Vineri, 12 Decembrie

Nota de Fundamentare -OUG nr.83/12.12.2014

Fișiere atașate

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Ordonanţa de urgenţă nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

Secţiunea 1 - Titlul actului normativ

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii prezentului act normativ

1.Descrierea situaţiei actuale.  Potrivit art. 7 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, aplicarea acestei legi se realizează etapizat, prin modificarea succesivă, după caz, a salariilor de bază, soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, prin legi speciale anuale de aplicare.

De asemenea, la art. 10 alin. (2) din Legea-cadru nr. 284/2010 se prevede că majorările salariilor de bază, soldelor/salariilor de funcţie şi indemnizaţiilor lunare de încadrare se stabilesc anual prin lege, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi a Ministerului Finanţelor Publice, cu încadrarea în plafoanele cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat aprobate potrivit prevederilor Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010.

Astfel, modul în care cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat vor fi distribuite pe categorii de personal bugetar şi niveluri de salarizare va fi stabilit prin aceste legi anuale de implementare a legii cadru.

Având în vedere aspectele mai sus menţionate se impune promovarea unor măsuri legislative prin care să se prevadă modalitatea de stabilire a salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2015, precum şi prelungirea în anul 2015 a unor măsuri bugetare care să conducă la utilizarea fondurilor publice de o manieră echilibrată şi în concordanţă cu plafoanele de cheltuieli prevăzute în Strategia fiscal-bugetară.

Din totalul personalului plătit din fonduri publice, personalul didactic din învăţământul preuniversitar şi universitar reprezintă  cca. 28%.

Având în vedere importanţa deosebită a acestui sector în dezvoltarea generală a societăţii româneşti se impune asigurarea unei remuneraţii mai atractive pentru această categorie de personal. Astfel, o mai bună motivare a acestora ar putea conduce la creşterea performanţelor profesionale şi implicit la o mai bună pregătire a elevilor şi studenţilor.

În anul 2014, conform prevederilor alin. (3) al art.7^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013, cu modificările și completările ulterioare, pentru consilierii locali, respectiv consilierii judeţeni, indemnizaţiile de şedinţă prevăzute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc prin aplicare la indemnizaţiile corespunzătoare primarilor, primarului general, respectiv preşedinţilor consiliilor judeţene stabilite, conform prevederilor legale în vigoare, pentru luna decembrie 2013. 

Institutul Cultural Român este ordonator principal de credite finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, fără unități în subordine. În anul 2014, subvenția a reprezentat 97% din veniturile acestei instituții.

Agenția Națională de Presă AGERPRES este ordonator principal de credite finanțat din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, fără unități în subordine. În anul 2014, subvenția a reprezentat 81% din veniturile acestei instituții.

În prezent, potrivit prevederilor art. 6, alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, finantarea Autoritatii Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (Autoritatea) se asigură din venituri proprii şi subvenții de la bugetul de stat.

În conformitate cu prevederile art. 18, alin 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 cu modificările şi completările ulterioare, pentru eliberarea autorizaţiilor şi certificatelor sanitar-veterinare se stabilesc tarife care se plătesc anticipat, se constituie ca venituri proprii şi se actualizează anual, în funcţie de rata inflaţiei din anul precedent, prin ordin al preşedintelui Autorităţii.

La art. 48, alin. (1), (8) şi (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se stipulează că: finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Autorităţii şi ale unităţilor din subordinea sa se asigură din venituri proprii şi din fonduri publice; veniturile proprii ale Autorităţii se constituie dintr-o cotă din veniturile proprii ale unităţilor subordonate; cotele prevăzute la alin. (8) se aprobă anual prin ordin al preşedintelui Autorităţii, se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Autorităţii şi, în funcţie de politica sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, pot fi redistribuite la unităţi subordonate.

Potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora,ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.004/2013 pentru aprobarea Procedurii privind registrul entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea înregistrării dispoziţiilor de deschidere de credite bugetare şi efectuării plăţilor din contul de cheltuieli bugetare, instituțiile publice trebuie să completeze Fişa entităţii publice, în care să se bifeze sursa de finanţare.

În prezent Institutul Cultural Român, AGERPRES și  Autoritatea au două surse de finanţare, A (integral de la buget) şi G ( venituri proprii şi subvenţii), surse ce nu au putut fi bifate concomitent pe Fişa entităţii publice, fapt ce va determina ca începând cu luna ianuarie 2015, aceste instituții să nu mai poată efectua deschideri de credite bugetare.

Conform prevederilor art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, creanţele contribuabililor reprezentând sume de plată de la buget ce fac obiectul compensării potrivit art. 116 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot depăşi prevederile de cheltuieli aprobate, în bugetele instituţiilor şi autorităţilor publice în sarcina cărora sunt stabilite obligaţiile de plată. Întrucât se pot realiza compensări și cu obligațiile de plată la bugetele de asigurări sociale, introducerea modificărilor în bugetele ordonatorilor de credite poate genera modificarea deficitului bugetului de stat, fapt care nu este în concordanță cu legislația în domeniul responsabilității fiscal-bugetare. Astfel, se impune modificarea art. VII. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe