Luni, 04 Nov

Nota de Fundamentare - HG nr.799/04.11.2019

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 799/2019 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional privind obiectivul de investiții "Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti"

 

 

 

Secțiunea 1. Titlul prezentului act normativ

 

Hotărâre a Guvernului privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional privind obiectivul de investiții

"Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti"

 

Secțiunea a 2-a. Motivul emiterii actului normativ

 

1. Descrierea situaţiei actuale

Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti" - S.A. (CNAB) s-a înființat prin  Hotărârea Guvernului României nr. 1208/2009, ca urmare a fuziunii Companiei Naţionale "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti" - S.A. (AIHCB) cu Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A. (AIBB-AV) și funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor (MT).

 

În prezent, CNAB are în derulare Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Bucureşti (Programul strategic), aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 64/1999, cu modificările și completările ulterioare, cu următorul calendar de implementare:

Etapa I   1 martie 2007-1 septembrie 2012 

Aprobarea Planului urbanistic zonal 

Etapa a II-a  1 martie 2007-31 decembrie 2020 

Desfăşurarea activităţilor premergătoare realizării Programului strategic    de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare: 

II.1. Elaborarea şi aprobarea studiilor de fezabilitate; 

II.2. Elaborarea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice pentru studiile de fezabilitate aprobate; 

II.3. Achiziţionarea terenurilor necesare realizării obiectivului de investiţii  aprobat şi scoaterea acestora din circuitul agricol, dacă este cazul; 

II.4. Obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare în vederea demarării lucrărilor. 

Etapa a III-a  1 ianuarie 2014- 2022

Realizarea lucrărilor din cadrul Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare: 

III.1. Dezvoltarea infrastructurilor de transport terestru în vederea asigurării accesului în zona de est a Aeroportului Internaţional Henri Coandă - Bucureşti; 

III.2. Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare necesare prelucrării traficului de pasageri prin realizarea unui nou terminal şi a sistemului de căi de rulare şi platforme necesar; 

III.3. Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare necesare prelucrării traficului de mărfuri şi poştă prin realizarea unei platforme multimodale cargo; Realizarea unui parc tehnologic high tech pentru dezvoltarea activităţilor conexe transportului aerian. 

 

Până în prezent a fost inițiată și finalizată Etapa I, inițiată și finalizată Etapa II.1, precum și inițiată și finalizată la nivelul CNAB Etapa II.2, după  cum urmează:

Etapa I – Aprobarea Planului urbanistic zonal 

Planul Urbanistic Zonal a fost avizat favorabil de Consiliul Judeţean Ilfov în 13.05.2014, a fost aprobat în 11.06.2014 de Primăria Comunei Tunari şi în 27.06.2014 de Consiliul Local al Oraşului Otopeni. PUZ-ul aprobat a fost recepţionat de către CNAB în 09.10.2014.

Etapa II.1 – Elaborarea şi aprobarea studiilor de fezabilitate

 

Studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiții de interes național și utilitate publică „Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă-București” a fost avizat în Consiliul Tehnico – Economic al CNAB, în data de 19.03.2010, în Consiliul Tehnico – Economic al Ministerului Transporturilor cu avizul nr. 1/10 din 23.01.2018 și în Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe cu avizul nr. 8/29.05.2018. În 29.08.2018 a fost emisă Hotărârea Guvernului nr.655/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiţii de interes naţional şi utilitate publică „Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Bucureşti”. Indicatorii tehnico - economici aprobați prin Hotărârea Guvernului nr. 655/2018 nu necesită completări sau modificări la data prezentei.

 

În paralel cu demersul de avizare a studiului de fezabilitate, au avut loc discuții preliminare cu potențiali finanțatori ai Programului strategic, respectiv Banca Europeană de Investiții (BEI) și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Cele două entități au analizat studiul de fezabilitate și planul de afaceri și au validat oportunitatea realizării Programului strategic și potențialul de dezvoltare pe care acesta îl va genera.

Etapa II.2 – Elaborarea și avizarea documentațiilor tehnico – economice pentru studiile de fezabilitate aprobate

Conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional București - Otopeni, obiectivele incluse în Programul strategic sunt de utilitate publică.

Terenurile cuprinse în perimetrul de dezvoltare, necesare pentru realizarea Programului strategic, vor fi supuse procedurilor de expropriere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean, local.

 

CNAB a inițiat demersurile necesare elaborării documentației de expropriere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010.

Se constată că sunt parcurse etapele din calendarul Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Bucureşti și, în consecință, Ministerul Transporturilor, la solicitarea CNAB înregistrată la MT cu nr. 47489/05.12.2018, propune declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere  situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional privind obiectivul de investiții  "Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti".

 

11. In cazul proiectelor de acte normative care transpun legislaţie comunitară sau creează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia

Nu este cazul.

2. Schimbări preconizate

Prin prezentul act normativ se propune:

aprobarea amplasamentului lucrării de utilitate publică de interes național privind obiectivul de investiții "Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti", potrivit planurilor de amplasament/hărților topografice;
aprobarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național “Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti”;
lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza localităților Otopeni și Tunari, județul Ilfov, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor.

Amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național privind obiectivul de investiții "Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti" se extinde, în conformitate cu varianta finală a studiului de fezabilitate avizat, pe un teren în suprafață totală de 5.804.865 mp, din care: o suprafaţă de 5.692.635 mp se află în proprietatea privată a unui număr de aproximativ 937 persoane fizice și juridice, reprezentând 681 de imobile, cu o valoare totală a despăgubirii conform evaluării de 358.211.539 lei și face obiectul declanşării procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, iar o suprafaţă de 112.230 mp se află în

proprietatea publică a UAT Otopeni, UAT Tunari și va face obiectul preluării în domeniul public al statului și darea în administrare către Ministerul Transporturilor;
proprietatea publică a Statului Român dat în administrarea ROMATSA RA și va face obiectul transferului dreptului de administrare către Ministerul Transporturilor;

în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din legea sus-menţionată, coroborat cu prevederile art. 293 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare și având în vedere art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

După expropriere, bunurile imobile trecute în domeniul public al statului vor fi concesionate CNAB, în condițiile legii.

 

Coridorul de expropriere este format dintr-un număr de 11 amplasamente, situate pe două UAT-uri, respectiv Otopeni și Tunari.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov a admis suportul topografic al amplasamentului lucrării de utilitate publică de interes național privind obiectivul de investiții "Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti".

Planurile topografice cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național privind obiectivul de investiții “Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti” au fost avizate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov prin procesele verbale de recepție, aferente celor 11 trupuri, cu nr. 2664/2018, 2670/2018, 2857/2018, 2525/2018, 2730/2018, 2893/2018, 2729/2018, 2728/2018, 2674/2018, 2669/2018, 2668/2018 (anexa nr. 1).

Planurile topografice aferente celor 11 trupuri au fost avizate, semnate și recepționate de reprezentanții OCPI Ilfov și de Primăria Tunari și Otopeni, după caz. În cadrul acestor planuri se regăsesc detalii/elemente de identificare privind numele și prenumele proprietarului/deținătorului imobilului, categoria de folosință, nr. cadastral și de carte funciară, tarla, parcelă etc. Aferent fiecărui plan topografic/trup i-a fost anexată Lista cuprinzând imobilele – terenuri proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național privind obiectivul de investiții “Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti”, proprietarii sau deţinătorii acestora, date care au fost preluate “în oglindă” în anexa nr. 2 la prezentul act normativ.

 

Exproprierile sunt necesare pentru implementarea Programului strategic. Acesta va genera dezvoltarea de noi infrastructuri aeroportuare, care vor conduce la oferirea unui nivel superior de servicii și realizarea de capacități suplimentare, aducând beneficii atât pasagerilor și companiilor aeriene, cât și celorlalți factori implicați, influențați direct sau indirect de extinderea și modernizarea AIHCB (companiile care activează în perimetrul aeroportuar, angajații pe platforma aeroportuară, autoritățile locale și comunitatea locală/regională, mediul de afaceri din vecinătate, persoane care tranzitează zona etc.).

 

Acest program constă, în principal, în construirea unui nou terminal de pasageri și a infrastructurii aeroportuare asociată acestuia, în zona de dezvoltare definită prin Ordonanța Guvernului nr 64/1999. Principalele lucrări care se vor realiza în zona dintre cele două piste existente includ construirea unui nou terminal de pasageri, capabil să acomodeze traficul de pasageri existent și prognozat, noi căi de rulare și platforme pentru aeronave și infrastructura aeroportuară asociată acestora. Totodată, în zona de est se va dezvolta infrastructură nouă de acces la aeroport, dar și alte infrastructuri adiacente activității aeroportuare.

Suma de 358.212 mii lei, adică 76.823 mii Euro, la cursul BNR  din data evaluării (1 Eur= 4,6628 lei), aferentă despăgubirii proprietarilor celor 681 imobile cuprinse în coridorul de expropriere prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre a Guvernului, rezultă din raportul de evaluare întocmit în luna octombrie 2018, de către S.C. CORNEL&CORNEL TOPOEXIM S.R.L., membru corporativ ANEVAR cu autorizația nr. 0361, CUI 6174812, J40/15964/26.08.1994 și Ing./Ec. Mogoș Daniel Constantin, expert autorizat ANEVAR cu legitimația nr. 14270, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 255/2010, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local. Raportul de evaluare întocmit în luna octombrie 2018 este valabil la data prezentei.

 

3. Alte informaţii

Realizarea lucrărilor propuse conferă siguranță în exploatare a infrastructurii aeroportuare precum și conformarea cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 139/2014 AL COMISIEI din 12 februarie 2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului.

Având în vedere evoluția traficului aerian înregistrat pe AIHCB până în prezent, determinând congestionarea atât a terminalelor de pasageri, cât și ale platformelor de aeronave, neachiziționarea terenurilor necesare implementării Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la AIHCB va determina blocarea activității pe cel mai mare aeroport din țară, aeroport de interes național, pierzându-se oportunitatea dezvoltării viitoare în această zonă. Astfel, traficul potențial estimat pentru anii viitori (peste 16.5 milioane pasageri și peste 155.000 mișcări aeronave), nu va mai putea fi acomodat, fără dezvoltarea infrastructurii aeroportuare specifice.

Guvernul României a adoptat, prin Hotărârea Guvernului nr. 666/2016, Master Planul General de Transport al României, document strategic de dezvoltare a infrastructurii de transport și de planificare a investițiilor majore, document ce are ca orizont de timp anul 2030 și care include obiective de investiții ale Programului Strategic. Prin Hotărârea nr. 50 din 16.11.2018 a Consiliului de Administrație al CNAB (anexa nr. 2), a fost avizat Raportul SPC nr. 1008/12.11.2018 pentru înaintarea documentației Ministerului Transporturilor în vederea emiterii hotărârii de guvern privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică (anexa nr. 3), iar Adunarea Generală a Acționarilor de la CNAB, prin Hotărârea nr. 11 din 27.11.2018 (anexa nr. 4), a dispus conducerii executive să întreprindă toate demersurile necesare conform legii pentru înaintarea documentației Ministerului Transporturilor în vederea emiterii hotărârii de guvern privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național.

Precizăm că lucrările la obiectivul de investiții Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la AIHCB vor fi începute în anul curent, după adoptarea proiectului prezentului act normativ și publicarea acestuia, prin demararea acțiunilor aferente etapelor de expropriere  prevăzute de lege. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe