INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative aprobate în cadrul ședinței Guvernului României din 11 ianuarie 2023

11 Ianuarie 2023

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE privind aprobarea participării României la runda de suplimentare a fondurilor Asociaţiei Internaţionale pentru Dezvoltare - IDA20
Proiectul de lege prevede aprobarea participării României la runda de suplimentare a fondurilor Asociaţiei Internaţionale pentru Dezvoltare(IDA), în cadrul rundei IDA20, printr-o subscripție voluntară în valoare de 20,6 milioane lei. Plata subscripţiei se asigură din bugetul Ministerului Finanţelor, în tranșe inegale, astfel:
a) 6,86 milioane lei în cursul anului 2023;
b) 6,86 milioane lei în cursul anului 2024;
c) 6.88 milioane lei în cursul anului 2025.
Participarea României la IDA contribuie la consolidarea poziției țării noastre în cadrul Grupului Băncii Mondiale şi sprijină acțiunile de asistență pentru dezvoltare asumate de România prin intermediul unei asistențe de tip multilateral derulată de o instituție cu o vastă experiență în acest domeniu. De asemenea, participarea cu această suma la IDA20 va reprezenta o contribuție semnificativă în direcția îndeplinirii țintei de alocare a 0,33% din VNB până în anul 2030 în domeniul asistenței pentru dezvoltare, conform angajamentelor asumate în anul 2015, la nivel ONU și UE.
În prezent, valoarea totală a contribuțiilor României la IDA este de  5.452.451 USD. 
2. PROIECT DE LEGE privind participarea României la garanţiile acordate de statele membre pentru asistenţa macrofinanciară excepţională din partea Uniunii Europene, în temeiul Deciziei (UE) 2022/1628 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 septembrie 2022 privind acordarea de asistenţă macrofinanciară excepţională Ucrainei şi consolidarea fondului comun de provizionare prin garanţii din partea statelor membre şi prin provizionare specifică pentru anumite datorii financiare legate de Ucraina, garantate în temeiul Deciziei nr. 466/2014/UE şi de modificare a Deciziei (UE) 2022/1201
Prin actul normativ se reglementează cadrul legal pentru a permite participarea României la garanțiile acordate de statele membre pentru asistența macrofinanciară excepțională acordată Ucrainei de către UE, în temeiul Deciziei (UE) 2022/1628, precum și autorizarea Guvernului României, prin Ministerul Finanțelor, pentru semnarea Acordului de garantare dintre România și Comisia Europeană. 
Contribuția României la suma totală garantată este de 60.453.864 euro.
Prin acest proiect de lege se instituie o derogare de la prevederile art. 4 din OUG nr.64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare.
De asemenea, actul normativ cuprinde elemente legate de intrarea în vigoare a acordului de garantare și aplicarea acestuia; asimilarea obligațiilor ce revin României, în cadrul acestuia cu obligațiile de natura datoriei publice guvernamentale; aspecte legate de sursele de acoperire a obligațiilor asumate, în cazul materializării riscului de executare a garanției, precum și destinația sumelor recuperate. 
Acordul de garantare va fi semnat de partea română după aprobarea legii de către Parlament. 
3. PROIECT DE LEGE privind activitatea de prevenire a separării copilului de familie
Guvernul a aprobat proiectul de lege privind activitatea de prevenire a separării copilului de familie, prin care se creează mecanismele de sprijinire a familiilor care provin din comunități vulnerabile sau care trec prin situații sociale, financiare sau medicale dificile, pentru a-și putea crește și îngriji copiii acasă, să-i poată trimite la școală și să le asigure cele necesare traiului zilnic și unei dezvoltări normale, evitând astfel momentul în care acești copii ar trebui preluați de stat, în sistemul de protecție specială. 
Astfel, vor putea fi implementate programe de prevenire a separării copilului de familie, care prevăd  acordarea de ajutoare de urgență familiilor care au în îngrijire copii expuși riscului de separare, abilitarea/reabilitarea copilului cu dizabilități expus riscului de separare de familie, servicii de intervenție psihologică și psihoterapeutică pentru copii, organizarea de cursuri de dezvoltare a abilităților parentale pentru familiile care au în îngrijire copii expuși riscului de separare de familie.
Proiectul de lege prevede înființarea Observatorului Copilului, un modul informatic, în cadrul Sistemului Național Informatic, pus la dispoziția autorităților locale, prin care vor fi identificați și înregistrați toți copiii aflați în situație de risc de separare de familie.  De asemenea, la nivelul comunităților locale, este creat cadrul legal pentru funcționarea structurilor comunitare consultative în domeniu.


II. PROIECTE DE ORDONANȚE
1. ORDONANȚĂ pentru aprobarea plăţii cotizaţiei financiare anuale în vederea participării Poliţiei Române, prin intermediul Poliţiei Rutiere, la Reţeaua Europeană a Poliţiilor Rutiere - ROADPOL, precum şi pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
Guvernul a aprobat plata cotizaţiei financiare anuale pentru participarea Poliţiei Române, prin intermediul Poliției Rutiere, la Reţeaua Europeană a Poliţiilor Rutiere (ROADPOL), după cum urmează:
 pentru anul 2022, echivalentul în lei al sumei de 5.000 euro 
 Începând cu anul 2023, plata cotizaţiei financiare se asigură în limita echivalentului în lei al sumei stabilite conform statutului ROADPOL.
De asemenea, Executivul a aprobat plata cotizaţiilor financiare restante, aferente anilor 2019 - 2021, în valoarea de 5.000 euro/an, pentru participarea Poliţiei Române, prin intermediul Poliției Rutiere, la ROADPOL.
Banii se asigură din bugetul Inspectoratului General al Poliţiei Române, iar echivalentul în lei al sumelor aprobate se calculează la cursului oficial de schimb euro/leu al BNR, valabil la data efectuării plăţii. 
La data intrării în vigoare a ordonanței, se abrogă art.1 din Legea nr.240/2020 pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Poliţiei Române la Reţeaua Poliţiilor Rutiere din Europa - TISPOL, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte.
2. ORDONANȚĂ pentru modificarea art. 4(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională şi ale persoanelor private de libertate
Actul normativ adoptat modifică Ordonanța Guvernului nr. 26/1994, astfel încât să fie reglementate toate modalitățile de asigurare a hranei pentru persoanele private de libertate aflate în centre de reținere și arestare preventivă din cadrul unităților de poliție. 
Concret, sunt specificate modalitățile alternative prin care se poate realiza hrănirea persoanelor private de libertate, aflate în centrele de reţinere și arestare preventivă din cadrul unităților de poliție, respectiv:
 de către unităţile de poliție în cadrul cărora sunt organizate şi funcţionează centrele de reținere și arestare preventivă
 de către alte unități ale Ministerului Afacerilor Interne cu sediul în respectiva unitate administrativ-teritorială
 de către unitățile din sistemul administraţiei penitenciarelor. Decontarea cheltuielilor pentru prepararea hranei între unităţile din sistemul administraţiei penitenciarelor şi unităţile de poliție prevăzute se realizează potrivit convenţiilor încheiate între acestea.
 prin operatori economici de profil, la solicitarea scrisă a șefilor centrelor de reţinere şi arestare preventivă, cu aprobarea conducătorilor unităţilor de poliție, în situația în care, din motive obiective, hrănirea nu se poate realiza în modalitățile prevăzute. În solicitarea scrisă, vor fi prezentate motivele obiective care justifică propunerea ca hrănirea să se realizeze prin operatori economici de profil. Atribuirea către operatorii economici de profil a contractelor de achiziţie a hrănirii se efectuează în conform reglementărilor din domeniul achiziţiilor publice, în limita plafonului caloric și a structurii normelor de hrană la care au dreptul persoanele private de libertate.
3. ORDONANȚĂ privind instituirea unor măsuri de sprijin suportate parţial din fonduri europene aferente politicii de coeziune 2014-2020, categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie
Actul normativ aprobat instituie unele măsuri de sprijin suportate parțial din  fonduri europene aferente politicii de coeziune 2014-2020 categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie.
Ordonanța modifică și completează OUG nr. 166/2022 prin care au fost stabilite măsurile pentru acordarea unui sprijin temporar aferent anului 2023 categoriilor de persoane vulnerabile, pentru a compensa o parte din cheltuielile  cu energia, indiferent de natura acesteia, respectiv energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleţi şi alte materiale de încălzire.
Astfel, prin ordonanța aprobată astăzi sunt stabilite procedurile care vor fi aplicate pentru distribuirea eficientă a voucherelor pentru energie în valoare nominală de 1.400 lei, care pot fi utilizate până la data de 31 decembrie 2023. 
Sprijinul va fi acordat pe loc de consum/gospodărie vulnerabilă, în două tranşe, pe baza listei de beneficiari emise de Ministerul Muncii și a cardurilor de energie emise și distribuite, astfel:
 700 lei/semestru, se acordă în luna februarie 2023 pentru perioada 01.01.2023 – 30.06.2023;
 700 lei/semestru, se acordă în luna septembrie 2023 pentru perioada 01.07.2023 – 31.12.2023.
Potrivit ordonanței, C.N. Poșta Română S.A. va asigura prestarea serviciilor de emitere, tipărire, formare și condiționare a plicurilor conținând carduri de energie, certificate de validare a datoriilor și înștiințări privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate și distribuire prin trimitere de corespondență  cu confirmare de  primire, tipărirea, distribuirea și colectarea declarațiilor pe propria răspundere, precum și efectuarea de plăți prin serviciul de mandat poștal de către beneficiarii de sprijin.
De asemenea, Poşta Română va trimite către asociațiile de proprietari/locatari certificatele de validare a datoriilor și instrucțiuni privind  modul de completare a acestora, precum și înștiințări privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate.
Actul normativ reglementează obligația asociațiilor de proprietari/locatari de a completa certificatele de validare a datoriei pentru beneficiarii de sprijin. Furnizorii de butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți si alte materiale de încălzire au obligația de a pune la dispoziția autorității de management/organismelor intermediare/autorității de audit/organelor de control abilitate de lege documentele justificative solicitate.
Cheltuielile privind tipărirea, împlicuirea și distribuirea cardurilor de energie, a certificatelor de validare a datoriilor și a înștiințărilor privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate utilizate pentru plata prin serviciul de mandat poștal, respectiv tipărirea, distribuirea și colectarea declarațiilor pe propria răspundere vor fi asigurate de la bugetul de stat pentru anul 2023, prin bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație.

III. HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei şi a anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor lndisponibilizate, a organigramei, a parcului auto şi a modului de utilizare a acestuia, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
2. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea cuantumului soldei de grad/salariului gradului profesional deținut de personalul militar, respectiv poliţiştii şi poliţiştii de penitenciare
Prin actul normativ aprobat se stabilesc noile cuantumuri ale soldelor de grad/salariilor gradelor profesionale deținute de personalul militar, polițiști și polițiștii de penitenciare  prin actualizarea acestora proporțional cu evoluția salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.
Sumele necesare se acoperă din bugetele de cheltuieli aprobate în acest sens fiecărei instituții din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională.
Soldele de grad/salariul gradului profesional deținut de personalul militar, respectiv polițiștii și polițiștii de penitenciare nu au mai fost actualizate din anul 2018.
Comunicatul Ministerului Apărării Naționale: https://bit.ly/3k1RDXj
3. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri situate în judeţele Olt, Harghita, Sibiu, Călărași şi Ialomiţa din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
4. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea valorii de inventar a imobilului 3083 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea imobilului din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării construcţiilor şi a amenajării la teren aferente, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
5. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei părţi din imobilul 3589 aflat în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico Militară ,,Cantacuzino", constituită dintr-o amenajare la teren, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
6. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Strategiei naţionale de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului naţional de clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, atât publice cât şi private şi transformarea sa treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficienţă energetică şi decarbonat până în 2050, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1034/2020
Actul normativ prevede o serie de acțiuni prioritare necesare până în anul 2030, precum stabilirea obiectivelor strategice, a măsurilor, indicatorilor și responsabililor privind optimizarea cadrului legislativ, pregătirea și dezvoltarea de mecanisme de finanțare pentru renovarea fondului construit, formarea și perfecționarea specialiștilor din domeniul construcțiilor, cercetarea și aplicarea experimentală a soluțiilor de proiectare, comunicarea și conștientizarea.
Aplicarea acestor măsuri va conduce la economisirea energiei, reducerea emisiilor de CO2, creșterea cotei energiei din surse regenerabile și numărul de beneficiari, prin realizarea lucrărilor de renovare energetică. 
Totodată, sunt urmărite confortul termic îmbunătățit în locuințe, reducerea sărăciei energetice și diminuarea marginalizării sociale, prin acces sporit la electricitate și încălzire, dar și refacerea fațadelor cu finisaje degradate. 
Ministrul a amintit că, pentru atingerea obiectivelor din Programul de Guvernare și, implicit, a indicatorilor Strategiei naționale de renovare pe termen lung, cel mai important demers inițiat de MDLPA în anul 2022 îl constituie elaborarea și implementarea Componentei 5 – Valul Renovării din Planul Național de Redresare și Reziliență, prin care se asigură creșterea ratei de renovare energetică a fondului construit, în vederea tranziției către un fond construit verde și rezilient.
7. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Construire stadion «Nicolae Dobrin», str. Nicolae Dobrin, nr. 10, municipiul Piteşti, judeţul Argeş"
La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru construirea stadionului ”Nicolae Dobrin” în municipiul Pitești.
Valoarea totală a proiectului este de aproape 495 milioane de lei, iar durata de proiectare și execuție este de 36 de luni.
Prin acest proiect, se urmărește clasificarea ca stadion tip arenă sau stadion de capacitate mare și de categoria I – nivel internațional de competiție, conform prevederilor regulamentului Federației Române de Fotbal referitoare la criteriile de omologare, respectiv stadion de categoria 4, conform regulamentului „UEFA Stadium Infrastructure Regulations – Edition 2020”.
Comunicatul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: https://bit.ly/3GWjCAL
8. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Cămăraşu, judeţul Cluj
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
9. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea de fonduri rezultate din colectarea impozitului asupra veniturilor suplimentare în contul special prevăzut la art. 20 alin. (8) din Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi onshore de adâncime
Actul normativ prevede alocarea a 335 de milioane lei din impozitul asupra veniturilor suplimentare ale titularilor de acorduri petroliere referitoare la perimetrele offshore si onshore de adâncime pentru plata măsurilor de susținere de plafonare și compensare la energie. Este vorba de sprijinul pentru clienții casnici și noncasnici, clienți finali din piața de energie electrică și gaze naturale, și pentru aplicarea compensărilor către furnizorii care trebuie să livreze energie electrică și gaze naturale clienților finali la un preț inferior costurilor.
10. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea numărului de autoturisme necesar desfăşurării activităților specifice de către Societatea Naţională de Gaze Naturale ,,Romgaz" – SA
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
11. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.183/2020 privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administrației Naţionale ,,Apele Române"
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
12. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile
Actul normativ modifică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1074/2021, în sensul stabilirii termenului de 28 februarie 2023 pentru îndeplinirea de către producători și comercianți a obligației de a se înregistra în Sistemul de Garanție Returnare (SGR). 
Sistemul de Garanție Returnare (SGR) va fi obligatoriu tuturor producătorilor şi comercianților, începând cu data de 30 noiembrie 2023, iar aceștia au obligația de a se înregistra în SGR cu cel puțin 150 de zile înainte de această dată.
Principalul scop al desfășurării procedurii de înregistrare în SGR este acela de a se asigura colectarea de către RetuRO, administratorul SGR, a anumitor categorii de date și informații necesare pentru a se putea realiza organizarea efectivă a implementării și funcționării în România a SGR. 
Colectarea acestor informații reprezintă astfel primul pas absolut necesar, printre altele, pentru ca RetuRO să poată pune bazele infrastructurii care va sta la baza SGR în România, precum și pentru a putea încheia contracte cu producătorii și comercianții.
13. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafaţă de 106,3515 ha, în vederea realizării lucrării miniere de interes naţional şi de utilitate publică ,,Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Timişeni-Pinoasa, judeţul Gorj, la o capacitate de 8.000.000 tone/an lignit"
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
14. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea amplasamentului şi declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Reducerea riscului la inundații a municipiului Tecuci, judeţul Galaţi"
Actul normativ aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii situate pe raza localității Tecuci din județul Galați, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor.
Obiectivul de investiții este important pentru reducerea riscurilor la inundații, iar lucrările care se realizează în cadrul acestui obiectiv de investiții se încadrează în strategia privind “Planul pentru Prevenirea, Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în Spațiul Hidrografic Prut -Bârlad”.
Suma aferentă despăgubirilor pentru exproprierea imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică este de 479.343 lei pentru 38 de imobile proprietate privată cu suprafața totală de 159.781 mp. 
Suma necesară plății despăgubirilor se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
15. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil şi darea acestuia în administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj-Napoca
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
16. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale - Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Braşov
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
17. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil - teren + construcţie - aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa, precum şi trecerea construcţiei aparţinând imobilului din domeniul public în domeniul privat al statului, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării sau, după caz, casării
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
18. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale -Unitatea Teritorială 130
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
19. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale-Unitatea Teritorială 145, precum şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniului public al statului a unor imobile şi darea în administrarea Secretariatului General al Guvernului - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 145
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
20. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat În domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Braşov din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
21. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activității de privatizare al Ministerului Economiei pe anul 2023
Actul normativ asigură cadrul legislativ necesar finanțării activității de administrare, de pregătire și derulare a privatizării desfășurată de Ministerul Economiei în anul 2023. 
Bugetul stabilit este de 61.717 000 lei, din care 89.000 lei venituri din privatizare și 61.628.000 lei alte venituri din proprietate. Cele din urmă se referă la activități de administrare, guvernanță corporativă și insolvență/ lichidare stabilite prin aplicarea legislației în vigoare privind modalitățile de desfășurare a activității și a destinației fondurilor obținute.
Comunicatul Ministerului Economiei: http://bitly.ws/yPhS

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de miniștri al Ucrainei privind recunoaşterea reciprocă a actelor de studii
Noul Acord, față de prevederile Convenției dintre Guvernul României și Cabinetul de miniștri al Ucrainei ce guvernează acum respectivul domeniu, cuprinde obligativitatea respectării normelor europene, transpuse în legislația națională, privind recunoașterea calificărilor profesionale, modificările legislative întreprinse la nivelul sistemului național de învățământ din cele două state, recunoașterea Atestatului cu o durată de 10 ani eliberat de instituțiile de învățământ secundar din Ucraina cu Diploma de Bacalaureat din România, dacă acel atestat este însoțit de o diplomă de studii superioare recunoscută în România, precum și introducerea unei dispoziții privind recunoașterea diplomelor de studii superioare în Teologie, eliberate de instituțiile de învățământ superior religios din Ucraina, care nu sunt incluse în sistemul formal de educație.
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea componenței instituţionale a României în Comitetul de Monitorizare aferent Programului lnterreg VI-A NEXT România-Ucraina
Memorandumul propune componența instituțională a României în Comitetul de monitorizare aferent Programului Interreg VI-A NEXT România – Republica Moldova, care va răspunde de eficiența și implementarea acestui program la care România participă ca partener în cadrul componentei de cooperare transfrontalieră la granițele externe ale Uniunii Europene și este Autoritate de Management.
În aria eligibilă a programului  sunt cuprinse cinci județe din România (Satu-Mare, Maramureș, Suceava, Botoșani și Tulcea), precum și patru regiuni din Ucraina (Odesa, Zakarpattia, Ivano-Frankivsk și Chernivtsi), care vor beneficia în perioada 2021-2027 de asistență financiară comunitară nerambursabilă pentru dezvoltarea de programe și proiecte de cooperare teritorială europeană (transfrontalieră, transnațională și interregională), având ca scop dezvoltarea echilibrată a întregului teritoriu comunitar, prin încurajarea cooperării și schimbului de bune practici între toate regiunile UE.
După ce Comisia Europeană a aprobat la sfârșitul anului trecut Programul Interreg VI-A NEXT România – Ucraina și având în vedere calendarul de implementare foarte strâns, aprobarea componenței instituționale a Comitetului de monitorizare este importantă pentru ca acest comitet să-și înceapă activitatea și să poată aproba documentele necesare lansării apelurilor pentru propuneri de proiecte.
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea desemnării domnului George - Sergiu NICULESCU, Secretar de Stat, în calitate de înalt reprezentant din partea României în Comitetul director ad-hoc prevăzut la art. 4 din Regulamentul (UE) 2022/2576 al Consiliului din data de 19 decembrie 2022 privind consolidarea solidarității printr-o mai bună coordonare a achizițiilor de gaze, prin indici de referință ai prețurilor fiabili şi prin schimburi transfrontaliere de gaze
Memorandumul a fost aprobat.
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea calendarului pentru rambursarea către Comisia Europeană a sumelor aferente sprijinului acordat categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile
Prin acest act normativ se aprobă calendarul activităților derulate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 (AM POCU) pentru apelul de proiecte destinat implementării programului „Sprijin pentru persoanele vulnerabile în vederea compensării preţului la energie”. 
Astfel, se asigură implementarea eficientă a mecanismului de decontare din POCU a sprijinului acordat  persoanelor vulnerabile pentru a face față costurilor determinate de consumul de energie, în contextul amplificării impactului crizei energetice asupra acestei categorii de populație.
Este o inițiativă asumată la nivelul Comisiei Europene de a sprijini atât populația vulnerabilă pentru a compensa prețul la energie, cât și mediul de afaceri cu granturi pentru capital de lucru în vederea compensării cheltuielilor cu utilitățile.

V. NOTE
1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Orașului Agnita, în scopul adoptării unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului situat în Oraşul Agnita, Str. Aurel Vlaicu nr. 14, Judeţul Sibiu, din domeniul public al Oraşului Agnita în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Tribunalului Sibiu
2. NOTĂ privind progresele înregistrate în anul 2022 în ceea ce priveşte implementarea şi absorbţia fondurilor alocate României prin PO 2014-2020 şi PNRR
  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe