INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative adoptate în ședința Guvernului României din 28 aprilie 2022

28 Aprilie 2022

I.    PROIECTE DE LEGI
1.    PROIECT DE LEGE pentru transpunerea Directivei (UE) 2019/882 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind cerinţele de accesibilitate aplicabile produselor şi serviciilor
Proiectul de Lege vizează crearea cadrului general pentru buna funcționare a pieței interne în ceea ce privește cerințele de accesibilitate armonizate cu legislația europeană în vigoare, aplicabile pentru anumite produse și servicii, astfel încât să fie eliminate și să se prevină crearea de bariere în calea liberei circulații a produselor și serviciilor reglementate prin Directiva (UE) 2019/882 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019.
Comunicatul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale: http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/6575-20220428-cp-transpunere-directiva-ue-accesibilitate

2.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă
Guvernul a aprobat modificarea și completarea Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă, în vederea accesului mai facil al familiilor la servicii de îngrijire şi supraveghere a copilului pe timp de zi, inclusiv la accesarea ajutorului financiar acordat familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 35/2020.
Măsură adoptată este prevăzută în Programul de Guvernare 2021-2024.
Comunicatul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale: http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/6573-20220428-cp-simplificare-exercitare-profesie-bona

3.    PROIECT DE LEGE pentru completarea art.11 alin. (1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Actul normativ prevede că se pot executa, fără autorizare de construire sau desființare, lucrări de întreținere periodică și reparații curente la infrastructura sistemului național de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor, precum și la instalațiile aferente, inclusiv malurile și talvegul albiilor minore.
S-a avut în vedere faptul că, raportat la măsurile necesare obținerii autorizației, lucrările necesare de întreținere și mentenanță, chiar și cele predictive, pot fi identificate și localizate efectiv cu relativ puțin timp înainte de momentul oportun al intervenției și pot fi realizate numai în perioadele de ape mici, ceea ce duce la imposibilitatea obținerii autorizațiilor de construire într-un timp util și eficient. Lucrările realizate nu vor eluda prevederile legale și normativele tehnice necesare îndeplinirii cerințelor de calitate și siguranță și pot fi supuse oricând procedurilor de control al statului în domeniul construcțiilor.

II.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Actul normativ modifică și completează prevederile Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, în vederea transpunerii parțiale a Directivei 2019/1158/UE privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE.
Prin actul normativ se reglementează corelarea prevederilor Legii 202/2002 cu prevederile OUG 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative și ale Codului administrativ, precum și armonizarea legislației naționale cu reglementările comunitare.

2.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri de eficientizare a activităţii turistice aferente sezonului turistic estival 2022 pe litoralul românesc al Mării Negre
Actul normativ inițiat de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului și de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor permite, doar pentru sezonul estival 2022, ca suprafețele de plajă nou create și care nu sunt închiriate, să poată fi atribuite direct operatorilor economici care au încheiate contracte de închiriere a plajelor aflate în vecinătatea vestică a acestor suprafețe, cu respectarea prevederilor celorlalte dispoziții legale.
Este vorba despre suprafețele de plajă  nou create ca urmare a implementării proiectului „Reducerea eroziunii costiere”, suprafețe care nu sunt închiriate la acest moment.
Comunicatul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului: https://bit.ly/3y4DTQR
Comunicatul Mediului: http://www.mmediu.ro/articol/ordonanta-de-urgenta-pentru-reglementarea-atribuirii-noilor-sectoare-de-plaja-in-sezonul-estival-2022/5147

3.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, precum şi în vederea elaborării şi implementării strategiilor teritoriale integrate în perioada de programare 2021-2027
Prin aprobarea actului normativ, Guvernul acoperă un necesar de finanțare în valoare de 251,2 milioane lei, fără TVA, pentru finalizarea unui număr de 26 de proiecte de investiții în infrastructura de apă și apă uzată și de asistență tehnică.
Decizia a fost luată pentru a evita blocarea implementării proiectelor și pentru a oferi cadrul necesar finalizării acestor investiții, în contextul creșterii semnificative a costurilor în domeniul construcțiilor.
Fondurile alocate suplimentar sunt de la bugetul de stat și vor finanța finalizarea unor proiecte în domeniul infrastructurii de apă aflate în derulare la nivel național.

4.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind o mai bună asigurare a respectării prevederilor legale în materie de protecţie a consumatorilor şi modernizarea acestor norme
La inițiativa Ministerului Economiei, Guvernul a aprobat Ordonanţa de urgență privind o mai bună asigurare a respectării prevederilor legale în materie de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme.
Se transpune în legislația națională Directiva (UE) 2019/2161 în ceea ce privește o mai bună asigurare a respectării normelor Uniunii în materie de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme adoptată de Parlamentul European la 27 noiembrie 2019, denumită generic Directiva Omnibus, deoarece aceasta modifică alte patru directive privind protecția consumatorilor.
Comunicatul Ministerului Economiei: http://www.economie.gov.ro/florin-spataru-ministrul-economiei-romanii-nu-vor-mai-fi-victimele-dublului-standard-transpunerea-directivei-care-prevede-armonizarea-drepturilor-consumatorilor-din-ue-vine-dupa-lungi-dezbateri-cu-mediul-de-afaceri-si-cu-marii-retaileri-din-romania-2

III.    HOTĂRÂRI DE GUVERN
1.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
Executivul a aprobat majorarea cuantumului subvenției acordate de la bugetul de stat asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute de lege pentru serviciile sociale acordate persoanelor vulnerabile.
Cuantumul subvenției primite de la bugetul de stat de asociaţiile, fundaţiile și cultele recunoscute în România care furnizează servicii sociale crește la 1.000 lei/persoană în cazul serviciilor acordate în centrele rezidențiale și la 600 lei/persoană în cazul serviciilor acordate în centrele de zi, la domiciliu sau în comunitate.
Comunicatul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale: http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/6574-20220428-cp-subventii-servicii-sociale-actualizare
HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Fundaţiei Solidaritate şi Speranţă ca fiind de utilitate publică
Hotărârea a fost aprobată.
2.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2, între DN1F, km79+625 - DJ 191C'', precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 736/2020
Hotărârea a fost aprobată.
3.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii"Reconstrucţie şi reparare viaduct Cârcea km 200+306 linia CF 100 Videle- Orşova" lucrare de utilitate publică de interes naţional
Hotărârea a fost aprobată.
4.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naţionale "Aeroporturi Bucureşti" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Hotărârea a fost aprobată.
5.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Hotărârea a fost aprobată.
6.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară
Executivul a adoptat, prin hotărâre, Metodologia de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, inițiată de Ministerul Educației. Hotărârea de Guvern a fost emisă în baza Legii nr. 17/2022 de aprobare a Ordonanței de urgență nr. 100/2021, potrivit căreia, începând cu anul școlar 2021-2022, creșele devin parte a sistemului de educație.
Comunicatul Ministerului Educației:
https://www.edu.ro/comunicat_presa_28_2022_aprobare_metodologie_crese
7.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfășurării activităților specifice Societății Naționale a Apelor Minerale S.A.
Hotărârea a fost aprobată.
8.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfășurării activităților specifice Societății Naționale a Sării S.A.
Hotărârea a fost aprobată.
9.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 al Regiei autonome ,,Imprimeria Băncii Naţionale a României", aflată în subordinea Băncii Naţionale a României
Hotărârea a fost aprobată.
10.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acceptarea de către statul român a donaţiei unui bun mobil, ca operaţiune compensatorie, din partea Harris Global Communications Inc şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a acestui bun
Hotărârea a fost aprobată.
11.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei Ofiţerilor în Rezervă din România ca fiind de utilitate publică
Hotărârea a fost aprobată.
12.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea unei părţi din imobilul 706 aflată în administrarea Ministerului Apărării Naţionale din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia şi înscrierea părţii de imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, modificarea valorii de inventar a imobilului 706 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea a fost aprobată.
13.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Tulcea, Galaţi, Brăila, Buzău, Vrancea şi Constanţa, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea a fost aprobată.
14.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări laterenuri, situate în municipiul Bucureşti şi judeţele Hunedoara, Sibiu, Mureş, Bistriţa - Năsăud, Constanţa, Buzău, Galaţi, Iaşi şi Braşov, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat la bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea a fost aprobată.
15.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Dolj, Tulcea, Braşov, Alba, Călăraşi, Constanţa, Cluj, Gorj şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea a fost aprobată.
16.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.460/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane
Hotărârea a fost aprobată.
17.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei şi a centrelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti de coordonare şi conducere a intervenţiei, precum şi relaţia acestora cu comitetele pentru situaţii de urgenţă
Hotărârea a fost aprobată.
18.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării
Hotărârea a fost aprobată.
19.    HOTĂRÂRE DE GUVERN la proiectul de hotărâre a Guvernului privind modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Mioveni din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
Hotărârea a fost aprobată.
20.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1. 705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea a fost aprobată.
21.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comitetului interministerial privind schimbările climatice
Guvernul a aprobat organizarea și funcționarea Comitetului Interministerial privind schimbările climatice, coordonat de premierul Nicolae-Ionel Ciucă și format din reprezentanți ai instituțiilor publice din România, care va elabora și implementa politici în domeniul combaterii schimbărilor climatice.
Comitetul va analiza, monitoriza și propune de politici prioritare anuale în domeniul schimbărilor climatice, în concordanță cu angajamentele asumate față de UE, inclusiv prin PNRR și alte organizații internaționale la care România este parte sau este în curs de accedere.
Împreună cu ministerele de resort, reprezentații grupului de lucru vor analiza și propune soluții pentru a asigura concordanța politicilor din sectoarele care au impact asupra schimbărilor climatice.
Comitetul va analiza gradul de îndeplinire a obiectivelor Strategiei Naționale pe termen lung privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră  și va identifica soluții pentru atingerea acestor obiective.
De asemenea, Comitetul va analiza, monitoriza și evalua gradul de îndeplinire a măsurilor ce revin autorităților și instituțiilor responsabile cu implementarea politicilor prevăzute în Planul Național Integrat pentru Energie și Schimbări Climatice (PNIESC) în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate de România
Comitetul Interministerial se va reuni în ședințe ori de câte ori este necesar, la inițiativa președintelui Comitetului sau a unuia dintre vicepreședinți. La invitația prim-ministrului, președintele României poate participa la ședințele Comitetului Interministerial privind schimbările climatice.
Activitatea Comitetului este sprijinită de Direcția de Coordonare Politici și Priorități din cadrul Departamentului  pentru Dezvoltare Durabilă al SGG. Activitatea membrilor Comitetului este neremunerată.
22.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022-2027
Guvernul a adoptat noua Strategie națională pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome, pentru perioada 2022-2027, un document programatic ce vine în urma unui amplu proces de consultare cu actorii relevanți de la nivel local, județean și național.
Consultările au implicat numeroase resurse umane rome active în instituțiile publice, precum și societatea civilă și mediul academic.
Strategia actuală își propune să îmbunătățească accesul romilor la servicii de Educație, Sănătate, Ocupare și Antreprenoriat, Locuire și infrastructură – domenii abordate începând din 2001, când a fost adoptată prima Strategie de îmbunătățire a situației romilor din România.
Noua strategie prioritizează probleme mai puțin adresate în trecut: cultura, tradițiile și identitatea romilor, combaterea discriminării, a discursului și atitudinilor antirome generatoare de discurs incitator la ură rasială. Guvernul României pleacă de la premisa că o mai bună cunoaștere a culturii, a tradițiilor și crearea de instituții care să valorizeze patrimoniul cultural al minorității rome contribuie la combaterea discriminării și la cultivarea unui climat de acceptare pentru diversitate în țara noastră.
În acest scop, sunt avute în vedere finanțări din Planul Național de Redresare și Reziliență și din Programele Operaționale, alături de politicile existente ale ministerelor de resort vor îmbunătăți calitatea vieții tuturor cetățenilor, în special a celor provenind din medii vulnerabile, inclusiv romii.
23.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 291/2018 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni şi termenele de clasificare aferente acestora
Hotărârea a fost aprobată.
24.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
Hotărârea a fost aprobată.
25.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea şi Regiune ca fiind de utilitate publică
Hotărârea a fost aprobată.
26.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ,,Sistem INTEGRAT de Management în Sistemul de Asigurări Sociale de Sănătate"
Prin hotărârea aprobată,  se asigură continuitatea și finalizarea proiectului de investiţii ,,Sistem INTEGRAT de Management în Sistemul de Asigurări Sociale de Sănătate", proiect derulat  de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.
Obiectivul proiectului constă în dezvoltarea unui  instrument care să consolideze  capacitatea instituțională a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate de a comunica rapid și eficient cu instituțiile care alimentează cu date sistemul de sănătate publică, prin creșterea gradului de interoperabilitate a sistemelor informaționale și informatice utilizate și standardizarea datelor, fapt ce va conduce la creșterea eficientei activității proprii.
Sistemul integrat de management va permite elaborarea de rapoarte, analize, studii menite sa îmbunătățească și să consolideze capacitatea decizională a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate  prin prelucrarea datelor specifice colectate de Platforma Informatica din Asigurările de sănătate (PIAS), care are în componență: Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI), Sistemul naţional de prescriere electronică (SIPE), Sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate (CEAS), Sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului (DES) .
În prezent, PIAS gestionează un număr de peste 18 milioane de persoane beneficiare de servicii medicale și medicamente, un număr de peste 70.000 de utilizatori reprezentând furnizori de servicii medicale și medicamente, peste 700.000 de servicii raportate și validate zilnic, din care aproximativ 200.000 sunt prescripții medicale.
Soluția informatică va asigura respectarea la un nivel ridicat a cerințelor de securitate informațională, care să garanteze confidențialitatea datelor și informațiilor gestionate în Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS).
Valoarea totală a proiectului „Sistem INTEGRAT de Management în Sistemul de Asigurări Sociale de Sănătate este de 101.980 mii lei, din care cheltuielile de investiții reprezintă  98.056 mii lei. Durata de execuţie a investiţiei este de 18 luni, iar finanţarea se realizează din fonduri alocate prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, Axa prioritară – Administraţie publică şi sistem judiciar aficiente, precum şi din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru cota de contribuție proprie, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
27.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Ambulatoriu de specialitate şi spitalizare de zi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Mavromati municipiul Botoşani, judeţul Botoşani"
Executivul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru indicatorilor tehnico-economici pentru construcția unui ambulatoriu nou de specialitate și spitalizare de zi, în cadrul Spitalului Județean de Urgență Mavromati municipiul Botoșani, județul Botoșani – singurul din județ care acoperă toate specialitățile medicale.
Valoarea totală a investiției este de 64 milioane lei inclusiv TVA, din care 32 milioane de lei vor fi asigurați din bugetul local al județului. Restul banilor vor fi asigurați de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în limita sumelor lor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate conform legii.
Noul ambulatoriu va fi o clădire D+P+3E, cu o suprafață construită desfășurată de 5.417,81 mp, și va fi construită în regim de clădire verde, sustenabilă, durabilă, non-toxică, cu un impact minim asupra mediului, cu eficiență energetică ridicată, consum de apă redus, confort interior sporit și emisii reduse de noxe. Compartimentarea și forma clădirii au fost proiectate astfel încât să asigure spațiile necesare pentru desfășurarea activitățile specifice, la standardele actuale și în conformitate cu normele în vigoare, astfel încât să răspundă solicitărilor pacienților și să ofere servicii medicale de calitate.
Termenul de finalizare a investiției este de 18 luni.
Actualul ambulatoriu și serviciile de spitalizare de zi funcționează într-o clădire veche S+P+3E, din 1981, în care își desfășoară activitatea 25 de specialități medicale, în 31 de cabinete. Spațiile existente la ora actuală, în pofida demersurilor conducerii Spitalului de reparații, igienizări, compartimentări suplimentare și relocări de cabinete, nu asigură parametrii normați de compartimentare pentru asigurarea fluxurilor funcționale, în condițiile fluxului mare de pacienți, care în 2021 a fost de mai mult de 90 de mii de pacienți, astfel încât există riscul ca vechiul ambulatoriu să nu mai poată obține autorizarea la incendiu.
Comunicatul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice Și Administrației: https://www.mdlpa.ro/subarticles/5/mdlpa130milioaneleimodernizaresistemmedical28042022
28.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Lucrări de intervenţie la Pavilionul «C» din Cazarma 734 Bucureşti, sector 1, str. Calea Plevnei, nr. 134, municipiul Bucureşti"
Hotărârea a fost aprobată.
29.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului steagului comunei Muereasca, judeţul Vâlcea
Hotărârea a fost aprobată.
30.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Bueşti, judeţul Ialomiţa
Hotărârea a fost aprobată.
31.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei municipiului Gherla, judeţul Cluj
Hotărârea a fost aprobată.
32.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Găleşti, judeţul Mureș
Hotărârea a fost aprobată.
33.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei suprafeţe de 3,95 ha teren cu destinaţie agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate
Hotărârea a fost aprobată.
34.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Timişul de Centru, judeţul Timiş ca fiind de utilitate publică
Hotărârea a fost aprobată.
35.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea codului de clasificaţie ale unor bunuri imobile şi mobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi actualizării legislaţiei în domeniu
Hotărârea a fost aprobată.
36.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind completarea descrierii tehnice a unui bun imobil, actualizarea valorii de inventar a acestuia ca urmare a reevaluării, trecerea unor mijloace fixe aflate în administrarea Administraţiei Naţionale ,,Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Buzău - Ialomiţa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz, şi pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea a fost aprobată.
37.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al statului şi darea lui în administrarea Ministerului Sportului prin Direcţia Judeţeană de Sport Argeş, înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea lor în administrarea Ministerului Sportului prin Direcţia Judeţeană de Sport Argeş, respectiv actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sportului, prin Direcţia Judeţeană de Sport Argeş, comasarea lor, trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sportului prin Direcţia Judeţeană de Sport Argeş în domeniul public al municipiului Piteşti, judeţul Argeş şi modificarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea a fost aprobată.
38.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor tehnice pentru un imobil administrat de Ministerului Sportului prin Clubul Sportiv Municipal Craiova, cuprins în Anexa nr.30 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea a fost aprobată.
39.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar, adresei, denumirii, codului de clasificaţie şi modificarea datelor tehnice ale unor imobile cuprinse în Anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Sportului prin Complexul Sportiv Naţional Izvoru Mureşului
Hotărârea a fost aprobată.

IV.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea de către Guvernul României a Programului lnterreg NEXT Ungaria-Slovacia-România-Ucraina pentru perioada 2021-2027, precum şi aprobarea semnării şi transmiterea Acordului de participare la Programul lnterreg VI-A NEXT Ungaria-Slovacia-România-Ucraina"
Actul normativ a fost aprobat.

V.    PUNCTE DE VEDERE
1.    PUNCT DE VEDERE cu privire la 22 iniţiative legislative
Punctele de vedere au fost aprobate.
2.    PUNCT DE VEDERE cu privire la 8 iniţiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate
Punctul de vedere a fost aprobat.


VI.    NOTE
1.    NOTĂ DE INFORMARE privind stadiul procesului de descentralizare la 26 aprilie 2022
Guvernul a luat act de nota de informare.
2.    NOTĂ DE INFORMARE privind sarcina stabilită în sedinţa Executivului din data de 21 aprilie 2022
Guvernul a luat act de nota de informare. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe