Sâmbătă, 28 Iunie

Nota de Fundamentare -OUG nr.51/28.06.2014

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Secţiunea 1 - Titlul prezentului act normativ

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale. În vederea întăririi sistemului achiziţiilor publice, Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (A.N.R.M.A.P.), ca instituţie cu rol important în gestionarea fondurilor europene, asigură un cadru legal coerent şi armonizat cu legislaţia europeană în domeniul achiziţiilor publice, identificând împreună cu instituțiile abilitate problemele care afectează sistemul achizițiilor publice.

Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice împreună cu Ministerul Fondurilor Europene au identificat în practică un comportament al operatorilor economici care nu este în acord cu scopul pentru care au fost instituite căile de atac în domeniul achizițiilor publice.

Situaţia extraordinară care justifică necesitatea promovării propunerilor de modificare şi completare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 pe calea ordonanţei de urgenţă constă în aceea că trebuie adoptate măsuri urgente pentru perfecţionarea şi flexibilizarea sistemului achiziţiilor publice, pentru protejarea autorităților contractante și a beneficiarilor de fonduri europene, în caz contrar existând riscul diminuării gradului de cheltuire a fondurilor publice alocate, inclusiv a fondurilor europene, consecinţa cea mai gravă în acest caz reprezentând-o amânarea/întârzierea implementării unor proiecte de investiţii majore, cu impact social şi economic de interes general.

 Astfel, din punct de vedere al modului în care sunt implementate prevederile legale, se constată apariţia unor disfuncţionalităţi care determină întârzieri anormale în procesul de achiziţie și o utilizare abuzivă a prevederilor aferente căilor de atac.

O problemă majoră care afectează procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică este reprezentată de sistemul de rezolvare a contestaţiilor, fiind astfel necesară scurtarea duratei totale a procedurilor de atribuire care în prezent sunt îngreunate de utilizarea abuzivă a procedurilor de contestare, în vederea utilizării cu bună credință a dreptului de contestare a deciziilor autorităților contractante.

Ca urmare a evaluării situaţiilor apărute în practica aplicării actualului cadru legislativ, s-a constatat  exercitarea unui drept abuziv din partea unor operatori economici, fără calitatea de ofertanți și fără un interes legitim, care deși nu ar avea capacitatea de a implementa un contract de achiziție publică încearcă să tergiverseze încheierea contractului, acest fapt realizându-se prin contestarea repetată a procedurii de atribuire în faţa Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, până la data limită de depunere a ofertelor (neexistând nicio sancţiune în acest sens) sau prin contestarea deciziei pronunţate de Consiliu sau a hotărârii primei instanţe de judecată.

Consecinţele negative care derivă din disfuncţionalităţile sistemului, mai sus precizate, determină:

pierderea finanţării externe, cauzată de prelungirea procedurii de atribuire;
întârzierea implementării unor proiecte de interes general;
apariţia unor disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte activitatea autorităţilor contractante, datorate neachiziţionării în timp util a produselor, serviciilor şi/sau lucrărilor necesare desfăşurării activităţilor curente etc.
împovărarea personalului cu atribuții în gestionarea procedurilor de achiziții publice;
existența unui număr foarte mare de contestații care afectează eficiența Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

Din perspectiva procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică cu finanțare europeană se constată că beneficiarii de fonduri (autoritățile contractante) sunt în imposibilitatea de a respecta calendarul de implementare a proiectelor finanțate deoarece nu pot încheia în timp util contractele de achiziție publică din cauza contestațiilor abuzive care nu vizează fondul cauzei ci doar blocarea procedurii.

Astfel, beneficiarii sunt obligați să răspundă la contestații multiple și nu pot proceda la semnarea contractelor pentru a trece la etapa de execuție care generează un progres efectiv și cheltuieli care pot fi solicitate la rambursare de la Comisia Europeană. Practic procedura de atribuire a contractului ajunge să depășească în unele cazuri durata stabilită pentru execuția contractului. Autoritatea contractantă este în situația de a se concentra pe derularea procedurii alocând mai mult timp și efort pentru atribuirea contractului decât pe execuția efectivă a acestuia.

Imposibilitatea de a solicita cheltuieli la rambursare conduce la o stagnare a gradului de absorbție.

Dacă ritmul lent de implementare al proiectelor finanţate prin Fonduri Structurale si de Coeziune se păstrează şi în semestrul II al anului 2014, sumele solicitate spre rambursare C.E. în anul curent vor totaliza aproximativ 900 de mil. euro ceea ce va conduce la dezangajarea din oficiul a aproximativ 2 mld. Euro, la sfârșitul acestui an, din Fondurile Europene aferente perioadei 2007-2013.

Întârzierile în solicitarea la rambursare a cheltuielilor ocazionate de implementarea, conform graficului, a proiectelor finanțate din fonduri structurale și de coeziune vor conduce, începând cu acest an, la imposibilitatea de a solicita rambursarea acestora de la Comisia Europeană iar, în final, sumele necesare finalizării proiectelor după perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor fi suportate din bugetul propriu al beneficiarilor (conform art. 13 alin 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările și completările ulterioare).

2. Schimbări preconizate. Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente care să fluidizeze procedura de atribuire a contractelor de achiziții publice și care să protejeze autoritățile contractante împotriva depunerii unor contestații abuzive și/sau nedocumentate care au modificat scopul pentru care au fost instituite căile de atac, a apărut necesitatea operării unei serii de modificări/completări ale dispoziţiilor actuale.

Aceste modificări/completări, în sinteză, vizează fluidizarea procesului de rezolvare a contestaţiilor, problema majoră semnalată ca afectând procedurile de atribuire, pentru care au fost avută în vedere o serie de măsuri precum diminuarea termenelor de soluţionare a contestaţiilor, de remediere a actului atacat, astfel încât procedurile de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru să fie finalizate cât mai repede posibil, fără a mai exista riscul pierderii finanţării externe.

Esenţa schimbărilor constă în:

Prin prezenta modificare, respectiv prin abrogarea art.278^1, garanția de participare redobândește rolul pentru care a fost instituită inițial de legiuitor, respectiv acela de a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al ofertantului pe întreaga perioadă a valabilității ofertei (art. 43^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006).

Mecanismul care era prevăzut prin  art.278^1 transformase garanția de participare într-un instrument de sancționare a contestaților depuse în mod abuziv. Acest mecanism nu asigura însă și sancționarea operatorilor economici care depuneau contestații în care se ataca artificial documentația de atribuire. Efectul care s-a obținut a fost acela ca toți operatorii economici au contestat documentația de atribuire pentru că nu era prevăzută o sancțiune.

Astfel, în prezent, se reglementează constituirea unei garanţii de bună conduită, de către contestator, în scopul de a proteja autoritatea contractantă de riscul unui eventual comportament abuziv al operatorului economic pe întreaga perioadă cuprinsă între data depunerii contestației și până rămânerii definitive a deciziei C.N.S.C. sau hotărârii instanței de judecată (dintr-un total de 2333 de contestații formulate împotriva documentațiilor de atribuire au fost admise de CNSC un număr de 515 contestaţii, ceea ce reprezintă 22%).

Suma aferentă garanției de bună conduită este gândită prin raportare la valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit, prin stabilirea unui procent şi a unor plafoane maxime şi în funcţie de obiectul contractului/de pragul de publicare stabilit de directiva.

Se propune un mecanism comprehensiv care să descurajeze contestațiile abuzive și care să îndrepte atenția instituțiilor de specialitate către contestațiile care vizează un aspect de fond al procedurii de atribuire.

Instrumentul propus, respectiv garanția de bună conduită, va educa comportamentul operatorilor economici care vor utiliza căile de atac cu responsabilitate, numai atunci când sesizează o încălcare a dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice și nu pentru a bloca procedura.

Referitor la art. 16^1 acesta se abrogă, deoarece are prevederi care exced cadrului legal aplicabil domeniului achiziții publice, în sensul că se solicită unor entități care funcționează în condiții normale de piață, care au profit și suportă pierderi (care nu au calitatea de autorităţi contractante), să aplice prevederile din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006.

De asemenea, se elimină din conținutul art. 294 alin. (9) excepția care era prevăzută în cazul achiziţiilor derulate de beneficiarii Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, deoarece prin modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011, beneficiarii PNDR vor intra sub incidența acestui act normativ.

Având în vedere:

necesitatea adoptării unor măsuri urgente care să fluidizeze procedura de atribuire a contractelor de achiziții publice și care să protejeze autoritățile contractante împotriva depuneri unor contestații abuzive și care au modificat scopul pentru care au fost instituite căile de atac în domeniul achizițiilor publice,
importanţa evitării riscului diminuării gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene,
imposibilitatea de a solicita cheltuieli la rambursare, ceea ce conduce la o stagnare a gradului de absorbție, conform datelor statistice,

Ținând cont de faptul că o prioritate majoră a Guvernului o constituie îmbunătăţirea gradului de absorbţie a fondurilor UE,

În scopul evitării consecinţelor negative care derivă din disfuncţionalităţile sistemului, respectiv:

pierderea finanţării externe, cauzată de prelungirea procedurii de atribuire;
întârzierea implementării unor proiecte de interes general;
apariţia unor disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte activitatea autorităţilor contractante, datorate neachiziţionării în timp util a produselor, serviciilor şi/sau lucrărilor necesare desfăşurării activităţilor curente etc.;
împovărarea personalului cu atribuții în gestionarea procedurilor de achiziții publice;
existența unui număr foarte mare de contestații care afectează eficiența Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

Pentru evitarea dezangajării automate a fondurilor alocate României și pentru a asigura o creștere continuă a gradului de absorbție.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune elaborarea în regim de urgenţă a unor reglementări privind măsuri pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor europene.

3. Alte informaţii  - 

 

Secţiunea a 3-a - Impactul socio-economic al prezentului act normativ

1. Impactul macroeconomic. Impactul principal al modificărilor propuse este de creştere a gradului de absorbție a fondurilor europene prin fluidizarea şi eficientizarea procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de soluţionare a contestaţiilor

11. Impactul asupra mediului concurențial și domeniul ajutoarelor de stat -

2. Impactul asupra mediului de afaceri. Simplificarea procedurilor privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

3. Impactul social. Finalizarea mai rapidă a unor proiecte va aduce şi beneficii de ordin social în zonele respective

4. Impactul asupra mediului -

5. Alte informaţii -

 

  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe