INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative aprobate în cadrul ședinței Guvernului României din 21 septembrie 2022

21 Septembrie 2022

I.    PROIECTE DE LEGE
1.    PROIECT DE LEGE de completare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
Prin actul normativ, se creează un nou mecanism de cooperare/asociere între unitățile administrativ-teritoriale (UAT-uri), prin care se constituie consorțiile administrative, fără personalitate juridică, care asigură realizarea unor activități necesare pentru exercitarea atribuțiilor legale ale unor UAT-uri cu capacitate administrativă insuficientă și care stimulează asocierea la nivelul administrației publice locale și transferul de expertiză și practici unitare.
Astfel, consorțiile administrative devin un mecanism mai facil și eficient de cooperare între unitățile administrativ-teritoriale care contribuie la diminuarea impactului negativ al capacității administrative reduse a unor unități administrativ-teritoriale, în situația în care din cauza existenței unor posturi vacante sau temporar vacante, acestea nu sunt în măsură să asigure unele activități funcționale absolut necesare sau să asigure servicii esențiale pentru comunitățile respective.
Astfel, asocierea/cooperarea între UAT-uri se realizează prin manifestarea de voință a fiecărui consiliu local, exprimată prin hotărâre a acestuia. Prin intermediul consorțiilor administrative, pot fi exercitate atribuții privind amenajarea teritoriului, urbanism, autorizarea executării lucrărilor de construcții, inițierea și realizarea de investiții în contextul Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României (SDTR) și PNRR (portofoliu de proiecte, implementare proiecte), servicii juridice, derularea de achiziții publice, servicii financiare, control financiar preventiv, servicii de gestiune a resurselor umane, administrarea taxelor și impozitelor locale.
Modificările Codului administrativ sunt în acord cu cerințele jalonului 310 din Decizia Consiliului Uniunii Europene de aprobare a evaluării PNRR.
Comunicatul Ministerului Dezvoltării: https://bit.ly/3BUuEEf

II.     ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziție publică de produse/servicii, a contractelor sectoriale și a acordurilor cadru atribuite in domeniile apărării și securității
Prin actul normativ se reglementează ajustarea prețului contractelor de achiziție publică de produse/servicii cu specific militar, inclusiv a acordurilor cadru atribuite în domeniile apărării și securității.
Ajustarea se aplică exclusiv restului de furnizat/prestat existent la data intrării în vigoare a actului normativ și se realizează la fiecare solicitare de plată, pe întreaga durată a derulării contractelor și acordurilor cadru atribuire în domeniul apărării și securității, până la furnizarea/prestarea  integrală și recepționarea produselor/serviciilor achiziționate, ca urmare a unei solicitări din partea contractantului.  
Comunicatul Ministerului Economiei: http://bitly.ws/uuUu

2.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
Actul normativ creează cadrul legislativ necesar pentru extinderea învățământului profesional dual la nivel universitar.
Astfel, instituţiile de învăţământ superior acreditate vor putea organiza, împreună cu operatori economici, învățământ superior dual, formă de învățământ în care responsabilitățile cu privire la desfășurarea activităților de învățare, predare și evaluare sunt partajate între instituția de învățământ superior acreditată și operatori economici. Instituția de învățământ superior organizează și desfășoară activități de învățare, predare și evaluare, iar operatorii economici organizează activități de învățare prin muncă și participă la evaluare.
Totodată, instituțiile de învăţământ superior vor putea înfiinţa, singure sau prin asociere, societăţi comerciale, fundaţii, asociaţii, unităţi de învăţământ preuniversitar, consorții pentru învățământ dual, cu aprobarea senatului universitar, conform prevederilor legale. Condiţia ca acestea să se înfiinţeze este aceea ca ele să contribuie la creşterea performanţelor instituţiei.
Operatorii economici vor acorda burse, cel puţin la nivelul celor acordate din fonduri publice pentru învățământul universitar, precum şi din alte fonduri, pentru învățarea în condiții de calitate și vor beneficia de facilități la plata impozitelor, taxelor şi contribuțiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetelor fondurilor speciale sau bugetelor locale, potrivit prevederilor legale, după cum urmează:
a) valoarea cumulată a burselor plătite de către operatorii economici studenților înmatriculați la forma de învățământ superior dual se deduce din impozitul pe profit al acestora;
b) valoarea cumulată a investițiilor dedicate activităților de învățare prin muncă se deduce din impozitul pe profit al operatorilor economici;
c) personalul desemnat de către operatorul economic pentru îndrumarea directă a  învățării prin muncă beneficiază de scutire a plății impozitului pe venitul din salarii.
De asemenea, în vederea realizării unui sistem unitar, incluziv și de calitate pentru educația timpurie și îmbunătățirii procentului de acces al copiilor de la naștere la 6 ani la serviciile de educație timpurie, ordonanța prevede înființarea de către autoritățile publice locale, organizațiile nonguvernamentale, instituțiile de cult și operatorii economici de servicii complementare de educație stimpurie de tip ludotecă, centru de joacă sau centru multifuncțional în localitățile izolate sau dezavantajate unde nu există locuri suficiente în creșe sau grădinițe.

3.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înființarea unor posturi de personal contractual în schema de personal a Consiliului Superior al Magistraturii
Prin actul normativ sunt adoptate măsuri urgente care să permită continuarea activității personalului asistenților judecătorului, respectiv a celor 165 de experți externi selectați în cadrul proiectului ”Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta de instanțe judecătorești”, implementat în prezent de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).  
Experții în implementare din proiect au fost încadrați în baza unor contracte individuale de muncă pe perioadă determinată, raporturile de muncă ale acestora urmând să înceteze la data de 30 septembrie 2022.
Astfel, prin acest act normativ, se reglementează următoarele:
    suplimentarea statului de funcții al Consiliului Superior al Magistraturii prin înfiinţarea unui număr de 165 de posturi de experți juriști, personal contractual;
    preluarea, începând cu data de 1 octombrie 2022, a experților în implementare-asistenți ai judecătorului în cadrul organigramei Consiliului Superior al Magistraturii;
    salariul lunar al acestei categorii de personal se stabilește prin asimilare cu salariul de bază al funcției de grefier-şef cabinet, prevăzută la Anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
În conformitate cu obiectivele stabilite prin Strategia de Dezvoltare a Sistemului Judiciar 2022 – 2025 și Planul de acțiune aferent acesteia, este necesar a se asigura continuitatea activității personalului asistenților judecătorului, până la adoptarea statutului acestora în sensul asigurării sustenabilității proiectului ”Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta de instanțe judecătorești”.

III.    HOTĂRÂRI DE GUVERN
1.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum și pentru stabilirea cuantumului acestora, pentru anul de cerere 2022
Prin actul normativ adoptat se aprobă plafonul de 185.483.810 euro, care se acordă crescătorilor de animale pentru anul de cerere 2022, pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, repartizat astfel:
a) 1.680.000 euro, pentru specia bovine, categoria bivolițe de lapte;
b) 13.125.000 euro, pentru specia bovine, categoria taurine din rase de carne;
c) 71.300.000 euro, pentru speciile ovine/caprine;
d) 99.324.810 euro, pentru specia bovine, categoria vaci de lapte;
e) 54.000 euro, pentru specia viermi de mătase.
Cuantumul sprijinului per unitate pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic se calculează de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin raportarea plafoanelor menționate anterior la efectivul de animale eligibile/kg gogoși crude de mătase eligibile.
Resursele financiare se asigură de la bugetul de stat, cu rambursare din FEGA, în limita sumelor aprobate cu această destinație Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru anii 2022 și 2023.
Comunicatul Ministerului Agriculturii: http://bitly.ws/uuVX

2.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Prahova, trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Prahova în domeniul public al municipiului - Câmpina, judeţul Prahova şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
3.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor bunuri imobile aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Seculeni, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

4.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României către următoarele Fonduri Voluntare ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord: Fondul voluntar de consolidare a capacităţii de apărare a Republicii Moldova (Moldova DCB Trust Fund), Fondul voluntar privind Pachetul de Asistență Cuprinzătoare pentru Ucraina (NATO-Ukraine Comprehensive Assistance Package Trust Fund), Fondul voluntar de consolidare a capacităţii de apărare a Georgiei (Georgia - DCB Trust Fund), Fondul voluntar de consolidare a capacităţii de apărare a Regatului Haşemit al Iordaniei (Jordan-DCB Trust Fund)
Guvernul a aprobat  plata contribuției voluntare a României, în valoare toată de 1.400.000 USD către Fondurile Voluntare ale NATO, astfel:
    până la 600.000 USD pentru Fondul voluntar de consolidare a capacității de apărare a Republicii Moldova (Moldova DCB Trust Fund);
    până la 400.000 USD pentru Fondul voluntar privind Pachetul de Asistență Cuprinzătoare pentru Ucraina (NATO-Ukraine Comprehensive Assistance Package Trust Fund);
    până la 300.000 USD pentru Fondul voluntar de consolidare a capacității de apărare a Georgiei (Georgia-DCB Trust Fund);
    până la 100.000 USD pentru Fondul voluntar de consolidare a capacității de apărare a Regatului Hașemit al Iordaniei (Jordan– DCB Trust Fund).
Banii se alocă prin redirecționarea sumelor rămase nealocate aferente contribuției României la Fondul Voluntar al NATO pentru susținerea Armatei Naționale Afgane (ANA TF).
Sumele reziduale, necheltuite pentru aceste contribuții, vor fi direcționate către alte Fonduri Voluntare ale NATO.
Astfel, România își va consolida imaginea de contributor de securitate la nivelul relației bilaterale cu statele respective. Decizia este în concordanță cu interesele de politică externă și de securitate ale României, de întărire a Flancului Estic, mai ales din perspectiva susținerii parcursului euroatlantic al Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei, în conformitate cu obiectivele fixate prin Programul de guvernare 2021-2024.

5.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Procedurii de acces online al salariaţilor sau foştilor salariaţi la datele din registrul general de evidenţă a salariaţilor, a modalităţii de generare şi descărcare a extrasului, precum şi a condiţiilor în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă şi/sau specialitate
Guvernul a aprobat procedura de acces online a angajaților și a foștilor angajați la datele din registrul general de evidență a salariaților (REGES), modalitatea de generare și descărcare a extrasului, precum și condițiile în care se poate dovedi vechimea în muncă și/sau specialitate, această posibilitate fiind creată prin modificările aduse Codului Muncii de Legea nr. 144/2022.
Prin procedura introdusă de actul normativ adoptat, salariații sau foștii salariați își vor putea accesa online datele din REGES, referitoare la activitatea prestată la diferiți angajatori, în baza unui contract individual de muncă. Dreptul de acces al acestora este limitat la vizualizarea, descărcarea și tipărirea acestor date, precum și generarea și descărcarea unui extras din registru, cu care să poată dovedi perioadele lucrate, respectiv vechimea în muncă și specialitate, împreună cu alte documente existente în dosarul personal al fiecăruia.
Aceste reglementări vor intra în vigoare la 31 decembrie 2024, când va intra în exploatare și sistemul informatic aferent REGES, conform PNRR.
Până la data la care sistemul informatic va fi funcțional și pentru a facilita accesul salariaților și al foștilor salariați la datele lor din registru, inspectoratele teritoriale de muncă au obligația să elibereze acestora, la solicitarea scrisă, un extras care să reflecte activitatea prestată în baza unui contract individual de muncă.
Noul sistem informatic REGES este prevăzut în Planul Național de Redresare și Reziliență, Inspecția Muncii fiind beneficiar al finanțării Investiției 6 - Digitalizarea în domeniul muncii și protecției sociale, aferente componentei C7 – Transformare digitală.
Comunicatul Ministerului Muncii: http://bitly.ws/uuVx

6.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea art. 1 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.884/2020 privind aprobarea cuantumului indemnizației lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu, şi art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.1177/2003 privind aprobarea cuantumului indemnizației lunare de hrană cuvenite persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de  SIDA
Actul normativ vizează corelarea prevederilor HG nr. 884/2020 și ale HG nr. 1177/2003 cu cele introduse prin Legea nr. 133/2022. În acest sens, se modifică art. 1 din HG nr. 884/2020 și art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1177/2003.
Noile prevederi stabilesc următoarele:
    Cuantumul indemnizației lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză, tratate în ambulatoriu, se stabilește la nivelul alocaţiilor de hrană pentru unităţile sanitare publice, potrivit art. 229 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, corespunzător categoriei de bolnavi TBC.
    Cuantumul indemnizației lunare de hrană cuvenite adulților și copiilor infectați cu HIV sau bolnavi de SIDA  se majorează la aceeași dată ca şi cuantumul alocaţiilor de hrană pentru unităţile sanitare publice, potrivit art. 229 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.
Prin Legea nr. 133/2022 au fost aduse modificări Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, în sensul stabilirii alocației de hrană pentru unitățile sanitare publice prin ordin al ministrului sănătății. Totodată, prin lege se stabilește că actualizarea cuantumului se face anual în funcție de rata inflației și nu poate fi mai mic de 22 de lei/zi de spitalizare.

7.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Sud km 52 + 770 - km 100 + 900", aflate pe raza localităţilor Cernica, Glina, Popeşti Leordeni şi Berceni, din judeţul Ilfov
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
8.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 920/2016 privind transmiterea unei părţi din imobilul 888 Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Societăţii Naţionale «Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanţa» - S.A., pe o perioadă de 6 ani, şi pentru actualizarea anexelor nr.4 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

9.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei Naţionale privind Economia Circulară
Actul normativ aprobă Strategia Națională privind Economia Circulară (SNEC), al cărei obiectiv este asigurarea tranziției României de la un model economic liniar la unul circular, în acord cu Planul Uniunii Europene de Acțiune pentru Economie Circulară.
Documentul statuează că România are un potențial semnificativ de îmbunătățire în toate etapele presupuse de economia circulară, de la o mai mare eficiență a resurselor și utilizarea de materiale secundare în producție, până la prevenirea deșeurilor și o mai bună gestionare a acestora.
SNEC stabilește obiective cheie în 7 sectoare economice și furnizează direcții pentru îndeplinirea lor. Direcțiile și obiectivele formulate în această strategie vor constitui baza unui Plan de Acțiune care va conține măsuri concrete pentru maximizarea potențialului de circularitate pe cele șapte domenii: agricultură și silvicultură, industria automotive, construcții, bunuri de consum, cum ar fi produsele alimentare și băuturile, ambalajele, textilele și echipamentele electrice și electronice.
Obiectivele cheie pentru o tranziție la Economia Circulară sunt:
    Acordarea de prioritate producției locale, în fața produselor și materialelor importate;
    Consolidarea competitivității economice și a forței de muncă;
    Aprovizionarea responsabilă și durabilă cu materii prime;
    Promovarea cu prioritate a inovării și cercetării în domeniul Economiei circulare;
    Conservarea și utilizarea sustenabilă a resurselor naturale;
    Prevenirea generării de deșeuri și gestionarea sustenabilă a deșeurilor;
    Promovarea consumului responsabil și a educației pentru mediu;
    Protecția ecosistemului și a sănătății cetățenilor.
Implementarea SNEC va aduce beneficii precum reducerea presiunii asupra mediului, o mai mare securitate a aprovizionării cu materii prime, creșterea competitivității, stimularea inovării, stimularea creșterii economice și crearea de noi locuri de muncă. Consumatorii vor beneficia de produse durabile și inovatoare care le va spori calitatea vieții și le vor aduce economii pe termen lung. Strategia îşi propune crearea premiselor pentru reducerea utilizării resurselor naturale, exploatare rațională și sustenabilă.
Aplicarea principiilor Economiei Circulare în întreaga economie a UE are potențialul de a crește PIB-ul UE cu încă 0,5% până în 2030 și de a crea aproximativ 700.000 de noi locuri de muncă. Economia circulară reprezintă o oportunitate de a reduce dependența de importurile de materii prime care este la un nivel ridicat în România și în Europa.
Elaborarea Strategiei Naționale privind Economia Circulară (SNEC) este prevăzută în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar prin adoptarea ei România îndeplinește încă un jalon din PNRR.

10.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009
Actul normativ este completat cu metodologia ce cuprinde orientările, ghidul și bunele practici de elaborare și fundamentare a proiectelor de ordonanțe de urgență ale Guvernului, ca instrument de reglementare.
Această metodologie conține o concentrare sistematică a cadrului legislative existent, analizat și exemplificat prin practica Curții Constituționale a României, inclusă într-un singur document menit a fi utilizat de autorități ori de câte ori se are în vedere folosirea acestui instrument de reglementare.
Metodologia ce completează Hotărârea de Guvern este realizată cu sprijinul Băncii Mondiale și are în vedere îmbunătățirea predictibilității și eficienței proceselor decizionale, Jalon asumat prin PNRR în cadrul componente ”Bună guvernanță”.

11.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea celui de-al treilea amendament, convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 4 iulie 2022 şi la 21 iulie 2022 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015
Prin aprobarea celui de-al treilea amendament la Acordul de împrumut privind învățământul secundar dintre România şi BIRD, se va extinde cu 23 de luni data limită de tragere a sumelor împrumutului de la 31 decembrie 2022 până la 30 noiembrie 2024.
Având în vedere criza declanșată de pandemia COVID-19 în sectorul de învățământ, precum și actuala criză umanitară generată de agresiunea militară rusă din Ucraina, părțile au convenit asupra necesității extinderii datei limită de tragere pentru atingerea tuturor obiectivelor proiectului și a răspunde nevoilor concrete ale acestui sector.
Totodată, amendamentul cuprinde și actualizează Anexa 1 ”Descrierea proiectului” prin includerea în categoriile de elevi/studenți beneficiari în cadrul activităților granturilor derulate de unitățile de învățământ eligibile și a elevilor/studenților strămutați forțat din Ucraina.
Această extindere va permite Ministerului Educației atingerea țintelor deja stabilite în cadrul proiectului și, în același timp, implementarea unor noi activități care să contribuie direct la recuperarea procesului de învățare și la creșterea calității educației.

12.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022
Actul normativ prevede suplimentarea bugetului Ministerului Economiei cu suma de 25 de milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022. Această sumă va asigura finanțarea activităților de întreținere, conservare, reparații și pază a capacităților de producție din industria de apărarea și a  altor activități specifice necesar a fi îndeplinite în perioada următoare. Totodată va asigura, ca măsură de sprijin financiar, păstrarea locurilor de muncă, menținerea în circuitul productiv a specialiștilor în domeniu și satisfacerea cerințelor Forțelor Sistemului Național de Apărare.
Comunicatul Ministerului Economiei: http://bitly.ws/uuVb

13.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Sănătății prin Serviciul de Ambulanță Județean Botoșani

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.


14.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
15.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind reaprobarea caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii ,,Lucrări de consolidare a falezelor în zonele Eforie Nord şi Eforie Sud, judeţul Constanţa"

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
16.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unei părţi din imobilul 1950 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

17.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind darea în administrarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru constituirea ca stoc de urgenţă medicală, a unor bunuri mobile ce fac obiectul unei donații tăcute statului român de către Organizația Tratatului Atlanticului de Nord Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) a donat României, în luna mai 2022, două echipamente de producere a oxigenului medical destinate încărcării buteliilor de oxigen medical. Aceste bunuri mobile sunt date în administrarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și se constituie ca stoc de urgență medicală.

18.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea, adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzute la art. 29 alin.(5) lit.a) din Ordonanța Guvernului nr.19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022
Prin Hotărârea de Guvern, se repartizează suma de 162 milioane lei pentru plata celor aproximativ 20.000 de persoane implicate în realizarea recensământului populației și locuințelor.
Comparativ cu fondurile estimate inițial, se realizează economii de aproximativ 30 de milioane de lei.
Potrivit datelor furnizare ieri de Institutul Național de Statistică, până la finalul zilei de 31 iulie, ultima zi de recenzare, s-au înregistrat în total 18,15 milioane de persoane, reprezentând 95,4% din populația rezidentă țintă estimată a României la 1 decembrie 2021 (19,02 milioane persoane).
Primele rezultate ale Recensământului Populației și Locuințelor runda 2021 (RPL 2021) vor fi diseminate în cursul lunii decembrie 2022, urmând ca datele complete și finale să fie făcute publice la finalul anului 2023.
RPL2021 este primul recensământ din România organizat integral în format digital, a fost al treisprezecelea recensământ din istorie și al patrulea după Revoluția din 1989. Întregul proces al colectării datelor s-a desfășurat cu asigurarea confidențialității și protecției depline a informațiilor.

19.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri aparținând domeniului public al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi în concesiunea Societăţii ,,Oil Terminal" - S.A. Constanţa, precum şi aprobarea Actului adițional nr. 6 la Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială ,,Oil Terminal" - S.A. Constanţa, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2002

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
20.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Bărcăneşti, judeţul Ialomiţa
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

21.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
Actul normativ prevede suplimentarea bugetului Înaltei Curte de Casație și Justiție cu suma de 21.225.000 de lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru plata drepturilor salariale aferente titlurilor executorii al căror termen eșalonat de plată a fost stabilit pentru anul 2022.
Prin Ordonanța Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 s-au alocat fondurile necesare achitării tranșelor de plată cu același titlu, privind judecătorii și celelalte categorii de personal din cadrul curților de apel, tribunalelor, tribunalelor specializate și judecătoriilor, însă Înaltei Curți de Casație și Justiție nu i-au fost alocate fonduri pentru plata drepturilor salariale anterior amintite.

IV.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Mandatarea Ministerului lnvestiţiilor şi Proiectelor Europene pentru semnarea actului adiţional la Acordul privind contribuţia financiară în conformitate cu art. 23 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă, pentru finanţarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă a României încheiat între Comisia Europeană şi România, semnat la data de 12 noiembrie 2021 la Bucureşti, respectiv 25 noiembrie 2021 la Bruxelles
Memorandumul propune mandatarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru a semna un act adițional la Acordul privind contribuția financiară pentru finanţarea Planului Național de Redresare și Rezilienţă a României încheiat între Comisia Europeană şi România, act adițional care va permite ca viitoarele transferuri de fonduri din partea Comisiei Europene către România să fie efectuate dintr-un cont nou dedicat derulării fondurilor externe nerambursabile pe care România le poate atrage prin PNRR.
România a transmis Comisiei Europene în data de 19 ianuarie a.c. formularul de identificare financiară (Financial Identification Form) pentru noul cont, cu solicitarea ca viitoarele transferuri de fonduri din partea Comisiei să fie efectuate din contul respectiv, deschis la Banca Națională a României și aflat la dispoziția Autorității de Certificare și Plată (ACP).
Actul adițional la Acordul privind contribuția financiară pentru finanţarea PNRR va înlocui datele de identificare ale contului care a fost utilizat temporar. Utilizarea unui cont temporar a fost necesară pentru a face posibilă atragerea primelor finanțări prin PNRR, având în vedere durata procedurilor de deschidere a unui nou cont dedicat transferurilor prin Mecanismul de redresare și reziliență al UE. În acest scop,  Autoritatea de Certificare și Plată, în calitatea sa de entitate responsabilă cu primirea fondurilor de la Comisia Europeană, a propus utilizarea temporară a contului bancar deja deschis la Banca Națională a României pentru derularea fondurilor structurale din perioada de programare 2007-2013.

2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înțelegere privind cooperarea în domeniile educaţiei, culturii, mass-media, tineretului şi sportului între Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Coreea
Memorandumul de Înțelegere va contribui la dezvoltarea relațiilor dintre România și Republica Coreea și va oferi posibilitatea de a desfășura activități culturale și educaționale, în vederea cunoașterii reciproce. Astfel, memorandumul prevede cooperarea în cele cinci domenii și acțiuni precum acordarea anuală de burse pe bază de reciprocitate, schimb de experți între instituțiile din domeniul educației, al culturii, schimb de informații și bune practici în domeniul conservării și restaurării, al arheologiei și arhitecturii, încurajarea colaborării dintre societățile naționale de televiziune de stat sau agențiile de presă naționale, sprijinirea contactelor între organizațiile guvernamentale și non-guvernamentale relevante în vederea schimbului de informații referitoare la politicile din domeniul tineretului și sportului.

3.    MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Înțelegerii între Comisia Națională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Comisia pentru Reglementări Nucleare din Statele Unite ale Americii privind schimbul de informații tehnice şi cooperarea în domeniul securității nucleare
Prin actul normativ s-a aprobat prelungirea Înțelegerii încheiate în anul 2017 între Comisia Națională pentru Controlul Activității Nucleare (CNCAN) și Comisia pentru Reglementări Nucleare din Statele Unite ale Americii (USNRC). Prin această Înțelegere, CNCAN va beneficia în continuare de sprijinul acordat de USNRC.
La nivel guvernamental, cooperarea în domeniul nuclear a fost reglementată de prevederile Acordului de cooperare între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind aplicațiile pașnice ale energiei nucleare. În baza Acordului menționat s-a decis și cooperarea între organismele de reglementare din cele două state, respectiv CNCAN și USNRC (Comisia pentru Reglementări Nucleare din Statele Unite ale Americii). Cele două autorități au semnat în anul 2001 prima Înțelegere bilaterală privind schimbul de informații și cooperarea în domeniul securității nucleare (cu o perioadă de valabilitate de 5 ani), prelungită ulterior în anul 2005, 2011 și 2017.
Prin această Înțelegere a fost creat cadrul legal pentru efectuarea schimbului bilateral de informații privind reglementările în domeniul securității nucleare, garanțiilor nucleare, protecției fizice, gestionării deșeurilor radioactive și al impactului asupra mediului al instalațiilor desemnate.
De asemenea, prin această Înțelegere, CNCAN a beneficiat de asistență tehnică gratuită, dar în același timp trebuie să își adapteze cadrul de reglementare pentru introducerea reactoarelor modulare de mică putere, procesul de încheiere a instrumentului bilateral de cooperare cu USNRC trebuie finalizat în cel mai scurt timp, pentru a putea beneficia în continuare de sprijinul acordat de USNRC.

4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea constituirii grupului de lucru interinstituţional pentru înfiinţarea unui Centru de Excelenţă al Biroului Regional pentru Europa al OMS la Bucureşti, în România
Documentul aprobă crearea unui grup interinstituțional, la nivel de secretar de stat sau asimilat cu această funcție, sub coordonarea Ministerului Sănătății, pentru avansarea propunerilor de organizare și funcționare a unui Centru de Excelență ca organism OMS Europa, în subordinea Biroului pentru România al OMS. Grupul de lucru va cuprinde reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Secretariatului General al Guvernului, RAPPS și ai Departamentului Sănătate Publică al Administrației Prezidențiale.
Grupul de lucru va avea discuții cu privire la identificarea și stabilirea sursei de finanțare necesare desfășurării în bune condiții a activităţii Centrului de Excelență la București, la ședințele grupului de lucru participând și reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.
Constituirea unui Centru de excelență în România reprezintă o parte a inițiativei OMS Europa dedicată evaluării impactului elementelor comportamentale și culturale asupra sănătății. OMS urmărește furnizarea de expertiză în acest domeniu Statelor Membre, fiind parte a agendei extinse de sănătate publică a Biroului Regional.
Prin această inițiativă, OMS Europa intenționează să investească în înțelegerea perspectivelor care pot ajuta la construirea unei culturi a sănătății care să permită populației să facă alegeri corecte în viața de zi cu zi și în modul în care utilizează serviciile de sănătate.
Comunicatul Ministerului Sănătății: http://bitly.ws/uvbE

5.    MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind contractarea unui împrumut de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru susținerea proiectului privind extinderea eforturilor de prevenire şi reducere a poluării
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor are în derulare proiectul ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți – Finanțare Adițională”, finanțat prin două împrumuturi de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Proiectul are ca scop protecția calității apei împotriva poluării cauzate de nitrații proveniți din surse agricole și urmează a se finaliza în iunie 2023.
Ministerul Mediului a început pregătirea unui nou proiect de mediu care să promoveze o viziune integrată a poluării din surse agricole.
Propunerea cuprinsă în memorandum vizează pregătirea noului proiect de mediu cu BIRD, prin care se va continua și se va extinde colaborarea cu Banca în domeniul protecției mediului, partea română urmând să beneficieze în continuare de expertiza și experiența considerabilă a Băncii în acest domeniu.
Acest nou proiect va avea o perioadă de implementare de 5 ani și un cost indicativ de circa 60 de milioane de euro, fiind împărțit în 4 componente: sprijin pentru consolidarea instituțională, investiții pentru schimbul de cunoștințe, pentru inovare și transferul de cunoștințe, campanie de informare și conștientizare și managementul proiectului. Ministerul Mediului va fi desemnat agenție de implementare a proiectului și va realiza acest proiect prin actuala Unitate de Management a proiectului ”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți – Finanțare Adițională”.

6.    MEMORANDUM cu tema: Memorandum de aprobare a cadrului de analiză a cheltuielilor publice şi a temei analizei în domeniul educaţie, în perioada 2022-2023
Prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Guvernul României și-a asumat realizarea sistematică a analizelor de cheltuieli publice, includerea rezultatelor analizelor de cheltuieli în proiectele de buget ale ordonatorilor de credite analizați și realizarea unor evaluări ex-post independente.
Unul dintre obiectivele generale ale Pilonului III al PNRR, Componenta C8/Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii, este îmbunătățirea eficienței cheltuielilor publice.
Pentru realizarea acestuia, Reforma 3/Îmbunătățirea mecanismului de programare bugetară, prevede două jaloane (201 și 203) referitoare la realizarea analizelor de cheltuieli în domeniile educație și sănătate. Jalonul 201 cuprinde trei etape principale pentru finalizarea și publicarea până în T2 2023 a rapoartelor analizelor de cheltuieli, iar jalonul 203 prevede implementarea măsurilor aprobate în bugetul anului 2024.
Prin tema de analiză propusă prin prezentul Memorandum se urmărește analizarea cheltuielilor enumerate pentru identificarea acelor acțiuni/ activități/programe ineficiente care pot genera nu numai risipă, dar și obținerea unor rezultate nesatisfăcătoare, cu scopul de a identifica economii, care să fie direcționate, prin proiectul de buget pentru anul 2024, către alte categorii de cheltuieli finanțate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educației.

7.    MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind contractarea unei asistenţe financiare rambursabile de la Banca Europeană de Investiţii, în vederea acoperirii parţiale a finanţării publice naţionale necesare implementării unor reforme şi/sau investiţii cuprinse în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă
Prin Memorandum, se stabilește acordul de principiu al Guvernului privind contractarea unei asistențe financiare rambursabile de la Banca Europeană de Investiții (BEI), conform legislației privind datoria publică, în vederea acoperirii parțiale a finanțării publice naţionale necesare implementării unor reforme şi/sau investiţii cuprinse în Planul Național de Redresare și Reziliență.
Valoarea sprijinului financiar necesar solicitat BEI este de aproximativ 4 miliarde Euro pentru o serie de investiții din sectoarele transporturi (rutier, feroviar, metrou) și sănătate, incluse în PNRR.

V.    NOTE
1.    NOTĂ privind aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind  trecerea imobilelor înscrise în Cărţile funciare nr. 115947, nr. 116084 şi nr. 116345 Alba Iulia din domeniul public al Municipiului Alba Iulia în domeniul public al Statului şi darea în administrarea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice ,,Transelectrica" S.A., in vederea realizării obiectivului de investiţii ,,deviere linie aeriană de energie electrică LEA 220kV d.c. Mintia -Alba Iulia / Alba Iulia - Şugag, LEA 220kV d.c. Cluj Floreşti -Alba Iulia/ Alba Iulia - Gâlceag"


VI.    PUNCTE DE VEDERE
1.    PUNCT DE VEDERE cu privire la 7 iniţiative legislative

  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe