Miercuri, 06 Octombrie

Nota de Fundamentare - HG nr.1088/06.10.2021

Fișiere atașate

NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 1088/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale

 Secţiunea 1. Titlul prezentului act normativ

Hotărâre a Guvernului privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale

Secţiunea a 2-a. Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale. La nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației au fost înregistrate, în vederea promovării, proiecte de Hotărâre a Guvernului prind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, însoțite de Notele de fundamentare, prin care se solicită alocarea fondurilor necesare asigurării cheltuielilor de funcționare și dezvoltare ale administrațiilor publice locale până la sfârșitul anului 2021, cheltuieli care sunt absolut necesare a fi efectuate până la sfârșitul anului 2021.

În contextul actualei situații epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 care afectează desfășurarea în parametri normali a activităților economice, unitățile administrativ-teritoriale se confruntă cu un blocaj financiar determinat de:

necesitatea redirecționării resurselor financiare pentru combaterea efectelor determinate de starea de urgență și starea de alertă ca urmare a pandemiei de coronavirusului SARS-CoV-2;
necesitatea achiziționării de echipamente de protecție sanitară, aparatură medicală, dezinfectanți și medicamente pentru unitățile sanitare din subordinea consiliilor județene
necesitatea asigurării resurselor financiare pentru cofinanțarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă de la Uniunea Europeană, precum și asigurarea finanțării cheltuielilor neeligibile; 
faptul că au fost luate unele măsuri urgente privind prevenirea răspândirii infecției, cu caracter excepțional, s-au generat cheltuieli suplimentare;
scăderea încasărilor la bugetele locale ale județelor din taxele locale, coroborate cu închiderea unor afaceri care utilizau bunuri ale consiliilor județene și pentru care datorau chirii sau redevențe a condus la rămânerea fără lichidități şi implicit la imposibilitatea plăţii utilităţilor, salariaţilor şi a furnizorilor;
sumele alocate pentru echilibrarea bugetelor locale ale județelor, precum și pentru cheltuielile descentralizate au fost limitate ca urmare a constrângerilor bugetului de stat care la rândul lui a trebuit să suporte cheltuielile neprevăzute cu combaterea pandemiei de coronavirus SARS-CoV2.

Ca urmare a aspectelor enumerate mai sus au fost transmise de către instituțiile prefectului și consiliile județene proiecte de hotărâri ale Guvernului pentru alocarea unor sume din Fondul de Rezervă Bugetară aflat la dispoziția Guvernului, după cum urmează:

 

Județul Alba

Prin adresele comune ale Instituției Prefectului – Județul Alba nr. 12.559/G/SC/27.09.2021 și ale Consiliului Județean Alba nr. 20.863/27.09.2021, a fost solicitată suma de 156.542 mii lei din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru asigurarea funcționării până la sfârșitul anului a unităților administrativ-teritoriale din județul Alba.

În județul Alba, unitățile administrativ-teritoriale se confruntă cu reale dificultăți financiare, astfel că restanțele acumulate la plata salariilor și a facturilor la utilități, le pun din punct de vedere bugetar în imposibilitatea de a asigura funcționarea aparatului de specialitate si a serviciilor publice din subordine.

Singura modalitate de a asigura buna lor funcționare este alocarea sumelor necesare din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2021 pentru finanțarea cheltuielilor autorităților administrației publice locale.

 

Județul Arad

Prin adresele comune ale Instituției Prefectului – Județul Arad nr. 7.573/27.09.2021 și ale Consiliului Județean Arad nr. 21.401/27.09.2021, a fost solicitată suma de 178.652 mii lei din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, acoperirea cheltuielilor de funcționare pe anul 2021 a unităților administrativ-teritoriale din județul Arad.

Reducerea activităților economice ca urmare a situației epidemiologice, suplimentarea cheltuielilor la nivelul unităților administrativ-teritoriale generate de măsurile de limitare a răspândirii virusului SARS-CoV-2, precum și diminuarea gradului de colectare a veniturilor la bugetul unităților administrativ-teritoriale au dus la situația în care unele unități administrativ-teritoriale se confruntă cu lipsa fondurilor necesare atât pentru buna funcționare a activităților curente cât și pentru finanțarea unor obiective de investiții aflate în derulare. Sumele necesare sunt destinate pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare pe anul 2021.

Printre categoriile de sume solicitate au fost enumerate sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț; sume reprezentând subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la transportul în comun cu tramvaiele și autobuzele; utilități (gaz, iluminat, apă, canalizare, servicii telecomunicații, altele), salarii și plata contribuțiilor pentru acestea; indemnizații persoane cu handicap, combustibil, bunuri și servicii.

 

Județul Argeș

Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Argeș nr. 19.060/27.09.2021, a fost solicitată suma de 100.012 mii lei din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru plata cheltuielilor curente și de capital a unităților administrativ-teritoriale din județul Argeș.

Pentru asigurarea finanțării până la data de 31 decembrie 2021 a plăților pentru drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, pentru plata unor cheltuieli curente la nivelul unităților administrativ teritoriale din județul Argeș care nu pot asigura din bugetul propriu aceste plăți, precum și pentru cofinanțarea unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile și/sau programe naționale, cheltuieli neeligibile, corecții financiare, ș.a.,  s-a solicitat suplimentarea bugetului local al unităților administrativ teritoriale din județul Argeș, cu suma totală de 100.012 mii lei.

 

Județul Bacău

Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Bacău nr. 19.287/27.09.2021, a fost solicitată suma de 284.779 mii lei din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru plata cheltuielilor urgente şi necesare a unităților administrativ-teritoriale din județul Bacău.

In contextul epidemiologic generat de evoluția noului coronavirus COVID -19, în județul Bacău, multe din autoritățile administrației publice întâmpină dificultăți financiare.

Judeţul Bacău, situat în nord-estul țării, este un judeţ cu o dezvoltare economică medie iar localităţile sunt supuse unor eforturi financiare mari în comparaţie cu alte localităţi ale ţării în ceea ce priveşte asigurarea serviciilor pentru populaţie.

 În aceste condiţii, consiliile locale din acest judeţ au depus eforturi considerabile pentru menţinerea în stare funcţionare la un nivel acceptabil a infrastructurii edilitare şi rutiere, pentru asigurarea apei potabile şi a confortului termic pentru populaţie, realizarea unor lucrări de reparaţii şi igienizare a unităților de învățământ, etc.

 Multe dintre lucrările de investiţii au avut de suferit în ultima perioadă de timp, atât datorită nivelului de dezvoltare economică redus al judeţului, dar şi datorită crizei resimţite la nivel naţional, ceea ce a dus la scăderea semnificativă a încasărilor la bugetele locale.

 Eforturile şi contribuţia localităţilor este evidentă avându-se în vedere şi faptul că în cursul ultimilor ani judeţul Bacău a fost afectat de fenomene meteorologice care au afectat infrastructura, autorităţile locale contribuind semnificativ la refacerea acesteia. De menţionat că toate aceste lucrări au grevat bugetele locale în toată perioada până în prezent.

În județul Bacău se implementează un număr important de proiecte cu finanțare europeana/națională, iar unitățile administrativ-teritoriale întimpină greutăți în asigurarea cofinanțării/plata cheltuielilor neeligibile, respectiv a corecțiilor financiare.

    

Județul Bihor

Prin adresele comune ale Instituției Prefectului – Județul Bihor nr. 10.551/27.09.2021 și ale Consiliului Județean Bihor nr. 20.990/27.09.2021, a fost solicitată suma de 95.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, necesare finanțării cheltuielilor de funcționare a unităților administrativ-teritoriale din județul Bihor.

Motivele solicitării acestor sume constau în insuficiența sumelor necesare pentru buna funcționare a autorității locale, cuprinse în bugetele locale aprobate pentru anul 2021.

Se constată faptul că unele unități administrativ-teritoriale se confruntă cu dificultăți financiare cauzate de diminuarea bugetelor locale, cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile sau programe naționale, cheltuieli neeligibile, corecții financiare, cheltuieli curente, urgente, care conduc la imposibilitatea asigurării sumelor necesare funcționării corespunzătoare.

Având în vedere faptul că autoritățile administrației publice locale nu dispun de sumele necesare, pentru acoperirea cheltuielilor cu privire la buna funcționare se solicită  alocarea sumei de  95000 mii lei, pentru unitățile administrativ-teritoriale care au solicitat sume din județul Bihor.

 

Județul Bistrița-Năsăud

Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Bistrița-Năsăud nr. IIB 19.822/24.09.2021, a fost solicitată suma de 244.934 mii lei din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru cheltuieli curente și de capital a unităților administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud.

Autorităţile administraţiei publice locale din unitățile administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud se confruntă cu o lipsă de fonduri datorată resurselor insuficiente ale bugetelor locale.

Pe fondul pandemiei create de coronavirusul SARS-CoV-2 bugetele locale au suferit dezechilibre, înregistrându-se necesități crescute pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin contracte de finanțare încheiate pentru implementarea de proiecte în parteneriat cu alte organisme, precum și resursele financiare minime necesare funcționării până la sfârșitul anului.

Astfel, pentru cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și/sau programe naționale, cheltuieli neeligibile și corecții financiare (205.789 mii lei), precum și pentru cheltuieli curente, urgente (39.145 mii lei), este necesară alocarea sumei de 244.934 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021.

 

Județul Botoșani

Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Botoșani nr. 12.567/27.09.2021, a fost solicitată suma de 208.332 mii lei din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente pentru funcţionare a unităților administrativ-teritoriale din județul Botoșani.

Unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani se confruntă cu probleme deosebite în ceea ce privește asigurarea surselor de finanţare a cheltuielilor curente şi de capital, întrucât sumele alocate din unele surse ale bugetului de stat au fost insuficiente încă de la începutul anului 2021, iar sursele proprii, provenite din cote pe impozitul pe venit şi impozite şi taxe locale nu au putut și nu pot acoperi minimul de cheltuieli  necesare desfăşurării în condiţii normale a activităţilor şi acţiunilor ce se finanţează din bugetele locale.

 Din prevederile prevăzute în bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2021, nu s-a asigurat acoperirea unor categorii de cheltuieli de strictă necesitate: cheltuieli de funcţionare (salarii, iluminat public şi întreţinerea acestuia, salubritate, etc.) cât şi alte cheltuieli neprevăzute.

 

Județul Brașov

Prin adresele comune ale Instituției Prefectului – Județul Brașov nr. 14.566/27.09.2021 și ale Consiliului Județean Brașov nr. 561/23.858/28.09.2021, a fost solicitată suma de 172.403 mii lei din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru finanțarea cheltuielilor urgente a unităților administrativ-teritoriale din județul Brașov.

Judeţul Braşov a cunoscut în ultimii ani datorită creşterii economice înregistrată constant, o dezvoltare semnificativă.

În această perioadă, pe fondul pandemiei de COVID-19 și ca urmare a transferului contributivității de la angajator la angajat, bugetele autorităților locale se confruntă cu reale dificultăți financiare, îndeosebi în ceea ce priveşte asigurarea veniturilor proprii necesare finalizării unor obiective de investiții prioritare.

Astfel, localităţile se confruntă cu reale dificultăți financiare, îndeosebi  în ceea ce priveşte asigurarea veniturilor proprii necesare. Ca autorităţi publice locale, acestora le este practic imposibil să asigure continuitatea funcţionării până la sfârșitul anului 2021, cât și finalizarea acestor obiective de investiții.

Pentru buna desfăşurare a activităţilor curente din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, judeţul Braşov are nevoie de alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2021.

 

Județul Brăila

Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Brăila nr. 14.956/01.10.2021, a fost solicitată suma de 57.696 mii lei din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru plata unor cheltuieli curente și de capital a unităților administrativ-teritoriale din județul Brăila. La nivelul Instituției Prefectului – Județul Brăila au fost înregistrate solicitări din partea unităților administrativ teritoriale din județul Brăila, prin care se argumentează alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, necesare pentru plata cheltuielilor urgente până la sfârșitul anului 2021, reprezentând:

a)  cofinanțări proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile și/sau programe naționale, cheltuieli neeligibile, corecții financiare etc;

b)  cheltuieli curente, urgente (salarii, asistență socială, facturi pentru utilități, executare silită, alte tipuri de cheltuieli care nu se încadrează în prevederile art. 20 din OUG nr. 97/2021 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2021).

În contextul actualei situații epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 care afectează desfășurarea în parametri normali a activităților economice și având în vedere Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prin care au fost instituite măsuri pentru protecția populației pe timpul pandemiei COVID 19, unitățile administrativ-teritoriale se confruntă cu un blocaj financiar determinat de:

-    necesitatea achiziționării de medicamente, reactivi, dezinfectanți, continuitatea plății utilităților pentru unitățile sanitare din subordinea consiliului județean (Spitalul Județean de Urgențe Brăila și Spitalul de Pneumoftiziologie Brăila);

-    scăderea încasărilor la bugetele locale din taxele locale a condus la rămânerea fără lichidităţi şi implicit la imposibilitatea plăţii utilităţilor, salariaţilor şi a furnizorilor și susținerii plăților necesare asigurării activității de asistență socială și protecție socială (finanțarea cheltuielilor pentru centre de zi, plata indemnizațiilor/salariilor persoanelor cu dizabilități/asistenților personali).

De asemenea, se justifică necesitatea asigurării resurselor financiare pentru cofinanțarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă, precum și asigurarea finanțării cheltuielilor neeligibile.

 

Județul Buzău

Prin adresele comune ale Instituției Prefectului – Județul Buzău nr. 12.451/04.10.2021 și ale Consiliului Județean Buzău nr. 15.182/04.10.2021, a fost solicitată suma de 171.765 mii lei din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, bugetelor locale a unităților administrativ-teritoriale din județul Buzău.

La Instituția Prefectului Județul Buzău s-au înregistrat solicitări de la unitățile administrativ-teritoriale din județul Buzău, care au semnalat faptul că întâmpină dificultăți financiare în ceea ce privește asigurarea cheltuielilor de funcționare până la sfârșitul anului 2021.

Având în vedere cele prezentate mai sus, pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare ale UAT-urilor se propune alocarea sumei de 171.765 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021 bugetelor locale al unor unități administrativ-teritoriale din județul Buzău, conform anexei la prezenta notă.

 

Județul Caraș-Severin

Prin adresele comune ale Instituției Prefectului – Județul Caraș-Severin nr. 4/16.039/04.10.2021 și ale Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 21.040/04.10.2021, a fost solicitată suma de 160.722 mii lei din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru plata cheltuielilor a unităților administrativ-teritoriale din județul Caraș-Severin.

La nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin au fost înregistrate mai multe solicitări din partea unor unități administrativ-teritoriale pentru acoperirea unor cheltuieli (fie cheltuieli de funcționare, fie pentru achitarea în cotă parte la proiectele aflate în desfășurare).

Având în vedere veniturile proprii limitate ale unităților administrativ-teritoriale, fiind din punct de vedere bugetar în imposibilitatea de a asigura buna funcționare, este necesară alocarea acestor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021.

 

Județul Călărași

Prin adresa Instituției Prefectului–Județul Călărași nr. 7.665/04.10.2021, a fost solicitată suma de 125.920 mii lei din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru plata unor cheltuieli curente și de capital a unităților administrativ-teritoriale din județul Călărași.

Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Călărași nr.6567/2021, s-a solicitat în scris tuturor unităților administrativ-teritoriale din cadrul județului Călărași, prezentarea de cereri pentru acordarea de sume din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, în vederea asigurării:

a)  cofinanțării unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile și/sau programe naționale, cheltuieli neeligibile, corecții financiare;

b)  pentru acoperirea unor cheltuieli urgente de natura salariilor, asistență socială, facturi pentru utilități, executare silită și alte cheltuieli care nu se încadrează în prevederile art.20 din O.U.G. nr.97/2021 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2021.

Autoritățile administrației publice locale se preocupă pentru furnizarea în bune condiții a serviciilor publice de interes local privind educația, servicii sociale pentru persoanele cu handicap, a persoanelor vârstnice și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială și nu în ultimul rând de sănătatea populației din județul Călărași.

Actele normative adoptate în perioada stărilor de alertă, au determinat autorităţile administraţiei publice locale să ia măsuri care să urmărească cu prioritate asigurarea prevenţiei şi reducerea riscului de îmbolnăvire cu Covid-19, atât pentru personalul propriu cât şi pentru comunitate.

De asemenea, prin măsurile restrictive impuse prin actele normative precizate mai sus au fost suspendate foarte multe activităţi aducătoare de venituri la bugetele locale, reducându-se astfel veniturilor provenite din cote şi sume defalcate din impozitul pe venit și din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, cu consecinţe nefavorabile în ceea ce priveşte funcţionarea autorităţilor publice locale.

Cuantumul veniturilor la nivelul unității administrativ-teritoriale estimate și încasate creează imposibilitatea realizării în bune condiții a serviciilor publice, precum și onorării obligațiilor de plată asumate.

 

Județul Cluj

Prin adresele comune ale Instituției Prefectului – Județul Cluj nr. 10.695/27.09.2021 și ale Consiliului Județean Cluj nr. 34.769/27.09.2021, a fost solicitată suma de 352.778 mii lei din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru finanțarea cheltuielilor urgente de funcționare a unităților administrativ-teritoriale din județul Cluj.

Bugetul de stat pe anul 2021 a fost aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr.15/2021.

La încheierea exercițiului bugetar la 7 luni ale anului 2021, precum și după efectuarea rectificării bugetare de la începutul lunii septembrie, unitățile administrativ teritoriale ale județului Cluj au constatat necesitatea alocării unor sume care să asigure funcționarea administrațiilor publice locale, până la finalul anului 2021. Astfel, sumele identificate de UAT-uri ca fiind necesare, reprezintă atât cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și/sau programe naționale, cheltuieli neeligibile, corecții financiare cât și cheltuieli urgente (salarii, asistență socială, facturi utilități, sume provenite din executări silite și imputabile administrației locale, dar și alte tipuri de cheltuieli care nu se încadrează în prevederile art. 20 din OUG nr. 97/2021 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 (dotarea cu centrale termice, precum și achiziționarea materialului lemnos pentru centralele termice care deservesc unitățile de învățământ, execuția/ extinderea rețelelor de alimentare cu apă, canalizare, gaze, prestări servicii de salubritate, asigurarea iluminatului public, acoperirea cheltuielilor generate de situația pandemică, acoperirea costurilor cu transportul elevilor preșcolari, acoperirea sumelor necesare acordării burselor școlare, amenajare centre medicale, executare deratizări și dezinfecții unități de învățământ, etc).

 

Județul Constanța

Prin adresa Instituției Prefectului–Județul Constanța nr. 24.253/27.09.2021, a fost solicitată suma de 484.635 mii lei din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru plata unor cheltuieli curente și de capital a unităților administrativ-teritoriale din județul Constanța.

Judeţul Constanţa şi unităţile administrative componente se confruntă cu reale dificultăţi financiare în ceea ce priveşte asigurarea cheltuielilor pentru cofinanţări, proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile şi/sau programe naţionale, cheltuieli neeligibile, corecţii financiare, respectiv pentru cheltuieli curente, urgente (salarii, asistenţă social, facturi pentru utilităţi, executare silită, alte tipuri de cheltuieli care nu se încadrează în prevederile art. 20 din O.U.G. nr.97/2021 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2021), motiv pentru care este necesară alocare unei sume totale de 484.635 mii lei pentru achitarea celor două categorii de cheltuieli, ce pot permite funcţionarea administrativă a entităţilor teritoriale până la sfârşitul anului 2021.

Pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital la nivelul UAT-urilor din județul Constanța, este necesară alocarea de fonduri în regim de urgență.

 

Județul Covasna

Prin adresele comune ale Instituției Prefectului – Județul Covasna nr. 12.729/23.09.2021 și ale Consiliului Județean Covasna nr. 10.231/24.09.2021, a fost solicitată suma de 141.100 mii lei din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru finanţarea cheltuielilor a unităților administrativ-teritoriale din județul Covasna.

Unităţile administrativ -  teritoriale de la nivelul județului Covasna se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește acoperirea cheltuielilor necesare pentru cofinanțarea unor proiecte de investiții aflate în derulare cu finanţare din fonduri externe nerambursabile şi/sau programe naţionale, cheltuieli neeligibile, etc., precum şi pentru acoperirea cheltuielilor necesare asigurării funcţionării în condiţii optime până la sfârşitul anului 2021, respectiv a cheltuielilor curente, urgente (plata salariilor, asistenţă socială, facturi pentru plata utilităţilor, etc.),

Urmare solicitărilor unităţilor administrativ-teritoriale de la nivelul judeţului Covasna pentru diminuarea efectelor ce ar putea apărea datorită lipsei acestor fonduri, valoarea totală estimată este de 141.100 mii lei conform anexei la prezenta.

Din aceste considerente, s-a propus alocarea sumei totale de 141.100 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului  pe anul 2021, sumă care să se acorde bugetelor locale.

Aceste sume vor fi utilizate pentru finanţarea cheltuielilor necesare pentru cofinanțarea unor proiecte de investiții aflate în derulare cu finanţare din fonduri externe nerambursabile şi/sau programe naţionale, cheltuieli neeligibile, etc., precum şi pentru acoperirea cheltuielilor necesare asigurării funcţionării în condiţii optime până la sfârşitul anului 2021, respectiv a cheltuielilor curente și urgente. 

 

Județul Dâmbovița

Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița nr. 9.316/24.09.2021, a fost solicitată suma de 77.819 mii lei din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru plata unor cheltuieli curente și de capital a unităților administrativ-teritoriale din județul Dâmbovița.

În contextul pandemiei determinate de noul coronavirus SARS-CoV-2, unitățile administrativ-teritoriale din județul Dâmbovița se confruntă, în prezent, cu o situație dificilă generată de diminuări semnificative ale încasărilor la bugetele locale.

Pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital la nivelul UAT-urilor din județul Dâmbovița, este necesară alocarea de fonduri în regim de urgență.

 

Județul Dolj

Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Dolj nr. 10.430/27.09.2021, a fost solicitată suma de 209.255,61 mii lei din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru finanțarea cheltuielilor a unităților administrativ-teritoriale din județul Dolj.

Unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj se află într-o acută criză financiară atât ca urmare a crizei economice prin care trec operatorii economici, cât şi determinată de lipsa unor societăţi comerciale mari contribuabile de pe raza unităţii administrativ-teritoriale, cu implicaţii nefavorabile asupra veniturilor la bugetul local și județean.

În acest sens, o situație deosebită o reprezintă lipsa sumelor necesare, care nu pot fi asigurate din bugetele locale, pentru finanțarea până la 31.12.2021 a plăților pentru:

 - Cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și/sau programe naționale, cheltuielii neeligibile, corecții financiare, etc;

 - Cheltuieli curente, urgente (salarii, asistență socială - drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, facturi, utilități, executare silită, alte tipuri de cheltuieli care nu se încadrează în prevederile art. 20 din O.U.G. nr. 97/2021) precum din unele unități administrativ-teritoriale din județul Dolj.

Având în vedere cele prezentate, precum şi faptul că autorităţile administraţiei publice din județul Dolj se confruntă cu o lipsă acută de fonduri, se solicită alocarea sumei de 209.255,61 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unităţile administrativ-teritoriale din județul Dolj, pentru finanțarea cheltuielilor autorităților administraţiei publice locale.

 

Județul Galați

Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Galați nr. 9.973/27.09.2021, a fost solicitată suma de 212.017 mii lei din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru asigurarea necesarului de cheltuieli urgente a unităților administrativ-teritoriale din județul Galați.

Având în vedere solicitările unităților administrativ-teritoriale din județul Galați cu privire la sumele necesare finanțării până la 31.12.2021 a plăților pentru cofinanţare proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile şi/sau programe naţionale, cheltuieli neeligibile, corecţii financiare precum şi a cheltuielilor urgente cu salarii, asistenţă socială, facturi pentru utilități, executări silite sau alte tipuri de cheltuieli care nu se încadrează în prevederile art.20 din OUG nr. 97/2021 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2021.

Având în vedere atât contextul epidemiologic actual, cât și măsurile necesar a fi implementate pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus SARS Cov-2, pentru asigurarea funcţionării în condiţii optime şi de siguranţă a autorităţilor administraţiei publice, se solicită alocarea sumei de 212.017 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unităţile administrativ-teritoriale din județul Galați.

 

Județul Giurgiu

Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Giurgiu nr. 17.531/23.09.2021, a fost solicitată suma de 383.969 mii lei din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru finanțarea cheltuielilor  unităților administrativ-teritoriale din județul Giurgiu.

În anul 2021 unităţile administrativ teritoriale din judeţul Giurgiu s-au confruntat cu o lipsă acută de resurse financiare, determinată atât de gradul mic de colectare a veniturilor proprii (taxe şi impozite locale, impozitul pe venit) cât și de schimbarea priorităților determinată de pandemia de Coronavirus – Covid-19.

În aceste condiții s-au înregistrat restanțe semnificative la plata lucrărilor de investiții și a utilităților publice, cât și a unor cheltuieli de asistență socială, imposibilitatea acoperirii necesarului de cheltuieli cu surse de venit, influențat de obligațiile de plată aferente anului 2020, imposibilitatea achitării obligațiilor înregistrate în anul 2020 și preluate în exercițiul bugetar al anului 2021 precum și a cheltuielilor bugetare înregistrate în anul curent, achitarea creditelor contractate aferente proiectelor de dezvoltare locală și cofinanțarea unor proiecte din fonduri europene nerambursabile.

Având în vedere cele de mai sus se solicită alocarea sumei de 383.969 mii lei, pentru judeţul Giurgiu, sume prevăzute în anexă, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul  2021.

 

Județul Gorj

Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Gorj nr. 13.744/27.09.2021, a fost solicitată suma de 307.272 mii lei din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru plata unor cheltuieli curente și de capital a unităților administrativ-teritoriale din județul Gorj.

     La nivelul județului Gorj, un număr de 68 unități administrativ – teritoriale (două municipii, 7 orașe și 59 comune) înregistrează întârzieri la plata unor cheltuieli curente și de capital  ca urmare a faptului că veniturile proprii au fost încasate sub nivelul estimat din cauza pandemiei COVID-19.

     Deși ordonatorii principali de credite au depus eforturi constante în vederea încasării impozitelor și taxelor locale, atât veniturile înregistrate, cât și sursele de echilibrare alocate de la bugetul de stat până la această dată nu sunt suficiente pentru achitarea unor cheltuieli din cadrul celor 68 unități administrativ – teritoriale.

     De asemenea, atât desființarea unui număr important de societăți comerciale, cât și restrângerea activității altora, prin intrarea în insolvență, fac imposibilă colectarea de sume importante din impozitul pe venit la nivelul bugetelor locale ale unităților administrativ – teritoriale din județul Gorj.

     Aceste unități-administrativ teritoriale s-au adresat Instituției Prefectului – Județul Gorj, solicitând sprijinul Guvernului pentru alocarea din Fondul de rezervă aflat la dispoziția Guvernului României în anul 2021 a sumelor necesare achitării unor cheltuieli curente și de capital.

     Un caz deosebit îl reprezintă UAT Municipiul Motru care solicită suma totală de 10.961 mii lei la capitolul cheltuieli curente, din care suma de 10.053 mii lei pentru pierderile induse de prestarea serviciului de producere, transport şi distribuție energie termică pe perioada 01.01.2020-31.07.2021 conform Ordinului nr.1121/1075/2014 cu modificările și completările ulterioare, respectiv suma de 908 mii lei reprezentând subvenție ca diferență preț între prețul de producție și prețul de facturare la populație a agentului termic pe lunile octombrie, noiembrie şi decembrie 2021.

     Un număr de 60 unități administrativ teritoriale au solicitat sume pentru cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și/sau programe naționale, cheltuieli neeligibile, corecții financiare etc. în valoare totală de 179.409 mii lei. De asemenea, un număr de 65 unități administrativ teritoriale au solicitat sume pentru cheltuieli curente urgente, salarii, asistență socială, facturi pentru utilități, executare silită, alte tipuri de cheltuieli care nu se încadrează în prevederile art. 20 din O.U.G. nr.97/2021 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, în valoare totală de 307.272 mii lei.

    

Județul Harghita

Prin adresele comune ale Instituției Prefectului – Județul Harghita nr. 14.459/24.09.2021 și ale Consiliului Județean Harghita nr. 61.276/27.09.2021, a fost solicitată suma de 205.982 mii lei din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru cheltuieli urgente şi necesare ale unităților administrativ-teritoriale din județul Harghita.

 

Județul Hunedoara

Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Hunedoara nr. 8.704/27.09.2021, a fost solicitată suma de 150.254 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru plata cheltuielilor curente și de capital, unor unități administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara.

Condițiile declinului economic din Județul Hunedoara, județ puternic afectat de tranziția de la economia monoindustrială, precum și reducerea ireversibilă a producției industriale și gradul redus de ocupare a populației în activitățile economice, au determinat mari dificultăți de echilibrare a bugetelor locale la nivelul unor unități administrativ-teritoriale.

De asemenea, urmare a emiterii Hotărârilor de Guvern privind prelungirea stării de alertă pe  teritoriul României precum și a celorlalte acte normative adoptate în perioada stărilor de alertă, autoritățile administrației publice locale au fost obligate să ia măsuri care să urmărească cu prioritate asigurarea prevenției și reducerea riscului de îmbolnăvire cu Covid-19, atât pentru personalul propriu cât și pentru comunitate. Totodată, prin măsurile restrictive impuse prin actele normative enumerate mai sus au fost suspendate foarte multe activități generatoare de venituri la bugetele locale.

Unitățile administrativ-teritoriale din Județul Hunedoara se confruntă cu o diminuare substanțială a veniturilor  bugetelor locale care conduce la imposibilitatea asigurării plăților aferente cheltuielilor de funcționare ale primăriei (salarii, gospodărie comunală, iluminat, telefonie, e.t.c.), de finanțare a funcționării instituțiilor publice subordonate  (învățământ preuniversitar, poliție locală, obiective culturale e.t.c.), plata furnizorilor de bunuri și servicii, continuarea finanțării unor proiecte care se aflau în derulare, asigurarea cofinanțării unor proiecte precum și plata asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav. 

Necesarul de fonduri pentru plata cheltuielilor curente și de capital a unităților administrativ–teritoriale afectate din judeţul Hunedoara, este de 150.254 mii lei si s-a solicitat alocarea sumei de 150.254 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru plata cheltuielilor curente și de capital, unor unități administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara.

 

Județul Ialomița

Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Ialomița nr. 15.008/24.09.2021, a fost solicitată suma de 54.570 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru o serie de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa, sumă necesară pentru plata cheltuielilor curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale pentru anul 2021.

La nivelul județului Ialomița sunt organizate 66 de unități administrativ-teritoriale. Dintre acestea, 55 se află în imposibilitatea de a achita, până la finele anului 2021, atât cheltuielile curente, urgente, de tipul salariilor, asistență socială, facturi pentru utilități, executare silită, precum și cofinanțările proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și/sau programe naționale, cheltuielile neeligibile și corecțiile financiare.

De asemenea, Consiliul Județean Ialomița se confruntă cu nevoi stringente de sume pentru finanțarea activităților aparatului de specialitate și ale instituțiilor din subordine. Pentru a preîntâmpina periclitarea obligațiilor legale a angajamentelor viitoare, atât pentru activitatea curentă, cât și pentru cea investițională, sumele solicitate le sunt de un real ajutor.

Persistând în această lipsă de fonduri, autoritățile publice locale vor înregistra un dezechilibru în buna funcţionare a activităţii administraţiei publice locale și județene, precum și  inechități de natură socială.

Totodată, nerealizarea obiectivelor de investiții se poate răsfrânge direct asupra calității vieții, dar și a calității infrastructurii educaționale și climatului educațional, în comunitățile locale din județ.

 Ţinând cont că această situaţie ar putea genera implicaţii negative asupra dezvoltării economico-sociale a comunităţilor din județul Ialomița, autorităţile administraţiei publice locale sunt nevoite să solicite sprijin pentru promovarea unui proiect de Hotărâre de Guvern pentru suplimentarea bugetelor proprii cu sume pentru finanţarea cheltuielilor curente de funcționare, precum și pentru cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și/sau programe naționale, cheltuieli neeligibile sau corecții financiare. 

Având în vedere cele menţionate, se solicită alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale din județul Ialomița, necesare pentru plata unor cheltuieli curente de funcționare, precum și pentru cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și/sau programe naționale, cheltuieli neeligibile sau corecții financiare. 

 

Județul Iași

Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Iași nr. 16.608/27.09.2021, a fost solicitată suma de 596.312 mii lei necesară pentru plata cheltuielilor curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale pentru anul 2021 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe 2021 din judeţul Iași.

Majoritatea unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Iaşi s-au confruntat şi se confruntă în continuare cu probleme deosebite în ceea ce priveşte asigurarea surselor de finanţare a cheltuielilor curente şi de capital, întrucât sumele alocate din unele surse ale bugetului de stat au fost insuficiente încă de la începutul anului 2021, iar sursele proprii, provenite din cote pe impozitul pe venit şi impozite şi taxe locale nu au putut şi nu pot acoperi minimul de cheltuieli necesare desfăşurării în condiţii normale a activităţilor şi acţiunilor ce se finanţează din bugetele locale.

 

Județul Ilfov

Prin adresele comune ale Instituției Prefectului – Județul Ilfov nr. 11.351/17.09.2021 și ale Consiliului Județean Ilfov nr. 15.779/17.09.2021, a fost solicitată suma de 418.679 mii lei din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru cheltuieli urgente şi necesare a unităților administrativ-teritoriale din județul Ilfov.

Contextul actual generat de criza pandemiei COVID 19, a cauzat atât scăderea veniturilor Consiliului Județean Ilfov cât și ale unităților administrativ-teritoriale de pe raza județului Ilfov, concomitent cu creșterea cheltuielilor pentru combaterea efectelor acestui virus pe teritoriul județului Ilfov.

În prezent, Județul Ilfov – Consiliul Județean și unele unități administrativ-teritoriale se confruntă cu o lipsă de fonduri datorată resurselor insuficiente ale bugetului local, ceea ce împiedică alocarea unor sume de bani pentru finanțarea cheltuielilor curente precum și pentru continuarea programelor de dezvoltare locală.

Astfel pentru asigurarea bunei funcționări a Consiliului Județean Ilfov, a serviciilor descentralizate ale acestuia și ale unor unități administrativ-teritoriale, se solicită alocarea sumei de 418.679 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021.

 

Județul Maramureș

Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Maramureș nr. 8.246/27.09.2021, a fost solicitată suma de 525.478 mii lei necesară pentru plata cheltuielilor curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale pentru anul 2021 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe 2021 din judeţul Maramureș.

În prezent, unitățile administrativ teritoriale din județul Maramureș se confruntă cu o lipsă de fonduri datorată resurselor insuficiente ale bugetului  județean și bugetelor  locale, ceea ce împiedică alocarea unor sume de bani pentru cofinanțarea proiectelor aflate în derulare și pentru finanțarea cheltuielilor curente.

Menționăm că structura veniturilor proprii este limitată, totodată, cheltuielile crescând din cauza  actualei situații epidemiologice determinate de răspândirea corona virusului SARS-CoV-2 care afectează desfășurarea în parametrii normali a activităților economice.

Ca autorități a administrației publice locale  acestea se preocupă în special pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, de mediu  și  infrastructurii sociale( învățământ, sănătate, cultură,     pentru furnizarea în bune condiții a serviciilor publice de interes local privind educația, servicii sociale pentru persoanele cu handicap, a persoanelor vârstnice și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială și nu în ultimul rând de sănătatea populației din Județul Maramureș.

Cuantumul veniturilor la nivelul unităților administrativ-teritoriale estimate și încasate a creat  imposibilitatea realizării în bune condiții  desfășurării investițiilor și a serviciilor sus-menționate, precum și onorării obligațiilor de plată asumate, conform contractelor de finanțare și a situațiilor de lucrări, sume care trebuie suportate în totalitate din bugetule locale riscând suspendarea lucrărilor cât și supunerea la plata penalităților de întârziere, dar și riscul de nerealizare a obiectivelor.

La nivelul autorităților administrației publice locale din județul Maramureș au fost derulate în semestrul I al anului 2021 un număr de 439  proiecte de investiții în valoare totală de  3.413.301.364,30 lei,  din care un număr de 30  proiecte în valoare de 238.621.318,54 lei au fost finalizate.

Proiectele au fost finanțate din 4 surse, respectiv:

- Din fonduri europene nerambursabile sunt finanțate 225 proiecte de investiții în valoare de 2.379.071.103,12 lei;

- Din bugetul local sunt finanțate 57 proiecte de investiții în valoare de 96.618.779,94 lei;

- Din  bugetul de stat și bugetul local sunt finanțate  21  proiecte de investiții  în valoare de 85.376.501,50lei;

- Din bugetul de stat sunt finanțate 126  proiecte de investiții în valoare de 840.494.768,01 lei;

- Din fondul de mediu sunt finanțate 10 proiecte in valoare de 11.740.211,73 lei.

Lipsa sursei de finanțare pentru aceste obiective ar genera negreșit unele sincope în desfășurarea activității UAT–urilor, instituțiilor subordonate  și implicit ar duce la îngreunarea activităților propuse pentru proiectele de dezvoltare locală a Județului Maramureș.

Una dintre prioritățile administrației publice locale o constituie furnizarea în bune condiții a serviciilor de interes local. Pentru a nu ajunge într-un blocaj financiar prin imposibilitatea efectuării plății cheltuielilor de funcționare și imposibilitatea realizării serviciului de salubrizare se impune alocarea sumelor  din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului(alocare pentru anul 2021), în vederea decontării cheltuielilor de salubrizare generate de transportul și depozitarea deșeurilor menajere la depozitul ecologice din județul Mureș, comuna Sânpaul.

 De asemenea la finele semestrului I  operatorii  au formulat cereri de executare silită respectiv plata unor despăgubiri civile stabilite prin sentințe judecătorești.

De altfel, în acest moment există popriri pe conturile de disponibilități la băncile comerciale s-au primit notificări de la ANAF și sunt în executare sentințe civile  care au blocat activitatea  și, unitățile administrativ teritoriale nu au resurse pentru stingerea  acestor Titluri executorii și ridicarea popririi și a sechestrului acumulându-se dobânzi și penalități .   

Pe fondul neasigurării fondurilor necesare desfășurării normale a activității unităților administrativ-teritoriale riscul neasigurării sumelor necesare finanțării în regim de urgență a cheltuielilor de gestionare a situației epidemiologice cauzate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pe de o parte, precum și a măsurilor cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei cauzate de măsurile adoptate pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populației;în scopul susținerii activității curente, respectiv nu au reușit să-și  asigure resurse financiare pentru funcționarea instituțională  și cheltuieli de capital,  sunt în situația de dificultate financiară,  acumulând datorii.

 De asemenea  la nivelul județului se înregistrează, arieratele raportate conform legii, iar plățile restante  față de furnizori au un trend crescător.

 

Județul Mehedinți

Prin adresa Instituției Prefectului – Județul Mehe Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe