Miercuri, 27 Mai

Nota de Fundamentare -HG nr.372/27.05.2015

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

la Hotărârea Guvernului nr.  372/2015 privind trecerea unui imobil-teren din domeniul privat al statului și administrarea Regiei Autonome „Administrarea Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului, administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte și folosința gratuită a Muftiatului Cultului Musulman din România

Secţiunea 1 - Titlul prezentului act normativ

HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil-teren din domeniul privat al statului și administrarea Regiei Autonome „Administrarea Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului, administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte și folosința gratuită a Muftiatului Cultului Musulman din România

Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii prezentului act normativ

Descrierea situaţiei actuale: Prin Hotărârea Guvernului nr.628/2008 a fost recunoscut  Statutul cultului musulman din România, în temeiul art. 29 alin. (3) şi al art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 49 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor.

Potrivit art.8 din actul normativ susmenționat, ”Cultele recunoscute sunt persoane juridice de utilitate publică. Ele se organizează și funcționează în baza prevederilor constituționale și ale prezentei legi, în mod autonom, potrivit propriilor statute sau coduri canonice”.

Credincioşii musulmani din România sunt în număr de circa 67.300, dintre care marea majoritate  trăiesc în judeţul Constanţa, o parte  în judeţul Tulcea, iar restul în diferite centre urbane, ca: Bucureşti, Brăila, Galaţi, Călăraşi, Giurgiu, Olteniţa, Turnu  Severin etc. 

Activitatea religioasă este condusă de muftiu, care este ales (prin vot secret) din rândul imamilor.

Unitatea de bază a cultului este comunitatea, care cuprinde toţi credincioşii musulmani dintr-o localitate şi este condusă de un comitet compus din 5-7 membri aleşi pe o perioadă de patru ani. În România funcţionează 50 de comunităţi musulmane şi 20 de filii răspândite în judeţele Constanţa (63 unităţi), Tulcea (4) şi câte o unitate în judeţele Brăila, Galaţi şi municipiul Bucureşti. Lăcaşurile de rugăciune musulmane din România sunt de două  categorii: geamia şi mesgidul; în total sunt 77 lăcaşuri de cult. 

Cultul musulman a solicitat în repetate rânduri alocarea unui teren situat pe raza municipiului București pe care să se construiască o moschee.

În acest sens,  menționăm că Ministerul Afacerilor Externe a solicitat Primăriei Municipiului București, prin adresa nr.b1-1/13343 din 1 octombrie 2012, alocarea unui teren care să servească construirii unei moschei, proiectul urmând a se realiza pe bază de reciprocitate cu partea turcă, ca urmare a dialogului purtat cu partea turcă încă din anul 2004.

Prin adresa înregistrată la Secretariatul General al Guvernului sub nr. 20/7160/I.M./25.05.2015, Ambasada Republicii Turcia din România a solicitat atribuirea în folosință gratuită a unui teren, în vederea edificării unei moschei, cu anexe sociale aferente. Urmare analizării respectivei cereri, Regia Autonomă ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” a identificat un teren în suprafață de 11295  mp, situat în București, Bd. Expoziției nr. 22-30, sector 1, aflat în proprietatea privată a statului și administrarea Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, iar prin adresa nr.5736 din 25 mai 2015 a înaintat Secretariatului General al Guvernului propunerea de atribuire în folosință gratuită către comunitatea musulmană a terenului menționat mai sus.

Secretariatul de Stat pentru Culte este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Primului - Ministru.

Secretariatul de Stat pentru Culte elaborează şi asigură aplicarea strategiei şi politicilor în domeniul vieţii religioase. În activitatea sa, Secretariatul de Stat pentru Culte asigură respectarea şi promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, consacrate de Constituţia României, republicată, şi de Legea nr. 489/2006, precum şi de tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, în ceea ce priveşte libertatea conştiinţei şi a credinţelor religioase, şi se conduce după principiul fundamental conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome şi egale în faţa autorităţilor statului.

Secretariatul de Stat pentru Culte are ca obiectiv general dezvoltarea parteneriatului dintre autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi cultele religioase recunoscute de lege în domeniul social, cultural şi educaţional, prin promovarea în beneficiul întregii societăţi a relaţiei de respect şi cooperare între cultele recunoscute de lege.

2.Schimbări preconizate. Prin prezentul act normativ se supune aprobării transmiterea imobilului-teren menționat mai sus din domeniul privat al statului și administrarea Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului și administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte.

De asemenea, se propune darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, a imobilului-teren mai sus menționat către Muftiatul Cultului Musulman din România, persoană juridică de utilitate publică potrivit legii, și singura instituţie de cult care îi reprezintă pe credincioşii cultului musulman din România.

Menționăm că potrivit prevederilor art. 863 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, dreptul de proprietate publică se dobândeşte prin transferul unui bun din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia sau din domeniul privat al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al acesteia, în condiţiile legii; totdată, conform art. 867 alin. (1), dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului local, iar potrivit art. 874 din același act normativ, dreptul de folosinţă asupra bunurilor proprietate publică se acordă, cu titlu gratuit, pe termen limitat, în favoarea instituţiilor de utilitate publică.

Imobilul care face obiectul atribuirii în folosință gratuită nu face obiectul unor litigii sau al unor cereri de restituire/revendicare și nu este grevat de sarcini.

Terenul are numărul cadastral 262698/Sectorul 1 București, este înscris în cartea funciară nr.262698 a Sectorului 1, București, este rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 21752/1/1/3/2/2, înscris în cartea funciară 108851 și este în proprietatea Statului Român și administrarea RA-APPS, conform extrasului de carte funciară nr. 39888 din 26 mai 2015.

    Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe