Vineri, 06 Mai

Nota de Fundamentare - OUG nr.61/06.05.2022

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

Secțiunea 1. Titlul actului normativ

Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

Secțiunea a 2-a.Motivul emiterii actului normativ

2.1 Sursa actului normativ. Axa Prioritară nr. 4 din Programul Operațional Competitivitate a fost aprobată prin Decizia Comisiei Europene C(2014)10233 din 19.12.2014, cu modificările și completările ulterioare.

   Comisa Europeană a creat un cadru temporar prin care întreprinderile mici și mijlocii (IMM)  afectate de criza economică generată de pandemia de COVID -19 pot  fi sprijinite.

    Conform Comunicării Comisiei Europene privind cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinirea economiei în contextul actualei epidemii de COVID -19  (220/C/91I/01) termenul de acordare a ajutorului de stat, respectiv de încheiere a contractelor cu IMM-urile, era 31 decembrie 2020.

   Ulterior, prin comunicarea C(2021) 8442 din 18 noiembrie 2021, Comisia Europeană  a adoptat o prelungire limitată a cadrului temporar, cu încă șase luni, până la 30 iunie 2022, pentru a permite statelor membre ca, acolo unde este necesar, să își prelungească schemele de sprijin și să se asigure că întreprinderile încă afectate de criză nu vor fi private brusc de sprijinul de care au nevoie.

2.2 Descrierea situației actuale. România, ca şi celelalte state membre ale Uniunii Europene, a fost afectată de criza economică generată de  pandemia de COVID – 19.

    Pandemia de COVID-19 ale cărei efecte se resimt accentuat în economie, a afectat în mod semnificativ sectorul agroalimentar. Principalele provocări cu care întreprinderile din domeniul agroalimentar se confruntă sunt schimbarea tiparelor de consum la nivel de consumator și pe lanțurile de comercializare, schimbarea raportului dintre produsele proaspete și produsele de bază, creșterea livrărilor online, sincopele în sectorul de prelucrare agroindustrială, închiderea operatorilor economici pentru care acestea erau furnizori.

     Întreprinderile solvabile sau mai puțin solvabile se confruntă și în acest an cu o lipsă majoră  de lichiditate. Acest lucru a afectat din anul 2020 grav situația economică a multor întreprinderi și situația angajaților acestora, periclitând supraviețuirea acestora.

    Toate aceste provocări au ca efect, în primul rând, declinul producției, însoțit de scăderea veniturilor operatorilor economici din domeniul agricultură, acvacultura, piscicultură și industrie alimentară, precum și majorarea prețurilor produselor de bază pentru a acoperi pierderile înregistrate pe parcursul anilor pandemici și a rămâne activi în piață.

   Criza economică a afectat activitatea întreprinderilor, și în special a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), acestea confruntându-se cu un deficit brusc de lichidități sau chiar cu indisponibilitatea lichidităților.

   Ca urmare a crizei, tot mai multe companii care altfel ar fi viabile se confruntă cu probleme de solvabilitate, iar sprijinul pentru lichidități din fonduri naționale nu este suficient. Acest lucru este determinat de faptul că sprijinul de lichiditate este în general sub forma împrumuturilor, ceea ce afectează bilanțurile întreprinderilor, deoarece multe companii au asistat la o creștere constantă a capitalului împrumutat în ultimii ani.

   Totodată, impactul deficitului de capital este inegal între sectoarele și ecosistemele industriale, ceea ce determină divergențe pe piață și  dăunează potențialului productiv și capacității de  recuperare din recesiune.

   Cadru legal actual, repectiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 220/2020, cu modificările și completările ulterioare, s-a dovedit insuficient deoarece :

o mare parte din IMM-urile care desfășoară activități economice în sectoarele agricultură, piscicultură, acvacultură și industrie alimentară au nevoie de grant pentru capital de lucru necesar pentru plata datoriilor curente, constituirea stocurilor de materie primă, mărfuri, materiale consumabile, necesare propriilor salariați, iar în lipsa capitalului de lucru reluarea activității curente va fi dificil de realizat;
persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale (Îi), întreprinderi familiale (IF), societățile agricole cooperative, cooperativele agricole, grupurile și organizațiile de producători din sectoarele agricultură, piscicultură, acvacultură și industrie alimentară  au fost puternic afectate de pandemia COVID -19 prin întreruperea activității.

    Contextul pandemic și consecințele acestuia, au condus la întreruperi dese ale proceselor de producție afectând disponibilitatea forței de muncă, la sistarea lucrărilor de construcții, la refuzul angajării în noi contracte din partea antreprenorilor, amânarea începerii lucrărilor sau reducerea semnificativă a ritmului de lucru, mergând până la invocarea forței majore de către antreprenori.

     Din punct de vedere al alocării din cadrul Programului Operațional Competitivitate, acesta include sume aferente implementării fiecărei acțiuni stabilite. În acest sens, din punct de vedere financiar-fiscal, acesta se află în execuție fiind un document a cărui efect se întinde din punct de vedere al implementării pe perioada 01 ianuarie 2014-31 decembrie 2023. Din această perspectivă, acoperirea sumelor necesare se încadrează în cuantumul alocat în cadrul Programului operațional a cărui execuție este reglementată de dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, act normativ care prevede la art. 12 faptul că pot fi încheiate angajamente legale în cuantum de 100% peste bugetul alocat în cadrul Programului Operațional. 

    În plus, în perioada 2020-2021, au fost acordate o serie de ajutoare care au vizat remedierea dificultăţilor din sectoarele de creştere a bovinelor, suinelor și păsărilor, pentru care era necesară susţinerea activităţii de creştere a animalelor și păsărilor, în vederea asigurării hranei, a materiilor prime pentru industria alimentară şi menţinerii locurilor de muncă, dovedite însă a fi insuficiente.

2.3 Schimbări preconizate

    Prezentul act normativ vizează adoptarea de urgență a măsurilor de sprijin pentru capitalul de lucru și investițional ținând cont de termenul de expirare a cadrului temporar instituit în acest sens prin Comunicarea Comisiei Europene, respectiv la data de 30 iunie 2022, ajutoare acordate prin Axa Prioritară nr. 4 din Programul operațional Competitivitate.

    Prezentul act normativ reglementează un cadru procedural de aplicare a acordării de ajutor de stat sub formă de microgranturi și granturi pentru e capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

Formele de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență cuprind:

a) microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară prin intermediul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (denumit în continuare MADR), în parteneriat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Agenția pentru Plăți și Intervenție pentru Agricultură;

b) granturi pentru capital de lucru acordate sub formă de sumă forfetară și în procent din cifra de afaceri prin intermediul Ministerului Antreprenorialului și Turismului (denumit în continuare MAT), în parteneriat cu Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragerea de Investiții și Promovarea Exportului.

    Microgranturile au valoarea de 5.000 euro pentru categoriile de beneficiari prevăzuți la art.5 și se acordă o singură dată, sub formă de sumă forfetară, conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, cu modificările ulterioare, și ale art. 67 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.

     Fondurile alocate pentru acordarea de microgranturi în cadrul POC 2014-2020 sunt în valoare totală de 50.000.000 euro, din care 29.845.080 euro respectiv 25.000.000 euro FEDR-REACT EU și 4.845.080 euro cofinanțare de la bugetul de stat  se alocă din bugetul POC 2014-2020 prin Axa prioritară 4- Acțiunea 4.1.2- Capital de lucru și 20.154.920 euro de la bugetul de stat prin aplicarea mecanismului de supracontractare prevăzut de art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, măsurile vor fi incluse în Programul Operațional Competitivitate prin modificarea acestuia.

    Sumele alocate sub formă de cofinanțare din bugetul de stat în valoare de 20.154.920 euro prin mecanismul de supracontractare prevăzut de art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare,  se pot deconta din fonduri externe nerambursabile până la încheierea perioadei de programare 2014-2020 prin relocări de sume rezultate din disponibilizări de fonduri externe nerambursabile, ca urmare a economiilor, fazării proiectelor, în cadrul POC 2014-2020.

     Prin acordarea de granturi pentru capital de lucru se înțelege alocarea de fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară, conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, cu modificările ulterioare, și ale art. 67 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.

     Alocarea grantului pentru capital de lucru se realizează pe bază de cotă procentuală din cifra de afaceri, acesta fiind destinat IMM-urilor, societatilor agricole, cooperativelor agricole, grupului de producători, organizaţiilor de producători, a căror activitate a fost afectată de efectele pandemiei de COVID -19.

      Fondurile alocate pentru acordarea de granturi pentru capital de lucru în cadrul POC 2014-2020 sunt în valoare totală de 250.000.000 euro, din care 149.225.400 euro respectiv 125.000.000 euro FEDR-REACT EU și 24.225.400 euro cofinanțare de la bugetul de stat se alocă din bugetul POC 2014-2020 prin Axa prioritară 4- Acțiunea 4.1.2- Capital de lucru și 100.774.600 euro de la bugetul de stat prin aplicarea mecanismului de supracontractare prevăzut de art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului OUG nr.40/2015, cu modificările și completările ulterioare.

      Sumele alocate sub formă de cofinanțare din bugetul de stat în valoare de 100.774.600 euro prin mecanismul de supracontractare prevăzut de art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015, cu modificările și completările ulterioare, se pot deconta din fonduri externe nerambursabile până la încheierea perioadei de programare 2014-2020 prin relocări de sume rezultate din disponibilizări de fonduri externe nerambursabile, ca urmare a economiilor, fazării proiectelor în cadrul POC 2014-2020.

       Pentru a reduce impactul semnificativ înregistrat la nivelul populației prin creșterea prețurilor la produsele de bază și derivatele acestora, precum și pentru a asigura redresarea întreprinderilor din domeniul agriculturii, pisciculturii, acvaculturii și industriei alimentare, unele dintre cele mai afectate domenii de efectele pandemiei COVID-19, Guvernul României a adoptat un pachet de măsuri, ”Sprijin pentru România”, pentru atenuarea efectelor generate de criza economică atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru populație.

      Rezultatul finanțării unui număr cât mai mare de entități, aproximativ 20.000 din domeniul agricultură, acvacultura, piscicultură și industrie alimentară care deține o parte însemnată în ponderea sectoarelor economice la nivelul economiei României, va conduce la redresarea economică națională, crearea de noi locuri de muncă cu un impact major asupra echilibrelor macroeconomice ale României.

     Având în vedere interesul ridicat al Întreprinderilor Mici și Mijlocii cu privire la măsurile de sprijin și relansare economică implementate de Guvernul României, rezultă că entitățile din domeniul agriculturii, pisciculturii, acvaculturii și industriei alimentare au nevoie de microgranturi și granturi pentru capital de lucru necesar pentru plata datoriilor curente, constituirea stocurilor de materie primă, mărfuri, materiale consumabile, dar și pentru achiziționarea de echipamente, utilaje, tehnologii, iar în lipsa capitalului de lucru redresarea activității curente va fi dificil de realizat.

      Măsurile propuse sunt imperios a fi adoptate în regim de urgență având în vedere faptul că ajutorul de stat se poate acorda doar până la data de 30 iunie 2022, data limită prevăzută de Cadrul Temporar, precum și faptul că, în  lipsa măsurilor propuse în regim de urgență, domeniul agricultură, acvacultură, piscicultură și industrie alimentară, care reprezintă o prioritate a programului de relansare economică a Guvernului României, nu ar va beneficia de condiții de finanțare adecvată pentru proiectele de relansare a activităților, pentru capitalul de lucru necesar derulării activității curente a întreprinderilor grav afectate de pandemia COVID-19.

Administratorii schemelor de ajutor de stat încheie contracte de ajutor de stat în limita creditelor bugetare și de angajament pe baza pre-evaluării realizate prin platforma informatică IMMRECOVER și a declarațiilor pe propria răspundere care însoțesc cererea de finanțare depusă de beneficiari.

În situația în care se constată neconcordanțe între pre-evaluarea realizată cu ajutorul platformei informatice IMM Recover și documentele anexate cererii de finanțare se va întocmi o notă justificativă aprobată de conducătorul unității prin care se va aproba rezilierea contractului de acordare a ajutorului stat, prin denunțarea unilaterală a contractului prin notificarea beneficiarului ajutorului de stat.

Beneficiarii ajutorului de stat au dreptul de a depune contestații în conformitate cu regulile specifice de acordare a ajutorului de stat prevăzute în Ghidul solicitantului/Procedura de implementare reglementate în prezenta ordonanță de urgență.

2.4 Alte informații - Nu au fost identificate Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe