Miercuri, 17 Septembrie

Nota de Fundamentare -HG nr.804/17.09.2014

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 804/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia  Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2014

Secţiunea 1 - Titlul actului normativ

Hotărâre a Guvernului privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia  Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2014

Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ

1.Descrierea situaţiei actuale. Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice a primit solicitări de la oraşul Aninoasa şi municipiul Lupeni, judeţul Hunedoara, de la comuna Izvoarele, judeţul Giurgiu, precum şi de la comuna Ciocăneşti, judeţul Dâmboviţa, pentru plata cheltuielilor urgente în vederea derulării în bune condiţii a activităţilor specifice administraţiei publice.

Pentru anul 2014, conform prevederilor art. XVII alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 28 februarie 2014,  prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, prin majorarea transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice la o poziţie distinctă.

Oraşul Aninoasa, judeţul Hunedoara:

Prin adresa nr. 381/19.02.2013, înregistrată la MDRAP, oraşul Aninoasa a solicitat sprijin prin alocarea a 4 milioane lei din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. La momentul respectiv nu era în vigoare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2014.

Prin adresa nr. 595/13.03.2014, înregistrată la Cabinetul Primului-Ministru sub nr. 5/1493/19.03.2014 şi remisă MDRAP, înregistrată sub nr. 19.992/20.03.2014, oraşul Aninoasa a solicitat alocarea din fondul de intervenţie a sumei de 5,5 milioane lei. La momentul respectiv nu au fost identificate sume disponibile din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului.

Prin adresa nr. 334/11.04.2014, înregistrată la Cabinetul Primului-Ministru sub nr. 5/2557/06.05.2014, remisă MDRAP, înregistrată sub nr. 33.743/13.05.2014, Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România a solicitat sprijin pentru oraşul Aninoasa. La momentul respectiv nu au fost identificate sume disponibile din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului.

În data de 17 iunie 2013, prin Încheierea nr. 868/F/2013, Tribunalul Hunedoara a admis cererea formulată de unitatea administrativ-teritorială a oraşului Aninoasa pentru deschiderea procedurii insolvenţei în dosarul nr. 4869/97/2013, dispunând deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva unităţii administrativ - teritoriale a oraşului Aninoasa.

Intrarea în stare de insolvenţă, aşa cum este definită de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, a fost determinată de mai mulţi factori dintre care amintim următorii:

a) supraîndatorarea instituţiei publice prin contractarea unui credit pentru investiţii în valoare totală de 2.783.992,98 lei în anul 2006, şi lipsa resurselor necesare acoperirii ratelor de capital si a dobânzilor aferente;

b) gradul nesatisfăcător de acoperire al datoriilor din veniturile bugetare proprii, care la data de 31.03.2013 ajungeau la nivelul 4,28%;

c) gradul scăzut de colectare al impozitelor si taxelor;

d) situaţia economică dificilă la nivelul zonei având în vedere faptul că veniturile bugetare s-au diminuat semnificativ, datorită faptului că multe societăţi din zonă au intrat în procedura insolvenţei iar şansele de a recupera debitele restante de la acestea sunt foarte reduse, iar ponderea acestor debite restante în totalul veniturilor se ridica la procentul de 66,95% la 31.03.2013;

e) acumularea de datorii care la data de 31.12.2012 se cifrau la suma de 6.599.872,00 lei, iar gradul de îndatorare era de 100,20%;

f) diminuarea sumelor repartizate de la bugetul consiliului judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale, datorită situaţiei economice dificile la nivel naţional;

g) ponderea mare a cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor bugetare datorită numărului de personal supradimensionat în raport cu nevoia de personal a unităţii administrativ-teritoriale, care în anul 2010 se situa la nivelul de 126 de persoane pentru ca în perioada 2011-2012 să scadă până la numărul de 94 respectiv 78 de persoane, iar în prezent a ajuns la 47.

Principalul contribuabil la bugetul local al oraşului Aninoasa a fost Exploatarea Minieră până în momentul închiderii, în anul 2006.

Închiderea Exploatării Miniere Aninoasa din 2006 a avut numeroase implicaţii negative asupra bugetului local al oraşului Aninoasa, cum ar fi:

au fost reduse semnificativ veniturile proprii ale bugetului local, Exploatarea Minieră fiind cel mai important contribuabil la veniturile bugetului local;
având în vedere că majoritatea populaţiei active din zona se ocupa cu mineritul, rata şomajului a crescut;
scăzând veniturile locuitorilor, a scăzut atât gradul de colectare al taxelor și impozitelor de la persoane fizice, cât și sumele repartizate de la bugetul Consiliului Judeţean.

În data de 10.10.2006 s-a încheiat contractul de credit nr. 139/11.394/2006 cu Banca Comercială Română - Sucursala Petroşani, prin care oraşul Aninoasa primea o finanţare rambursabilă sub forma de credit de investiţii în valoare de 3.000.000 lei pe o perioada de 10 ani, ulterior la data de 22.10.2007 s-a încheiat un act adiţional la contractul iniţial de credit prin care s-a diminuat suma împrumutata prin creditul de investiţii pana la valoarea de 2.783.992,98 lei.

Acest credit pentru investiţii fiind folosit pentru următoarele obiective, cum ar fi: modernizare sediu administrativ, reabilitare atelier mecanic scoală, reparaţii capitale biserici, reparaţii capitale baze sportive, consolidare teren zona Complex Sportiv Arena, alimentare gaze naturale, recompartimentare bloc L, reparaţii capital case colonie, Proiecte tehnice și studii de fezabilitate, ecologizare pârâu Aninoasa, reţele termice exterioare bloc L.

Aceste investiţii finanţate din creditul contractat au fost finalizate într-o mare măsură, mai puţin alimentarea cu gaze naturale a oraşului.

Lipsa resurselor financiare a determinat neachitarea ratelor aferente creditului, valoarea restantă a acestuia fiind, la data intrării în insolvenţă, în sumă de 3.400.080,79 lei ulterior, în urma aprobării planului de redresare, scăzând la 2.380.056,55 lei.

Cel mai înalt nivel al datoriilor a fost atins în 2011, acestea ajungând la suma de 10,561,927.00 lei. Acestea au scăzut la data intrării în insolvenţă până la suma de 5.488.791,98 lei reprezentând, în întregime, arierate. Această scădere a datoriilor se datorează, în cea mai mare parte, unui management mult mai bun, pus în aplicare începând cu 2012. Reducerea datoriilor s-a realizat prin adoptarea unor măsuri absolut necesare printre care amintim: reduceri de personal, creşterea gradului de colectare a impozitelor şi taxelor locale, precum şi alte măsuri care dacă ar fi fost adoptate la timp nu s-ar fi ajuns în această situaţie.

La data de 26.06.2014, prin sentinţa nr. 659/F/2014, Tribunalul Hunedoara a admis Planul de redresare financiară a oraşului Aninoasa. După mai multe negocieri, purtate de către primarul oraşului Aninoasa, administratorul judiciar şi adunarea creditorilor datoria de 5.488.791,98 a fost redusă la valoarea de 3.908.239,49. Această reducere a arieratelor, în urma negocierilor, s-a tăcut conform art. 93 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2013.

Valoarea arieratelor a fost încă o dată redusă datorită faptului că, în baza Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 632/06.05.2014 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii şi sumelor alocate acestora pentru finanţarea Programului naţional de dezvoltare locală veniturile bugetului local au fost suplimentate şi a fost achitată suma de 201.171,39.

În acest mod valoarea totală a arieratelor a scăzut până la suma de 3.707.068,1 lei. Oraşul Aninoasa solicită alocarea din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului a sumei de 3.707.068,1 lei.

Municipiul Lupeni, judeţul Hunedoara:

Prin adresa nr. 7314/01.09.2014, înregistrată la M.D.R.A.P. sub nr. 66.546/04.09.2014, municipiul Lupeni a comunicat faptul că în baza Sentinţei civile nr. 3.271/FCA/2012, pronunţată de Tribunalul Brăila, în dosarul nr. 1158/113/2012, în 10 decembrie 2012, ca urmare a litigiului cu S.C. Romlux Lighting S.R.L., S.C.P.E.J. Dumitru Marius-Vasile, Mişcoci Dorina Anca şi Stoian Codruţa - Sibiu (societate a executorilor judecătoreşti), au procedat la executarea silită a municipiului Lupeni prin poprirea conturilor deschise la Trezoreria Statului.

Municipiul Lupeni a transmis faptul că acest lucru a generat blocarea activităţii autorităţii administraţiei publice locale, întârzieri la plata obligaţiilor către alţi furnizori de utilităţi sau salariile angajaţilor.

Până la data solicitării, din suma de 4.453,26 mii lei la care a fost obligat la plată municipiul Lupeni către S.C. Romlux Lighting S.R.L., acesta a achitat din venituri proprii suma de 613,26 mii lei, rămânând să plătească suma de 3.840 mii lei.

Între municipiul Lupeni şi firma S.C. Romlux Lighting S.R.L. a fost încheiat contractul nr. 4/59 din 18.01.2008 de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public prin concesiune, în municipiul Lupeni. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe