INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 18 iunie

18 Iunie 2014

I.PROIECTE DE LEGE – se trimit către Parlament

1.PROIECT DE LEGE pentru aderarea României la Tratatul între Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Portugheză privind crearea Forţei de Jandarmerie Europeană, EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 octombrie 2007

Guvernul a adoptat acest Proiect de Lege.

2.PROIECT DE LEGE pentru acceptarea jurisdicţiei obligatorii a Curţii Internaţionale de Justiţie

Guvernul a adoptat acest Proiect de Lege. Intrarea în vigoare a acestui act normativ ar aduce România în rândul majorității țărilor Uniunii Europene, țări care au acceptat, deja, jurisdicția obligatorie a CIJ.

3.PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, precum şi pentru modificarea Legii nr. 104/2008 pentru prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc

Proiectul de Lege adoptat de Guvern aduce modificări substanțiale legislației naționale în domeniu printr-o raportare clară la prevederile Codului Mondial Anti-Doping, o normă internațională ce va intra în vigoare la 1 ianuarie 2015.

4.PROIECT DE LEGE pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior

Proiectul de Lege adoptat de Guvern stabilește prețul mediu de vânzare al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la 101 lei/mc, acesta fiind egal cu prețul mediu realizat la vânzările de masă lemnoasă pe picior rezultat din datele comunicate de INS, fapt care va determina creșterea corespunzătoare a taxelor, garanțiilor, redevenței, despăgubirilor și, respectiv, a compensațiilor pentru proprietari.

5.PROIECT DE LEGE pentru modificarea  Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal

Reglementările din Proiectul de Lege adoptat de Guvern prevăd diminuarea cotelor plătite de angajatori, în funcție de condițiile de muncă, pentru contribuția de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat după cum urmează:

- 15,8% pentru condiții normale de muncă,

- 20,8% pentru condiții deosebite de muncă,

- 25,8% pentru condiții speciale de muncă și pentru alte condiții de muncă.

 

II.ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscale

Măsurile principale stabilite de Ordonanța de Urgență adoptată de Guvern sunt:

- se reglementează o excepție în privința obligației de desemnare a unui împuternicit de către contribuabilii care au obligații declarative și nu au un domiciliu fiscal în România.

- se reglementează posibilitatea emiterii și comunicării actelor administrative fiscale și în formă electronică.

- se reglementează posibilitatea contribuabililor de a transmite la organele fiscale cereri ori alte acte procedurale, utilizând mijloacele de transmitere la distanță.

- se reglementează regulile care stabilesc aceste posibilități și condițiile în care se realizează.

- se reglementează posibilitatea organului fiscal de a transmite, inclusiv în format electronic, la solicitarea altor autorități publice, documentele privind situația fiscală a unui contribuabil.

- creanțele stabilite de alte organe și transmise spre recuperare ANAF se includ în sfera de aplicare a eșalonării de plată, astfel încât vor constitui obiect al eșalonării toate obligațiile de plată existente în evidența organului fiscal.

- se reglementează situațiile în care contribuabilul solicită înlocuirea sau redimensionarea garanției.

- se anulează impozitul pe venitul agricol, proporțional cu gradul de calamitate constatat, pentru contribuabilii care au desfășurat în anul 2013 activități agricole și care au suferit pierderi de venit, ca urmare a unor factori externi.

2.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie

Ordonanța de Urgență adoptată de Guvern pune în concordanță prevederile Legii nr. 289/2002, privind perdelele forestiere de protecție, cu prevederile Legii nr. 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în ceea ce privește termenul pentru exprimarea în scris a acordului de către titularii dreptului de proprietate pe ale căror terenuri se înființează perdele forestiere de protecție. Acest termen este de 20 de zile de la data notificării. De asemenea, actul normativ mai prevede ca toate măsurătorile topografice în acest scop să fie executate de către Regia Națională a Pădurilor.

3.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit

Prin Ordonanța de Urgență adoptată de Guvern, Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit se reorganizează în Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale care va avea ca principală atribuție implementarea tehnică și financiară  a FEADR prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020.

4.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov

Guvernul a adoptat această Ordonanță de Urgență.

5.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantitati de carburanti si acordarea, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apararii Nationale, Serviciului de Protectie si Paza si Serviciului Roman de Informatii, precum si stabilirea regimului taxei pe valoare adaugata si al accizelor pentru aceste cantitati.

Guvernul a adoptat această Ordonanță de Urgență.

6.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea si completarea art. 13 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014 precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice.

Guvernul a adoptat această Ordonanță de Urgență.

 

III.HOTĂRÂRI

1.HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se alocă suma de 371.000 lei, ca ajutoare de urgență, pentru un număr total de 154 de familii și persoane singure, care se află în situații de necesitate cauzate în principal de incendii, probleme grave de sănătate ori alte cauze care pot duce la riscul de excluziune socială.

2.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul retransmiterii serviciilor de programe ale radiodifuzorilor publici, semnat la Chişinău la 31 martie 2014

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

3.HOTĂRÂRE pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se creează cadrul legal pentru vânzarea a 426 de locuințe care vor putea fi astfel cumpărate de către chiriași.

4.HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

5.HOTĂRÂRE pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXV-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Cluj-Napoca la 26 martie 2014 pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se creează cadrul legal pentru întărirea cooperării româno-ungare în domeniul protecției mediului.

6.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti ''Metrorex'' -S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Guvernul a aprobat, prin Hotărâre, bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2014, al Societății Comerciale de Transport cu Metroul București „Metrorex” SA.. Veniturile totale estimate se ridică la 604.388,71 mii lei, iar cheltuielile totale la 670.910,23 mii lei.

7.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa  aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Guvernul a aprobat, prin Hotărâre, bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2014, al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” – SA Constanța. Veniturile totale estimate se ridică la 297.118 mii lei, iar cheltuielile totale la 258.859 mii lei.

8.HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru finanţarea unui proiect cultural

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se suplimentează bugetul Ministerului Culturii cu suma de 100 mii lei pentru finanțarea participării Orchestrei Române de Tineret la Festivalul Young Euro Classic de la Berlin, care va avea loc între 20 și 30 iunie 2014.

9.HOTĂRÂRE pentru actualizarea cuantumului chiriilor aferente imobilelor retrocedate şi afectate unor destinaţii de interes public

Prin adoptarea acestei Hotărâri, Guvernul României aduce la îndeplinire o obligație stabilită prin Decizia nr. 7244/14.11.2013, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție.

10.HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se Suplimentează bugetul Curții de Conturi pe anul 2014 cu suma de 5.447 mii lei pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidența OUG nr. 71/2009.

11.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ''Complexul Energetic Oltenia'' - S.A aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

Guvernul a aprobat, prin Hotărâre, bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2014, al Societății Comerciale ''Complexul Energetic Oltenia'' - S.A. Veniturile totale estimate se ridică la 5.005.539 mii lei, iar cheltuielile totale la 4.968.659 mii lei.

IV.MEMORANDUMURI

1.MEMORANDUM cu tema: Finalizarea negocierilor şi semnarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul securităţii şi ordinii publice

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

2.MEMORANDUM cu tema: aprobarea semnării Declaraţiei Ministeriale dintre Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din România şi Ministerul Locuinţelor şi Construcţiilor din Israel

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

3.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul statului Israel privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului

-Eliberarea deplinelor puteri pentru domnul Attila Korodi, ministrul mediului şi schimbărilor climatice sau pentru o persoană desemnată de acesta, pentru semnarea

Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

4.MEMORANDUM cu tema: Acordul între Guvernul României şi Guvernul statului Israel privind cooperarea bilaterală în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice şi industriale

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

5.MEMORANDUM cu tema: Protocol între Ministerul român al Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul de interne al statului Israel privind recrutarea de muncitori români pentru lucrări temporare în domeniul  construcţiilor în statul Israel

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

6.MEMORANDUM cu tema: Declaraţia comună între Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei  Sociale şi Persoanelor Vârstnice din România şi Ministerul pentru Persoane Vârstnice al statului Israel

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

7.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Liban privind cooperarea în domeniul militar

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

8.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord pentru amendarea Înţelegerii de securitate între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind protecţia informaţiilor clasificate din domeniul apărării, semnată la Bucureşti, la 10 noiembrie 2009

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

9.MEMORANDUM cu tema:

1.Aprobarea iniţierii demersurilor vizând participarea României, prin MAI, în calitate de "naţiune sponsor" la Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii de stabilitate (NATO SP COE), Vicenza, Italia

2. Aprobarea negocierii Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Apărării al Republicii Italiene, autorităţile naţionale ale statelor sponsor şi Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare referitor la relaţia funcţională privind Centrul de

Excelenţă NATO pentru operaţii de stabilitate (NATO SP COE) şi a Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Apărării al Republicii Italiene şi autorităţile naţionale ale statelor sponsor referitor la organizarea, administrarea şi funcţionarea Centrului de Excelenţă NATO pentru Operaţii de stabilitate (NATO SP COE) Guvernul a aprobat acest Memorandum.

10.MEMORANDUM cu tema: Semnarea şi aplicarea provizorie de către România a Acordului de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte, în ceea ce priveşte Titlurile III, IV, V, VI şi VII precum şi Anexele I-XLIV şi Protocoalele I-III

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

11.MEMORANDUM cu Tema: Aprobarea celei de a doua versiuni oficiale a Acordului de Parteneriat 2014-2020

Guvernul a aprobat acest Memorandum

V.PUNCTE DE VEDERE

1.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru abrogarea art. 4 alin. (5) din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente”, iniţiată de domnul deputat Iliuţă Vasile aparţinând Grupului parlamentar al PD-L (Bp. 69/2014)

Aviz nefavorabil.

2.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru stimularea înfiinţării microîntreprinderilor de către cetăţenii români cu rezidenţa într-o ţară străină, care îşi stabilesc rezidenţa pe teritoriul României”, iniţiată de doamna deputat PNL Maria Grecea şi un grup de parlamentari aparţinând Grupurilor parlamentare ale PSD, PNL, PP-DD, PD-L, PC, independent (Bp. 857/2013)

Aviz nefavorabil.

3.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind stabilirea metodologiei de aprobare, arborare şi folosire a steagurilor unităţilor administrativ-teritoriale", iniţiată de domnul deputat PSD Marian Neacşu şi un grup de deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al PSD (Bp. 227/2014)

Aviz favorabil.

4.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădeşti, judeţul Dolj, în Răcari, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnul deputat  PSD Valeriu Ştefan Zgonea împreună cu un grup de parlamentari PSD, PNL, PDL, Minorităţi Naţionale (Plx. 182/2014, Bp 310/2014)

Aviz favorabil.

5.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din rândul aparatului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, din rândul personalului diplomatic şi consular, din rândul funcţionarilor publici parlamentari, din rândul deputaţilor şi senatorilor, din rândul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă şi din cadrul Curţii de Conturi”, iniţiată de domnul deputat PSD Anghel Stanciu şi un grup de deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al PSD, precum şi la amendamentele Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială a Senatului (Bp.861/2013)

Aviz nefavorabil.

6.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege privind statutul artistului”, iniţiată de doamna deputat PP-DD Liliana Mincă împreună cu un grup de deputaţi PP-DD (Bp. 862/2013)

Aviz nefavorabil.

7.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la forma amendată de Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi şi Comisia juridică, de disciplină, imunităţi şi validări ale Senatului a proiectului de lege intitulat „Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Torturii”, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de doamna senator UDMR Biró Rozalia Ibolya şi un grup de senatori – Grupurile parlamentare ale UDMR, PSD, PNL, PDL, PPDD (Plx. 423/2013, L 118/2014)

Punctul de vedere a fost amânat.

8.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității”, iniţiată de domnul senator PSD Darius-Bogdan Vâlcov şi de un grup de parlamentari PSD şi PNL (Bp.98/2014)

Aviz nefavorabil. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe