Actualitate

Joi, 17 Martie

RAPORT privind activitatea desfășurată de Corpul de control al primului-ministru în anul 2015

Descarcă documentul

 

 

I. ATRIBUȚIILE CORPULUI DE CONTROL AL PRIMULUI-MINISTRU

Corpul de control al primului–ministru este o structură fără personalitate juridică în subordinea Primului - Ministru, condusă de un secretar de stat, fiind finanțată din bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
Activitatea Corpului de control al primului-ministru este reglementată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, cu modificările și completările ulterioare.
Conform prevederilor O.U.G. nr. 25/2007, cu modificările ulterioare, Corpul de control al primului–ministru controlează şi urmăreşte activitatea ministerelor şi serviciilor publice deconcentrate ale acestora, instituţiilor publice din subordinea Guvernului, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, oficiilor, departamentelor, comisiilor, regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale şi instituţiilor financiar – bancare cu capital majoritar sau integral de stat. De asemenea, Corpul de control al primului-ministru controlează activitatea instituţiilor publice subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, cu respectarea dispoziţiilor legale privind regimul general al autonomiei locale, precum şi organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale.

 

II. CONTROALE EFECTUATE ȘI FINALIZATE ÎN ANUL 2015

II.1. Entităţi supuse controlului

În anul 2015 Corpul de control al primului-ministru a finalizat acțiuni de control/informare/documentare cu privire la activitatea unor ministere, autorități publice centrale, instituții publice, societăți naționale, companii naționale, societăți cu capital majoritar sau integral de stat, regii autonome, precum și autorități ale administrației publice locale.

II.2. Obiectivele acțiunilor de control

Principalele obiective de control avute în vedere la efectuarea acțiunilor de control au fost următoarele:
• Verificarea respectării dispozițiilor legale și/sau normelor interne în legătură cu organizarea, funcţionarea şi îndeplinirea atribuţiilor de către conducerea și personalul entității controlate;
•  Verificarea respectării prevederilor legale cu privire la constituirea și utilizarea veniturilor;
•  Verificarea respectării prevederilor legale cu privire la angajarea și efectuarea cheltuielilor;
•  Verificarea respectării dispozițiilor legale cu privire la atribuirea, încheierea, modificarea şi executarea contractelor de achiziţie publică;
•  Verificarea respectării dispozițiilor legale în legătură cu realizarea unor obiective de investiții;
• Verificarea respectării dispozițiilor legale și a normelor interne cu privire la elaborarea, inițierea, avizarea, prezentarea și adoptarea unor acte normative;

II.3. Constatări efectuate în urma acțiunilor de control

II.3.A. Principalele constatări menţionate în rapoartele de control au relevat următoarele aspecte:
• Atribuirea și încheierea unor contracte de achiziție publică cu încălcarea dispozițiilor legale;
• Exercitarea defectuoasă a atribuțiilor în legătură cu execuția bugetului de venituri și cheltuieli;
• Plata contravalorii unor bunuri, servicii sau lucrări fără ca acestea să fi fost livrate/prestate/executate sau fără a se verifica realitatea furnizării bunurilor, prestării serviciilor sau executării lucrărilor;
• Nerealizarea/realizarea necorespunzătoare a unor obiective de investiții finanțate din bugetul de stat;
• Nerespectarea normelor legale și/sau a normelor interne în procesul de inițiere, elaborare, avizare, prezentare și adoptare a unor acte normative.

II.3.B. Rezultatele acţiunilor de control/informare/documentare finalizate în anul 2015 sunt următoarele:

a) acte de control cu relevanță penală

1) Urmare a controlului efectuat la Societatea de Formare a Energeticienilor din România ”FORMENERG” - S.A., a fost întocmit Raportul de control privind verificările efectuate la Societatea de Formare a Energeticienilor din România ”FORMENERG” - S.A., înregistrat cu nr. 559/I.L./09.01.2015, constatându-se 11 (unsprezece) posibile fapte de natură penală, raportul fiind înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Raportul de control a fost transmis și la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica”-S.A., Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Agenția Națională de Integritate și Curtea de Conturi a României.

2) Urmare a controlului efectuat la Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, a fost întocmit Raportul de control privind adoptarea de către Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, în anul 2009, fără temei legal, a unui Regulament privind valorificarea, prin vânzare, a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, înregistrat cu nr. 1553/I.L./14.01.2015, constatându-se o posibilă faptă de natură penală, raportul fiind înaintat Direcției Naționale Anticorupție.
Raportul de control a fost transmis și la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

3) Urmare a controlului efectuat la Direcția Silvică Neamț, a fost întocmit Raportul de control privind verificările efectuate la Direcția Silvică Neamț, unitate fără personalitate juridică din structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, înregistrat cu nr. 827/I.L./14.01.2015, constatându-se 2 (două) posibile fapte de natură penală, raportul fiind înaintat Direcției Naționale Anticorupție.
Raportul de control a fost transmis și la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Regia Autonomă a Pădurilor – Romsilva, Instituția Prefectului – Județul Neamț și Curtea de Conturi a României.

4) Urmare a controlului efectuat la Direcția Silvică Maramureș, a fost întocmit Raportul de control privind verificările efectuate la Direcția Silvică Maramureș, unitate fără personalitate juridică din structura Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, înregistrat cu nr. 828/I.L./14.01.2015, constatându-se 24 (douăzecișipatru) posibile fapte de natură penală, raportul fiind înaintat Direcției Naționale Anticorupție.
Raportul de control a fost transmis și la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Regia Autonomă a Pădurilor – Romsilva, Instituția Prefectului – Județul  Maramureș și Curtea de Conturi a României.

5) Urmare a controlului efectuat la Direcția Silvică Suceava, a fost întocmit Raportul de control privind verificările efectuate la Direcția Silvică Suceava, unitate fără personalitate juridică din structura Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, înregistrat cu nr. 829/I.L./14.01.2015, constatându-se 12 (douăsprezece) posibile fapte de natură penală, raportul fiind înaintat Direcției Naționale Anticorupție.
Raportul de control a fost transmis și la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Regia Autonomă a Pădurilor – Romsilva, Instituția Prefectului – Județul  Suceava și Curtea de Conturi a României.

6) Urmare a controlului efectuat la Direcția Silvică Mehedinți, a fost întocmit Raportul de control privind verificările efectuate la Direcția Silvică Mehedinți, unitate fără personalitate juridică din structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, înregistrat cu nr. 831/I.L./14.01.2015, constatându-se 8 (opt) posibile fapte de natură penală, raportul fiind înaintat Direcției Naționale Anticorupție.
Raportul de control a fost transmis și la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Regia Autonomă a Pădurilor – Romsilva, Instituția Prefectului – Județul  Mehedinți și Curtea de Conturi a României.

7) Urmare a controlului efectuat la Direcția Silvică Bistrița – Năsăud, a fost întocmit Raportul de control privind verificările efectuate la Direcția Silvică Bistrița – Năsăud, unitate fără personalitate juridică din structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, înregistrat cu nr. 831/I.L./12.01.2015, constatându-se 5 (cinci) posibile fapte de natură penală, raportul fiind înaintat Direcției Naționale Anticorupție.
Raportul de control a fost transmis și la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Regia Autonomă a Pădurilor – Romsilva, Instituția Prefectului – Județul  Bistrița  - Năsăud și Curtea de Conturi a României.

8) Urmare a documentării efectuate la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, a fost întocmită Nota de informare privind documentarea efectuată în legătură cu situația indemnizațiilor plătite, în perioada 1990 - 2014, urmașilor eroilor - martiri ai Revoluției române din decembrie 1989 și luptătorilor pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989, înregistrată cu nr. 14/I.L./23.01.2015, constatându-se 2 (două) posibile fapte de natură penală, nota fiind înaintată Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Raportul de control a fost transmis și la Curtea de Conturi a României, Ministrul delegat pentru dialog social, Serviciul Român de Informații, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Justiției.

9) Urmare a controlului efectuat la entitățile publice care au avut raporturi contractuale (de muncă/mandat) sau de serviciu cu Brădean Magdalena, a fost întocmit Raportul de control privind verificările efectuate în legătură cu un angajat al Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării din cadrul Ministerului Economiei, care a deținut diverse calități în organele de conducere, administrare, control și executive la 13 entități publice, înregistrat cu nr. 564/I.L./23.01.2015, constatându-se o posibilă faptă de natură penală, raportul fiind înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Raportul de control a fost transmis și la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri și Agenția Națională de Integritate.

10) Urmare a controlului efectuat la autoritățile administrației publice locale ale comunei Dărmănești, județul Dâmbovița, a fost întocmit Raportul privind verificările efectuate în legătură cu implementarea proiectului „Canalizare menajeră în comuna Dărmănești, sat Mărginenii de Sus comuna Dărmănești, județul Dâmbovița”, înregistrat cu nr. 861/I.L./23.01.2015, constatându-se 5 (cinci) posibile fapte de natură penală, raportul fiind înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Raportul de control a fost transmis și la Instituția Prefectului – Județul Dâmbovița, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Curtea de Conturi a României.

11) Urmare a controlului efectuat la entităţile publice cu atribuţii în legătură cu finanțarea, repartizarea şi utilizarea sumelor alocate din bugetul de stat pentru obiectivul de investiții „Școala cu clasele I – VIII oraș Pecica”, județul Arad, a fost întocmit Raportul de control privind verificările efectuate în legătură cu realizarea obiectivului de investiții „Școala cu clasele I – VIII oraș Pecica”, județul Arad, finanțat cu fonduri alocate de la bugetul statului, înregistrat cu nr. 922/I.L./30.01.2015, constatându-se 10 (zece) posibile fapte de natură penală, raportul fiind înaintat Direcției Naționale Anticorupție.
Raportul de control a fost transmis și la Inspectoratul Școlar Județean Arad, Instituția Prefectului – Județul Arad, Ministerul Educației și Cercetării Științifice, Curtea de Conturi a României, Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice și Agenția Națională de Integritate.

12) Urmare a controlului efectuat la entităţile publice cu atribuţii în legătură cu finanțarea, repartizarea şi utilizarea sumelor alocate din bugetul de stat pentru obiectivul de investiții „Şcoala cu clasele I - IV sat Traian Vuia, comuna Traian Vuia”, județul Timiș, a fost întocmit Raportul de control privind verificările efectuate în legătură cu realizarea obiectivului de investiții „Şcoala cu clasele I - IV sat Traian Vuia, comuna Traian Vuia”, județul Timiș, finanțat cu fonduri alocate de la bugetul statului, înregistrat cu nr. 923/I.L./30.01.2015, constatându-se o posibilă faptă de natură penală, raportul fiind înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Raportul de control a fost transmis și la Inspectoratul Școlar Județean Timiș, Instituția Prefectului – Județul Timiș, Ministerul Educației și Cercetării Științifice, Curtea de Conturi a României și Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice.

13) Urmare a controlului efectuat la Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice și la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a fost întocmit Raportul de control privind verificările efectuate în legătură cu achiziționarea, gestionarea, păstrarea și exploatarea Sistemului Informatic de Monitorizare și Management Forestier - FMIMS, înregistrat cu nr. 1212/I.L./09.02.2015, constatându-se o posibilă faptă de natură penală, raportul fiind înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Raportul de control a fost transmis și la Curtea de Conturi a României.
 
14) Urmare a controlului efectuat la autoritățile administrației publice locale ale comunei Stănești, județul Giurgiu, a fost întocmit Raportul de control privind verificările efectuate în legătură cu realizarea proiectului „Amenajare Parc Bălanu, comuna Stănești” județul Giurgiu, înregistrat cu nr. 898/I.L./16.02.2015, constatându-se 3 (trei) posibile fapte de natură penală, raportul fiind înaintat Direcției Naționale Anticorupție.
Raportul de control a fost transmis și la Instituția Prefectului -  Județul Giurgiu, Consiliul Județean Giurgiu, Administrația Fondului pentru Mediu, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Curtea de Conturi a României și Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice.

15) Urmare a controlului efectuat la Compania Națională de Investiții „C.N.I.” - S.A., a fost întocmit Raportul de control privind verificările efectuate la Compania Națională de Investiții „C.N.I.” - S.A. în legătură cu realizarea obiectivului de investiții „Modernizare Sala Sporturilor „D. P. Colibași Brașov”, înregistrat cu nr. 982/I.L./20.02.2015, constatându-se 10 (zece) posibile fapte de natură penală, raportul fiind înaintat Direcției Naționale Anticorupție.
Raportul de control a fost transmis și la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Curtea de Conturi a României.

16) Urmare a controlului efectuat la autoritățile administrației publice locale ale comunei Conțești, județul Dâmbovița, a fost întocmit Raportul de control privind verificările efectuate la autoritățile administrației publice locale ale comunei Conțești, județul Dâmbovița în legătură cu implementarea proiectului „Înființare bază sportivă model 1 (teren fotbal) în cadrul Programului de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spațiul rural”, înregistrat cu nr. 1009/I.L./23.02.2015, constatându-se 6 (șase) posibile fapte de natură penală, raportul fiind înaintat Direcției Naționale Anticorupție.
Raportul de control a fost transmis și la Consiliul Județean Dâmbovița, Instituția Prefectului – Județul Dâmbovița, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice și Curtea de Conturi a României.

17) Urmare a sesizării din oficiu, a fost întocmită Nota de informare privind folosirea fără drept a calității oficiale de șef al Corpului de control al primului – ministru, înregistrată cu nr. 1555/I.L./24.02.2015, constatându-se o posibilă faptă de natură penală, nota fiind înaintată Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

18) Urmare a controlului efectuat la Compania Națională de Investiții „C.N.I.” - S.A., a fost întocmit Raportul de control în legătură cu implicarea domnului Gheorghe NASTASIA în activitatea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” - S.A. în perioada în care acesta a ocupat funcţia publică de secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului”, înregistrat cu nr. 982/1/I.L./06.03.2015, raportul fiind înaintat Direcției Naționale Anticorupție.
Raportul de control a fost transmis și la Agenția Națională de Integritate, Curtea de Conturi a României și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

19) Urmare a controlului efectuat la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, a fost întocmit Raportul de control privind verificările efectuate la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților în legătură cu modul de îndeplinire a atribuţiilor în procesul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 10/2001, înregistrat cu nr. 1517/I.L./06.03.2015, raportul fiind înaintat Direcției Naționale Anticorupție.
Raportul de control a fost transmis și la Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Curtea de Conturi a României și Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice.

20) Urmare a controlului efectuat la Compania Națională a Imprimeriilor ”Coresi” S.A., a fost întocmit Raportul de control privind verificările efectuate la Compania Națională a Imprimeriilor ”Coresi” S.A. în legătură cu înstrăinarea la un preț subevaluat a imobilului situat în Craiova, str. Dr. Nicolae Ionescu Sisești nr. 21, jud. Dolj, aparținând Sucursalei Imprimeria ”OLTENIA”  Craiova, înregistrat cu nr. 1699/I.L./09.03.2015, constatându-se 3 (trei) posibile fapte de natură penală, raportul fiind înaintat Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Craiova.
Raportul de control a fost transmis și la Curtea de Conturi a României, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Ministerul Culturii, Serviciul Român de Informații și Departamentul de Informații și Protecție Internă.

21) Urmare a controlului efectuat la Societatea Națională de Radiocomunicații S.A., a fost întocmit întocmit Raportul de control privind verificările efectuate la Societatea Națională de Radiocomunicații S.A., înregistrat cu nr. 1207/I.L./10.03.2015, constatându-se 3 (trei) posibile fapte de natură penală, raportul fiind înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Raportul de control a fost transmis și la Ministerul pentru Societatea Informațională și Agenția Națională de Integritate.

22) Urmare a documentării efectuate la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, a fost întocmită Nota de informare cu privire la situația indemnizațiilor plătite, în perioada 1990 - 2014, urmașilor eroilor - martiri ai Revoluției române din decembrie 1989 și luptătorilor pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și în legătură cu unele cazuri constatate, prin sondaj, în dosarele pentru preschimbarea certificatelor doveditoare pentru titlurile instituite prin Legea nr. 341/2004, înregistrată cu nr. 14/1/I.L./20.03.2015, constatându-se 6 (șase) posibile fapte de natură penală, nota fiind înaintată Direcției Naționale Anticorupție.
Raportul de control a fost transmis și la Departamentul de Informații și Protecție Internă, Ministrul delegat pentru dialog social, Curtea de Conturi a României, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Afacerilor Interne.

23) Urmare a documentării efectuate la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, a fost întocmită Nota de informare privind documentarea efectuată în legătură cu drepturile la transport gratuit cu metroul și pe calea ferată acordate, în perioada 2005 - 2014, urmașilor eroilor - martiri ai Revoluției române din decembrie 1989 și luptătorilor pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989, înregistrată cu nr. 14/2/I.L./20.03.2015, nota fiind înaintată Direcției Naționale Anticorupție.
Raportul de control a fost transmis și la Ministerul Transporturilor.

24) Urmare a controlului efectuat la entitățile publice implicate în elaborarea, inițierea, avizarea, prezentarea și adoptarea Hotărârii de Guvern nr. 14/2011 privind aprobarea Programului anual de marketing şi promovare turistică şi a Programului anual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice, a fost întocmit Raportul de control privind verificările efectuate în legătură cu inițierea, elaborarea, avizarea, prezentarea și adoptarea Hotărârii de Guvern nr. 14/2011 privind aprobarea Programului anual de marketing şi promovare turistică şi a Programului anual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice, înregistrat cu nr. 228/I.L./27.03.2015, constatându-se o posibilă faptă de natură penală, raportul fiind înaintat Direcției Naționale Anticorupție.
Raportul de control a fost transmis și la Curtea de Conturi a României, Consiliul Legislativ, Departamentul de Informații și Protecție Internă și Serviciul Român de Informații.

25) Urmare a controlului efectuat la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, a fost întocmit Raportul de control privind neîndeplinirea unor atribuții de către Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, cu consecința prejudicierii bugetului de stat, înregistrat cu nr. 947/I.L./27.03.2015, constatându-se 3 (trei) posibile fapte de natură penală, raportul fiind înaintat Direcției Naționale Anticorupție.
Raportul de control a fost transmis și la Administrația Națională Apele Române și Curtea de Conturi a României.

26) Urmare a controlului efectuat la entitățile publice implicate în inițierea, elaborarea, avizarea, prezentarea și adoptarea Hotărârii de Guvern nr. 1141/2008 și Hotărârii de Guvern nr. 1423/2008, a fost întocmit Raportul de control privind încălcarea unor prevederi legale în legătură cu obiectivul de investiţii "Modernizare DN 67C, Bengeşti-Sebeş, km 0+000-km 148+414" (”Transalpina”), înregistrat cu nr. 378/I.L./30.03.2015, constatându-se 2 (două) posibile fapte de natură penală, raportul fiind înaintat Direcției Naționale Anticorupție.
Raportul de control a fost transmis și la Ministerul Transporturilor, Curtea de Conturi a României, Departamentul de Informații și Protecție Internă și Serviciul Român de Informații.

27) Urmare a controlului efectuat la autoritățile administrației publice locale ale comunei Prundu, județul Giurgiu, a fost întocmit Raportul privind verificările efectuate în legătură cu modul de realizare a proiectului „Dezvoltarea infrastructurii sportive a comunei Prundu, județul Giurgiu, prin construirea unui stadion comunal”, înregistrat cu nr. 1004/I.L./03.04.2015, constatându-se o posibilă faptă de natură penală, raportul fiind înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Raportul de control a fost transmis și la Consiliul Local al Comunei Prundu, Județul Giurgiu, Instituția Prefectului  - Județul Giurgiu, Consiliul Județean Giurgiu, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Curtea de Conturi a României și Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice.

28) Urmare a controlului efectuat la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, a fost întocmit Raportul de control privind verificările efectuate la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, document clasificat ”secret de serviciu”, înregistrat cu nr. S/66/CCPM/03.04.2015, constatându-se 3 (trei) posibile fapte de natură penală, raportul fiind înaintat Direcției Naționale Anticorupție.

29) Urmare a controlului efectuat la autoritățile administrației publice locale ale comunei Hangu, județul Neamţ, a fost întocmit Raportul privind verificările efectuate în legătură cu implementarea proiectului „Îmbunătăţirea calităţii mediului prin realizare parc în comuna Hangu”,  înregistrat cu nr. 863/I.L./07.04.2015, constatându-se 4 (patru) posibile fapte de natură penală, raportul fiind înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Raportul de control a fost transmis și la Instituția Prefectului - Județul Neamț, Consiliul Județean Neamț, Administrația Fondului pentru Mediu, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Curtea de Conturi a României.

30) Urmare a controlului efectuat la autoritățile administrației publice locale ale comunei Sic, județul Cluj, a fost întocmit Raportul privind verificările efectuate în legătură cu realizarea proiectului de investiții „Alimentarea cu apă a comunei Sic, județul Cluj”,  înregistrat cu nr. 1006/I.L./20.04.2015, constatându-se o posibilă faptă de natură penală, raportul fiind înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Raportul de control a fost transmis și la Instituția Prefectului - Județul Cluj, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Curtea de Conturi a României și Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice.

31) Urmare a controlului efectuat la autoritățile administrației publice locale ale comunei Răzvad, județul Dâmbovița, a fost întocmit Raportul de control privind verificările efectuate la autoritățile administrației publice locale  ale comunei Răzvad, județul Dâmbovița în legătură cu implementarea proiectului „Construcție bază sportivă în comuna Răzvad, județul Dâmbovița”,  înregistrat cu nr. 1008/I.L./08.05.2015, constatându-se 2 (două) posibile fapte de natură penală, raportul fiind înaintat Direcției Naționale Anticorupție.
Raportul de control a fost transmis și la Consiliul Județean Dâmbovița, Instituția Prefectului - Județul Dâmbovița, Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice și Curtea de Conturi a României.

32) Urmare a controlului efectuat la Inspectoratul Județean în Construcții Cluj, a fost întocmită Nota de informare cu privire la emiterea, cu încălcarea dispozițiilor legale, a unui număr de 57 de autorizații de construire, în municipiul Cluj – Napoca, în perioada 05.01.2009 – 12.01.2009, înregistrată cu nr. 1062/1/I.L./12.05.2015, constatându-se o posibilă faptă de natură penală, nota fiind înaintată Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Nota de informare a fost transmisă și la Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Instituția Prefectului - Județul Cluj, Inspectoratul de Stat în Construcții, Serviciul Român de Informații, Departamentul de Informații și Protecție Internă și Agenția Națională de Integritate.

33) Urmare a controlului efectuat la Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa, a fost întocmit Raportul de control privind verificările efectuate la Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa,  înregistrat cu nr. 1427/I.L./13.05.2015, constatându-se 2 (două) posibile fapte de natură penală, raportul fiind înaintat Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța.
Raportul de control a fost transmis și la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Instituția Prefectului - Județul Constanța, Academia de Științe Agricole și Silvice,  Departamentul de Informații și Protecție Internă,  Ministerul Finanțelor Publice și Curtea de Conturi a României.

34) Urmare a controlului efectuat la Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, Autoritatea Națională pentru Turism, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și la alte entități publice, a fost întocmit Raportul de control privind verificările efectuate în legătură cu atribuirea, în anul 2011, de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului a unor contracte de prestări servicii și furnizare bunuri către societatea 911 CASA DE PRINT ȘI PRODUCȚIE S.R.L., înregistrat cu nr. 169/2/I.L./05.06.2015, constatându-se 6 (șase) posibile fapte de natură penală, raportul fiind înaintat Direcției Naționale Anticorupție.
Raportul de control a fost transmis și la Autoritatea Națională pentru Turism, Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul pentru luptă antifraudă – DLAF și Agenția Națională de Administrare Fiscală.

35) Urmare a controlului efectuat la Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, Autoritatea Națională pentru Turism, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și la alte entități publice, a fost întocmit Raportul de control privind atribuirea ilegală de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului a contractului de promovare a brandului turistic național cu ocazia festivalului B’ESTFEST 2011 către societatea EMAGIC CONCERTS S.R.L., înregistrat cu nr. 169/3/I.L./05.06.2015, constatându-se 2 (două) posibile fapte de natură penală, raportul fiind înaintat Direcției Naționale Anticorupție.
Raportul de control a fost transmis și la Autoritatea Națională pentru Turism, Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul pentru luptă antifraudă – DLAF și Agenția Națională de Administrare Fiscală.

36) Urmare a controlului efectuat la Primăria Municipiului Timișoara, a fost întocmit Raportul de control privind verificările efectuate la Primăria Municipiului Timișoara în legătură cu retrocedarea și/sau vânzarea imobilelor aflate în patrimoniul unității administrativ-teritoriale Municipiul Timișoara ori în domeniul privat al statului, înregistrat cu nr. 1531/I.L./17.06.2015, constatându-se 6 (șase) posibile fapte de natură penală, raportul fiind înaintat Direcției Naționale Anticorupție.
Raportul de control a fost transmis și la Consiliul Județean Timiș, Instituția Prefectului - Județul Timiș, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Finanțelor Publice și Curtea de Conturi a României.
    
37) Urmare a controlului efectuat la Compania Națională a Imprimeriilor ”Coresi” S.A., a fost întocmit Raportul de control privind verificările efectuate la Compania Națională a Imprimeriilor ”Coresi” S.A., înregistrat cu nr. 1699/1/I.L./19.06.2015, constatându-se 6 (șase) posibile fapte de natură penală, raportul fiind înaintat Direcției Naționale Anticorupție – structura centrală și Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova.
Raportul de control a fost transmis și la Ministerul Culturii, Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Departamentul de Informații și Protecție Internă și Curtea de Conturi a României.

38) Urmare a controlului efectuat la Ministerul Transporturilor, a fost întocmit Raportul de control privind verificările efectuate la Ministerul Transporturilor în legătură cu aspecte referitoare la execuția bugetară din anii 2007 – 2008, ”, înregistrat cu nr. 1631/I.L./24.06.2015, constatându-se 2 (două) posibile fapte de natură penală, raportul fiind înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Raportul de control a fost transmis și la Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul pentru Societatea Informațională, Departamentul pentru luptă antifraudă – DLAF și Curtea de Conturi a României.

39) Urmare a controlului efectuat la autoritățile administrației publice locale ale Municipiului Brașov, a fost întocmit Raportul de control privind prejudicierea Municipiului Brașov ca urmare a unor demersuri întreprinse de primarul acestuia, în vederea obținerii dreptului de proprietate asupra terenului în suprafață de 45.000 mp pe care este amplasată o parte a Grădinii Zoologice, înregistrat cu nr. 982/2/I.L./01.07.2015, constatându-se o posibilă faptă de natură penală, raportul fiind înaintat Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Brașov.
Raportul de control a fost transmis și la Serviciul Român de Informații, Departamentul de Informații și Protecție Internă și Curtea de Conturi a României.

40) Urmare a controlului efectuat la Compania Națională de Investiții „C.N.I.” - S.A., a fost întocmit Raportul de control privind verificările efectuate la Compania Națională de Investiții „C.N.I.” - S.A. în legătură cu realizarea obiectivului de investiții „Bazin de înot olimpic – Bd. Gării nr. 21, municipiul Brașov, județul Brașov”, înregistrat cu nr. 982/3/I.L./01.07.2015, constatându-se 4 (patru) posibile fapte de natură penală, raportul fiind înaintat Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov.
Raportul de control a fost transmis și la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Serviciul Român de Informații, Departamentul de Informații și Protecție Internă și Curtea de Conturi a României.

41) Urmare a controlului efectuat la autoritățile administrației publice locale ale comunei Girov, județul Neamț, a fost întocmit Raportul de control privind verificările efectuate în legătură cu implementarea proiectului „Construcția unei baze sportive noi, model tip 1, în comuna Girov, județul Neamț”, înregistrat cu nr. 1005/1/I.L./03.07.2015, constatându-se 5 (cinci) posibile fapte de natură penală, raportul fiind înaintat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău.
Raportul de control a fost transmis și la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Afacerilor Interne și Curtea de Conturi a României.

42) Urmare a controlului efectuat la autoritățile administrației publice locale ale comunei Girov, județul Neamț, a fost întocmit Raportul de control privind verificările efectuate în legătură cu „uzurparea calităţii oficiale” de primar al comunei Girov, judeţul Neamţ și alte aspecte de organizare și funcționare ale acestei entități, înregistrat cu nr. 1005/2/I.L./03.07.2015, constatându-se 3 (trei) posibile fapte de natură penală, raportul fiind înaintat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău.
Raportul de control a fost transmis și la Ministerul Afacerilor Interne și Curtea de Conturi a României.

43) Urmare a controlului efectuat la Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive, a fost întocmit Raportul de control privind verificările efectuate la Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive în legătură cu stadiul de realizare a obiectivului „Depozitul Final de Deșeuri Slab și Mediu Active”, înregistrat cu nr. 1082/I.L./08.07.2015, constatându-se 3 (trei) posibile fapte de natură penală, raportul fiind înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Raportul de control a fost transmis și la Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Comisia Națională pentru Controlul Activității Nucleare, Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Departamentul pentru luptă antifraudă – DLAF și Curtea de Conturi a României.

44) Urmare a controlului efectuat la Agenția Domeniilor Statului, a fost întocmit Raportul de control privind verificările efectuate la Agenția Domeniilor Statului în legătură cu încheierea, în perioada 2004 - 2005, a unor contracte de schimb, fără sultă, având ca obiect terenuri agricole cu plantații de viță-de-vie situate în localitatea Murfatlar, județul Constanța, denumite generic „Fermele Murfatlar”, înregistrat cu nr. 264/I.L./13.07.2015, constatându-se 2 (două) posibile fapte de natură penală, raportul fiind înaintat Direcției Naționale Anticorupție.

45) Urmare a controlului efectuat la autoritățile administrației publice locale ale Municipiului Brașov, a fost întocmit Raportul de control privind prejudicierea Municipiului Brașov ca urmare a acțiunilor desfășurate de reprezentanții autorităților administrației publice locale ale municipiului în legătură cu activitatea societății ”Centrala Electrică de Termoficare Brașov” S.A., având ca acționar unic Municipiul Brașov”, înregistrat cu nr. 982/4/I.L./15.07.2015, constatându-se 2 (două) posibile fapte de natură penală, raportul fiind înaintat Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Brașov.
Raportul de control a fost transmis și la Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații și Curtea de Conturi a României.

46) Urmare a controlului efectuat la Garda Națională de Mediu, a fost întocmit Raportul de control privind verificările efectuate la Garda Națională de Mediu, înregistrat cu nr. 1745/I.L./20.07.2015, constatându-se 8 (opt) posibile fapte de natură penală, raportul fiind înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Raportul de control a fost transmis și la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Finanțelor Publice, Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice și Curtea de Conturi a României.

47) Urmare a controlului efectuat la Compania Națională de Investiții S.A., a fost întocmit Raportul de control privind verificările efectuate în legătură cu proiectul ”Centrul Dâmbovița”, cunoscut public sub denumirea Casa Radio, înregistrat cu nr. 271/I.L./24.07.2015, constatându-se 2 (două) posibile fapte de natură penală, raportul fiind înaintat Direcției Naționale Anticorupție.
Raportul de control a fost transmis și la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Departamentul pentru investiții străine și parteneriat public – privat, Serviciul Român de Informații, Departamentul de Informații și Protecție Internă și Curtea de Conturi a României.

48) Urmare a controlului efectuat la autoritățile administrației publice locale ale unor unități administrativ - teritoriale din județul Dâmbovița, Instituția Prefectului – Județul Dâmbovița și Consiliul Județean Dâmbovița, a fost întocmită Nota de informare privind rezultatul verificărilor efectuate în legătură cu exercitarea funcțiilor de demnitate publică, a funcțiilor publice și a altor funcții asimilate acestora, în cadrul unor autorități publice locale și al unor entități publice de pe raza administrativ – teritorială a județului Dâmbovița, înregistrată cu nr. 1720/I.L./24.07.2015, constatându-se o posibilă faptă de natură penală, nota fiind înaintată Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

49) Urmare a controlului efectuat la Compania Națională a Imprimeriilor ”Coresi” S.A., a fost întocmită Nota de informare privind plata nejustificată a unor drepturi salariale, înregistrată cu nr. 1699/2/I.L./21.09.2015, constatându-se o posibilă faptă de natură penală, nota fiind înaintată Direcției Naționale Anticorupție.
Nota de informare a fost transmisă și la Serviciul Român de Informații, Departamentul de Informații și Protecție Internă și Curtea de Conturi a României.

50) Urmare a controlului efectuat la Oficiul Central de Stocare pentru Situaţii Speciale, a fost întocmit Raportul de control privind verificările efectuate la Oficiul Central de Stocare pentru Situații Speciale București în legătură cu reconstituirea dreptului de proprietate asupra unor terenuri, aflate în domeniul public al statului, cu încălcarea dispozițiilor legale, înregistrat cu nr. 227/I.L./21.09.2015, constatându-se o posibilă faptă de natură penală, raportul fiind înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Raportul de control a fost transmis și la Ministerul Sănătății, Instituția Prefectului – Județul Bacău, Primăria Comunei Berești – Bistrița, județul Bacău, Departamentul de Informații și Protecție Internă și Curtea de Conturi a României.

51) Urmare a controlului efectuat la autoritățile administrației publice locale ale comunei Valea-Ierii, județul Cluj, a fost întocmit Raportul de control privind verificările efectuate la autoritățile administrației publice locale ale comunei Valea-Ierii, județul Cluj, în legătură cu implementarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii sportive a comunei Valea-Ierii, județul Cluj, prin construirea unui stadion comunal”, înregistrat cu nr. 521/I.L./02.10.2015, constatându-se 8 (opt) posibile fapte de natură penală, raportul fiind înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Raportul de control a fost transmis și la Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice, Instituția Prefectului – Județul Cluj, Agenția Națională pentru Achiziții Publice și Curtea de Conturi a României.

52) Urmare a controlului efectuat la autoritățile administrației publice locale ale comunei Iclod, județul Cluj, a fost întocmit Raportul de control privind verificările efectuate la autoritățile administrației publice locale ale comunei Iclod, județul Cluj, în legătură cu implementarea proiectului „Amenajare de parcuri publice şi locuri de joacă pentru copii”, înregistrat cu nr. 921/I.L./14.10.2015, constatându-se o posibilă faptă de natură penală, raportul fiind înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Raportul de control a fost transmis și la Curtea de Conturi a României.

53) Urmare a controlului efectuat entitățile publice cu atribuții în legătură cu finanțarea, repartizarea și utilizarea sumelor alocate pentru realizarea obiectivului de investiții „Grup Școlar Agricol oraș Fundulea”, județul Călărași, a fost întocmit Raportul de control privind verificările efectuate în legătură cu realizarea obiectivului de investiții „Grup Școlar Agricol oraș Fundulea”, județul Călărași, înregistrat cu nr. 900/I.L./20.11.2015, constatându-se 6 (șase) posibile fapte de natură penală, raportul fiind înaintat Direcției Naționale Anticorupție.
Raportul de control a fost transmis și la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Agenția Națională pentru Achiziții Publice, Agenția Națională de Integritate și Curtea de Conturi a României.

54) Urmare a controlului efectuat la autoritățile administrației publice locale ale comunei Balș, județul Iași, a fost întocmit Raportul de control privind verificările efectuate la autoritățile administrației publice locale ale comunei Balș, județul Iași, înregistrat cu nr. 357/I.L./24.11.2015, constatându-se 6 (șase) posibile fapte de natură penală, raportul fiind înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Raportul de control a fost transmis și la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Administrația Fondului pentru Mediu și Curtea de Conturi a României.

55) Urmare a controlului efectuat la Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. (inclusiv cu privire la operaţiunile desfăşurate de entăţile prin a căror fuziune a fost înfiinţată societatea, respectiv Societatea Electrocentrale Deva - S.A. şi Societatea Electrocentrale Paroşeni - S.A.), a fost întocmit Raportul de control privind verificările efectuate la Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. în legătură cu achizițiile nejustificate de cărbune energetic din străinătate și gestionarea ineficientă a stocurilor, înregistrat cu nr. 1076/I.L./04.12.2015, constatându-se 2 (două) posibile fapte de natură penală, raportul fiind înaintat Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba Iulia.
Raportul de control a fost transmis și la Ministerul Energiei, Serviciul Român de Informații, Departamentul de Informații și Protecție Internă și Curtea de Conturi a României.

56) Urmare a controlului efectuat la autoritățile administrației publice locale ale municipiului Giurgiu, a fost întocmit Raportul de control privind verificările efectuate la autoritățile administrației publice locale ale municipiului Giurgiu în legătură cu schimbarea fără drept a destinației terenului în suprafață de 67.000 mp transmis din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Giurgiu, înregistrat cu nr. 1281/I.L./04.12.2015, constatându-se 7 (șapte) posibile fapte de natură penală, raportul fiind înaintat Direcției Naționale Anticorupție.
Raportul de control a fost transmis și la Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Curtea de Conturi a României.

b) acte de control cu constatări privind deficiențe administrative  

1) Urmare a controlului efectuat la autorități ale administrației publice din județul Brăila, respectiv Consiliul Județean Brăila și Instituția Prefectului – Județul Brăila, a fost întocmit Raportul de control privind verificările efectuate la autorități ale administrației publice din județul Brăila în legătură cu deszăpezirea drumurilor județene în iarna 2014 – 2015, înregistrat cu nr. 1770/I.L./21.01.2015.
Raportul de control a fost transmis la Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

2) Urmare a acțiunii de documentare efectuate la entităţile cu capital integral sau majoritar de stat și la entitățile publice care au calitatea de autoritate publică tutelară sau, după caz, care exercită, în numele statului, calitatea de acționar, a fost întocmită Nota de informare privind acțiunea de documentare efectuată la entităţile cu capital integral sau majoritar de stat și la entitățile publice care au calitatea de autoritate publică tutelară sau, după caz, care exercită, în numele statului, calitatea de acționar, înregistrată cu nr. 92/I.L./28.01.2015.
Nota de informare a fost transmisă la Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul pentru Societatea Informațională, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Transporturilor, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, Ministrul delegat pentru dialog social și Ministerul Muncii.

3) Urmare a verificărilor efectuate la Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, a fost întocmită Nota de informare privind verificările efectuate la Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, înregistrată cu nr. 1206/I.L./10.03.2015.
Nota de informare a fost transmisă la Ministerul pentru Societatea Informațională și Curtea de Conturi a României.

4) Urmare a controlului efectuat la Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, Autoritatea Națională pentru Turism, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și la alte entități publice, a fost întocmită Notă de informare cuprinzând aspecte generale cu privire la promovarea României ca destinație turistică, înregistrată cu nr. 169/1/I.L./05.06.2015.
Nota de informare a fost transmisă la Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF, Serviciul Român de Informații, Departamentul de Informații și Protecție Internă și Direcția Națională Anticorupție .

5) Urmare a controlului efectuat la unele instituții publice din județele Alba, Bacău, Covasna și Suceava (agențiile pentru protecția mediului, sistemele de gospodărire a apelor, comisariatele județene ale Gărzii Naționale de Mediu și inspectoratele județene în construcții), a fost întocmită Nota de informare cu privire la emiterea avizelor, autorizațiilor și aprobărilor necesare pentru construirea și funcționarea fabricilor de prelucrare a lemnului aparținând societății Holzindustrie Schweighofer S.R.L. sau altor societăți la care aceasta deține minim 90% din titlurile de participare, înregistrată cu nr. 671/I.L./14.07.2015.
Nota de informare înregistrată cu nr. 671/I.L./14.07.2015 a fost transmisă la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Administrația Națională ”Apele Române” și Instituția Prefectului din județele Alba, Bacău, Covasna și Suceava.

6) Urmare a acțiunii de documentare efectuate la Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A., a fost întocmită Nota de informare cu privire la urgența, necesitatea și legalitatea efectuării, începând cu data de 06.07.2015, a lucrărilor de reparații pe DN 1, km 140+640 – km 140+889, la pasajul peste calea ferată din localitatea Predeal, înregistrată cu nr. 959/I.L./22.07.2015.
Nota de informare a fost transmisă la Ministerul Justiției, Ministerul Transporturilor, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției Române, Departamentul de Informații și Protecție Internă, Instituția Prefectului – Județul Brașov, Inspectoratul de Stat în Construcții, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România.

7) Urmare a controlului efectuat la Oficiul Central de Stocare pentru Situaţii Speciale, a fost întocmită Nota de informare privind verificările efectuate la Oficiul Central de Stocare pentru Situații Speciale, înregistrată cu nr. 227/1/I.L./21.09.2015.
Nota de informare a fost transmisă la Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Departamentul de Informații și Protecție Internă, Curtea de Conturi a României, Oficiul Central de Stocare pentru Situații Speciale București, Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Sănătății.

8) Urmare a acțiunii de documentare efectuată la societatea Biroul de Turism pentru Tineret S.A., a fost întocmită Nota de informare cu privire la contractele de asistență și reprezentare juridică încheiate de societatea Biroul de Turism pentru Tineret S.A. în perioada 01.01.2007 – 31.12.2009, înregistrată cu nr. 1523/1/I.L./06.10.2015 .

9) Urmare a controlului efectuat la Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. şi la Ministerul Transporturilor, a fost întocmită Nota de informare privind verificările efectuate în legătură cu respectarea prevederilor legale referitoare la circuitul documentelor în cadrul Ministerului Transporturilor şi Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A., înregistrată cu nr. 1591/I.L./02.11.2015.
Nota de informare a fost transmisă la Ministerul Transporturilor şi la Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A.

10) Urmare a controlului efectuat la societatea Electrocentrale București S.A., a fost întocmită Nota de informare privind rezultatele economico-financiare înregistrate de societatea Electrocentrale București S.A. în perioada 2009-2014 și creanțele societății față de Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București, înregistrată cu nr. 226/1/I.L./18.11.2015.
Nota de informare a fost transmisă la Viceprim-Ministru - Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, Viceprim-Ministru - Ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, Ministerul Energiei, Curtea de Conturi a României, Departamentul de Informații și Protecție Internă și Serviciul Român de Informații.

11) Urmare a controlului efectuat la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, a fost întocmită Nota de informare privind unele deficiențe constatate la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale cu privire la documentele clasificate transmise Corpului de control al primului – ministru, document clasificat ”secret de serviciu”, înregistrat cu nr. S/68/CCPM/03.04.2015, nota fiind înaintată Serviciului Român de Informații.

c) acțiuni de control în care nu au rezultat abateri de la legalitate

1) Urmare a controlului efectuat la Ministerul Transporturilor, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției și Secretariatul General al Guvernului cu privire la inițierea, elaborarea, avizarea, prezentarea și adoptarea HG. nr. 1056/2007 și a H.G. nr. 1413/2007, a fost întocmită Nota de informare privind verificările efectuate în legătură cu inițierea, elaborarea, avizarea, prezentarea și adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1056/2007 privind suportarea unor cheltuieli ale Societății Naționale „Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu” – S.A. și a Hotărârii Guvernului nr. 1413/2007 pentru modificarea unor acte normative, înregistrată cu nr. 650/I.L./30.06.2015.

2) Urmare a controlului efectuat la Ministerul Educației și Cercetării Științifice, a fost întocmită Nota privind rezultatul verificărilor efectuate în legătură cu inițierea, avizarea, emiterea și punerea în aplicare a ordinelor ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului prin care a fost reglementată organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Dezvoltare și Inovare și a fost aprobată componența nominală a acestuia, înregistrată cu nr. 325/I.L./23.07.2015.

3) Urmare a controlului efectuat la Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului și la Societatea Institutul Național al Lemnului S.A., a fost întocmită Nota privind rezultatul verificărilor efectuate la Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului și la Societatea Institutul Național al Lemnului S.A., înregistrată cu nr. 410/I.L./14.10.2015.

II.4. Valorificarea actelor de control

La finalizarea acțiunilor de control/informare/documentare Corpul de control al primului–ministru a întocmit rapoarte, sinteze și note de informare cuprinzând constatările și concluziile verificărilor, acestea fiind autorităților competente să dispună măsuri administrative și, după caz, organelor de urmărire penală.

 

III. ACTIVITATEA DE SOLUŢIONARE A SOLICITĂRILOR DE INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

În anul 2015 au fost înregistrate la Corpul de control al primului–ministru un număr total de 10 solicitări efectuate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.
Dintre acestea, un număr de 7 solicitări au fost primite de la mass-media iar 3 solicitări au fost primite de la diverse persoane fizice sau juridice, toate solicitările fiind soluționate în termenele și în condițiile prevăzute de art. 6, art. 7 și art. 8 din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

 

IV. ACTIVITATEA DE SOLUŢIONARE A PETIŢIILOR

În anul 2015 au fost înregistrate la Corpul de control al primului–ministru un număr de 847 petiții de la persoane fizice și persoane juridice, acestea fiind soluționate în termenele și în condițiile prevăzute de art. 61, art. 7, art. 8 și art. 9 din Ordonanţa de Guvern nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
- pentru un număr de 2 petiții care sesizau aspecte ce intrau în sfera de competență a Corpului de control al primului–ministru au fost dispuse operațiuni de control iar rapoartele de control au fost transmise spre valorificare autorităţilor competente să dispună măsuri de remediere a deficienţelor constatate;
- un număr de 285 petiţii greşit îndreptate au fost transmise în termenul legal către instituțiile competente să soluţioneze aspectele sesizate, conform art. 61 din O.G. nr. 27/2002, cu modificările și completările ulterioare;
- un număr de 476 petiții (87 petiții anonime și 389 petiții cu acelaşi obiect, primite de la acelaşi petiționar) au fost clasate conform prevederilor art. 7 şi art. 10 alin. (2) din O.G. nr. 27/2002, cu modificările și completările ulterioare;
- pentru un număr de 66 sesizări petiționarii au fost îndrumaţi să se adreseze instanţelor de judecată, organelor de urmărire penală sau organelor de executare, aspectele invocate fiind de competența exclusivă a acestor autorități;
- un număr de 18 petiţii au primit diverse alte răspunsuri.

 

Valentin MIRCEA


Secretar de stat
Corpul de control al primului–ministru


Constantin LICA


Director general

 

Direcția juridică și administrativă
Director Roxana CHIVOIU

Consilier Alina Bulugeanu

  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei