Marți, 29 Iunie

Nota de Fundamentare - OUG nr.72/29.06.2021

Fișiere atașate

NOTA DE FUNDAMENTARE

la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 72/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2020

privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora

 

 


Secțiunea 1

Titlul actului normativ

 

Ordonanță de urgență

pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2020

privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora

 

Secțiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

 

1. Descrierea situației actuale

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora, cu modificările ulterioare, s-a avut în vedere implementarea de măsuri care să vizeze, în această perioadă generată de criza COVID-19, una dintre cele mai afectate categorii de persoane, cea a copiilor celor mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, pentru care sunt necesare, pe de o parte, servicii sociale de sprijin, iar pe de altă parte, sprijin constând mai ales în asigurarea de materiale școlare, constând în rechizite și vestimentație necesare frecventării școlii, pentru a evita manifestarea riscului de sărăcie extremă în rândul populației celei mai expuse riscurilor de orice natură.

Însă, organizațiile partenere prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2020, cu modificările ulterioare, nu au capacitatea administrativă de a gestiona măsuri multiple simultane, finanțate în cadrul Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate (POAD).

Astfel, instituțiile prefectului, alături de administrațiile publice locale, implicate fiind în desfășurarea măsurilor POAD de oferire de sprijin pentru lipsa alimentară și materială de bază – respectiv acordarea de pachete alimentare și pachete de igienă, precum și tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, persoanelor aflate în categoriile de grup țintă aferent POAD 2014-2020, se regăsesc în imposibilitatea punerii la dispoziție a infrastructurii specifice și a resurselor umane proprii și pentru această măsură POAD 2014-2020.

De asemenea, s-a avut în vedere implementarea de măsuri care să vizeze, în această perioadă generată de criza COVID-19, una dintre cele mai afectate categorii de persoane, cea a copiilor celor mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, pentru care sunt necesare, pe de o parte, servicii sociale de sprijin, iar, pe de altă parte, sprijin constând mai ales în asigurarea de materiale școlare, constând în rechizite și vestimentație necesare frecventării școlii, pentru a evita manifestarea riscului de sărăcie extremă în rândul populației celei mai expuse riscurilor de orice natură,

În cadrul anului școlar 2020-2021 au existat o serie de limitări în implementarea mecanismului, determinate de imposibilitatea acoperirii nevoilor întregului grup țintă prin raportare la numărul total de elevi față de alocarea financiară dedicată acestei măsuri.

În acest sens, datele transmise de către Ministerul Educației către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în cadrul cererii de finanțare cu ID 151691, depuse de către departamentul de specialitate din cadrul acestuia – Direcția de Implementare POAD, care raportează un număr de 391.726 de persoane care se încadrează în criteriile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.  133/2020 pentru a obține sprijin educațional, astfel că, doar pentru un an școlar, suma alocată “la nivelul anului școlar 2019-2020, Ministerul Educației și Cercetării a identificat un număr total de 302.173 de copii care se încadrează în categoriile grupului țintă aferent măsurii reglementate de prezentul act normativ”, iar în cadrul documentelor transmise din teritoriu, în anexele aferente aceleiași cereri de finanțare, de către instituțiile prefectului, figurează un cuantum total al persoanelor care se încadrează în criteriile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.  133/2020, de 444.442 beneficiari eligibili, se impune intervenția urgentă în scopul modificării alocării aferente sprijinului educațional  din POAD

 

În consecință, se impune modificarea categoriilor de organizații partenere implicate în mecanismul de colectare a datelor din fiecare județ și de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional de la beneficiar către destinatarii finali.

În egală măsură,  este nevoie de o intervenție de urgență, în vederea continuării demarării implementării acestei măsuri la nivel național în cel mai eficient mod, având în vedere necesitatea, de a acoperi din punct de vedere financiar, întregul grup țintă eligibil.

 

 Este nevoie de o intervenție de urgență, în vederea demarării implementării acestei măsuri la nivel național, având în vedere imposibilitatea implementării acestei măsuri în cadrul anului școlar 2020-2021, pentru anul școlar 2021-2022, în contextul deja menționat, pentru a suprapune posibilitatea oferirii de sprijin educațional odată cu începerea anului școlar 2021-2022 sau în prima parte a acestuia, pentru ca măsura să își atingă obiectivul, respectiv reducerea abandonului școlar, care a devenit deosebit de semnificativ în contextul socio-economic generat de pandemia SARS-CoV-2.

Lipsa acestei intervenții imediate, în sensul actualizării mecanismului de implementare prin corelare cu numărul destinatarilor finali eligibili și prin adaptare la capacitatea administrativă și operațională a organizațiilor partenere implicate, poate conduce duce la blocarea totală și iremediabilă a mecanismului de implementare și implicit la creșterea semnificativă a riscului de abandon școlar.

Așadar, sunt necesare o serie de modificări care derivă din necesitatea implementării Schemei Naționale de Sprijin pentru Elevii cei mai Defavorizați ( S.N.S.E.D.) descrise în cadrul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2020, cu modificările ulterioare,  în cadrul anului școlar 2021-2022, având în vedere finalizarea POAD în 2023, precum și din imposibilitatea implementării acesteia prin mecanismul în vigoare, prin intermediul instituțiilor prefectului și a autorităților publice locale, pentru motivele mai sus prezentate.

Astfel, având în vedere posibilitatea ca Ministerul Educației să contribuie la implementarea acestei măsuri, prin intermediul  sistemului său electronic de date, Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (S.I.I.I.R), sub-modulul rezervat indicatorilor S.N.S.E.D., precum și sprijinul instituțiilor subordonate acestuia,  este necesară modificarea S.N.S.E.D., în sensul introducerii ca organizații partenere beneficiarului – Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – a Ministerului Educației și a instituțiilor subordonate – inspectoratele școlare județene și unitățile de învățământ, cu toate modificările care sunt necesar a fi avute în vedere din perspectiva corelării datelor specifice grupului țintă și a modificării mecanismului de distribuție a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional.

Este foarte important să precizăm că, lipsa unei reglementări care să permită modificarea acestui mecanism, determină:

 - riscul neîncadrării fazelor de implementare a S.N.S.E.D. în debutul anului școlar 2021-2022, pentru ca destinatarii finali să utilizeze sprijinul acordat prin POAD 2014-2020 în scopul creat,

-  riscul de neimplementare a măsurii sau a unei implementări deficitare și, implicit, pierderea unor sume considerabile din fondurile europene alocate României,

- există riscul ca un mare număr de beneficiari finali să nu poată fi identificați,

 - datele cu privire la destinatarii finali să fie suprapuse sau perimate, astfel că se poate ajunge la imposibilitatea acordării în cadrul Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate a unui sprijin financiar pentru copiii cei mai defavorizați, în contextul pandemiei de COVID-19 și al abandonului tot mai accentuat al școlii, cauzat de condițiile specifice din punct de vedere epidemiologic,

- riscul imposibilității acordării de sprijin educațional tuturor persoanelor care se încadrează în criteriile de acordare a acestui sprijin, cauzat de alocarea insuficientă precizată în cadrul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2020.

11 În cazul actelor normative care transpun legislație comunitară sau creează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia.

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

2. Schimbări preconizate

Prezentul  act normativ are în vedere modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2020, cu modificările ulterioare, în sensul atribuirii  Ministerului Educației și a instituțiilor aflate în subordinea acestuia – inspectoratele școlare județene, alături de unitățile de învățământ specifice, a  rolului de organizații partenere ale beneficiarului – Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Direcția de Implementare POAD, în scopul implementării eficiente și de urgență, odată cu începutul anului școlar 2021-2022, a măsurii POAD, de acordare de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, în acest sens înlocuind organizațiile partenere prevăzute în cadrul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2020 cu instituțiile aflate în subordinea Ministerului Educației.

 

Astfel, având în vedere specificul acestei măsuri, respectiv acordarea de asistență materială de bază preșcolarilor și elevilor cei mai defavorizați din cadrul învățământului de stat, în cadrul măsurii specifice POAD 2014-2020, în contextul în care atât bazele de date, cât și sistemul electronic specific domeniului se află în administrarea Ministerului Educației, în cadrul Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România (S.I.I.I.R), în scopul implementării de urgență a acestei măsuri, precum și din cauza gradului foarte ridicat de încărcare cu sarcini de serviciu specifice al instituțiilor prefectului și autorităților publice locale, Ministerul Educației va deveni principalul partener al beneficiarului, în sensul colectării datelor specifice grupului țintă, dificil de colectat pe alte căi administrative, cât și în sensul distribuirii tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional către destinatarii finali, pentru ca aceștia să le poată utiliza în cadrul unităților afiliate care comercializează materiale școlare.

Astfel, acest nou mecanism este nevoie a fi implementat de către instituțiile în măsură să colecteze și să centralizeze date despre destinatarii finali și, totodată,să asigure distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, după cum urmează:

 

1. Colectarea datelor se realizează de către unitățile de învățământ de stat preșcolar, primar și gimnazial, care identifică și întocmesc listele cu destinatarii finali, își asumă datele, introducându-le totodată în sistemul național de indicatori privind educația, prin intermediul Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România (S.I.I.I.R), sub-modulul rezervat indicatorilor S.N.S.E.D.

2. Prin inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București se asigură transmiterea informațiilor de la Beneficiar către reprezentanții unităților de învățământ de stat preșcolar, primar și gimnazial, și monitorizarea procesului de colectare a datelor.

3. Prin inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București se asigură distribuția tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional unităților de învățământ de stat preșcolar, primar și gimnazial, care le transmit beneficiarilor finali.

4. Ministerul Educației colaborează cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru a asigura o bună comunicare a informațiilor specifice S.N.S.E.D., precum și pentru a asigura distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional.

 

În consecință, pentru eficientizarea S.N.S.E.D. și asigurarea implementării ei întocmai și la timp, este necesară introducerea în cadrul prevederilor proiectului de at normativ a instituțiilor abilitate să gestioneze date specifice, să gestioneze membrii grupului țintă, în calitate de organizații partenere, prin înlocuirea celor inițiale.

 

 

În acest sens, se impune, de asemenea, modificarea programului operațional, în sensul includerii la categoria de organizații partenere a Ministerului Educației, unitățile de învățământ de stat preșcolar, primar și gimnazial, inspectoratele școlare județene și inspectoratul școlar al Municipiului București, aspect pe care îl are în vedere Autoritatea de Management pentru POAD 2014-2020, abilitată în acest sens prin prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014 privind Fondul de ajutor european  destinat celor mai defavorizate persoane, cu modificările și completările ulterioare.

 

Bugetul alocat S.N.E.S.D., se va determina ulterior confirmării numărului total al destinatarilor finali și în limita alocării POAD pentru măsura specifică, având în vedere riscul imposibilității acordării de sprijin educațional tuturor persoanelor care se încadrează în criteriile de acordare a acestui sprijin, cauzat de alocarea insuficientă precizată în cadrul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2020, conform datelor privind cuantumul total al copiilor dezavantajați transmis Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de către Ministerul Educației.

Modificarea articolului 12 este determinată de flexibilizarea mecanismului, prin asumare de către Ministerul Educației a listelor finale a destinatarilor măsurii de asistență materială de bază și deci de implementare a măsurii de către instituțiile subordonate ale acestuia, pentru anul școlar 2021-2022, precum și pentru anul școlar 2022-2023, corelativ cu perioada de eligibilitate a cheltuielilor aferente programului POAD, care este până la 31 decembrie 2023, așadar este necesară actualizarea acestor sarcini aferente noilor organizații partenere la nivelul anexei, în vederea asigurării implementării S.N.E.S.D., întocmai și la timp.

De asemenea, atribuțiile instituțiilor publice centrale și locale cu responsabilități în aplicarea și derularea S.N.S.E.D. sunt corelate la noile cerințe, cu toate atribuțiile specifice ale acestora, din perspectiva S.N.E.S.D.

3. Alte informații

Nu au fost identificate Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe