+500, Rovinari-Bumbeşti-Jiu'', judeţul Gorj

10. HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi din imobilul 888 Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" S.A., pe o perioadă de 3 ani şi pentru actualizarea anexelor nr.4 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

11. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii

12. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1372/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc

13. HOTĂRÂRE privind trecerea unor suprafeţe de teren cu destinaţie agricolă din proprietatea privată a statului şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în proprietatea publică a statului şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului

14. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului şi transmiterea acestuia în domeniul public al judeţului Sibiu

15. HOTĂRÂRE privind transmiterea imobilului înscris la nr. MF 36009, situat în municipiul Giurgiu, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. şi pentru actualizarea anexelor nr. 9 şi 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

16. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Săcuieu, judeţul Cluj

17. HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Teatrului Naţional ''I.L Caragiale'' din Bucureşti, precum şi pentru stabilirea unor măsuri referitoare la administrarea acestui imobil

18. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.799/2014 privind implementarea Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate

19. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art.37 din Legea nr.318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

20. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă

21. HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru trecerea la moneda euro

22. HOTĂRÂRE pentru aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii "Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier-Reşiţa- Timişoara-Săcălaz-Arad/Staţia 400/220/110 kV Reşiţa"

23. HOTĂRÂRE pentru aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere al obiectivului de investiţii "Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier-Reşiţa-Timişoara-Săcălaz-Arad/LEA 400 kV Porţile de Fier - (Anina) - Reşiţa"

24. HOTĂRÂRE pentru aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii "Racordarea Liniei Electrice Aeriene (LEA) 400kV Isaccea-Varna şi LEA 400kV Isaccea-Dobrudja în staţia 400kV Medgidia Sud: Etapa II - LEA 400kV d.c. Racorduri la staţia Medgidia Sud"

25. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1030/2009 privind aprobarea indicatorilor –economici ai obiectivului de investiții ”Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă - Otopeni”

26. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea ”AVIOANE CRAIOVA SA”, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri

27. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea și funcționarea Institutului Național al Patrimoniului

28. HOTĂRÂRE pentru completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1016/2011 privind acordarea statutului de stațiune balneoclimaterică pentru unele localități și areale care dispun de factori naturali de cură

29. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2008

30. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitățile medico-sociale și a unor normative privind personalul din unitățile de asistență medico-socială și personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară

31. HOTĂRÂRE pentru încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcției publice de subprefect al județului Timiș de către domnul Marossy Zoltan Gheorghe.

 

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema:

- aprobarea raportului negocierii Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 60 mil.euro, în vederea sprijinirii Proiectului de îmbunătăţire a servicilor judiciare;

- aprobarea semnării textului negociat al Acordului de împrumut (inclusiv a Scrisorilor suplimentare nr. 1 şi nr. 2);

- acordarea împuternicirii de semnare a Acordului de împrumut Ministrului Finanţelor Publice

2. MEMORANDUM cu tema: Acordul de principiu pentru contractarea unui împrumut, în valoare de până la 32,5 mil.EUR din partea Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru sprijinirea Programului de creştere a eficienţei operaţionale a Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR S.A.

3. MEMORANDUM cu tema: Transmiterea unei cereri către Consiliul Judeţean Mureş, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al judeţului Mureş, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Horea" al judeţului Mureş

4. MEMORANDUM cu tema: Încadrarea măsurii ajutorului de minimis pentru ''Programul Pilot Start Up Mediu Ecoturism'', sub formă de fonduri nerambursabile din veniturile Fondului pentru mediu, în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român, în limita fondurilor prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii

5. MEMORANDUM cu tema: încadrarea schemei de ajutor de minimis prevăzută de Legea nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels, în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român

6. MEMORANDUM cu tema: Implementarea Programului Național ”România în mișcare”

 

V. INFORMĂRI

1. INFORMARE privind harta locațiilor în care s-au produs inundații, de cel puțin 3 sau 4 ori, în ultimii 10 ani

2.INFORMARE referitoare la problematica taxei de depozitare, precum și pentru modificarea unor acte normative

3.INFORMARE privind stadiul pregătirii alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016

4.INFORMARE privind stadiul condiționalităților ex-ante

5. INFORMARE privind instituirea Programului Centenarului Primului Război Mondial și al Marii Uniri Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei