Ședinte de guvern

Joi, 26 Iunie

26-06 Informatie de presa ref acte normative incluse pe agenda sedintei de guvern din 26 iunie 2014

 

PROIECTE DE LEGE – se vor trimite catre Parlament

 

PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2013

Guvernul a aprobat acest proiect de Lege. Veniturile bugetului de stat realizate în anul 2013 au fost în sumă de 90.945,1 milioane lei, iar cheltuielile în sumă de 110.128,0 milioane lei. Execuţia bugetului de stat s-a încheiat cu un deficit de 19.182,9 milioane lei. Veniturile încasate la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2013 au fost în sumă de 23.089,8 milioane lei, egale cu cheltuielile acestui buget.

Datoria publică a României la 31 decembrie 2013 a fost în valoare de 267.150,9 milioane lei, din care datoria publică guvernamentală în valoare de 252.179,8 milioane lei şi datoria publică locală 14.971,1 milioane lei.

PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013

Guvernul a aprobat acest proiect de Lege. Veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat încasate în anul 2013 sunt în sumă de 50.129,1 milioane lei, iar cheltuielile totale în sumă de 49.915,5 milioane lei.

Veniturile totale ale bugetului asigurărilor pentru şomaj încasate în anul 2013 sunt în sumă de 1.764,3 milioane lei, iar cheltuielile de 1.779,0 milioane lei.

PROIECT DE LEGE privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 şi modificarea unor acte normative

Guvernul a aprobat acest proiect de Lege.

PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Tbilisi, la 14 martie 2014

Guvernul a aprobat acest proiect de Lege.

PROIECT DE LEGE  pentru modificarea Standardului Internaţional ''Lista Interzisă''

Proiectul de Lege adoptat de Guvern aliniază legislaţia din România la modificările aduse Listei Interzise de către Comitetul executiv al Agenţiei Mondiale Anti-Doping în data de 17.05.2014.

PROIECT DE LEGE privind transferul,  cu titlul gratuit, al pachetului integral de acţiuni la Societatea Naţională ''Aeroportul Internaţional Timişoara-Traian Vuia''-S.A din proprietatea privată a statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea privată a judeţului Timiş şi în administrarea Consiliului Judeţean Timiş

Guvernul a aprobat acest proiect de Lege.

PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

Acest act normativ a fost propus ca ordonanţa de urgenta dar a fost transformat in proiect de lege. Prin el se transpune în legislaţia naţională Directiva 2010/41/UE.

 

ORDONANŢE DE URGENŢĂ

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Prin actul normativ adoptat de Guvern, unele sume, reprezentând prejudicii/plăţi nelegale din fonduri publice, efectuate cu titlu de asistenţă socială, se exceptează de la impunerea de dobânzi, penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere.

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal

Actul normativ adoptat de Guvern introduce o serie de reglementări prin care se reglementează deduceri pentru credite pentru persoanele fizice cu venituri mici. Prin aceste facilităţi fiscale acordate populaţiei îndatorate se urmăreşte majorarea veniturilor disponibile şi, de aici, creşterea consumului cu efecte favorabile asupra creşterii economice.

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe

Guvernul a aprobat această Ordonanţă de Urgenţă.

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui, republicată cu modificările şi completările ulterioare

Guvernul a adoptat aceasta Ordonanţa de Urgenţă.

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative

Actul normativ adoptat de Guvern reglementează, printre altele:

- modificarea duratei învăţământului profesional,

- organizarea învăţământului postliceal,

- constituirea şi conducerea consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ,

- modalitatea de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în învăţământul preuniversitar de stat,

- norma didactică a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar,

- posibilitatea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control de a fi pensionat, la cerere, în anumite condiţii, cu 3 ani înainte de limitele de vârstă prevăzute de lege,

- sprijinirea copiilor şi a tinerilor capabili de performanţe înalte.

 

HOTĂRÂRI

 

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului nr.6, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 noiembrie 2013 şi la Londra la 10 decembrie 2013 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005

Guvernul a adoptat această Hotărâre. Amendamentul din titlu nu modifică valoarea totală a împrumutului şi nu determină alte obligaţii pentru România faţă de acordul iniţial.

HOTĂRÂRE privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2014-2020 pentru investiţii iniţiale

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

HOTĂRÂRE privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor

Actul normativ stabileşte cadrul legal de punere în aplicare a prevederilor art.176, alin. (6) şi (7) din Legea nr. 571/2003. Bugetul total maxim estimat al schemei de ajutor de stat este de 3.021,6 milioane lei, iar numărul total estimat al operatorilor economici care urmează să beneficieze de acest ajutor este de 20.114. Administratorul schemei va fi Autoritatea Rutieră Română.

HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2013

Guvernul a adoptat această Hotărâre. Bilanţul general al Trezoreriei Statului, întocmit la data de 31 decembrie 2013 prezintă în activul şi pasivul său suma de 29.194.351.329 lei. Bugetul Trezoreriei Statului a avut în anul 2013 venituri în sumă de 1.291.733.107 lei, iar cheltuielile s-au ridicat la suma de 923.231.531 lei.

 

HOTĂRÂRE pentru stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia interna pentru piaţa reglementata de gaze naturale.

Guvernul a adoptat aceasta Hotărâre.

 

HOTĂRÂRE privind stabilirea datei alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2014

Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.

 

HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru alegerea Presedintelui Romaniei in anul 2014

Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.

 

HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Grupului Interministerial Strategic pentru creşterea capacităţii de acţiune a instituţiilor guvernamentale în prevenirea şi combaterea criminalităţii ce se circumscrie ameninţărilor în domeniul securităţii naţionale

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se înfiinţează Grupul Interministerial Strategic, care va avea rolul de platformă de cooperare, atât pentru structurile guvernamentale cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, cât şi pentru cele de aplicare a legii.

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniul arhivistic între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Arhivele Naţionale şi Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova, semnat la Iaşi în 24 ianuarie 2014

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

HOTĂRÂRE pentru completarea art.3ą din Hotărârea Guvernului nr.1596/2008 privind relocarea refugiaţilor în România

Guvernul a adoptat această Hotărâre prin care se stabileşte cota de relocare corespunzătoare perioadei 2014-2015, respectiv 40 de refugiaţi repartizaţi în tranşe anuale de câte 20 de persoane.

HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

HOTĂRÂRE privind preluarea şi darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unor sectoare de drum de interes local, situate în Oraşul Babadag, trecute în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA, a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

 HOTĂRÂRE privind preluarea şi darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unor sectoare de drum, situate în municipiul Baia Mare, trecute în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se creează cadrul legislativ pentru desemnarea unor structuri care să îndeplinească, prin delegare, funcţia de organism intermediar pentru Programul Operaţional pentru Pescuit.

HOTĂRÂRE privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operaţiunilor de urgenţă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de fenomenul de secetă şi de incendiile de pădure şi vegetaţie care au afectat România în anul 2012

Guvernul a adoptat această Hotărâre. Autoritatea coordonatoare şi de management a FSUE din România este Cancelaria Primului Ministru. Suma totală alocată României prin FSUE este de 2.475.689 euro şi se utilizează pentru decontarea cheltuielilor publice efectuate cu următoarele acţiuni eligibile:

- punerea în aplicare a măsurilor provizorii de cazare şi preluare a serviciilor de ajutor destinate nevoilor imediate ale populaţiei

- curăţarea imediată a zonelor lovite de dezastre, inclusiv a zonelor naturale.

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 478/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii coordonatoare şi de management în România, precum şi a autorităţilor de implementare pentru gestionarea asistenţei financiare comunitare acordată prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului de cooperare între România, prin Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive şi Franţa, prin Agenţia Naţională      pentru Gestionarea Deşeurilor Radioactive, în domeniul managementului deşeurilor radioactive semnat la Bucureşti, la 11 iulie 2013

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

HOTĂRÂRE pentru prorogarea termenului prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1123/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II pentru perioada 2007-2013

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se prelungeşte perioada de desfăşurare a Planului naţional de cercetare şi inovare II, până cel târziu 31.12.2014, pentru programele Resurse Umane şi Idei.

HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Integritate

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Acăţări, judeţul Mureş

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Însurăţei, judeţul Brăila

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru judeţul Iaşi

Prin Hotărârea adoptată de Guvern, se aprobă alocarea sumei de 1.000.000 lei către bugetul local al municipiului Iaşi, pentru organizarea acţiunilor şi manifestărilor culturale legate de desfăşurarea Festivalului Internaţional al Educaţiei.

 

 

MEMORANDUMURI

 

MEMORANDUM cu tema: Raportul privind implementarea, de către România, a Recomandărilor CP (2012) 7 privind aplicarea Convenţiei de acţiune a Consiliului Europei împotriva traficului de fiinţe umane

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Acordului de cooperare între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Centrul Naţional Anticorupţie din Republica Moldova în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Memorandumului de Înţelegere dintre Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Energie, din România şi Ministerul Economiei din Muntenegru de cooperare în domeniul energiei

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

MEMORANDUM cu tema: Adoptarea unor măsuri privind continuarea activităţii de producere de echipamente hidroenergetice româneşti

Prin Memorandumul aprobat de Guvern se propune mandatarea AAAS, în calitate de creditor principal, să solicite şi să aprobe în cadrul Adunării Creditorilor darea în plată a activelor în contul creanţelor deţinute la SC UCM Reşiţa SA, după evaluarea acestora în procedura insolvenţei. Prin aceste măsuri se asigură cadrul legal pentru continuarea activităţii desfăşurate la SC UCM Reşiţa SA.

 

 

PUNCTE DE VEDERE

 

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege   pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006  privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii”, iniţiată de domnul deputat PD-L Florin Gheorghe (Bp. 28/2014)

Aviz nefavorabil.

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea OUG 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice”, iniţiată de domnul deputat PP-DD Tudor Ciuhodaru şi de un grup de parlamentari PP-DD (Bp. 31/2014)

Aviz nefavorabil.

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate”, iniţiată de doamna deputat Luminiţa-Pachel Adam şi domnul deputat Daniel-Cătălin Fenechiu – Grupul parlamentar al PP-DD (Bp. 50/2014)

Aviz nefavorabil.

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege pentru modificarea  art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind Constituirea şi funcţionarea Parcurilor Industriale”, iniţiată de domnul senator Darius Bogdan Vâlcov şi un grup de parlamentari – Grupurile parlamentare ale PSD şi PNL  (Bp. 96/2014)

Aviz nefavorabil.

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor”, iniţiată de domnul senator UNPR Popa Constantin – Grupul parlamentar  al PSD (Bp. 63/2014)

Aviz nefavorabil.

PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare”, iniţiată de domnul deputat PC Vasile-Cătălin Drăguşanu şi un grup de deputaţi aparţinând Grupurilor parlamentare ale PC, PNL, PP-DD (Bp. 897/2013, Plx. 316/2014)

Aviz nefavorabil. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei