Joi, 25 Ianuarie

Nota de Fundamentare - HG nr.24/25.01.2018

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 24/2018 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale

Secțiunea 1 - Titlul actului normativ

Hotărârea Guvernului privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale

Secțiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situației actuale. Serviciul de Telecomunicații Speciale (”STS”)  funcționează în baza Legii nr. 92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 169 din 30 iulie 1996 (denumită în continuare „Legea nr. 92/1996”).

 În temeiul acestei legi, STS este organul central de specialitate, cu personalitate juridică, ce organizează, conduce, desfășoară, controlează și coordonează activitățile în domeniul telecomunicațiilor speciale pentru autoritățile publice din România și pentru alți utilizatori prevăzuți de lege și anume: Parlamentul, Președinția și Guvernul României, instituțiile care desfășoară activități în domeniul apărării, siguranței naționale și ordinii publice, administrația publică centrală și locală și/sau unitățile aflate în subordinea, în administrarea sau sub autoritatea acesteia care desfășoară activități de interes public național, Autoritatea judecătorească, Curtea de Conturi, Curtea Constituțională, precum și organele de conducere din cadrul organismelor guvernamentale și al unor organisme neguvernamentale de interes național.

 Conform Legii nr. 92/1996, STS garantează protecția și confidențialitatea telecomunicațiilor speciale. Totodată, STS are structură militară și face parte din sistemul național de apărare.

Rolul esențial al STS este demonstrat și prin prisma atribuțiilor sale:

         a) administrează, exploatează și dezvoltă rețelele de telecomunicații speciale, conform legii;

         b) gestionează spectrul de frecvențe radio cu utilizare guvernamentală, ce îi este atribuit pentru telecomunicații speciale;

         c) ține evidența și monitorizează, pe teritoriul național, în scopul protecției, spectrul de frecvente radio aflat în gestiunea sa și al organismelor ce fac parte din sistemul național de apărare, în baza unor protocoale încheiate cu acestea;

         d) execută controlul tehnic al rețelelor de telecomunicații din administrarea sa și asigură confidențialitatea telecomunicațiilor speciale;

         e) organizează și conduce pregătirea pentru luptă și mobilizare proprie, în conformitate cu prevederile legale, cu ordinele, instrucțiunile și regulamentele militare;

         f) la proclamarea stării de asediu sau de urgență, la declararea mobilizării ori a stării de război asigură cu prioritate legăturile speciale pentru Marele Cartier General și celelalte componente ale sistemului național de apărare, la nivel central și teritorial, conform legii;

         g) colaborează cu Ministerul Comunicațiilor și cu instituțiile din domeniul apărării, siguranței naționale și ordinii publice, în baza unei metodologii comune, în scopul asigurării compatibilității sistemelor proprii de telecomunicații cu cele din sistemul național de apărare, precum și cu rețeaua publică de telecomunicații;

         h) asigură măsurile privind siguranța națională în domeniul său de activitate, conform legislației în vigoare;

         i) asigură inviolabilitatea instalațiilor, echipamentelor și rețelelor de telecomunicații speciale, conform prevederilor legale;

         j) asigură respectarea specificațiilor și a standardelor tehnice și de calitate, prevăzute de reglementările legale în vigoare, în scopul dezvoltării infrastructurii telecomunicațiilor speciale;

         k) organizează rețelele și efectuează prestațiile de telecomunicații speciale având în vedere interesele beneficiarilor;

         l) stabilește criteriile de repartizare a posturilor de abonat utilizatorilor prevăzuți de lege și le prezintă spre aprobare Consiliului Suprem de Apărare a Tarii;

         m) desfășoară alte activități necesare, cum sunt: aprovizionarea tehnico-materială, inclusiv importuri, cercetare și proiectare tehnologică și în informatică, activități de personal și învățământ, de transport, de asistență medicală și recuperatorie și activități social-culturale și sportive pentru personalul propriu, conform reglementărilor legale.

         n) poate realiza venituri extrabugetare din prestații de servicii de telecomunicații în condițiile legii, care vor fi destinate dezvoltării sistemului de telecomunicații speciale.

Conform Constituției României, art. 136, Proprietatea:

„(4) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condițiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituțiilor publice […].”

Conform Codului civil:

Art. 861

Caracterele dreptului de proprietate publică

1) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile, imprescriptibile și insesizabile.

         […]

 (3) În condițiile legii, bunurile proprietate publică pot fi date în administrare [...].

De asemenea, în conformitate cu Secțiunea a 2-a, Dreptul de administrare:

Art. 867

Constituirea dreptului de administrare

(1) Dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a Guvernului, a consiliului județean sau, după caz, a consiliului local.

(2) Autoritățile prevăzute la alin. (1) controlează modul de exercitare a dreptului de administrare.”

 De asemenea, potrivit Capitolului 4 din Legea nr. 92/1996, Asigurarea materială și financiară, art. 17 alin. (3), STS „primește și administrează bunuri proprietate publică și privată a statului”.

În anul 2014, prin Hotărârea Guvernului nr. 961/2014 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale în administrarea Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală, a fost transmis din administrarea STS în administrarea MFP-ANAF, un teren în suprafață de 10.219 mp, având numărul cadastral 226885, situat în incinta sediului central al STS din Splaiul Independentei nr. 323A, București, motivul transmiterii fiind reprezentat la acel moment de realizarea, în regim de urgență, a unui centru de date, precum și a unor spații de birouri pentru ANAF. Acest scop nu a fost însă îndeplinit nici până în prezent.

Pe fondul general al dezvoltării serviciilor de e-guvernare din ultimii ani și al creșterii semnificative din ultima perioadă, în special din ultimul an, a necesităților de comunicații de stat și speciale, mai ales în contextul actual al securității naționale și al bunei guvernanțe, tendință care se menține și are toate premisele de a se accentua în perioada următoare, a devenit imperios necesară construirea de către STS a unui Centru Informatic și de Comunicații care să răspundă acestor nevoi.

Având în vedere necesitățile de mai sus și caracterul urgent, prioritar și strategic al realizării de către STS a Centrului Informatic și de Comunicații, respectiv faptul că în incinta sediului central al STS nu mai există teren liber pe care acest centru să poată fi construit, în condițiile în care până în prezent nu a fost atins scopul pentru care terenul mai sus menționat a fost transmis din administrarea STS în administrarea MFP-ANAF, se impune ca terenul respectiv să fie retransmis în administrarea STS. 

Mai mult, având în vedere obiectivele de bază ale STS, care circumscriu serviciile de comunicații integrate voce-date-video, pentru susținerea funcțiilor statului, respectiv de guvernare și de securitate, retransmiterea terenului din administrarea MFP-ANAF în administrarea STS va fi inclusiv în avantajul MFP-ANAF, în calitate de beneficiar al serviciilor asigurate de STS, prin efectul dezvoltării infrastructurii de comunicații și tehnologia informației aflată în administrarea STS.

Pe de altă parte, construirea Centrului Informatic și de Comunicații va permite STS să onoreze, în conformitate cu legislația aplicabilă, solicitările de spații tehnice pentru găzduirea de echipamente IT&C primite de la beneficiarii săi, inclusiv solicitarea MFP-ANAF de asigurare a unui  spațiu tehnic de aproximativ 200 mp.

Având în vedere cele de mai sus și faptul că terenul la care se referă prezenta hotărâre face parte din proprietatea publică a statului, nu este supus cererilor de retrocedare, nu este grevat de sarcini și nu face obiectul unor litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești, în conformitate cu dispozițiile art. 867 din Codul civil, precum și cu cele ale art. 17 alin. (3) din Legea nr. 92/1996, acesta poate fi retransmis în administrarea STS prin hotărâre a Guvernului.

  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe