Miercuri, 29 Octombrie

Nota de Fundamentare -HG nr.941/29.10.2014

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr.941/2014 pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr.138/2013 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică, precum şi pentru prorogarea unui termen

Secţiunea 1 - Titlul prezentului act normativ

HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru modificarea art.4 din Hotărârea Guvernului nr.138/2013 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică, precum şi pentru prorogarea unui termen

Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ

1.Descrierea situaţiei actuale. Sistemul Electroenergetic Naţional a înregistrat şi înregistrează, în continuare, o creştere semnificativă a numărului de centrale electrice ce produc energie electrică din surse regenerabile de energie, a căror producţie are un caracter imprevizibil şi intermitent. Puterea instalată în centralele electrice aflate în funcţiune din surse eoliene este de cca. 2000 MW, iar a celor din surse solare de energie de cca. 1100 MW, urmând ca în 2014 – 2015, pe baza dosarelor de autorizare de înfiinţare depuse la Agenţia Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), să intre în funcţiune noi capacităţi energetice care utilizează surse regenerabile de cca. 2500 MW.

Ca urmare, pe piaţa angro de energie electrică se manifestă o scădere a preţului energiei electrice, deoarece sprijinul acordat acestor centrale electrice nu este inclus în preţul de vânzare a energiei electrice de către producători. Centralele electrice din surse convenţionale de energie electrică, în special cele care utilizează cărbune, înregistrează costuri crescute datorită faptului că nu pot funcţiona în mod continuu, iar atunci când sunt oprite nu pot presta nici servicii tehnologice de sistem datorită duratelor lungi de pornire şi a costurilor foarte mari. Astfel, aceste centrale nu pot fi competitive pe piaţă, reducându-şi aportul la necesarul de energie. În plus, acest lucru afectează în lanţ sectorul minier prin diminuarea cantităţilor de cărbune utilizate în procesul de producţie a energiei electrice, cu toate consecinţele negative ce ar urma să se producă în viitor, din acest motiv, asupra securităţii energetice a României.

Cu toate acestea, funcţionarea centralelor din surse convenţionale de energie este necesară pentru acoperirea curbei de sarcină a consumului de energie electrică şi asigurarea serviciilor tehnologice de sistem.

Studiile privind siguranţa şi adecvanţa Sistemului Electroenergetic Naţional, indică faptul că este necesar să funcţioneze centrale electrice localizate distribuit pe teritoriul ţării, care să asigure servicii tehnologice de sistem, precum şi realizarea echilibrului dintre cererea şi oferta de energie electrică a ţării. Una din centralele electrice aflate în această situaţie este Centrala Termoelectrică Mintia, aparţinând Societăţii Complexul Energetic Hunedoara S.A., cu puterea instalată de 1225 MW şi care funcţionează pe huilă produsă de minele din Valea Jiului ale societăţii. Această centrală contribuie semnificativ la siguranţa zonei centrale şi de nord a Sistemului Electroenergetic Naţional, puternic deficitară. Grupurile centralei, având o durată de pornire lentă, nu pot răspunde comenzilor dispecerului energetic pentru a asigura servicii tehnologice de sistem, decât dacă se află în funcţiune la o putere electrică limitată.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 5 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumită, în continuare, Legea nr. 123/2012, pentru raţiuni legate de siguranţa alimentării cu energie electrică,  Guvernul României a acordat acces garantat la reţelele electrice pentru energia electrică produsă de către Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A., ca producător de energie electrică ce utilizează combustibili din producţia internă.

Astfel, prin dispoziţiile hotărârii Guvernului nr.138/2013, referitor la asigurarea accesului garantat la reţelele electrice pentru energia produsă şi la furnizarea serviciilor tehnologice de sistem către operatorul de transport şi sistem, pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. s-a aprobat accesul garantat la reţelele electrice pentru energia electrică produsă de centrala termoelectrică Mintia aparţinând Societăţii Complexul Energetic Hunedoara S.A., care să asigure funcţionarea continuă a acesteia la o putere medie electrică de cel puţin 200 MW.

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA, în calitate de operator de transport şi de sistem, răspunde de menţinerea siguranţei în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional, denumită în continuare SEN şi stabileşte volumul serviciilor tehnologice de sistem necesar a fi contractate, deţine controlul şi are drept de utilitate necondiţionată asupra tuturor serviciilor tehnologice de sistem. Astfel, prin adresa nr. 27125/13.08.2014 transmisă către ministrul delegat pentru Energie, C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. solicită suplimentarea benzii de reglaj secundar, a cantităţilor de  rezervă terţiară rapidă şi rezervă terţiară lentă.

Asigurarea accesului garantat la reţelele electrice pentru o putere de 200 MW implică producerea unei cantităţi anuale de energie electrică de cca. 1,75 TWh, ceea ce reprezintă cca. 3,02 % din consumul final brut al ţării, care, în anul 2013, a fost de cca. 57,9 TWh, respectându-se astfel limitarea accesului garantat la reţelele electrice la o cantitate anuală corespunzătoare unei energii primare de maximum 15% din cantitatea totală de combustibil echivalent, necesară pentru a produce energia electrică aferentă consumului brut final al ţării, conform prevederilor Legii nr. 123/2012.

2. Schimbări preconizate. Prin prezentul act normativ se propune modificarea Hotărârii Guvernului nr.138/2013 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică, denumită, în continuare, HG nr. 138/2013, în sensul în care:

pentru menţinerea nivelului de siguranţă a sistemului electroenergetic naţional, Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A. are obligaţia de a furniza servicii tehnologice de sistem către operatorul de transport şi sistem la o valoare a puterii electrice de cel puţin 500 MW, în condiţiile reglementărilor emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
termenul stabilit pentru aplicarea măsurilor prevăzute la art.1, 3 şi 4 din HG nr.138/2013, pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara – S.A., astfel cum urmează a fi modificată prin proiectul de hotărâre, să fie prorogat până la 31 decembrie 2017.

Modificările solicitate sunt imperios necesare din următoarele considerente:

 În ceea ce priveşte obligaţia de a furniza servicii tehnologice de sistem la valoare a puterii electrice crescută la cel puţin 500 MW menţionăm următoarele:

Siguranţa SEN necesită existenţa şi menţinerea unui mix de combustibil pentru producerea energiei electrice care să acopere consumul naţional de energie. În realizarea mixului de combustibil necesar pentru producerea energiei electrice, Guvernul român acordă o importanţă deosebită utilizării cu prioritate a resurselor energetice interne în vederea asigurării securităţii şi independenţei energetice. În realizarea acestui mix este luată în considerare şi huila din resursa internă, singurul producător de energie electrică care utilizează această resursă fiind Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A.

Creşterea explozivă a capacităţilor de producţie a energiei electrice din surse regenerabile din ultimii ani şi, conform prognozei şi în următorii ani, impune luarea unor măsuri care să garanteze siguranţa aprovizionării cu energie electrică, după cum se subliniază şi în punctul (5) din fundamentarea Directivei 2005/89/CE, prin care: “La promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile, este necesar să se asigure disponibilitatea capacităţii de rezervă asociate în cazul în care acest lucru este necesar din punct de vedere tehnic pentru menţinerea fiabilităţii şi sigurantei reţelei”. Dezvoltarea capacităţilor de producţie a energiei electrice care utilizează surse regenerabile şi integrarea acestora în SEN a fost şi va fi înlesnită, în mare măsură, de structura de producţie a energiei electrice din România, respectiv de existenţa mixului de combustibil.

Pentru asigurarea adecvanţei sistemului şi acoperirea în condiţii de siguranţă a cererii de energie electrică, este necesar să existe, în SEN, o anumită putere disponibilă asigurată de centrale, semnificativ mai mare decât puterea consumată la vârful de consum. Este obligatorie, de asemenea, menţinerea în permanenţă, la dispoziţia operatorului de sistem, a unei rezerve operaţionale care să poată echilibra balanţa la variaţiile continue ale sarcinii şi la declanşarea celui mai mare grup de producere a energie electrice din sistem. Aceste variaţii au crescut considerabil în urma creşterii explozive a producţiei de energie electrică pe bază de surse regenerabile, disponibilitatea acestor producători de energie fiind limitată, iar producţia necontrolabilă, capacitatea de rezervă asociată fiind absolut necesară pentru asigurarea adecvanţei sistemului.

În sensul celor prezentate anterior, reducerea potenţialelor capacităţi de rezervă asociate, prin retragerea din exploatare a unor capacităţi de producţie a energiei electrice care utilizează combustibili clasici, afectează în mod evident, în sens negativ, siguranţa alimentării SEN şi chiar securitatea energetică a ţării.

Nivelul pierderilor în reţea este influenţat de distanţa dintre centrele de producţie şi cele de consum, deci de modul în care se distribuie acoperirea sarcinii pe grupurile existente în sistem şi de volumul şi destinaţia schimburilor de energie internaţionale. Din acest punct de vedere, în zona de centru şi N-V a ţării, Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. este singurul mare producător de energie electrică, cu o capacitate totală instalată de 1225 MW.

Creşterea capacităţii de interconexiune frontaliere pe interfaţa de Vest a României, corelată cu reducerea pierederilor în Reţelele Electrice de Transport, impun existenţa în zonă a unei capacităţi de producţie semnificative.

În ceea ce priveşte prorogarea termenului pentru furnizarea serviciilor tehnologice de sistem, până la 31 decembrie 2017 menţionăm următoarele:

Prognoza pentru următorii ani în ceea ce priveşte capacităţile de producţie a energiei electrice din surse regenerabile este de dezvoltare, în continuare, a acestor capacităţi, în perioada imediat următoare şi într-un orizont de timp mediu. Se impune, pentru această perspectivă, asigurarea disponibilităţii capacităţilor de rezervă asociate pentru menţinerea fiabilităţii şi siguranţei reţelei, respectiv siguranţa alimentării SEN.

Adecvanţei sistemului va trebui să i se acorde, în perspectivă o atenţie sporită, creşterea producţiei de energiei electrică din surse regenerabile inducând impredictibilitatea unor cantităţi de energie electrică produse mai mari şi, prin urmare, variaţii mai mari în SEN.

Lipsa unei perspective în perioada prorogată de punere în funcţiune a unor capacităţi de producţie a energiei electrice noi care utilizează combustibili clasici, pentru asigurarea unui disponibil de capacităţi de rezervă, poate afecta adecvanța sistemului şi siguranţa alimentării sistemului, cu implicaţii privind securitatea energetică a ţării.

Proiectul ”4M – Market Coupling” de cuplare a pieţelor din Cehia, Slovacia, Ungaria şi România, care va fi lansat în luna noiembrie 2014, va determina o creştere a fluxului transfrontalier la graniţa de Vest a României, cu implicaţii pozitive din punct de vedere al sursei de energie electrică din apropierea interfeţei de schimb. Creşterea capacităţii de interconexiune frontaliere pe interfaţa de Vest a României, corelată cu reducerea pierderilor în Reţeaua Electrică de Ttransport, care sunt direct proporţionale cu distanţa dintre producători şi consumatori, impun cu atât mai mult, în perspectivă, existenţa în zonă a unei capacităţi de producţie semnificative. Inclusiv pentru perioada prorogată, Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A., rămâne singurul mare producător de energie electrică în zona de centru şi N-V a ţării.

În considerarea celor prezentate, având în vedere perspectivele evoluţiei producătorilor de energie electrică pe termen scurt şi mediu, siguranţa alimentării SEN şi independenţa energetică a ţării, se constată necesitatea menţinerii capacităţilor de rezervă existente în cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara S.A. pentru perioada 2015 – 31 decembrie 2017.

3. Alte informaţii. Nu este cazul. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe