INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative adoptate de Guvern în ședința din 29 iunie 2021

29 Iunie 2021

I. PROIECTE DE LEGE
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic
3. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului semnat la Ierusalim, la 3 noiembrie 2020,de modificare a Convenției între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Ierusalim la 15 iunie 1997
4. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Tratatului dintre România și Regatul Thailandei privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la New York la 25 septembrie 2019

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 15 alin. (4) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență

2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prorogarea unui termen
3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății primei tranșe din cotizația României la bugetul instrumentului financiar al UE „Instrumentul European pentru Pace (EPF)”, aferente anului 2021
4. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 5/2021 privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor civile care asigură asistență publică medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat
5. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcționarea și finanțarea asistenței de urgență acordate cu elicoptere destinate serviciilor aeromedicale de urgență și pentru simplificarea procedurilor de desemnare ale unităților sanitare ca operatori medicali, precum și pentru abrogarea unor acte normative
6. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind măsuri de punere în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al UE privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19
7. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății cu privire la numărul de paturi contractate cu furnizori privați
8. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea Ordonanței nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România și a altor acte normative
9. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul unei mobilități cu emisii scăzute, de abrogare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic și a Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic
10. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, a Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020
11. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaților şi gradaților profesionişti
12. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru valorificarea concentratelor tehnice de uraniu din stocul de siguranță și consum, constituit în perioada 2009-2011, aflat in proprietatea privată a statului şi în administrarea Companiei Naţionale a Uraniului – S.A., precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
13. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/ 2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora

III. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei
2. HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 3 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2016 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii
3. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului "Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului" desfăşurat în perioada 2015-2021, cu modificările și completările ulterioare
4. HOTĂRÂRE privind modificarea datelor tehnice și actualizarea valorii de inventar a unui imobil reprezentând teren aferent DN 7D identificat cu nr. M.F. 144794 în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și transmiterea unui sector de drum naţional, inclusiv a terenului aferent, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în domeniul public al județului Vâlcea, precum şi declasarea acestuia din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes județean 
5. HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și concesionate Companiei Naționale de Căi Ferate ''CFR''-S.A, prevăzute în anexa nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 
6. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Institutului Național de Neurologie și Boli Neurovasculare, instituție subordonată Ministerului Sănătății
7. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar precum şi modificarea și completarea descrierii tehnice ale unor imobile cuprinse în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
8. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar și comasarea unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Imigrări
9. HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Prezidențiale și pentru modificarea Anexei nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
10. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
11. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă “CFR MARFA” S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
12. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructuri
13. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa" S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
14. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 204/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente”, tronsonul 1, aflate pe raza localităţilor Craiova, Gherceşti, Pieleşti şi Robăneşti, din judeţul Dolj
15. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Roșia, judeţul Sibiu
16. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Plopiș, judeţul Sălaj
17. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului anual de transpunere a directivelor UE-2022
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Convenției privind Organizația Internațională de Asistență Maritimă pentru Navigație
3. MEMORANDUM cu tema: Deblocarea parțială a reținerii de 10% instituite conform Legii 500/2002 a finanțelor publice cu modificările și completările ulterioare asupra creditelor de angajament și a creditelor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Legea 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 la titlul Subvenții din cadrul capitolului 83.01 Agricultură, Silvicultură, Piscicultură și Vânătoare

V. NOTE
1. NOTĂ cu tema: Aprobarea transmiterii unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Târgoviște, județul Dâmbovița, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al Municipiului Târgoviște în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliție al Județului Dâmbovița
2. NOTĂ cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Iași, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilelor teren și construcții, situate în municipiul Iași, str. Codrescu nr. 6 și str. Sărăriei nr. 189, din domeniul public al Municipiului Iași, în domeniul public al statului în vederea dării acestuia în administrarea Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației
3. NOTĂ cu tema: Aprobarea transmiterii unei cereri către Consiliul Județean Vâlcea, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unei construcții din domeniul public al județului Vâlcea în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție al Județului Vâlcea
  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe