Miercuri, 20 Ianuarie

Nota de Fundamentare - HG nr.12/20.01.2021

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 12/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România

Secţiunea 1.  Titlul prezentului act normativ

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România

Secţiunea a 2 – a. Motivul emiterii actului normativ

     Contextul generat de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice naţionale, dar şi internaţionale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, interesul public general, impune adoptarea unor noi măsuri care să permită asigurarea accesului la vaccinarea împotriva COVID-19 în condiţii de siguranţă, eficacitate şi echitate pentru prevenirea infecţiei cu SARS-CoV-2 şi limitarea pandemiei COVID-19 în România.            

1. Descrierea situaţiei actuale.  Prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020 a fost aprobată Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România.

       Prin actul normativ au fost stabilite grupele populaționale pentru vaccinarea împotriva COVID-19.

        Prin prezentul act normativ se propune extinderea grupelor populaționale pentru includerea unor noi categorii prioritare care fac parte din infrastructura critică sau din personalul care efectuează misiuni în afara teritoriului național.

2. Schimbări preconizate

     Prin acest act normativ, se adaugă următoarele grupe populaționale pentru a fi incluse în etapa a II-a și a III-a de vaccinare impotriva COVID 19:

La Capitolul XI, subcapitolul 2, litera C, punctul 2) la litera a) se introduc doi noi puncte (iii) și (iv):

“(iii) persoane încadrate într-un grad de handicap, persoane imobilizate, persoane imunodeprimate, însoțitorii acestora și persoanele care locuiesc la același domiciliu cu acestea

(iv) persoane fără adăpost”

 La Capitolul XI, subcapitolul 2, litera C, punctul 2) la litera b) punctele i) și ii) se modifică și vor avea următorul cuprins :

“(i) personal-cheie din instituţiile statului, respectiv Parlament, Curtea Constituțíonală, Administrația Prezidenţială, Guvern, Consiliul Economic și Social, Avocatul Poporului, Consiliul Legislativ, Banca Națională a României, ministere şi instituţii subordonate acestora.

ii) ) personalul în activitate din cadrul instituțiilor din sistemul național de apărare națională, ordine publică, securitate națională şi al autorităţii judecătoreşti, executorii judecătorești, interpreții și traducătorii autorizați de Ministerul Justiției, avocații înscriși în tabloul avocaților întocmit potrivit Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, membrii Uniunii naționale a notarilor publici, precum și membrii din România în Parlamentul European.”

La Capitolul XI, subcapitolul 2, litera C, punctul 2) la litera b) la punctul (iii) se introduc patru noi liniuțe:

” - personalul navigant român maritim și fluvial;

- personalul român care își desfășoară activitatea pe platforme marine (eoliene, gaz, petrol;

- personalul român care își desfășoară activitatea pe unități mobile de foraj marin (nave tip FPSO și nave tip FSU).”

La Capitolul XI, subcapitolul 2, litera C, punctul 2)  la litera b), după punctul (viii) din Anexă se introduc treisprezece noi puncte, cu următorul cuprins:

„(ix) personalul care lucrează în domeniul pompelor funebre, direct implicat în manipularea cadavrelor umane;

(x) personalul din cadrul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului/serviciul public de asistență socială care își desfășoară activitatea în relație directă cu beneficiarii, asistenții maternali, asistenții personali și asistenții personali profesioniști;

(xi) persoanele care asigură asistență medicală și socială persoanelor de la Capitolul XI, subcapitolul 2, litera C, punctul 2) la litera a) punctele (iii);

(xii) personalul din administrația publică locală;

(xiii) lucrătorii din agricultură și din industria alimentară de alimente esențiale;

(xiv) personalul din Administrația Națională de Meteorologie;

(xv) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare de carieră și reprezentanțelor organizațiilor internaționale din România, inclusiv membrii de familie care îi însoțesc, deținători de cărți de identitate special emise de Ministerul Afacerilor Externe;

(xvi) personalul  civil și militar care urmează să execute misiuni în afara teritoriului național, inclusiv membrii de familie care îi însoțesc la post, anterior plecării în misiune;

(xvii) inspectorii sociali și personalul care își desfășoară activitatea în relația directă cu beneficiarii din cadrul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și agențiile pentru plăți și inspecție socială județene și a municipiului București.

 (xviii) personalul Curții de Conturi a României și ai camerelor de conturi judeţene şi a municipiului Bucureşti;

(xix) personalul din cadrul aparatului central și local al Consiliului Concurenței;

(xx) sportivii componenți ai loturilor naționale sau ai loturilor olimpice, sportivii calificați individual la jocurile olimpice precum și staful tehnic care participă la pregătirea acestor sportivi;

(xxi) personalul sanitar veterinar care lucrează în cabinete medicale veterinare. ‘‘

 La Capitolul XI, subcapitolul 2, litera C, punctul 3), din Anexă, se modifică și va avea următorul cuprins :

“3) Etapa a III-a - Populaţia generală:

a) Persoane care își desfășoară activitatea în cadrul unor unități, operatorii economici cu risc ridicat de infectare al personalului propriu și al persoanelor deservite, din următoarele domenii de activitate :

lucrătorii din Industria extractivă;
lucrătorii din Industria prelucrătoare;
lucrătorii din Hoteluri și restaurante;
lucrătorii din domeniul de întreținere corporală, coafură și alte activități de înfrumusețare;
lucrătorii din domeniul spectacolelor, activităților culturale și recreative;
lucrătorii din sistemul financiar, bancar și din domeniul asigurărilor, cu precădere a celor care au contacte directe cu publicul și a celor care prestează servicii esențiale de plăți, administrare cont și investiții și operează infrastructuri critice naționale, precum și personalul critic de suport al acestora.
persoanele cazate în centrele regionale de proceduri și cazare ale solicitanților de azil aflate în subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări”.
 persoanele cazate în centrele pentru cazarea străinilor luați în custodie pubIică aflate în subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări”;
persoane private de libertate.
persoane care asigură infrastructura de comunicații;
lucrătorii din domeniul muzeal și al colecțiilor publice;
lucrătorii din bibliotec
casierii și ceilalți lucrători din magazinele de retail alimentar.

    b) populaţia adultă, alte categorii decât cele prevăzute la punctele 1 și 2 de la litera C.;

   c) populaţia pediatrică, în funcţie de evoluţia epidemiologică şi de caracteristicile vaccinurilor aprobate pentru utilizarea la persoanele cu vârsta sub 18 ani.”

    Având în vedere necesitatea dezvoltării unui sistem integrat pentru programarea persoanelor ce doresc să se vaccineze împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru geStionarea activității de vaccinare împotriva SARS-CoV-2 în România și luându-se în considerare necesitatea validării datelor utilizate pentru realizarea programărilor, este necesar interconectarea Sistemului informatic integrat ”Programare-vaccinare-ROVACCINARE” cu alte sisteme informatice deținute și administrate de instituții publice, autorități publice sau asociații profesionale din România, după caz, cu atribuții în îndeplinirea măsurilor prevăzute în Strategia de vaccinare, în baza acordului prealabil al titularului sistemului interconectat, în condițiile și limitele prevăzute de acesta.

Luând în considerare numărul ridicat de sisteme informatice interconectate, de volumul și importanța datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul Sistemului informatic integrat „Programare-vaccinare-ROVACCINARE”, acesta va fi dezvoltat și administrat din punct de vedere tehnic de către Serviciul de Telecomunicații Speciale.

 Pentru eficientizarea procesului de vaccinare, evitarea supraaglomerării sau a sacrificării dozelor de vaccin, vaccinarea se va face prin programare electronică, telefonică sau prin intermediul medicului de familie, datele fiind colectate într-o platformă unică.Astfel, pentru o programare eficientă se stabileste ca pentru etapa a II-a, programările în vederea vaccinarii se vor realiza cu respectarea unui raport de 75% pentru persoane din categoria prevăzută la subcapitolul 2, lit.C pct.2, lit.a) și respectiv 25% persoane din categoria prevăzută la subcapitolul 2, lit.C, pct.2, lit.b).

De asemenea, luând în considerare necesitatea asigurării în mod echitabil a accesului la vaccinare atât pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani, respectiv persoanele aflate în evidenţă cu boli cronice, indiferent de vârstă, în funcţie de indicaţiile vaccinurilor utilizate, care prezintă un risc crescut de îmbolnăvire și dezvoltarea unor complicații grave cât și pentru persoanele care fac parte din categoria personalului esențial pentru desfășurarea activităților statului, procentajul de 75%, respectiv 25% a fost stabilit în scopul eficientizării procesului de vaccinare luând în considerare capacitatea logistică de asigurare a dozelor de vaccin necesare pentru ambele categorii.

Totodată, a fost reformulată prevederea referitoare la coordonarea de către Ministerul Sănătății a centrelor de vaccinare, având în vedere că această responsabilitate se realizează prin Institutul Național de Sănătate Publică și direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, și vizează toate centrele de vaccinare, indiferent de forma de organizare, în unități sanitare sau în alte locații stabilite cu această destinație.

In ceea ce privește cetățenii Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene și străinii cu ședere legală pe teritoriul României, aceștia vor beneficia de prevederile prezentei hotărâri.

         Având în vedere că în cadrul atribuţiilor care revin instituţiei  militare nu se regăseşte şi cea privitoare la „promovarea sănătăţii şi medicinei preventive”,  este necesară reglementarea posibilitaţii  desfăşurării activităţii de vaccinare  în cadrul centrelor organizate de Ministerul Apărării Naţionale pentru toate categoriile de persoane care au făcut parte din  sistemul naţional de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, deoarece Ministerul Apărării Naţionale are obligaţia de a asigura asistenţa medicală gratuită doar pentru personalul propriu, cadre militare active, în rezervă şi în retragere, cât şi pentru membrii de familie ai acestora, potrivit Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare. Menţionăm că prin această propunere activitatea de vaccinare se va realiza cu respectarea  prioritizării stabilite prin strategie.

         Propunerea va avea ca efect degrevarea centrelor de vaccinare organizate de către Ministerul Sănătăţii şi autorităţile administraţiei publice locale de cadrele militare  în rezervă şi retragere din cadrul sistemului naţional de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, precum şi a membrilor de familie a acestora, dar şi creşterea numărului de persoane vaccinate în paralel. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe