Miercuri, 10 Iunie

Nota de Fundamentare -OUG nr.19/10.06.2015

Fișiere atașate

NOTĂ   DE   FUNDAMENTARE

la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare

Secţiunea 1 - Titlul actului normativ

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ A GUVERNULUI pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare

Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii prezentului act normativ

1. Descrierea situaţiei actuale. Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta Turnu-Severin (în continuare şi RAAN) a fost înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 365/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., a Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A. (SNN) şi a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare prin reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel", fiind organizată ca regie naţională de interes strategic, cu specific deosebit, având în componenţă sucursale de producere a apei grele, de producere a energiei electrice şi termice, de inginerie tehnologicã pentru obiective nucleare şi de cercetări nucleare.

Ulterior, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin şi înfiinţarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară – RATEN, din RAAN s-au desprins sucursalele care desfaşoară activităţile de inginerie tehnologică şi de cercetări nucleare, regia rămânând cu producţia de apă grea şi furnizarea de energie electrică şi termică în sucursalele rămase, Romag-Prod şi Romag-Termo.

Ca urmare a constituirii unui volum de arierate către bugetul de stat şi către diverşi furnizori care depăşea posibilităţile şi resursele financiare de plată ale RAAN, pentru evitarea unor executări silite ale creditorilor, cu efecte majore asupra regiei, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2013 a fost declanșată procedura insolvenţei la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta - Turnu Severin.

În conformitate cu prevederile legale privind constituirea rezervelor de apă-grea destinate unităţilor 1–4 de la Centrala nuclearo-electrică de la Cernavodă, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale (ANRSPS) preia de la unicul producător din România, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin (RAAN) cantităţile necesare, fondurile pentru achitarea acestora urmând a fi asigurate de la bugetul de stat prin Ministerul Afacerilor Interne.

În conformitate cu prevederile art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2014 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare s-a reglementat pentru salariaţii RAAN posibilitatea de a beneficia de măsurile de protecţie socială prevăzute de Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013, după cum urmează:

“ Prin derogare de la prevederile art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, cu modificările ulterioare, venitul lunar de completare prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013, se acordă şi persoanelor disponibilizate de la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta Turnu-Severin.”

Prin Memorandumul  cu tema „Măsuri în vederea opririi controlate a producţiei de apă grea (D2O) la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare – Drobeta Turnu – Severin”, aprobat în şedinţa  Guvernului din data de 04.03.2015, s-au aprobat măsuri necesare opririi controlate a producţiei de apă grea la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta Turnu-Severin, între care amintim următoarele:

- prezentarea în CSAT a măsurilor privind oprirea controlată a producţiei de apă grea la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta Turnu-Severin în vederea obţinerii, după caz, a unui aviz privind iniţierea actelor normative necesar a fi promovate;

- mandatarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri pentru iniţierea în vederea promovării actelor normative necesare pentru reglementarea acţiunii de oprire controlată a producţiei de apă grea la RAAN, inclusiv cele privind aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 13/2014 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013 – 2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, cu modificările şi completările ulterioare.

- efectuarea de către proiectantul general al unităţilor de producere a apei grele – Regia Autonomă Tehnologii pentru Energie Nucleară (RATEN) – Centrul de Inginerie Tehnologică pentru Operaţiuni Nucleare (CITON) a studiului de impact impus de oprirea controlată a producţiei de apă grea şi a proiectului pentru managementul apei grele, post închidere controlată, pentru toată perioada de operare a unităţilor 1 – 4 de la CNE Cernavodă în cadrul programului nucleu de cercetare-dezvoltare derulat prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;

- Ministerul Energiei, Întrerpinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice vor urmări ca studiile menţionate la punctul 4 de mai sus să se finalizeze într-un termen care să asigure respectarea termenului de 30.06.2015 pentru oprirea controlată a producţiei de apă grea;

- Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri va analiza posibilitatea asigurării cantităţilor de cărbune necesare în perioada 10.03 - 30.06.2015 până la oprirea, controlată şi în condiţii de maximă siguranţă, a producţiei  de apă grea.

În conformitate cu  prevederile alin. (1) al art. XXIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative precum şi alte măsuri s-a autorizat Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri să asigure din bugetul de stat, de la o poziţie distinctă, contravaloarea cantităţilor de cărbune necesare până la data de 1 septembrie 2015 în vederea opririi controlate şi în condiţii de maximă siguranţă a producţiei de apă grea, precum şi pentru restituirea împrumuturilor acordate în condiţiile art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2013 privind declanşarea procedurii insolvenţei la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin, aprobată cu completări prin Legea nr. 12/2014.

Conform prevederilor alin. (2) al art. XXIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2015,”în anul 2015, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) şi Ministerului Afacerilor Interne pentru constituirea stocurilor rezervă de stat de apă grea”.

Pentru punerea în aplicarea a prevederilor art. II din Ordonanţa Guvernului 13/2004 este necesară întocmirea şi aprobarea unui plan de disponibilizare cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 şi a Normelor de aplicare a acesteia aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 478/2013.

In baza prevederilor art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013, “ Prin planul de disponibilizare (...) se înţelege documentul ce cuprinde măsurile necesare în vederea redresării activităţii şi programul concedierii colective elaborat de angajator, care se poate desfăşura în una sau mai multe etape.”

În condiţiile în care se va realiza oprirea controlată şi în condiţii de maximă siguranţă a producţiei de apă grea, activitatea RAAN se va diminua în mod semnificativ, astfel încât planul de disponibilizare nu va putea fi întocmit şi aprobat în scopul redresării activităţii regiei. În această situaţie, dacă conducerea regiei va adopta decizia privind oprirea controlată a producţiei de apă grea, RAAN îşi poate continua, în limita resurselor financiare disponibile, activitatea numai în cadrul sucursalei ROMAG – TERMO pentru producerea de energie electrică şi termică.

Astfel, luând în considerare faptul că, decizia de oprire controlată şi în condiţii de maximă siguranţă a producţiei de apă grea este una strategică, este necesară adoptarea măsurilor necesare astfel încât aceasta să nu impacteze sau să pericliteze asupra drepturilor salariaţilor conferite de art. II din din Ordonanţa Guvernului 13/2004, ci dimpotrivă aceste drepturi să fie conservate.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2011, aprobată prin Legea nr. 38/2012, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 143/2012, a fost înfiinţată Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A., care a declarat începerea activităţii la data de 26.11.2012, dată la care a preluat de la Compania Naţională a Huilei S.A. personalul necesar desfăşurării activităţii proprii, în conformitate cu prevederile art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2012.

Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A. se află sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, conform anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 42/2015. Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A. este o societate cu capital integral de stat, acționar fiind statul roman, reprezentat de Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri.

Având în vedere Decizia Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020 final, privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive a fost întocmit Planul de Închidere pentru accesarea ajutorului de stat care prevede concedieri colective în perioada 2013 – 2018.

Programul de activitate al Societații Naţională de Închideri Mine Valea Jiului pentru anul 2015 s-a  întocmit în conformitate cu Planul de Închidere pentru accesarea ajutorului de stat necesar facilitării închiderii minelor de cărbune necompetitive, cu prevederile Deciziei  Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020 final şi bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 241/2015.

Astfel până la 31 decembrie 2015 urmează a înceta activitatea de exploatare pentru unitatea Petrila, fapt ce presupune efectuarea de disponibilizări pentru personalul societăţii, fără ca aceste disponibilizări să aibă ca efect redresarea activităţii Societaţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului S.A.

 Până în prezent conducerea Societații Naţională de Închideri Mine Valea Jiului a iniţiat şi incheiat cu sindicatul reprezentativ la nivelul societăţii intelegeri referitoare la concedierile colective din anul 2015, cu respectarea legislaţiei aplicabile privind protecţia muncii.

Prin Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare  s-a stabilit ca venitul lunar de completare prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare se va acorda numai persoanelor disponibilizate în condiţiile stabilite de respectiva ordonanţă de urgenţă, din cadrul operatorilor economici reclasificaţi în sectorul administraţiei publice conform listei publicate de Institutul Naţional de Statistică.

   Precizăm că Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului este reclasificată, fiind inclusă în “Lista unităților reclasificate în sectorul Administrației Publice” -S13- Subsectorul   “Administrației Publice Centrale” –S1311- la numărul 128, CUI 30859649

Elementele care vizează interesul general public și constituie o situație de urgenţă și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, sunt următoarele:

- având în vedere că, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013 au fost reglementate măsuri de protecţie socială de care beneficiază persoanele disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza unui plan de disponibilizare în vederea redresării activităţii, din cadrul unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, precum şi al societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale,

- întrucât pentru unii operatori economici prevăzuţi de  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 36/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013, pentru care sunt necesare adoptarea de măsuri de disponibizare colectivă, nu se pot întocmi din motive independente care ţin de specificul activităţii operatorului economic, planuri de disponibilizare în vederea redresării activităţii,

-luând în considerare necesitatea îndeplinirii scopului prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013, respectiv luarea unor măsuri urgente pentru atenuarea impactului social al proceselor de disponibilizare, pentru protecţia socială a salariaţilor operatorilor economici,

- având în vedere că, în situaţia în care nu pot întocmi din motive independente care ţin de specificul operatorului economic, planuri de disponibilizare în vederea redresării activităţii se află un număr de doi operatori economici, respectiv Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta - Turnu Severin al cărui obiect principal de activitate este producerea de apă grea şi Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A. a cărei durată este limitată în timp, până la închiderea definitivă în anul 2018 a exploatărilor de cărbune,

- întrucât pentru Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta - Turnu Severin, odată cu atingerea nivelului maxim de constituire a stocurilor de rezervă de stat la produsul apă grea destinată Centralei nuclearo-electrice Cernavodă, atăt pentru primele încărcături, cât și pentru consumul tehnologic al unităților 1 – 4 pe întreaga perioadă de exploatare a acestora, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale nu va mai prelua la rezerva de stat cantităţi de apă grea, cu consecinţa reducerii activităţii ca urmare a opririi controlate şi în siguranţă a activităţii de producere de apă grea şi implicit a personalului regiei,  

-ţinând cont de faptul că, salariaţii Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta - Turnu Severin pot beneficia în baza prevederilor  Ordonanţei Guvernului nr. 13/2014 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, de măsurile de protecţie socială de care beneficiază persoanele disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza unui plan de disponibilizare întocmit cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013,

şi pentru a asigura premisele necesare pentru ca salariaţii Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta - Turnu Severin să poată beneficia de măsurile de protecţie socială prevăzute de Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 în situaţia reducerii activităţii regiei ca urmare a opririi controlate şi în condiţii de maximă siguranţă a producţiei de apă grea, situaţie specifică activităţii acestei regii autonome care nu permite întocmirea unui plan de disponibilizare care să conducă la redresarea activităţii regiei,

- având în vedere Decizia Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020 final, privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive a fost întocmit Planul de Închidere pentru accesarea ajutorului de stat care prevede concedieri colective în perioada 2013 – 2018,

- întrucât în vederea îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Planul de Închidere întocmit conform Deciziei Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020 final, se va realiza o reducere progresivă a activităţii Socieţătii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. până la închiderea definitivă a unităţii producătoare de cărbune,

- întrucât până la 31 decembrie 2015 urmează a înceta activitatea de exploatare pentru unitatea Petrila, fapt ce presupune efectuarea de disponibilizări pentru personalul societăţii, fără ca aceste disponibilizări să aibă ca efect redresarea activităţii Societaţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului S.A., 

- luând în considerare ca neadoptarea acestor măsuri poate genera probleme sociale cu impct major în plan social la nivel local, fapt ce conduce la creşterea ratei şomajului la nivelul judeţului Mehedinţi şi judeţul Hunedoara, efect social negativ amplificat de faptul că zonele unde activează cei doi operatori economici - Regia Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta - Turnu Severin şi Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A., sunt zone monoindustriale iar operatorul Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare deţine un rol sistemic pentru susţinerea economiei locale,

- întrucât disponibilizarea unui număr semnificativ de salariaţi de la operatorii economici menţionaţi fără asigurarea unui sprijin financiar temporar, cu luarea în considerare a faptului că mulţi dintre aceştia sunt unici întreţinători ai familiilor, conduce la adâncirea fenomenului de săracie la nivel local,

- întrucât în această situaţie subzistă dificultatea de a crea noi locuri de muncă la nivel local, cel puţin pe termen scurt şi mediu,

-în vederea atingerii obiectivului reprezentat de atenuarea impactului social al proceselor de disponibilizare, pentru protecţia socială a salariaţilor operatorilor economici pentru care nu se pot întocmi din motive independente care ţin de specificul activităţii operatorului economic, planuri de disponibilizare în vederea redresării activităţi, se impune adoptarea de urgenţă a unor măsuri care să permită acordarea pentru aceste persoane a măsurilor de protecţie socială prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013.  

1ˆ1. Proiecte de acte normative care transpun legislaţia comunitară sau creează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia. Actul normativ nu se referă la acest subiect.

2.Schimbări preconizate.  Prin prezentul act normativ se propune reglementarea unor norme, conform cărora prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013, să se aplice şi pentru operatori economici care îşi reduc activitatea.

Aceşti operatori sunt nominalizaţi în anexa, respectiv Regia Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta - Turnu Severin şi Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A şi urmează să întocmească un program de disponibilizare ca urmare a reducerii activităţii acestora. 

Se propune astfel introducerea la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013, a unui nou alineat, alin. (11) prin care se introduce o norma de exceptie de la domeniul reglementat de alineatul 1 al aceluiaşi articol.

Se stabileşte totodată prin propunerea de modificare a alineatului 2 de la art. 1 al aceleaşi ordonanţe de urgenţă că, în situaţia reducerii activităţii Planul de disponibilizare cuprinde doar programul de concedieri colective nu şi măsuri de redresare a activităţii.

Sunt prevăzute şi norme de modificare a prevederilor art. 2 si 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013 care să permită persoanelor disponibilizate de la operatorii economici nominalizaţi în anexă să beneficieze de drepturile prevăzute de ordonanţa de urgenţă menţionată.

Se stabileşte că, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Economiei, Comertului şi Turismului vor supune spre aprobare Guvernului modificarea corespunzătoare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea in perioada 2013-2018 a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 478/2013.

3. Alte informaţii. Actul normativ nu se referă la acest subiect Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe