INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative aprobate în cadrul ședinței Guvernului României din 12 mai 2023

12 Mai 2023

I.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Executivul a aprobat, în ședința de astăzi, o serie de măsuri fiscal-bugetare prin aplicarea  cărora se asigură controlul cheltuielilor publice. De asemenea, ordonanța de urgență aprobată astăzi introduce lanțul scurt de aprovizionare de la fermier la beneficiar, un sistem cu beneficii de ordin economic, social, de mediu și de sănătate.
Astfel, potrivit actului normativ, în anul 2023, ordonatorii de credite ai instituțiilor şi autorităţilor publice au obligația de a reduce cu 10% cheltuielile cu bunurile şi serviciile aprobate anul acesta, cu excepția cheltuielilor din domeniul sănătății și cel al educației. De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, inclusiv activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă acestea, li se interzice achiziţionarea, preluarea în leasing sau închirierea de autoturisme, mobilier şi aparatură birotică. Se exceptează de la această măsură ”Programul Rabla” pentru autoritățile și instituțiile publice care achiziționează autoturisme nepoluante.
O altă măsură stabilește suspendarea ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile şi autorităţile publice, cu excepţia posturilor unice, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, până la 31 decembrie 2023. Prin excepţie, în cazuri temeinic justificate, prin memorandum aprobat în şedinţa Guvernului se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice, cu justificarea necesităţii şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinaţie în buget, respectiv prin memorandum aprobat în şedinţa Guvernului, iniţiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile publice locale.
OUG prevede și reducerea cu 50% a numărului de posturi aferente cabinetelor constituite la nivelul funcțiilor de demnitate publică din cadrul administrației publice centrale.
Potrivit actului normativ, s-a aprobat un nou instrument de flexibilizare a achitării facturilor restante către furnizorii de energie electrică, în baza schemei de compensare care funcționează potrivit OUG 27/2022, în sensul că, în situația în care fondurile asigurate din Fondul de Tranziție Energetică nu asigură plata integrală a cererilor de decontări de furnizorii de energie, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Energiei, pot aloca, din bugetul propriu, fonduri pentru plata acestora.
De asemenea, actul normativ stabilește unele limite lunare de cheltuieli la nivelul administrației și derogarea de la aceste limite doar prin memorandum aprobat de către Guvern.
Sumele reținute, în proporție de 10% în bugetul de stat, în bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj se anulează cu ocazia primei rectificări bugetare, cu excepția cheltuielilor de investiții, a cheltuielilor cu stocurile rezervă de stat și de mobilizare și cheltuielilor aferente despăgubirilor civile.
Angajații din cadrul autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de subordonare și de finanțare, pot exercita concomitent cel mult două mandate de membru al consiliului de administrație și/ sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, persoanele numite ca membri în mai mult de două consilii de administrație și/sau de supraveghere la întreprinderile publice își vor exercita opțiunea.
În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile alin. (5) și alin. (7) ale art. 374 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, persoanele și durata activității desfășurate în regim de telemuncă se stabilesc de către conducătorii autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, nemaifiind necesar acordul angajaților.
Ordonanța de urgență prevede prorogarea unor termene. Astfel, termenul prevăzut la art. 142 alin. (10)  din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară se prelungește până la data de 31.12.2023.
De asemenea, actul normativ prevede prorogarea înființării Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare la data de 1 ianuarie 2024.
De asemenea, ordonanța de urgență aprobată astăzi introduce lanțul scurt de aprovizionare de la fermier la beneficiar, un sistem cu beneficii de ordin economic, social, de mediu și de sănătate.
Pentru următorii 2 ani, autoritățile contractante care atribuie contracte de achiziție publică ce au ca obiect produse agroalimentare aplică criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-preț, în următoarele condiții:
Ponderea stabilită privind calitatea va fi de 60% din punctajul total și este compusă din: 30% pentru factorul de evaluare „lanțul de aprovizionare” și 30% pentru realizarea unei etape de producție în regiunea de dezvoltare.
Prin „lanțul de aprovizionare” se înțelege circuitul de aprovizionare care implică un număr de operatori economici implicați în producerea, fabricarea și comercializarea produselor.
Este o măsură luată în acord cu fermierii și cu reprezentanții domeniului agricol, în scopul susținerii industriei agroalimentare din România și a asigurării produselor alimentare de calitate și la un cost cât mai accesibil pentru cetățeni.
Adoptarea acestor măsuri este necesară pentru ca România să-și respecte țintele de deficit bugetar pe care și le-a asumat pentru perioada 2023-2024 (respectiv 4,4% din PIB pentru 2023 și 2,9% din PIB pentru 2024) care vor contribui la diminuarea dezechilibrelor macroeconomice – scăderea inflației, implicit a ratelor dobânzilor, a deficitului comercial și de cont curent al balanței de plăți, precum și la stabilitatea cursului valutar. Necesitatea menținerii angajamentului de consolidare fiscală și în perioada următoare reprezintă totodată o condiție pentru absorbția fondurilor europene din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (MRR).

2.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2018 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Actul normativ aduce o serie de modificări prin se stabilesc cu exactitate rolurile și responsabilitățile celor implicați în ducerea la îndeplinire și respectarea normelor specifice conform legislației în vigoare.
Totodată, se modifică definiția furnizorului în acord cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, titlul VIII și se introduc noi termeni pentru participanții la piața produselor petroliere: producător, importator, distribuitor, operator economic și utilizator final, conform definițiilor din Regulamentul (UE) 2019/1020 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor și de modificare a Directivei 2004/42/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 și (UE) nr. 305/2011.
De asemenea, pentru a asigura îndeplinirea și continuitatea obiectivului de reducere a intensității emisiilor de gaze cu efect de seră, stabilit în prezenta OUG nr. 80/2018, se modifică prevederea “în total volum într-un an calendaristic”, astfel încât procentul de amestec cu biocarburanți a benzinei și motorinei introduse pe piață să se realizeze în procent de 8%, respectiv 6,5% în volum. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe