Vineri, 30 Decembrie

Nota de Fundamentare -OUG nr.99/15.12.2016

Fișiere atașate

Titlul actului normativ

Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru  salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare

1.Descrierea situației actuale 

 Potrivit art. 110 din Constituţia României, republicată, Guvernul îşi exercită mandatul până la data validării alegerilor parlamentare generale şi de la această data până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern, îndeplineşte numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice.

În data de 11 decembrie 2016 s-au desfăşurat alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat, urmând ca în perioada imediat următoare să se constituie noul Parlament și ulterior să fie investit de către acesta noul Guvern.

În perioada 2009 – 2015, prin acte normative anuale succesive a fost amânată aplicarea unor prevederi din acte normative în scopul elaborării legilor bugetare pe anii 2010 - 2016 cu respectarea politicilor fiscal-bugetare aferente acestor ani, precum și cu menținerea unei ținte de deficit conform angajamentelor statului român și reglementărilor europene în domeniu.

Totodată, potrivit prevederilor art. 351 din Legea privind finanțele publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care alegerile generale parlamentare sunt organizate în ultimele 3 luni ale anului, proiectele bugetelor pe anul următor, se depun la Guvern în termen de 15 zile de la învestirea noului Guvern, conform art. 103 din Constituţia României, republicată.

Având în vedere că noul Guvern urmează să promoveze politici publice în domeniul fiscal – bugetar și să elaboreze bugetul pe anul 2017 în concordanță cu acestea, se impune prelungirea aplicării unor măsuri prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, şi în perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2017.

Capitolul I

Unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Începând cu anul 2011, salarizarea personalului din sectorul bugetar este reglementată prin Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit prevederilor acestei legi, salariile de bază, soldele/salariile de funcție, indemnizațiile lunare de încadrare de care beneficiază personalul din sectorul bugetar se determină prin înmulțirea coeficientului de ierarhizare prevăzut în anexele la lege (stabilit între 1 și 15) și valoarea de referință (600 lei).

Aplicarea prevederilor acestei legi s-a realizat în mod etapizat, prin modificarea succesivă, după caz, a salariilor de bază, soldelor funcțiilor de bază/salariilor funcțiilor de bază și a indemnizațiilor lunare de încadrare, prin legi speciale anuale de aplicare.

Astfel, în perioada 2011-2014, salarizarea personalului din sectorul bugetar a fost reglementată succesiv, prin următoarele acte normative:

- Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

- Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

Prin aceste acte normative a fost recuperată diminuarea cu 25% a drepturilor salariale în plată, aprobată prin Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar.

Totodată, în perioada 2011-2014, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată a crescut de la 670 lei la 900 lei.     

Pentru anul 2015, salarizarea personalului din sectorul bugetar este reglementată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată prin Legea nr. 71/2015, cu modificările și completările ulterioare.

În cursul anului 2015 au fost aprobate majorări salariale pentru personalul din sectorul bugetar, astfel:

   - majorarea salarială de 25% acordată începând cu luna octombrie pentru personalul din sistemul sanitar;

   - majorările salariale aprobate pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ: 5% începând cu data de 1 martie 2015, 5% începând cu data de 1 septembrie 2015, respectiv 15% începând cu luna decembrie 2015;

   - majorările salariale aprobate pentru personalul nedidactic: 12% începând cu luna august 2015, respectiv 15% începând cu luna decembrie 2015;

   - majorarea salarială de până la 12% pentru personalul din cadrul instituțiilor publice locale.

   - majorarea salarială de 25% acordată începând cu luna decembrie 2015 pentru personalul din sistemul de asistență socială și 10% începând cu aceeași lună pentru celelalte categorii de personal din sectorul bugetar, inclusiv pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, care este salarizat potrivit Anexei VIII la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, în anul 2015, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată a fost majorat la 975 lei în luna ianuarie respectiv 1.050 lei în luna iulie, comparativ cu 900 lei în decembrie 2014. De această majorare a beneficiat și personalul din sectorul bugetar.

Pentru anul 2016, salarizarea personalului din sectorul bugetar este reglementată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.

În cursul anului 2016 au fost aprobate majorări salariale pentru personalul din sectorul bugetar, astfel:

- majorare salarială cu 10% a salariilor, stabilite potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010, pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi din cele aflate în coordonarea prim-ministrului şi cele aflate sub controlul Parlamentului, ale cărui contracte colective de muncă îşi încetează valabilitatea în anul 2016

 - stabilirea salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare al personalului plătit din fonduri publice la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie sau în specialitate din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, începând cu luna august 2016

- acordarea, începând cu luna august 2016 a sumei compensatorii aferente titlului ştiinţific de doctor stabilită la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ pentru personalul didactic din învăţământ, respectiv grad/treaptă profesională şi, după caz, vechime în funcţie în cazul celorlalte categorii de personal, din instituţia sau autoritatea publică respectivă sau, după caz, într-o instituţie sau autoritate publică similară dacă personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care a obţinut acest titlu şi nu beneficiază de suma compensatorie inclusă în anul 2010 în salariul de bază, solda/salariul de funcţie, indemnizaţia lunară de încadrare, beneficiază de suma compensatorie aferentă titlului ştiinţific de doctor stabilită la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ pentru personalul didactic din învăţământ, respectiv grad/treaptă profesională şi, după caz, vechime în funcţie în cazul celorlalte categorii de personal, din instituţia sau autoritatea publică respectivă sau, după caz, într-o instituţie sau autoritate publică similară.

-includerea în soldele de funcţie/salariile de funcţie în care nu sunt cuprinse sumele compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009 a 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009, începând cu luna august 2016, iar începând cu luna august 2017 în soldele de funcţie/salariile de funcţie se include diferenţa de 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009.

- începând cu luna august 2016, salariile de bază ale personalului prevăzut la cap. I pct. 1 şi 2 din anexa nr. III - Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Sănătate" din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, s-au stabilit potrivit unei noi grile de salarizare prin care se prevăd salarii de bază nominale pentru fiecare funcție.

  - începând cu luna august 2016, salariile personalului didactic și didactic auxiliar se stabilesc potrivit unei noi grile de salarizare prin care se prevăd salarii de bază nominale pentru fiecare funcție, atingerea nivelurilor din grilă realizându-se în 2 etape.

-pentru personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control, la salariul de bază, se acordă următoarele sporuri şi indemnizaţii, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege, astfel:

    a) indemnizaţie pentru învăţământul special, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază;

    b) gradaţie de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază;

    c) indemnizaţie pentru activitatea de dirigenţie, respectiv indemnizaţie pentru învăţători, educatoare, profesori pentru învăţământul primar sau preşcolar, care se determină prin aplicarea procentului de 10% asupra valorii rezultate din însumarea salariului de bază cu indemnizaţia pentru învăţământul special prevăzută la lit. a) şi cu gradaţia de merit prevăzută la lit. b);

    d) la cuantumul salariului calculat conform lit. a) - c) se adaugă sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, în acelaşi cuantum cu cel stabilit pentru luna iulie 2016.

- începând cu luna august 2016, salariile de bază pentru personalul încadrat pe funcţii publice şi contractuale din aparatul propriu al ministerelor se stabilesc potrivit unei noi grile de salarizare prin care se prevăd salarii de bază nominale pentru fiecare funcție, cu excepţia personalului încadrat, nou-încadrat sau promovat pe funcţii publice şi contractuale care beneficiază de un salariu de bază superior stabilit prin alte dispoziţii legale.

     Totodată, începând cu data de 1 mai 2016, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată s-a stabilit la 1.250 lei lunar, comparativ cu 1050 lei.

      Potrivit art. 10 alin. (2) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare,  se prevede că majorările salariilor de bază, soldelor/salariilor de funcţie şi indemnizaţiilor lunare de încadrare se stabilesc anual prin lege, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi a Ministerului Finanţelor Publice, cu încadrarea în plafoanele cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat aprobate potrivit prevederilor Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010.

     Astfel, modul în care cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat vor fi distribuite pe categorii de personal bugetar şi niveluri de salarizare va fi stabilit prin aceste legi anuale de implementare a legii cadru.

   

Legislația în vigoare reglementează acordarea pentru personalul din sectorul bugetar a unor drepturi astfel:

- ore suplimentare și premii, reglementate prin Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare. De la intrarea în vigoare a prevederilor acestei legi personalul din sectorul bugetar nu a beneficiat de premii iar munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru a fost compensată numai cu timp liber corespunzător.

- tichete de masă, reglementate prin Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare. De la intrarea în vigoare a prevederilor acestei legi personalul din sectorul bugetar, cu excepția celui din cadrul instituțiilor finanțate integral din venituri proprii și a personalului prevăzut la art. 100 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, nu a beneficiat de tichete de masă.

- tichete cadou, reglementate prin Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă. De la intrarea în vigoare a prevederilor acestei legi, autoritățile și instituțiile publice nu au acordat personalului propriu tichete cadou.

 - vouchere de vacanță, reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, cu modificările și completările ulterioare. De la intrarea în vigoare a prevederilor acestui act normativ autoritățile și instituțiile publice nu au acordat vouchere de vacanță personalului propriu.

- indemnizații la ieșirea la pensie, trecerea în rezervă sau retragere, prevăzute în actele normative care reglementează statutele anumitor categorii de personal bugetar (cadre militare, polițiști, magistrați, etc.).

 Acordarea acestor drepturi a fost suspendată în perioada iulie 2010 - decembrie 2016. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe