INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative aprobate în cadrul ședinței Guvernului României din 16 noiembrie 2022

16 Nov 2022

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE privind unele măsuri de eficientizare a monitorizării traficului rutier
Actul normativ reglementează monitorizarea traficului rutier pe drumurile publice din România, într-un sistem integrat, și condițiile în care pot fi utilizate datele colectate cu ocazia monitorizării. Noul Sistem integrat de monitorizare se va numi e-SIGUR și va fi complementar sistemelor inteligente de transport.
Prin sistemul e-SIGUR se vor procesa automat datele de monitorizare a traficului rutier, acesta urmând să semnalizeze încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, să identifice vehiculele supuse confiscării, căutate potrivit legii, sau care circulă fără achitarea tarifului de utilizare/trecere a rețelei de drumuri sau care pot fi utilizate ca probă într-o procedură judiciară,
Sistemul va fi parte integrantă a centrului care asigură monitorizarea traficului rutier pe drumurile de interes național, administrate de către CNAIR, și va permite procesarea manuală, de către polițiștii rutieri din cadrul Poliției Române, a datelor colectate, aceștia având competență teritorială generală de constatare a contravențiilor și de aplicare a sancțiunilor contravenționale.
Totodată, actul normativ reglementează și întocmirea procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției, constatate cu ajutorul e-SIGUR, în format electronic, sub semnătură electronică calificată. Prin proiectul de lege se va modifica Codul rutier (OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare), astfel încât să fie posibilă comunicarea procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției, întocmit ca înscris în formă electronică, cu ajutorul unor platforme informatice.
Prin instituirea sistemului e-SIGUR, se întărește colaborarea între instituțiile responsabile cu managementul traficului, în vederea creșterii nivelului de siguranță rutieră. De asemenea,  prin intermediul e-SIGUR, bazele de date ale mai multor instituții devin interoperabile, ceea ce contribuie la procesul de digitalizare a României.
Sistemul e-SIGUR va fi operaționalizat în termen de 24 de luni de la data intrării în vigoare a proiectului de lege.
Cheltuielile pentru dezvoltarea, după caz instalarea, administrarea şi operarea e-SIGUR se asigură de la bugetul de stat, din fonduri externe și alte surse de finanțare constituite potrivit legii.
Actul normativ reprezintă îndeplinirea unui jalon asumat prin PNRR.
 

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor si grăsimilor, a produselor lactate şi a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă, ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei
Actul normativ prevede instituirea unei scheme având ca obiectiv acordarea unui grant financiar operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor si grăsimilor, a produselor lactate, a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă, prin compensarea parțială a creșterii costurilor suportate legate de constituirea stocurilor de materie primă și a costurilor legate de transport, depozitare și procesare, ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.
Grantul financiar maxim care se acordă per beneficiar este de 500.000 euro, condiționat de constituirea unor stocuri materie primă pentru procesare, astfel: 14.280 tone de grâu, sau 14.280 tone porumb, sau 9.615 tone de floarea-soarelui, sau 10.000 tone lapte crud materie primă, sau pentru obținerea de furaje combinate 15.600 tone constituite din grâu și/sau orz și/sau porumb și/sau soia și /sau rapiță.
Dacă stocurile constituite sunt mai mici decât cele prevăzute, nivelul grantului financiar se diminuează procentual, în mod corespunzător. Dacă stocurile constituite de beneficiar sunt mai mari decât cele prevăzute, se acordă nivelul maxim al grantului financiar.
Schema se aplică pe întreg teritoriul României, până la data de 30 iunie 2023, şi se cumulează cu orice alte scheme de sprijin finanțate de la bugetul de stat şi având aceleași costuri eligibile identificabile.
Resursele financiare totale necesare implementării schemei de ajutor de stat sunt de 985,74 milioane de lei (echivalentul a 200 milioane euro) și se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Comunicatul Ministerului Agriculturii: https://bit.ly/3gcQ5bx

2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2020 privind reglementarea condițiilor pentru atribuirea şi închirierea unor imobile, proprietate publică şi privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
Actul normativ prevede extinderea până la 15 ani a perioadei prin care se pot atribui imobilele cu destinația de sediu, în vederea desfășurării activității.
Măsura a fost necesară astfel încât să se asigure continuitatea activității acestora pe termen lung, fără eventuale blocaje, întârzieri sau dificultăți înregistrate.
Totodată, actul normativ mai prevede unele modificări care permit o simplificare şi eficientizare a procesului decizional asigurând stabilitatea activității beneficiarilor pe termen lung, precum şi în privința fondului locativ atribuit cu această destinație, asigurând totodată exploatarea în condiții de eficientă economică a imobilelor, pe termen lung.
Astfel, se contribuie la asigurarea funcționalității pe o perioadă îndelungată a acestor beneficiari în ceea ce priveşte desfășurarea activității, ca parte integrantă a mecanismului instituțional.
 
3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene
Actul normativ modifică și completează cadrul legal în vigoare cu scopul de a clarifica atât mecanismul fluxurilor aplicabile investițiilor și proiectelor finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență, cât și rolurile diferitelor structuri implicate. Acest demers aplicat cu celeritate va asigura evitarea blocajului implementării investiţiilor, respectiv atingerii țintelor şi jaloanelor din PNRR, precum și corecta utilizare a fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi reziliență.
Prin modificările aduse OUG 82/2022, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) devine partener al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în calitate de administrator al schemelor de ajutor de stat și de minimis, pentru investiții destinate refacerii capacităților de producție, de prestări servicii și de reziliență a IMM-urilor.
UEFISCDI va pune la dispoziție resursă umană suplimentară pentru a sprijini Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (AM-POC) în activitatea de evaluare a proiectelor aferente celor două scheme de ajutor. Astfel, se asigură utilizarea la maximum a finanțării externe nerambursabile disponibile, prin finalizarea evaluării celor 2.517 cereri de finanțare, precum și încheierea celor 1.450 de contracte de finanțare cu solicitanții admiși, până la termenul de 31 decembrie 2022.
De asemenea, actul normativ prevede modificări ale Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, pentru crearea posibilității efectuării de plăți în avans pentru implementarea proiectelor și acțiunilor finanțate din fonduri europene, inclusiv pentru realizarea în termenele stabilite a țintelor și jaloanelor din cadrul PNRR.
Se creează cadrul legal pentru facilitarea implementării proiectelor din PNRR destinate informatizării și digitalizării sistemului judiciar, pentru care Ministerul Justiției este beneficiar direct în interesul și pentru activitatea altor instituții. În acest fel, se poate realiza achiziționarea centralizată de bunuri și echipamente IT, atât pentru instituțiile pentru care Ministerul Justiției este ordonator principal de credite, cât și pentru alte instituții din sistemul judiciar beneficiare ale proictelor/investițiilor aferente I.4. “Digitalizarea sistemului judiciar” din PNRR. Serviciul de Telecomunicații Speciale este abilitat să realizeze plățile aferente achiziţiilor de echipamente şi licenţe necesare, dezvoltarea, administrarea tehnică şi mentenanţa sistemului informatic de management din cadrul PNRR.
Totodată, în vederea clarificării mecanismului fluxurilor aplicabile investițiilor și proiectelor finanțate din PNRR, cât și a rolurilor diferitelor structuri implicate, actul normativ prevede modificarea și completarea OUG nr. 155/2020, precum și a OUG nr. 124/2021.
Prin modificarea și completarea cadrului legal privind sistemul informatic de management din cadrul PNRR, STS devine furnizor al sistemului informatic de management și control al PNRR. Totodată, se încheie un protocol de implementare între STS și MIPE, prin care se stabilesc condițiile necesare implementării jalonului 450, din cadrul Investiției 5 – Componenta 14 – Bună Guvernanță, pentru asigurarea cheltuielilor necesare realizării investiției.
De asemenea, dezvoltarea sistemului informatic de management și control al PNRR de către STS se va realiza în conformitate cu planificarea stabilită împreună cu MIPE. Serviciul de Telecomunicații Speciale asigurând inclusiv componenta de securitate cibernetică a sistemului, prin Centrul Național Cyberint.
 

III. HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 208/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului interministerial pentru programul România atractivă în vederea stabilirii obiectivelor incluse în cele 12 rute turistice/culturale din Planul naţional de redresare şi reziliență al României
Actul normativ completează HG nr. 208/2022 și autorizează Ministerul Fondurilor Europene să lanseze un nou apel în vederea realizării  Investiției 1 “Promovarea celor 12 rute turistice/culturale” din Componenta 11 „Turism și Cultură“ , inclusă în PNRR.
Lista obiectivelor evaluate va fi aprobată prin ordin al ministrului investițiilor şi proiectelor europene, al ministrului culturii, al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administrației şi al ministrului antreprenoriatului şi turismului, pe baza evaluării Comitetului interministerial pentru programul România Atractivă.
În vederea realizării Investiției 1, comitetul va realiza o listă de rezervă cu obiectivele care au îndeplinit condițiile prevăzute de metodologia prevăzută în actul normativ.
Prin modificarea propusă, se creează premisele atingerii țintei jalonului 334, respectiv semnarea contractelor pentru lucrările de restaurare/renovare a siturilor incluse în cele 12 rute culturale (cel puțin de 225 de obiective).
Promovarea celor 12 rute turistice/culturale are scopul de a crește atractivitatea acestor destinații turistice și crearea de noi locuri de muncă în industria turistică.

2. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1767/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor
Actul normativ prevede modificarea HG nr. 1767, cu modificările și completările ulterioare, în vederea corelării cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de pașapoarte și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, cu modificările și completările ulterioare.
Astfel, noile reglementări vizează simplificarea procesului de organizare a concursurilor privind ocuparea funcțiilor vacante de polițiști, respectiv de personal contractual din cadrul Serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor. Comisiile de concurs și comisiile de soluționare a contestațiilor constituite în vederea ocupării funcțiilor vacante de polițiști și personal contractual vor fi stabilite prin dispoziție a directorului general al Direcției generale permise de conducere și înmatriculări şi sunt formate din specialiști ai acestei instituții.
Totodată, reprezentanții instituției prefectului vor face parte din comisiile de concurs și cele de soluționare a contestațiilor doar în cazul organizării concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere din cadrul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.

3. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea participării României la Expoziţia mondială 2025 "Designing Future Society for Our Lives", Osaka, Kansai, Japonia
Executivul a aprobat participarea României cu un pavilion național la Expoziția mondială 2025 „Designing Future Society for Our Lives”, Osaka, Kansai, Japonia, care se va desfășura în perioada 13 aprilie- 13 octombrie 2025.
Astfel, actul normativ reglementează măsurile administrative pentru organizarea și participarea României la expoziția mondială,  cheltuielile aferente fiind asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul MAE.
De asemenea, în vederea participării României la expoziția mondială, se constituie un Comitet interministerial de organizare format din reprezentanți ai Secretariatului General al Guvernului, Cancelariei Prim-ministrului și ai ministrelor care au în sfera de competență domeniile: agricultura, antreprenoriat și turism, comunicații, cultură, dezvoltare regională, educație, mediu, sport, tineret etc.
Având în vedere locul important ocupat de Japonia în politica externă a României, precum și relațiile bilaterale la cel mai înalt nivel, pentru lărgirea cooperării economice și comerciale, pentru aprofundarea schimburilor bilaterale în domeniile cultural, educațional și turistic, participarea României la Expo 2025 Osaka constituie o ocazie deosebită pentru promovarea intereselor României. Astfel, participarea la un nivel înalt în cadrul expoziției mondiale asiguri oportunități directe pentru dinamizarea schimburilor economice.

4. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind participarea României la Studiul Internaţional privind Procesul de Predare Învăţare, dezvoltat de OECD-TALIS 2024
Guvernul a aprobat participarea României la Studiul Internaţional privind Procesul de Predare-Învăţare / Teaching and Learning International Survey - TALIS 2024, dezvoltat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). În acest sens, Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație din cadrul Ministerului Educației a fost desemnat Centru Naţional TALIS.
Participarea României la Studiul TALIS 2024 face parte din procesul de aderare a României la OCDE, acesta fiind un obiectiv major al politicii externe române încă din anul 2004. România şi-a depus oficial candidatura la OCDE în aprilie 2004, și-a reafirmat intenția de a deveni membru al organizației în noiembrie 2012 şi a reînnoit candidatura și în 2016 şi 2017. Consiliul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică a decis, în data de 25 ianuarie 2022, deschiderea negocierilor de aderare cu țara noastră. De asemenea, prin participarea României la TALIS 2024 se urmărește continuarea promovării imaginii externe a României.
TALIS este conceput ca o succesiune de studii internaţionale comparative, iniţiate de către OCDE, cu scopul de a oferi indicatori internaţionali robuşti şi de a susţine politicile educaţionale relevante privind profesorii şi procesul de predare-învăţare din şcolile aflate la nivelul ISCED 2. Pregătirea şi administrarea acestuia se realizează în perioada 2022-2025.
TALIS 2024 prevede următoarele etape:
- stabilirea contractorului internaţional şi stabilirea responsabilităţilor şi a protocoalelor de comunicare între consorţiu şi ţările participante
- realizarea primei întâlniri a Grupului de experţi pentru elaborarea instrumentelor
- realizarea pretestării
- realizarea Studiului principal
- lansarea Raportului internaţional, urmat de Raportul național.
Etapa de pregătire a pretestării urmează să se desfășoare în 2022-2023, iar realizarea propriu-zisă a pretestării să se deruleze în 2023. Realizarea Studiului principal urmează să se desfășoare în două runde: pentru emisfera sudică, în perioada octombrie - noiembrie 2023, iar pentru emisfera nordică, în lunile februarie - aprilie 2024. Pentru fiecare dintre etapele derulării programului există standarde tehnice riguroase care trebuie respectate şi documentate de către fiecare centru naţional, precum şi măsuri de monitorizare a calităţii implementării procedurilor, stabilite prin manualele specifice.
Participarea României la TALIS 2024 este foarte importantă - din perspectiva analizei sistemice - pentru a putea recupera lipsa informaţiilor directe privind dezvoltarea profesională a profesorilor, practicile de instruire/formare, convingerile şi atitudinile cadrelor didactice, evaluarea profesorilor şi feedback-ul, leadership-ul şcolii etc. În plus, TALIS oferă un instrument validat internaţional, ce permite ţărilor să privească „profesia de cadru didactic” aşa cum este ea exercitată în fiecare ţară; analiza este realizată din perspectiva oferită de modul în care ea este profesată în celelalte ţări participante la studiu, sau în lumina în care în aceste ţări se demonstrează că se poate practica.
Taxa privind participarea României, în perioada 2023-2024, la Programul Internaţional din domeniul educației, dezvoltat de OCDE - TALIS 2024, este în cuantum de 79.500 EUR, care se achită către OECD în tranșe anuale și se asigură de la bugetul de stat, din sumele alocate Ministerului Educației, prin Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și din alte surse legal constituite.

5. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea caracteristicilor tehnice, valorii de inventar şi a adresei poştale pentru imobilul identificat cu nr. MF 26692, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, instituţie aflată în subordinea ministerului, ca urmare a reevaluării si a înscrierii acestuia în cartea funciară
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

6. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Construire cămin studenţesc - Universitatea din Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 204, sector 6, municipiul Bucureşti"
La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a aprobat construirea unui cămin studențesc pentru Universitatea din București.
Obiectivul va beneficia de 238 de camere de cazare pentru câte 2 persoane, astfel încât să asigure locuri pentru un maximum de 476 de studenți.
Valoarea totală a investiției este de 198.298.000 de lei, din care Ministerul Dezvoltării va asigura 196.292.000 lei, diferența fiind suportată din bugetul Universității din București, pentru amenajarea terenului, amenajări pentru protecția mediului și asigurarea utilităților.
Comunicatul Ministerului Dezvoltării: https://bit.ly/3Uz3Ccp

7. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice de atribuire a contractului de achiziţie a produselor aferente fazei I din cadrul etapei I a programului de înzestrare ,,Sistem integrat de comunicaţii şi informatică pentru Batalion", respectiv etapei I a programului de înzestrare ,,Punct comandă - tip brigadă"
Actul normativ aprobat prevede achiziția, prin contract multianual de furnizare, a 13 sisteme integrate de comunicații și informatică pentru structuri de nivel batalion (SICIB), în trei configurații, și a 4 sisteme ”Punct comandă” pentru structuri de nivel brigadă (PC Bg), în două configurații,  precum și a suportului logistic inițial aferent, care vor intra în dotarea Statului Major al Forțelor Terestre și vor fi interoperabile cu sistemele similare din armatele țărilor membre ale NATO.
Costurile estimate de achiziție, conform documentelor de fundamentare aprobate la nivelul Ministerului Apărării Naționale, sunt de 847.606.555 lei, fără TVA, și vor fi asigurate pe perioada de derulare a contractului multianual în limita creditelor de angajament și a creditelor bugetare anuale pentru Ministerul Apărării Naționale.
Hotărârea adoptată de Guvern stabilește ca interes esențial de securitate pentru statul român în derularea celor două programe de achiziții constituirea, consolidarea, și realizarea pe teritoriul național de capacități de fabricație, integrare, testare și mentenanță în domeniul militar a echipamentelor care fac obiectul înzestrării, pentru asigurarea securității aprovizionării, pe timp de pace, dar mai ales pe timp de criză și război, în vederea fabricării în țară a unor echipamente și aplicații software de comandă control, a integrării finale și testării echipamentelor aferente SICIB și PC Bg, precum și a realizării mentenanței de nivel complex pe durata ciclului de viață.
Fabricarea și mentenanța pe teritoriul național a sistemelor și echipamentelor SICIB și PC Bg va asigura interoperabilitatea cu alte capabilități militare similare ale statelor membre NATO, participarea statului român la dezvoltarea și susținerea Bazei industriale și tehnologice europene de apărare, fondată pe capacități, competență, competitivitate și scurtarea lanțului de aprovizionare.

8. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea metodologiei de decontare a serviciilor de intervenţie psihologică şi psihoterapeutică şi modalităţile de înscriere în Programul naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - "Din grijă pentru copii"
Prin acest act normativ, se reglementează condițiile de înscriere a copiilor cu afecțiuni psihoemoționale în Programul național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de Covid 19- ”Din grijă pentru copii”, precum și modalitatea de decontare a serviciilor de intervenție psihologică și psihoterapeutică.
Astfel, cadrele didactice din învățământul preuniversitar, asistenții sociali, asistenții medicali comunitari, mediatorii școlari, în baza cunoașterii situației copilului, a observației comportamentului psihoemoțional al copilului sau la sesizarea părintelui cu privire la existența unor probleme psihoemoționale orientează părintele/reprezentantul legal al copilului către medicii de familie, medicii de medicină școlară, medicii de psihiatrie pediatrică și consilierii școlari, în vederea emiterii recomandării de evaluare psihologică.
Recomandarea de evaluare psihologică în vederea înscrierii în Program cuprinde date şi informații cu privire la copil și părintele/reprezentantul legal al acestuia, observații sumare privind motivele recomandării, data, semnătura şi parafa emitentului.
Decontarea serviciilor de intervenție psihologică şi psihoterapeutică pentru copii, se asigură astfel:
- costul unei ședințe este de 120 lei; durata unei ședințe este de 50 de minute;
- numărul maxim al ședințelor este de 10 ședințe
- perioada în care se efectuează ședințele este de maximum 120 de zile.
În situația în care copilul, din motive de sănătate dovedite cu acte medicale, nu poate finaliza ședințele de intervenție în 120 de zile, perioada se poate prelungi cu încă 120 de zile.

9. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea declanşării procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ - teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitarea liniei C.F. Frontieră - Curtici- Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614 - Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada - Simeria" pentru unitățile administrativ-teritoriale: Petriş, Păuliş şi Bârzava - judeţul Arad
Prin actul normativ se aprobă amplasamentului suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei C.F. Frontieră – Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/hˮ, lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, sumelor individuale, estimate, aferente despăgubirilor, precum și listele imobilelor proprietate publică a statului și a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării.
Pentru declanșarea procedurilor de expropriere a celor 68 de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică menționată mai sus, Executivul a aprobat suma de 16.000 lei pentru exproprierea unei suprafețe totale de 10.865 mp.
Realizarea acestui obiectiv prezintă avantaje tehnice, economice și sociale și va avea un impact pozitiv asupra așezărilor umane și a altor obiective din vecinătatea lucrării. De asemenea, finalizarea cestui obiectiv va duce la îmbunătățirea condițiilor mediului de afaceri.

10.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea descrierii tehnice, adresei poştale, precum şi actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi, unitate sub autoritarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

11.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Executivul a aprobat suplimentarea schemei de personal pentru Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) cu 15 posturi, de la 579 posturi la 594 posturi, astfel: 8 posturi de magistrat-asistent, 4 posturi de grefier, 2 posturi specialist IT și 1 post de personal contractual.
ÎCCJ își propune ca principal obiectiv, la nivelul tuturor secțiilor instanței supreme, un raport de egalitate între numărul posturilor de judecător și numărul posturilor de magistrat-asistent, astfel încât fiecărui post de judecător să îi fie alocat un post de magistrat-asistent, care să permită crearea unor structuri stabile formate din un judecător și un magistrat.

12.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi a caracteristicilor tehnice a unor bunuri mobile care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, precum şi trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, ca urmare a clasării, şi pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

13.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei suprafețe de 0,0522 ha teren cu destinație agricolă din domeniul public al statului şi administrarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

14.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea codului de clasificare, denumirii, descrierii tehnice, adresei şi valorii de inventar a bunului cu numărul de inventar MF 145466 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

15.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea adresei, descrierii tehnice şi a valorii de inventar unui bun imobil aflat în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării sau casării, după caz
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

16.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1007/2022 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2022-2023, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, precum şi pentru modificarea art. 3 alin. (1(1)) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018
Executivul a modificat bugetul pentru implementarea Programului pentru şcoli al României, pentru anul școlar 2022-2023.
În urma creșterii costurilor pe întreg lanțul de producție și a consultărilor avute cu formele asociative din industria laptelui și a produselor lactate, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a suplimentat resursele financiare aprobate pentru distribuția laptelui.
Astfel, a crescut limita valorii zilnice pentru porția de lapte de consum și produse lactate fără adaos de lapte praf de la 0,99 lei per elev la 1,11 lei per elev, conform calculelor Institutului de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală – ICEADR. Modificările aduse asupra bugetului acestui Program vor asigura o distribuție constantă a laptelui și a produselor lactate.
La calculul resurselor financiare necesare s-a avut în vedere numărul total al beneficiarilor (1.887.873 preșcolari, elevi din ciclul primar, elevi din ciclul gimnazial), limita valorii zilnice/preşcolar/elev propusă (1,11 lei) şi numărul de zile de distribuție, respectiv porții calculate în funcție de structura anului şcolar 2022-2023. aprobată de Ministerului Educației.
Impactul bugetar după actualizarea limitei valorii zilnice pentru porția de lapte de consum și produse lactate fără adaos de lapte praf este de 15.408.000 lei, astfel că resursele financiare totale pentru lapte se modifică de la 188.768.000 lei la 204.176.000 lei.
Totodată, a fost necesară și modificarea sumei totale alocate pentru Program prevăzută pentru anul şcolar 2022-2023 de la 562.850.000 lei la 578.258.000 lei.

17.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor tehnice ale unui imobil aflat in domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sportului prin Clubul Sportiv Municipal Reşiţa, transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Reşiţa, judeţul Caraş-Severin precum şi modificarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

18.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 893/2007 privind organizarea şi funcţionarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naţionale
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

19.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale-Unitatea Teritorială 315
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

20.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale -Unitatea Teritorială 260
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

21.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 611/2017
Prin modificările și completările aduse, se elimină unele neclarități ce fac referire atât la activitățile desfășurate de operatorii economici, cât și la realizarea de capacități de producție și/sau servicii pentru apărare. De asemenea, se reglementează modalitatea prin care operatorul economic poate beneficia de o autorizație prealabilă ce îi conferă acestuia posibilitatea de a-și realiza capacitățile de producție și/sau servicii pentru apărare.
Modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare constituie o măsură necesară și proporțională pentru atingerea obiectivelor de apărare și satisfacerea interesului esențial de securitate, întrucât permite continuarea activităților esențiale domeniului militar.
Comunicatul Ministerului Economiei: https://bit.ly/3UKlyB4


IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei pentru punerea în aplicare a prevederilor Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră
La propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Guvernul a aprobat, printr-un memorandum, semnarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei pentru punerea în aplicare a prevederilor Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră.
Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier (Convenția Espoo) a fost elaborată sub egida Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (UNECE) și adoptată în localitatea Espoo, Finlanda, la 25 februarie 1991, intrând în vigoare la 10 septembrie 1997. România a ratificat Convenția la 29 martie 2001 (Legea nr. 22/2001).
Convenția este un instrument juridic internațional deosebit de important care asigură participarea statelor potențial afectate la procedurile de evaluare a impactului asupra mediului a proiectelor realizate în alte state. Prevederile acestei Convenții au fost invocate de autoritățile române în ceea ce privește realizarea, de către partea ucraineană, a proiectului canalului de navigație de mare adâncime pe brațele Bâstroe și Chilia ale Dunării (proiectul Bâstroe).
La recomandarea Reuniunii Părților, România și Ucraina au demarat în mod formal în anul 2016 un proces de negocieri în vederea încheierii unui Acord care să detalieze prevederile Convenției de la Espoo în relațiile bilaterale. Conform prevederilor articolului 8 al Convenției, în scopul respectării obligațiilor ce le revin, părțile au dreptul să continue să aplice acordurile bilaterale, multilaterale sau alte înțelegeri în vigoare ori să încheie altele noi.
Textul final a fost convenit în luna septembrie a acestui an și reprezintă rezultatul unor eforturi susținute a experților din Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și din Ministerul Afacerilor Externe. Încheierea Acordului a fost, de altfel, întotdeauna pe agenda discuțiilor bilaterale ale conducerilor Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
Proiectul de Acord a cărui semnare a fost aprobată de Guvernul României, conține prevederi detaliate ce vor facilita realizarea viitoarelor proceduri de evaluare a impactului transfrontalier.
      
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea contribuţiei financiare a României la programele opţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA) pentru perioada 2023-2028
La propunerea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, Executivul a aprobat contribuția României la programele opționale ale ESA pentru perioada 2023-2028, în limita unui plafon maxim de 62,5 milioane euro. Plățile anuale se vor face conform documentelor transmise de ESA.
De asemenea, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării va iniția un proiect de act normativ (Hotărâre a Guvernului) pentru aprobarea mecanismului de subscriere la programele opționale ale ESA și pentru aprobarea plății contribuției financiare a României la programele opționale ale ESA pe perioada 2023-2028.

 
V. NOTE
1. NOTĂ cu privire la demararea tranşei V distribuţie pachete cu ajutoare alimentare în cadrul proiectului "Acordarea de pachete cu ajutoare alimentare în cadrul POAD 2018- 2021 ", cod MySMIS 125099
Cea de-a V‑a tranșă de distribuție pachete cu alimente în cadrul proiectului „Acordarea de pachete cu ajutoare alimentare”, finanțat prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate, prevede ajutorarea a peste 1,188 milioane persoane defavorizate.
Proiectul finanțat prin POAD, cu un buget total de 235 milioane euro, presupune livrarea a 7.133.112 de pachete (170.000 tone de alimente) în șase tranșe, prima dintre acestea fiind acordată în perioada iunie – august 2020.  
În anul 2021 au fost livrate alte două tranșe de alimente, în lunile februarie – martie și august 2021 – ianuarie 2022, cea de‑a patra tranșă fiind distribuită în perioada martie – septembrie 2022.

2.    NOTĂ de INFORMARE cu tema: Actualizarea Planului anual de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară aferent anului 2022
Actul normativ actualizează planul anual de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară aferent anului 2022, prin suplimentarea cu 1,695 milioane lei a sprijinul bugetar direct de 50 milioane euro acordat deja Republicii Moldova pentru consolidarea securității energetice.
Suma provine ca urmare a reportării pentru anul 2023 a unui proiect dedicat consolidării capacității administrative a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, fondurile aferente, urmând a fi dirijate către Ministerul Finanțelor din Republica Moldova, sub formă de sprijin bugetar direct.
Totodată, MAE a analizat posibilitatea acordării unei contribuții voluntare către Înaltul Comisariat pentru Refugiați al Națiunilor Unite (UNHCR) pentru refugiați în răspunsul la criză din Ucraina, din Fondul de asistență umanitară inclus în Plan.
De asemenea, în  urma economiilor rezultate în urma implementării unor proiecte din Plan sau a finalizării sesiunilor de înscriere pentru acțiunile incluse în Fondul de mobilitate pentru experți, sumele economiste urmează să fie redistribuite către alte proiecte deja existente în Plan.
 

VI. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 10 inițiative legislative Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe