Guvernul RomânieiMiercuri, 16 Septembrie

Nota de Fundamentare -HG nr.767/16.09.2015

Hotărâre 767/2015-09-16

Guvernul României privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020

Monitorul Oficial al României nr 717 din 2015-09-23


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 767/2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020

Secţiunea 1 - Titlul prezentului act normativ

HOTĂRÂRE A GUVERNULUI

privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020

Secţiunea a 2 – a - Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale. Prin Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 a fost aprobată Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020, al cărei scop îl reprezintă asigurarea incluziunii socio-economice a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome prin implementarea unor politici integrate în domeniul educaţiei, ocupării forţei de muncă, sănătăţii, locuirii, culturii şi infrastructurii sociale.

Totodată, Strategia Guvernului urmăreşte responsabilizarea autorităţilor publice centrale şi locale, a minorităţii rome şi a societăţii civile pentru creşterea gradului de incluziune socio-economică a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome.

În vederea asigurării monitorizării şi evaluării Strategiei naţionale pentru incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.18/2015, se constituie Comitetul Interministerial de Monitorizare şi Evaluare a Strategiei. Comitetul va fi constituit din reprezentanţi ai instituţiilor centrale cu atribuţii în implementarea Strategiei, la nivel de secretar de stat.

Desemnarea acestora se face de către conducătorii instituţiilor respective în termen de o lună de la intrarea în vigoare a Strategiei. Comitetul va fi condus de către un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului sau al Cancelariei Primului-Ministru, la nivel de secretar de stat, desemnat prin ordin comun al secretarului general al Guvernului şi şefului Cancelariei Primului-Ministru.

Totodată, Punctul naţional de contact pentru romi este responsabil de coordonarea eforturilor naţionale de îmbunătăţire a situaţiei cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, de implicare în procesul de evaluare şi monitorizare a progreselor înregistrate sub umbrela Strategiei, de raportare a acestora către Comisia Europeană şi de formularea de propuneri de adaptare şi revizuire a Strategiei. Punctul naţional de contact participă la reuniunile organizate de Comisia Europeană şi alte instituţii europene pe tematica menţionată mai sus.

Punctul naţional de contact va urmări ca politicile şi măsurile propuse la nivel naţional să fie în linie cu recomandările la nivel european şi corelate cu Strategia Europa 2020, prin orientarea eforturilor de incluziune socială a romilor cu precădere către principalele patru domenii: educaţie, ocupare a forţei de muncă, sănătate şi locuire.

Punctul naţional de contact are următoarele atribuţii:

a) participarea la elaborarea Strategiei şi la dezvoltarea planurilor de acţiune, la urmărirea îndeplinirii măsurilor planificate, actualizarea obiectivelor şi la evaluarea finală a rezultatelor Strategiei;

b)participarea la coordonarea interinstituţională pentru implementarea Strategiei, împreună cu celelalte ministere şi organe ale administraţiei publice centrale şi locale implicate, precum şi la asigurarea coerenţei cu măsurile dispuse prin alte programe naţionale de reformă sau alte strategii naţionale; face parte din comitetul de selecţie al DLRC (Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii) şi din Grupul funcţional de lucru DLRC, constituit la nivelul Ministerului Fondurilor Europene;

c) participarea, cu informarea şi consultarea MAE, la întâlnirile punctelor naţionale de contact din Europa, la atelierele de lucru şi la schimburile de experienţă, precum şi în alte formate care relevă de competenţa sa; prezentarea şi raportarea către Comisia Europeană a progreselor înregistrate în implementarea Strategiei, a revizuirilor şi a altor modificări.

Conform Hotărârii Guvernului nr.43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările și completările ulterioare, acest minister îndeplineşte atribuţiile aferente Punctului naţional de contact pentru implementarea Strategiei naţionale pentru incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome.

       Ca urmare,  prin prezentul act normativ se propune ca Ministerul Fondurilor Europene să preia conducerea Comitetului Interministerial de Monitorizare şi Evaluare a Strategiei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.18/2015.

2. Schimbări preconizate. Prezentul act normativ prevede modificarea Hotărârii Guvernului nr.18/2015, respectiv a Anexei - Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020, în sensul preluării, de către Ministerul Fondurilor Europene, a conducerii Comitetului Interministerial de Monitorizare şi Evaluare a Strategiei. Comitetul va fi condus de către un reprezentant al Ministerului Fondurilor Europene, la nivel de secretar de stat, desemnat prin ordin al ministrului fondurilor europene.

Se prevede, de asemenea, ca Ministerul Fondurilor Europene să asigure secretariatul tehnic al Comitetului, constituit din experţi din cadrul Ministerului Fondurilor Europene. Acesta va fi sprijinit în activitatea sa de doi experţi din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Romi, desemnaţi prin decizie a preşedintelui ANR, de Punctul naţional de contact pentru strategiile naţionale de incluziune a romilor, ce va fi desemnat prin memorandum aprobat de prim-ministru conform recomandărilor la nivelul UE, precum și de un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului, desemnat prin ordin al secretarului general al Guvernului și de un reprezentant al Cancelariei Primului-Ministru, desemnat prin ordin al șefului Cancelariei Primului-Ministru.

3. Alte informaţii. Nu sunt