INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative aprobate în cadrul ședinței Guvernului României din 10 august 2022

10 August 2022

I.    PROIECTE DE LEGI
1.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 369/2004 privind aplicarea Convenției asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992
Prin proiectul de act normativ, se aduc clarificări în privința autorităților implicate în procedura de înapoiere, respectiv a exercitării dreptului de vizitare.
Cu caracter de noutate sunt dispozițiile privind audierea minorului, precum şi posibilitatea instanței de a lua prin încheiere măsuri pentru asigurarea contactului dintre copil şi persoana care solicită înapoierea copilului, ţinând seama de interesul superior al copilului.
Totodată, prin proiectul de lege se urmărește înlăturarea unor dispoziții rămase din forma inițială a legii şi care, din practică, s-au dovedit inaplicabile în raport cu atribuțiile Ministerului Justiţiei, în calitate de autoritate centrală desemnată după modificarea din anul 2014. De asemenea, pentru o mai bună corelare a prezentei legi cu Codul de procedură civilă, anumite dispoziții au fost abrogate.

2.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (Prima finanţare programatică pentru politici de dezvoltare pentru creştere verde şi incluzivă) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a Acordului privind asistența financiară nerambursabilă (Prima finanţare programatică pentru politici de dezvoltare pentru creştere verde şi incluzivă) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în calitate de administrator al Fondului BIRD pentru soluții inovatoare privind bunurile publice globale, semnate la Bucureşti la 19 iulie 2022
Documentul vizează ratificarea unui Acord de împrumut în valoare de 600 mil. euro și a unui Acord privind asistența financiară nerambursabilă în valoare de 24,2 mil. USD între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, aferente Primei finanțări programatice pentru politici de dezvoltare pentru creștere verde și incluzivă.
Cele două acorduri au fost semnate la București, la 19 iulie a.c., în baza aprobării lor anterioare de către Guvern și președintele României.
Matricea de acțiuni aferentă acestei finanțări cuprinde acțiuni asociate reformelor urmărite în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, precum și gestionării crizei umanitare generată de agresiunea Rusiei asupra Ucrainei, grupate pe doi piloni, și anume:
-   Consolidarea incluziunii și a administrării fiscale, care include acțiuni în principal în domenii cum sunt: acțiuni de răspuns la criza umanitară (în sectoarele sănătate, educație, asistență socială, locuire, ocupare), reforma pensiilor, eficientizarea cheltuielilor, reforma fiscală;
-   Susținerea decarbonizării și reziliență climatică, care include acțiuni în principal în domenii cum sunt: energia regenerabilă, creșterea eficienței energetice a clădirilor și păduri.

II.    HOTĂRÂRI DE GUVERN
1.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Planului de restructurare operaţională a Societăţii ROMAERO S.A. pentru perioada 2022-2031
La inițiativa Ministerului Economiei, în ședința de Guvern, a fost aprobat prin hotărâre de guvern Planul de restructurare operațională a Societății ROMAERO S.A. pentru perioada 2022-2031.
Planul de reorganizare al ROMAERO stabilește pașii de urmat pe termen scurt, mediu și lung, având ca scop revitalizarea societății, eficientizarea economico – financiară și îndeplinirea unor obiective operaționale ce vor permite societății să devină atractivă pentru realizarea unor parteneriate strategice.
Măsurile propuse vor avea un impact pozitiv atât în ceea ce privește păstrarea și creșterea locurilor de muncă, cât și în ceea ce privește cooptarea în circuitul productiv a specialiștilor în domeniu.
De asemenea, implementarea Planului de restructurare operațională a Societății ROMAERO S.A. asigură funcționarea acestei societăți la standardele optime, pentru satisfacerea cerințelor Forțelor Sistemului Național de Apărare, astfel încât să fie asigurate toate condițiile specifice necesare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin participarea Armatei Române, cu forțe în teatrele de operații și la misiunile de menținere a păcii, alături de forțele NATO și cele ale Uniunii Europene.
Comunicatul Ministerului Economiei: https://bit.ly/3zOE3uz

2.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Registrului naţional de informare toxicologică
Actul normativ reglementează înființarea, organizarea și funcționarea Registrului național de informare toxicologică (ReTox), în vederea înregistrării informațiilor referitoare la amestecurile chimice periculoase pentru sănătate comercializate în România, precum și la afecțiunile acute determinate de acestea datorate utilizării necorespunzătoare sau expunerii accidentale.
Astfel, noul registru ReTox va permite stabilirea cadrului necesar pentru transmiterea informațiilor despre amestecurile chimice periculoase pentru sănătate, pe care firmele le introduc pe piaţa României.  
De asemenea, ReTox se va putea interconecta cu o platformă comună de informare şi răspuns a centrelor de informare toxicologică şi a centrelor antitoxice regionale pentru copii, pentru gestionarea cazurilor de intoxicaţie la populaţia generală.
ReTox va facilita raportările Ministerului Sănătății cu privire la cazurile de intoxicație cu produse biocide și pesticide agricole, inclusiv schimbul de informații cu structurile europene și autoritățile din celelalte state membre.
Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), prin Centrul Național de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar (CNMRMC), asigură funcționarea și administrarea ReTox.

3.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexei nr.16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

4.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Realizare conexiune feroviară cu Aeroportul Internațional Braşov-Ghimbav"
Traseul de cale ferată este situat pe raza județului Brașov și are lungimea totală de 21,5 km. Investiția presupune dublarea liniei CF Bartolomeu-Ghimbav- Codlea și electrificarea liniei CF Brașov-Codlea. Valoarea totală a investiției este de 739,33 milioane lei și va fi asigurată din fonduri externe nerambursabile, prin programul Operațional de Transport (POT), de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, din veniturile proprii ale Companiei Naționale de Căi ferate CFR SA, precum și din alte surse legal constituite în limita sumelor prevăzute anual cu această destinație.
Durata de execuție a investiției este de 24 de luni.

5.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Realizare pasaj rutier la intersecţia DN 1 cu strada Prahovei (Azuga)"
Actul normativ aprobat prevede aprobarea declanşării procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ‚,Realizare pasaj rutier la intersecția DN1 cu strada Prahovei (Azuga)”, a amplasamentului lucrării de utilitate publică de interes național, precum și a listei cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii.
Suma individuală estimată de expropriator, aferentă justei despăgubiri pentru imobilele proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al investiției aflate pe raza localității Azuga, judeţul Prahova, este în cuantum de 115.500 de lei și se alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

6.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, a unei sume necesare pentru executarea în regim de urgenţă a unor operaţiuni de dragare a fluviului Dunărea şi a altor lucrări specifice în vederea înlăturării stării de risc cauzată de situaţia hidrologică critică actuală
Guvernul a aprobat alocarea din Fondul de intervenție la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, a sumei de 9,5 milioane de lei necesare pentru executarea în regim de urgenţă a unor operațiuni de dragare a fluviului Dunărea şi a altor lucrări specifice în vederea înlăturării stării de risc cauzată de situaţia hidrologică critică actuală.
Măsura este necesară pentru amenajarea șenalului navigabil și asigurarea condițiilor minime de navigație pe Dunăre, pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării, cuprins între km 610 – km 375, și pentru reducerea riscului de blocaje a traficului și a timpilor de așteptare.

7.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, precum şi de către instituțiite şi structurile aflate în subordinea, coordonarea, sub autoritatea sau unităţi la care ministerul îndeplineşte atribuţiile pe care statut român le are în calitate de acţionar şi termenele de păstrare aferente acestora
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
8.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 al Regiei autonome ,,Monetăria statului", aflată în subordinea Băncii Naţionale a României
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
9.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului cu termenele de clasificare aferente
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
10.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei suprafeţe de 22,8774 ha teren cu destinaţie agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
11.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2022-2023, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018

Hotărârea de Guvern aprobată stabilește bugetul pentru implementarea Programului pentru școli al României în anul școlar 2022-2023 este de 562,85 de milioane de lei.
Bugetul cuprinde și ajutorul financiar alocat din FEGA, conform Deciziei Comisiei de stabilire a repartizării definitive a ajutorului din partea Uniunii către statele membre pentru fructe și legume în școli și pentru lapte în școli pentru perioada 1 august 2022-31 iulie 2023. Decizia Comisiei cuprinde și ajutorul din partea Uniunii pentru preșcolarii și elevii din Ucraina, ajutor acordat pentru fructe și legume, lapte de consum și produse lactate, precum și pentru măsurile educative aferente.
Comunicatul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale: https://bit.ly/3PsVEOR

12.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea lui în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Harghita, actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură- Centrul Judeţean Harghita, transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Harghita în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. Dr. G.K.Constantinescu", precum şi de modificare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
13.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
14.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
15.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ARTEXIM
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
16.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil şi darea acestuia în administrarea Ministerului Culturii, precum şi pentru trecerea imobilului din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii, în domeniul public al judeţului Maramureş
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
17.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unei părţi din imobilul 3204 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
18.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Maramureş, Sibiu, Mureş, Mehedinţi şi Tulcea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
19.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Arad, Dolj, Olt, Timiş, Gorj, Mehedinţi, Hunedoara, Bacău, Bihor şi Buzău, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
20.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
21.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea unor bunuri imobile aflate în proprietatea publică a statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - unităţi teritoriale subordonate în administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale-unităţi teritoriale subordonate
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
22.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul General de Aviaţie şi unităţile subordonate
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
23.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea închirierii unor spaţii aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Academia de Poliţie ,,Alexandru loan Cuza"
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
24.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru stabilirea aspectelor tehnice şi organizatorice privind funcţionarea în sistem pilot, precum şi a celor privind operaţionalizarea Sistemului informatic de monitorizare electronică
Actul normativ reglementează aspectele tehnice şi organizatorice privind funcţionarea în sistem pilot, cele privind operaționalizarea Sistemului informatic de monitorizare electronică (SIME), precum și condițiile în care se poate dispune, potrivit legii, obligarea persoanei de a purta un dispozitiv electronic de supraveghere. Conform Legii nr. 146/2021, monitorizarea electronică se va aplica, în primă fază, în sistem pilot, începând cu data de 1 octombrie 2022, până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2025, pe durata aplicării:
a) ordinului de protecție provizoriu și a ordinului de protecție ;
b) ordinului european de protecție , în cazul în care România este stat emitent.

Principalele măsuri aprobate vizează:
1) stabilirea aspectelor tehnice privind funcționarea în sistem pilot a SIME, respectiv:
- modalitatea de funcționare a SIME;
- dezvoltarea SIME, astfel încât să permită afișarea în sistemul informatic geografic din cadrul Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență (SNUAU 112) a datelor de localizare aferente dispozitivului electronic de supraveghere purtat de persoana supravegheată, respectiv ale celui purtat de persoana protejată, în momentul declanșării alertei;
- capacitatea SIME de a permite încărcarea și utilizarea aceleiași hărți utilizate în sistemul informatic geografic din cadrul SNUAU 112, gestionat de Serviciul de Telecomunicații Speciale;

2) stabilirea aspectelor organizatorice privind funcționarea în sistem pilot a SIME, precum și a celor privind operaționalizarea SIME, respectiv:
-monitorizarea electronică se aplică etapizat, în trei perioade;
-modalitatea de achiziționare a dispozitivelor electronice de supraveghere și de distribuire a acestora;
-suplimentarea numărului maxim de posturi la nivelul Poliției Române, etapizat, cu 497 de posturi de ofițeri de poliție și 5637 de posturi de agenți de poliție, astfel încât să poată fi asigurat personal propriu specializat, selecţionat, pregătit şi instruit pentru executarea atribuţiilor de supraveghere, tehnice, respectiv de intervenție în situația generării unei alerte în cadrul SIME;
-modalitatea în care se realizează montarea și verificarea dispozitivelor electronice de supraveghere;
-procedura de urmat în cazul în care persoana supravegheată/persoana protejată părăsește teritoriul României.

3) stabilirea unor aspecte privind dispunerea obligației persoanei de a purta un dispozitiv electronic de supraveghere, în condițiile legii, pe perioada funcționării în sistem pilot a SIME, respectiv:
- la primirea ordinului de protecție sau la emiterea ordinului de protecție provizoriu, organul de supraveghere, respectiv polițiștii aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, după caz, verifică posibilitatea realizării monitorizării electronice prin raportare la capacităţile de monitorizare electronică şi limitările tehnologice ale utilizării SIME, comunicate prin informările Comitetului tehnic, precum și la încadrarea în lista unităților administrativ teritoriale în care este operaționalizată monitorizarea în sistemul pilot;
-în cazul în care monitorizarea electronică nu poate fi realizată, organul de supraveghere și/sau polițiștii aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, după caz, are/au obligaţia de a întocmi un proces–verbal și de a informa despre aceasta organul judiciar competent, pentru a dispune cu privire la modificarea conţinutului sau înlăturarea acestei măsuri.

4) stabilirea în sfera ilicitului contravențional a următoarelor fapte săvârșite de persoana supravegheată:
- de a nu respecta obligația de a informa, în prealabil, organul de supraveghere cu privire la  data/momentul părăsirii a țării;
- de a nu respecta obligația de a contacta și informa, de îndată, la revenirea în țară,  organul de supraveghere în vederea stabilirii de către acesta a unității de poliție la care persoana supravegheată este obligată să se prezinte în cel mai scurt timp în vederea montării dispozitivului electronic de supraveghere.

25.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ,,HeliPol”
Realizarea proiectului de investiții „HeliPol” va conduce la creșterea gradului de siguranță și securitate pe infrastructura rutieră, prin implementarea unui concept de acțiune integrată sol-aer și întărirea capabilităților Poliției Române de monitorizare și gestionare a traficului rutier.
Proiectul presupune achiziția unui elicopter cu o autonomie de zbor de cel puțin 120 de minute și a unui elicopter cu o autonomie de zbor de cel puțin 240 de minute, de către IGAV, a 200 de unități de mobilitate terestre echipate specific de către IGPR și a unui HUB satelitar, terminale VSAT și autospeciale de comunicații, de către DGCTI.
Valoarea investiției este 293,403 milioane lei, iar finanțarea investițiilor menționate se realizează din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

III.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Finalizarea negocierilor şi semnarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia de Nord privind consolidarea cooperării în domeniul controlului intern şi al prevenirii şi combaterii corupţiei
Memorandumul propune proiectul actualizat al noului document de cooperare dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia de Nord în domeniul controlului intern și al prevenirii și combaterii corupției, conform consultărilor bilaterale ce au avut loc în ultimii ani pe această temă.
Față de vechiul document, au intervenit modificări privind noua denumire a Republicii Macedonia de Nord, proiectul de text fiind actualizat în acest sens.
De asemenea, proiectul noului document de cooperare a fost completat cu prevederi privind protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu noul cadru juridic adoptat la nivelul UE. Ca urmare, a fost modificat nivelul de încheiere a documentului bilateral, acesta urmând să fie încheiat la nivel interguvernamental, în baza unui Acord de cooperare, nu la nivel de ministere de interne în baza unui Memorandum de cooperare cum era prevăzut inițial.
Cooperarea în baza noului Acord va fi orientată în special pe combaterea corupției în rândul polițiștilor și al altor angajați ai autorităților competente din cele două țări, cu accent pe combaterea implicării acestora în activități de crimă organizată, trafic de ființe umane și migrațiune ilegală, trafic de migranți, trafic de țigări sau alte produse, producție ilicită, transport și trafic de substanțe stupefiante și substanțe psihotrope și precursori și, de asemenea, pe respectarea drepturilor și libertăților, în conformitate cu legislația națională în vigoare în cele două state.

2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea ,,Ghidului pentru aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale a UE în implementarea fondurilor europene nerambursabile" şi a ,,Ghidului privind reflectarea Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi în pregătirea şi implementarea programelor şi proiectelor cu finanţare nerambursabilă alocată României în perioada 2021-2027"
Cele două Ghiduri propuse spre aprobare au fost elaborate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în urma consultărilor cu organizații ale societății civile cu responsabilități în domeniul drepturilor fundamentale și ale persoanelor cu dizabilități, cu instituții publice și alte structuri relevante, inclusiv în domeniul managementului fondurilor europene.
Scopul acestor ghiduri este de a sprijini îndeplinirea a două din cele patru condiții favorizante orizontale (CFO) - respectarea principiilor Cartei Drepturilor Fundamentale a UE și celor ale Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități – de îndeplinirea cărora depinde finanțarea tuturor obiectivelor specifice aferente Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondului de Coeziune (FC), Fondului Social European Plus (FSE+), Fondului European pentru Afaceri Maritime, Pescuit și Acvacultură, Fondului pentru Azil și Migrațiune, Fondului pentru Securitate Internă și Instrumentului de Sprijin Financiar pentru Managementul Frontierelor și Politica de Vize, așa cum s-a stabilit pentru noua perioadă de programare 2021-2027 prin Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021.
Spre deosebire de perioada 2014-2020, condițiile favorizante sunt aplicate și monitorizate pe parcursul întregii perioade de programare, în vederea menținerii unui cadru investițional favorabil care să garanteze că operațiunile selecționate pentru a beneficia de sprijin sunt implementate în conformitate cu strategiile și documentele de planificare existente care atestă îndeplinirea condițiilor favorizante, asigurându-se astfel faptul că toate operațiunile cofinanțate sunt aliniate la cadrul de politică al Uniunii Europene.

3.    MEMORANDUM cu tema: Încadrarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat pentru implementarea programului de creştere a competitivităţii produselor industriale" - în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului roman
Memorandumul propune o schemă de ajutor de minimis care să sprijine dezvoltarea durabilă a întreprinderilor care activează în sectoarele industriei prelucrătoare și al recuperării materialelor, pentru a crește competitivitatea produselor realizate în România.
Sumele urmează să fie acordate ca sprijin pentru proiecte de implementare și certificare a sistemelor de management al calității sau management de mediu și audit, implementarea și certificarea sistemelor de management al sănătății și siguranței ocupaționale, responsabilitate socială și igienă alimentară și al sistemelor de management al securității informației. De asemenea, pot beneficia de această formă de sprijin proiecte de dotare și modernizare a laboratoarelor de testare și etalonare existente sau, după caz, acreditarea lor, certificarea voluntară a produselor, obținerea etichetei ecologice, asimilarea de tehnologii și produse noi, valorificarea rezultatelor obținute în cadrul programelor de cercetare-dezvoltare finanțate din fonduri publice, precum și aplicarea invențiilor autorilor români protejate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.  
Noua schemă de sprijin propusă de Ministerul Economiei este complementară cu programele finanțate din fonduri europene și va fi acordată sub formă de grant, în condițiile reglementărilor europene aplicabile privind ajutorul de minimis.
Ea este prevăzută să intre în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial și se aplică până la 31 decembrie 2023, în limita bugetului alocat, iar plățile vor fi efectuate până la 31 decembrie 2027.
Numărul estimat al beneficiarilor acestei măsuri este de 75 de întreprinderi, inclusiv societăți cooperative (25 în 2022 și 50 în 2023) din industria prelucrătoare și sectorul recuperării materialelor.
Bugetul total al schemei de ajutor de minimis este de 30 milioane de lei, din care 10 milioane de lei pentru anul 2022, respectiv 20 milioane de lei pentru anul 2023, plățile urmând să fie efectuate până  la data de 31 decembrie 2027.
Comunicatul Ministerului Economiei: https://bit.ly/3zNC21L

IV.    PUNCTE DE VEDERE
1.    PUNCT DE VEDERE cu privire la 16 iniţiative legislative Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe