Miercuri, 08 Mai

Nota de Fundamentare - HG nr.281/08.05.2019

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 281/2019 privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale în administrarea Ministerului Apărării Naționale, precum şi pentru transmiterea imobilului 641 aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale și modificarea anexelor nr. 4 și nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

 

 

Secţiunea 1

Titlul prezentului act normativ

 

Hotărâre  a Guvernului privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale în administrarea Ministerului Apărării Naționale, precum şi pentru transmiterea imobilului 641 aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale și modificarea anexelor nr. 4 și nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

 

Secţiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

 

Descrierea situaţiei actuale

         Prezentul act normativ vizează două imobile proprietate publică a statului, respectiv imobilul 1079, având număr de inventar MFP 156593, aflat în administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, precum şi imobilul 641, având număr de inventar MFP 162899, aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.

        Imobilul 1079 situat în mun. Timişoara, strada Popa Şapcă nr. 3-5 a intrat în administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale prin efectul Hotărârii Guvernului nr. 1063/2011 privind aprobarea actualizării valorii de inventar a unui imobil proprietate publică a statului şi transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi în folosinţa gratuită a Asociaţiei „Memorialul Revoluţiei 16 - 22 Decembrie 1989”, fiind preluat de la Ministerul Apărării Naționale, în scopul amenajării unui muzeu memorial, având ca tematică evenimentele din decembrie 1989. Prin acelaşi act normativ s-a acordat dreptul de folosinţă gratuită, asupra imobilului, Asociaţiei „Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989”, pentru o perioadă de 49 de ani. Cu privire la acest imobil se impune şi reactualizarea valorii de inventar, având în vedere prevederile art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice cu modificările și completările ulterioare, conform cărora, reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează cu scopul determinării valorii juste a acestora, ţinându-se seama de inflaţie, utilitatea bunului, starea acestuia şi de preţul pieţei, atunci când valoarea contabilă diferă de valoarea justă. Totodată, se impune şi modificarea denumirii şi a descrierii tehnice a imobilului respectiv, în scopul unei mai bune şi precise individualizări a acestuia. Precizările privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1718/2011 dispun că orice modificare intervenită în inventarul bunurilor din domeniul public al statului se aprobă numai prin acte normative adoptate în acest sens și se operează în inventarul bunurilor din domeniul public al statului de către ordonatorul principal de credite, în cazul de față, Ministerul Culturii și Identităţii Naţionale.

       Cu privire la acest imobil, Ministerul Apărării Naţionale şi-a manifestat dorinţa de a-l prelua în administrare, pentru a servi nevoilor de apărare, urmând a fi reabilitat, în scopul relocării Centrului Militar Zonal Timiş şi a Biroului de Informare Recrutare.

Ministerul Culturii și Identității Naționale are în implementare 2 proiecte de reabilitare a clădirilor de patrimoniu și de reconstrucție și modernizare a edificiilor ce găzduiesc instituții de cultură de relevanță națională, cu sprijinul financiar al Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, care cuprindeau inițial un număr de 20 de obiective, cărora li s-a adăugat, în anul 2014, la propunerea parlamentarilor de Timiș și prin demersurile ulterioare întreprinse de Ministerul Culturii și Identității Naționale, un nou obiectiv care vizează înființarea Muzeului Național al Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989.

Astfel, prin Hotărârea Guvernului nr. 649/2014 pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 29 noiembrie 2013 şi la Paris la 30 ianuarie 2014 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007, a fost amendat Acordul – cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea proiectului „Finalizarea construcției, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România”, în sensul includerii în lista de finanțare a Muzeului Național al Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989, ca beneficiar al sumei de 3 milioane de Euro fără TVA, care urmează a fi înființat în municipiul Timișoara, ca semn al recunoașterii rolului determinant jucat de timișoreni în lupta eliberării de comunism. Precizăm că, termenul de implementare a proiectului şi realizare a Muzeului Revoluţiei, cuprins în Hotărârea Guvernului nr. 649/2014 a fost extins până la data de 31.12.2020, prin amendamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 63/2019 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 11 octombrie 2018 şi la Paris la 14 noiembrie 2018, la Acordul-cadru.

         În sensul celor prezentate mai sus, Ministerul Culturii și Identității Naționale a identificat imobilul 641, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situat în municipiul Timișoara, str. Piața Libertății nr. 5-7, clasat în Lista Monumentelor Istorice 2016, cod LMI:TM-II-m-A-06143, care îndeplinește condițiile din punct de vedere istoric, tehnic și arhitectural în scopul amenajării Muzeului Național al Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989. În ce priveşte imobilul 641, acesta a revenit în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, prin efectul  Hotărârii Guvernului nr. 301/2017 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a imobilului 641, situat în municipiul Timişoara, judeţul Timiş. Imobilul este fosta clădire a Comenduirii garnizoanei Timişoara, imobil monument istoric de secol XVIII. Astfel cum reiese şi din cuprinsul actului normativ respectiv, în cadrul imobilului 641 funcţionează şi un cabinet medical, în baza unui contract de închiriere, valabil până la data de                17 iunie 2020.

        Ministerul Culturii și Identității Naționale a solicitat Ministerului Apărării Naţionale transmiterea imobilului 641 aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, în scopul reabilitării acestuia și amenajării Muzeului Național al Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989, în termen de cel mult 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentului act normativ.

       Având în vedere faptul că imobilul 641 solicitat de Ministerul Culturii și Identității Naționale este dezafectat ca urmare a continuării procesului de reorganizare şi restructurare a Armatei României, Ministerul Apărării Naţionale este de acord cu transmiterea imobilului 641, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul act normativ, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale.

      Acordul Ministerului Apărării Naționale privind transmiterea imobilului 641 în administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale este condiționat de transmiterea imobilului care a făcut obiectul Hotărârii Guvernului nr. 1063/2011, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul act normativ, din administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale în administrarea Ministerului Apărării Naționale în scopul reabilitării și utilizării pentru activități specifice domeniului apărării naționale și preluarea de către Ministerul Culturii și Identității Naționale a contractului de închiriere susmenţionat.

     Totodată, precizăm că imobilul 641, care face obiectul transmiterii în administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, nu face parte din categoria terenurilor destinate exclusiv instrucţiei militare sau a altor obiective destinate apărării naţionale, în conformitate cu prevederile pct. I23 şi I24 din anexa la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare.

      În conformitate cu prevederile art. 42 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru imobilele aflate în domeniul public sau privat al statului şi în administrarea instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi al securităţii naţionale se înscriu în cartea funciară doar terenurile. În documentaţiile cadastrale întocmite pentru aceste imobile se fac referiri exclusiv la terenurile aferente imobilelor, iar planurile de amplasament și delimitare conțin doar limitele acestora.

Precizăm că datele de identificare ale imobilului 641, corespund cu datele înscrise în cartea funciară aferentă acestuia, în părţile ce privesc activele fixe de natură patrimonială care se înscriu în cartea funciară potrivit prevederilor legale susmenţionate, care se aplică exclusiv instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi al securităţii naţionale.

       Menționăm că imobilele care fac obiectul prezentului act normativ nu fac obiectul cererilor de revendicare/restituire ori ale unor litigii, conform extraselor de carte funciară cuprinse în documentația justificativă. Cu privire la imobilul MFP nr. 156593, precizăm că se menţine dreptul de folosinţă gratuită pentru Asociaţia „Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989”, stabilit conform art. 2 alin. (2) al Hotărârii Guvernului nr. 1063/2011, până la consolidarea şi reabilitarea imobilului 641, dar nu mai mult de 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. În ceea ce privește imobilul 641, acesta va fi preluat împreună cu contractul de închiriere derulat de către Ministerul Apărării Naționale pentru un spațiu din cadrul imobilului, având ca obiect un cabinet medical, cu termen de valabilitate până la data de 17.06.2020. 

       În cazul în care nu se respectă destinaţiile ulterioare ale celor două imobile, după transmiterea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naționale, respectiv în administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, imobilele prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la prezentul act normativ revin în administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, respectiv în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Schimbări preconizate

 

Prezentul act normativ normativ prevede  modificarea datelor de identificare, a descrierii tehnice şi a valorii de inventar, ca urmare a modificării adresei poştale şi a reevaluării, pentru imobilul având număr de inventar MFP 156593, aflat în administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.

        Potrivit reglementărilor cuprinse în prezentul act normativ, se va transmite dreptul de administrare asupra imobilului, situat în mun. Timişoara, strada Oituz nr. 2B, din administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale în administrarea Ministerului Apărării Naţionale. Pentru acest imobil se va păstra dreptul de folosinţă gratuită acordat Asociaţiei „Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989”, până la consolidarea şi reabilitarea imobilului 641, dar nu mai mult de 5 ani de la intrarea în vigoare a reglementărilor introduse prin prezenta hotărâre.

        Prezentul act normativ vizează şi transferul dreptului de administrare asupra imobilului 641, situat în mun. Timişoara, str. Piaţa Libertăţii nr. 5-7, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, în vederea consolidării şi reabilitării, în scopul amenăjării şi înfiinţării „Muzeului revoluţiei române din Decembrie 1989”.

       Având în vedere că, în cazul imobilului 641 există în derulare un contract de închiriere, pentru un spaţiu din imobil, în care funcţionează un cabinet medical, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale se va subroga în drepturile şi obligaţiile Ministerului Apărării Naţionale, preluând odată cu imobilul respectiv şi contractul de închiriere derulat de către Ministerul Apărării Naţionale.

  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe