INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative aprobate în cadrul ședinței Guvernului României din 17 noiembrie 2022

17 Nov 2022

I.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022
2.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022

Guvernul a aprobat cea de-a doua rectificare bugetară pozitivă din acest an.
Veniturile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 521,1 milioane lei, cheltuielile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 522,1 milioane lei.
Conform prognozei macroeconomice de toamnă care stă la baza rectificării, este de așteptat ca Produsul Intern Brut să înregistreze o valoare nominală de 1.396,2 mld. lei în anul 2022 (față de 1.372,5 miliarde lei avut în vedere la prima rectificare bugetară).
Deficitul bugetului general consolidat se menține la 80,1 mld lei, diminuându-se ca procent în PIB, de la 5,84% din PIB la 5,74% din PIB.
Execuția bugetului general consolidat pe primele nouă luni ale anului 2022 s-a încheiat cu un deficit de 41,70 miliarde lei în scădere față de deficitul de 44,29 miliarde lei înregistrat la aceeași perioadă a anului 2021. Exprimat ca procent din PIB deficitul bugetar a înregistrat o scădere cu 0,71 puncte procentuale pe primele nouă luni ale anului 2022 față de aceeași perioadă a anului 2021, de la 3,75% din PIB la 3,04% din PIB.
Veniturile bugetului general consolidat au însumat de 331,48 miliarde lei, cu 22,6% peste nivelul încasat în perioada similară a anului trecut. Evoluția favorabilă a acestora fost influențată preponderent de avansul nominal al veniturilor din TVA, veniturilor nefiscale, încasărilor suplimentare din energie, contribuțiilor de asigurări și impozitului pe profit.
Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 373,18 miliarde lei, au crescut în termeni nominali cu 18,6% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca procent din PIB, cheltuielile pe primele nouă luni ale anului 2022 au înregistrat o creștere cu 0,57 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului 2021, de la 26,6% din PIB la 27,2% din PIB.
Rectificarea bugetară acoperă cheltuielile obligatorii, cele de bună funcționare, asigură cheltuielile de asistență socială. De asemenea, au fost redistribuite    fonduri pentru programele derulate la nivelul ordonatorilor principali de credite, care au impact în economie și în sprijinirea populației și a companiilor.
Totodată, se asigură finanțare pentru acordarea unui ajutor de stat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2021 și au fost afectate de seceta pedologică.
Se majorează, de asemenea, sumele alocate proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, inclusiv din asistență aferentă PNRR.
Detalii aici: https://gov.ro/ro/stiri/briefing-de-presa-la-finalul-edintei-de-guvern-din-16-noiembrie

3.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației
La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), Guvernul a aprobat instituirea unui program de sprijin pentru unitățile administrativ-teritoriale la nivelul cărora sunt funcționale sisteme de alimentare centralizată cu energie termică pe bază de cărbune, păcură sau biomasă în sezonul rece 2022-2023.
În baza estimărilor furnizate de autoritățile publice locale pentru asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sisteme centralizate și pentru stabilirea unui tratament egal între operatorii care produc energia termică pe bază de gaze naturale cu cei care utilizează cărbune, păcură sau biomasă, bugetul propus este de 250 de milioane de lei.
Ministerul Dezvoltării va deconta, în limita sumelor alocate din bugetul de stat în acest scop, unităților administrativ-teritoriale, în ordinea solicitărilor, 50% din suma facturată pentru achiziția de cărbune, păcură sau biomasă (inclusiv TVA), realizată în perioada octombrie 2022 - martie 2023 de către producătorul de energie termică.
În vederea asigurării finanțării proporțional cu nevoia lunară de combustibili pentru producerea energiei termice pentru perioada octombrie 2022 - martie 2023, solicitanții vor transmite la MDLPA, odată cu prima cerere, și informații privind cantitățile lunare estimate de combustibil utilizat, precum și valorile estimate aferente acestor cantități.
Comunicatul Ministerului Dezvoltării: https://bit.ly/3EC4Wpg

4.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2021 și au fost afectate de seceta pedologică
Prin actul normativ se compensează parțial pierderile înregistrate de producătorii agricoli afectați de seceta pedologică accentuată manifestată în aproape toate regiunile agricole ale țării, pentru suprafețele agricole cultivate în toamna anului 2021.
Resursele financiare necesare implementării schemei sunt de 365,6 milioane lei și se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul MADR pe anul 2022.
În urma rezultatelor centralizării efectuate de către Centrul Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul MADR a informațiilor cuprinse în procesele-verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturi, a reieșit un număr de peste 16.000 de fermieri care au fost afectați de seceta pedologică și circa 250.000 ha de culturi înființate în toamna anului 2021, care au fost calamitate în grade diferite de afectare cuprinse între 30% și 100% pe areale agricole importante la nivel național.  
Compensațiile acordate ca ajutor de stat sub forma de grant financiar unitar pe hectar pentru fiecare cultură afectată reprezintă maxim 40% din cheltuielile eligibile, respectiv maxim 40% din cheltuielile tehnologice prevăzute în tehnologiile cadru la culturi din recolta 2021-2022, realizate de Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală (ICEADR).
Grantul financiar unitar este în cuantum maxim de 1.500 lei/ha aferent unui grad de afectare de 100% care este prevăzut în procesul - verbal de constatare și evaluare a pagubelor. Dacă gradul de afectare este cuprins în intervalul 30% până la 100%, cuantumul grantului financiar unitar care se poate acorda se diminuează procentual corespunzător și se obține prin înmulțirea cuantumului maxim cu procentul de afectare prevăzut în procesul-verbal.
Comunicatul Ministerului Agriculturii: https://bit.ly/3X8WKnK

5.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 245/2020 privind efectuarea unui test de proporționalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii
Actul normativ prevede transpunerea Directivei (UE) 2018/958 privind efectuarea unui test de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii, respectiv conformarea de urgență la Scrisoarea de punere în întârziere transmisă de Comisia Europeană privind transpunerea completă și corectă (cauza 2021/2196).
Directiva (UE) 2018/958 urmărește să asigure buna funcționare a pieței interne și să evite restricțiile disproporționate privind accesul la profesiile reglementate sau exercitarea acestora, acest ultim aspect aplicându-se și în cazul exercitării profesiilor în România.
Prin Scrisoarea de punere în întârziere din 2.12.2021, Comisia Europeană a declanșat împotriva României o procedură de infringement (cauza 2021/2196) având drept obiect neîndeplinirea unor obligații ce îi revin în temeiul Directivei (UE) 2018/958 privind efectuarea unui test de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii.
Adoptarea de urgență a acestui proiect de act normativ se impune pentru ca procedura de infringement declanșată împotriva României să fie închisă de Comisia Europeană înainte de a sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Totodată, garantarea securității raporturilor juridice care s-au născut în baza Legii nr. 245/2020 justifică adoptarea de urgență.
Actul normativ va contribui la facilitarea accesului la activități profesionale pe teritoriul României și a exercitării acestora în baza unor calificări obținute în România sau în alt stat membru, precum și furnizarea de servicii profesionale de calitate.

6.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
Actul normativ modifică cadrul legal privind plata și decontarea transportului elevilor școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu.
Astfel, se majorează de 4 ori suma destinată transportului elevilor școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu. Pentru transportul elevilor, se va asigura o sumă forfetară lunară de 60 de lei/ lună pentru distanta de până la 3 kilometri, iar pentru distanțele ce depășesc această valoare, suma de 60 lei/ lună se va suplimenta cu 6 lei/ lună pentru fiecare kilometru.
În cazul în care costul transportului este mai mare decât suma forfetară, aceasta poate fi majorată cu până la 100%, dar nu mai mult decât contravaloarea documentelor de transport prezentate de către elevii care solicită suplimentarea sumei forfetare. În acest caz, sumele se decontează pe baza documentelor de transport emise de operatorii de transport.
În situația în care suma forfetară lunară majorată cu 100% nu acoperă cheltuielile lunare de transport pe bază de abonament/pachet de bilete, diferența poate fi decontată din bugetele consiliilor județene.
Elevilor care sunt cazați la internat sau în gazdă în localitatea unde studiază li se asigură decontarea cheltuielilor de transport între localitatea în care studiază şi localitatea de domiciliu, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați, atât pentru contravaloarea a 4 călătorii dus-întors/lună, cât şi pentru contravaloarea unei călătorii dus-întors efectuate în perioada fiecărei sărbători legale. Decontarea se face pe baza documentelor de transport.
O altă modificare se referă stabilirea cadrului legal ce va permite autorităților locale să susțină transportul școlar specializat de tip curse școlare pentru transportul de la ori până la unitatea de învățământ în toate etapele învățământului preuniversitar: primar, gimnazial și liceal. Finanțarea cheltuielilor pentru transportul specializat al elevilor se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat către bugetele locale.

II.    HOTĂRÂRI DE GUVERN
1.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finanțarea şi monitorizarea Programelor Nucleu de cercetare-dezvoltare
Prin Hotărârea de Guvern se reglementează mecanismul de finanțare a Programului Nucleu pentru Institutele de Cercetare-Dezvoltare în perioada 2023-2026.
Criteriile care vor sta la baza evaluării proiectelor sunt meritocrația și predictibilitatea pentru asigurarea continuații programelor interne de cercetare, pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor și economiei.
Totodată, mecanismul de finanțare reprezintă o modalitate de menținere în țară  a  resursei umane înalt specializată din INCD-uri, care este în continuă scădere în ultimii 3 ani.

2.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor tehnice ale unui imobil cuprins în Anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflat în administrarea Ministerului Sportului prin Direcția Județeană de Sport Dâmbovița şi trecerea acestuia în domeniul public al Județului Dâmbovița
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

III.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Susținerea de către Guvernul României a operatorilor din industria de procesare a sfeclei de zahăr
Actul normativ prevede măsuri pentru susținerea fermierilor care cultivă sfeclă de zahăr, precum și pentru relansarea industriei de procesare a sfeclei de zahăr. Sprijinul se acordă atât din fonduri europene, prin Programul Național Strategic – Politica Agricolă Comună, prin plăți directe, inclusiv sprijin cuplat voluntar (FEGA), cât și de la bugetul de stat, în scopul menținerii suprafețelor cu potențial și tradiție, respectiv majorării suprafeței cultivate cu sfeclă de zahăr, astfel încât procesatorii să-și poată evalua, stabili și asigura cantitățile de materie primă, precum și fluxul de numerar necesar pentru capital de lucru și/sau investiții.
Stimularea creșterii, în perioada următoare, a suprafețelor cultivate cu sfeclă de zahăr și a producției de zahăr este determinată de necesitatea redresării activităților fabricilor de zahăr, astfel încât să crească producția de zahăr din sfeclă din România. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe