INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 4 decembrie 2020

04 Decembrie 2020

I. PROIECTE ÎN ANALIZĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei

2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa I

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art.10 din Hotărârea Guvernului  nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
 

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială aprobate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților şi angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, cu completările ulterioare

2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei COVID 19


III. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 10 iulie 2020 şi la Paris la 26 august 2020 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris pentru finanţarea Proiectului “Reforma educaţiei timpurii în România” și pentru modificarea art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 1454/2007 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului “Reforma educaţiei timpurii în România”

2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 14 septembrie 2020 şi la Paris la 24 septembrie 2020 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile şi stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 locuitori”

3. HOTĂRÂRE pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului general agricol din România runda 2020, precum și a măsurilor privind implementarea unor dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020

4. HOTĂRÂRE pentru stabilirea bugetului si a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021 precum și a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021

5. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate

6. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construirea unui centru de arși şi reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziționare şi conectare a Departamentelor Urgență, ATI şi chirurgie pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” București

7. HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților şi angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

8. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru implementarea Pactului Civil în domeniul Politicii de Securitate și Apărare Comună a Uniunii Europene

9. HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 630/2018 privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice aferente programului de înzestrare „Sistem de instalaţii mobile de lansare rachete antinavă"

10.HOTĂRÂRE privind transmiterea imobilului 961 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Pantelimon, judeţul Ilfov și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

11.HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de ghips din perimetrul LEGHIA VEST-NADĂȘU, județul Cluj

12.HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca urmare a reevaluării acestora precum și a datelor de identificare pentru unele din acestea, după caz

13.HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și trecerea unei părți din acesta din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcția Asigurare Logistică Integrată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcția Generală de Protecție Internă

14.HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău

15.HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Sediul Unității Militare 0623 Brașov”

16.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului-S.A aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

17.HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului de investiții „Mărirea capacității de transport a aducțiunii Gura Râului - Sibiu și lucrări de asigurare a comportării în timp a barajului Gura Râului, Județul Sibiu” precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia

18.HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale

19.HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

20.HOTĂRÂRE pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2020-2021

21.HOTĂRÂRE pentru aprobarea atestării unor localități ca stațiuni turistice de interes local și pentru modificarea anexei nr.5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice

22.HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2020 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 425/2008 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Construcția autostrăzii Bucureşti- Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploiești, pe teritoriul localităților Dascălu, Ștefăneștii de Jos şi Nuci, județul Ilfov", precum și modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 425/2008

23.HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ”Autostrada Sibiu-Pitești” - secțiunea 1 Sibiu-Boița

24.HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ”Drum Expres Craiova - Pitești și legăturile la drumurile existente”, Tronsonul 2, aflate pe raza localităților Balș, Bârza, Bobicești, Piatra-Olt, Milcov, Slatina și Valea Mare, din județul Olt

25.HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației

26.HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Consolidare, reabilitare, modernizare – clădire administrativă, imobil aflat în str. Eforie nr. 5, sector 5, București

27.HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru oraș Zlatna, județul Alba

28.HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru județul Bistrița-Năsăud

29.HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru Comuna Berceni, județul Prahova

30.HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Perdele forestiere de protecție a Autostrăzii A2, județele Călărași şi Ialomița, pozițiile kilometrice: 132+490 – 139+320; 139+420 – 142+800; 154+750 – 154+800, de pe raza localităților Borcea, Județul Călărași şi Fetești și Stelnica, Județul Ialomița”

31.HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Perdele forestiere de protecție a Drumului național DN 2B, Județul Brăila, pozițiile km: 60+210 – 60+350; 60+365 – 61+000; 67+750 – 69+050; 70+150 – 72+000; 72+000 – 72+100; 72+110 – 74+200; 74+210 – 75+100; 75+110 – 75+200; 75+210 – 76+100; 76+110 – 77+000; 81+000 – 81+700”, de pe raza localităților Ianca și Traian, Județul Brăila

32.HOTĂRÂRE privind transmiterea unor părți din imobilele 1027 și 3072 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, județul Cluj, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

33.HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, aferent perioadei 2021-2023

34.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor destinate promovării producției și distribuției de energie termică în sistem centralizat, din surse regenerabile mai puțin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală

35.HOTĂRÂRE privind alocarea titulaturii de muzeu de importanță națională Muzeului de Artă Timișoara, precum și pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia

36.HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Muzeului Ororilor Comunismului în România
 

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Transmiterea Raportului național periodic privind implementarea Pactului Internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale

2. MEMORANDUM cu tema: Redimensionarea și modernizarea rețelei consulare a României. Stadiul actual și perspective de acțiune pentru perioada 2021-2025

3. MEMORANDUM cu tema: Proiectul ”Sistem național de protecție a infrastructurilor IT&C de interes național împotriva amenințărilor provenite din spațiul cibernetic”

4. MEMORANDUM cu tema: acord de principiu privind contractarea de la Banca Internațională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare a unui împrumut, în valoare de circa 100 mil. EUR, pentru susținerea proiectului „Școli mai sigure, incluzive și sustenabile”


V. INFORMĂRI
1. INFORMARE privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe