Miercuri, 27 Nov

Nota de Fundamentare -HG nr.943/27.11.2013

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 943/2013 privind transmiterea unor părţi de imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ în domeniul public al judeţului Teleorman şi în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman, precum şi darea în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman a unor părţi de imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“

Secţinea 1 - Titlul actului normativ

Hotărâre privind transmiterea unor părţi de imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ în domeniul public al judeţului Teleorman şi în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman, precum şi darea în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman a unor părţi de imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“

Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale. Administraţia Naţională ,,APELE ROMÂNE”- Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea, deţine în administrare două imobile, respectiv ,,Insula Belina” şi ,,Braţul Pavel” aflate în domeniul public al statului, situate în comuna Seaca, judeţul Teleorman.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 858/2013 cele două imobile sunt înregistrate la Ministerul Finanţelor Publice astfel:

-,, insula Belina DAAV” sub nr. M.F.P 106257, având datele:

- Suprafaţă teren -2103885 mp

-Suprafaţă construită C1-dig şi parapet-9910 mp

-Suprafaţă construită C2-parapet-403 mp

-Suprafaţă construită C3-dig şi parapet-18411 mp

-Codul hidrografic al cursului de apă:XIV

-CF 20793 – comuna Seaca

-,, braţul Pavel” sub nr. M.F.P 106258, cu datele:

-Lungime-4587 m

-Suprafaţă teren-1368773 mp

-Suprafaţă construită C1-dig-3928 mp

-Suprafaţă construită C2-dig-655 mp

-Suprafaţă construită C3-dig 3629 mp

-Codul hidrografic al cursului de apă XIV

-CF 20792 – comuna Seaca

Administraţia Naţională ,,APELE ROMÂNE”, prin Hotărârea  Consiliului de Conducere nr. 9 din 15.07.2013 a emis avizul favorabil pentru trecerea celor două imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale ,,APELE ROMÂNE”, în domeniul public al Judeţului Teleorman şi administrarea Consiliului Judeţean Teleorman.

De asemenea, prin Hotărârea nr. 125 din 26.07.2013, Consiliul Judeţean Teleorman şi-a exprimat acordul pentru preluarea imobilor menţionate mai sus, respectiv ,,Insula Belina” şi ,,Braţul Pavel”.

Asupra acestei hotărâri s-a exercitat controlul de legalitate de către Instituţia Prefectului Judeţului Teleorman, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată şi nu au fost identificate elemente care să conducă la declanşarea procedurii prealabile de anulare şi nici nu a fost atacată la instanţa de contencios administrativ.

Imobilele cuprinse în anexa la prezentul act normativ nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire, depuse în temeiul actelor normativ cu caracter special privind fondul funciar, respectiv cele care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv de statul român în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989, şi nu fac obiectul unor litigii.

Este grevat de sarcini pentru contractul de închiriere nr.12/20.02.2012, încheiat între Administraţia Naţională „APELE ROMÂNE”- Administraţia Bazinală de Apă-Argeş-Vedea şi Marin Ilie, pentru terenul în suprafaţă de 124768 mp, situat pe braţul Pavel-zona amonte.

2. Schimbări preconizate. Prin prezentul act normativ se propune transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale ,,APELE ROMÂNE”, în domeniul public al Judeţului Teleorman şi administrarea Consiliului Judeţean Teleorman precum și din administrarea Administraţiei Naţionale ,,APELE ROMÂNE” a unor imobile în administrarea Consiliului Județean.

Se aprobă transmiterea dreptului de administrare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 hotărâre, din administrarea Administraţiei Naţionale ,,APELE ROMÂNE” în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

 În perioada 1980-1983, pe fluviul Dunărea, au fost efectuate lucrări de defrişări, săpături, umpluturi şi diguri de închidere, în cadrul unor amenajări, care au afectat Insula Belina şi Braţul Pavel.

Autorităţile administraţiei publice ale judeţului Teleorman sunt preocupate de existenţa la nivelul judeţului a unor proiecte de dezvoltare durabilă a zonei prin protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului natural al judeţului.

În acest sens, Consiliul Judeţean Teleorman, a depus la ADR Sud Muntenia, în cadrul pachetului de proiecte pentru etapa 2014-2020, cu finanţare din fonduri europene, fişa proiectului ,,Reabilitarea şi valorificarea cadrului natural al zonei Dunării-insula Belina-Braţul Pavel, comuna Seaca, judeţul Teleorman”.

În cadrul proiectului sus menţionat, se va realiza un complex turistic, sportiv şi de agrement ,,Dunăre-Belina-Seaca”, care va cuprinde:

- tabără de vară pentru elevi

- tabără de creaţie pentru pictură şi sculptură

- complex sportiv pentru canotaj, volei, baschet, handbal, fotbal, pescuit sportiv, tenis

-complex turistic -hotel, căsuţe, bazine de înot, pensiuni

- pistă de biciclete Seaca-Turnu Măgurele

- port pentru ambarcaţiuni uşoare şi de croazieră

- aquaparc

- drumuri de acces şi infrastructură rutieră

- zonă de plajă.

Consiliul Judeţean Teleorman, se subrogă în drepturile şi obligaţiile ce decurg din contractul de închiriere nr.12/20.02.2012, încheiat între Administraţia Naţională „APELE ROMÂNE”- Administraţia Bazinală de Apă-Argeş-Vedea şi Marin Ilie, pentru terenul în suprafaţă de 124768 mp, situat pe braţul Pavel-zona amonte.

Alte informaţii. Nu au fost identificate.

Secţiunea a 3-a - Impactul socioeconomic al prezentului act normativ

1.Impactul macroeconomic. Se urmăreşte dezvoltarea economică şi socială a zonei, prin crearea de noi locuri de muncă pentru deservirea complexului turistic şi de agrement şi prin valorificarea resurselor naturale ale zonei

Realizarea proiectului turistic va avea ca rezultat direct creşterea numărului de turişti din judeţ, crearea de noi locuri de muncă pentru personalul care va lucra la realizarea obiectivului de investiţii şi pentru personalul care va deservi complexul turistic.

2.Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat. Actul normativ nu se referă la acest subiect.

3.Impactul asupra mediului de afaceri. Facilitarea accesului investitorilor la implementarea obiectivului de investiţii propus, prin realizarea infrastructurii şi dezvoltarea economică a zonei.

4.Impactul social. Prin realizarea proiectului pe cele două insule se va diversifica oferta turistică în urma construirii unei infrastructuri turistice şi de agrement, se vor crea condiţii pentru tineri pentru petrecerea timpului liber, desfăşurarea de competiţii sportive, realizarea unor spaţii pentru desfăşurarea de evenimente culturale, sportive şi educative. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe