INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative aprobate în cadrul ședinței Guvernului României din 22 noiembrie 2022

22 Nov 2022

I.    PROIECTE DE LEGE
1.    PROIECT DE LEGE pentru completarea tabelelor-anexă nr. I şi II la Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
Proiectul de lege prevede includerea unor substanțe psihoactive noi în definiția termenului „drog”, precum și al implementării Convenției unice asupra stupefiantelor din 1961 și Convenției asupra substanțelor psihotrope din 1971, în sensul includerii substanțelor care nu sunt puse, încă, sub control național. în definiția termenului „drog”.
Psihoactivele introduse, care completează tabele-anexă la Legea nr. 143/2000, sunt:  2-(metilamino)-1- (3-metilfenil) propan-1- 1 cu modificările și completările ulterioare. 2 republicată, cu modificările și completările ulterioare. 2 onă (3-MMC) și 1-(3-clorofenil)-2- (metilamino) propan-1-onă (3-CMC).
Se transpune astfel Directiva delegată (UE) 2022/1326 a Comisiei din 18 martie 2022 de modificare a anexei la Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului în ceea ce privește includerea unor substanțe psihoactive noi în definiția termenului „drog”.
Punerea sub control al acestor substanțe reprezintă o măsură care contribuie la protejarea sănătății, reducându-se riscurile de îmbolnăviri sau decese cauzate de consumul de droguri.

II.    HOTĂRÂRI DE GUVERN
1.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acțiunea de protocol cu caracter deosebit "Organizarea de către Ministerul Afacerilor Interne a reuniunii Comitetului Interministerial de Nivel Înalt al Forței de Jandarmerie Europeană", care se va desfășura la Bucureşti în perioada 14-16 decembrie 2022
Actul normativ stabilește normativele de cheltuieli specifice organizării și desfășurării reuniunii Comitetului Interministerial de Nivel Înalt (CIMIN) a EUROGENDFOR la București, în perioada 14-16 decembrie 2022. Cheltuielile vor fi asigurate integral din prevederile bugetare aprobate Inspectoratului General al Jandarmeriei Române pentru anul 2022.
Ministerul Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, în calitate de instituții care exercită președinția CIMIN a Forței de Jandarmerie Europeană, vor reprezenta interesele României în cadrul EUROGENDFOR, conform angajamentelor internaționale și a obiectivelor asumate de partea română, respectiv dezvoltarea cooperării cu alte forțe de tip jandarmerie din regiune.
De asemenea, prin organizarea acestei reuniuni, România își reafirmă rolul de contribuitor la întărirea securității în regiune, de actor activ în soluționarea problemelor de securitate la nivel regional.
Informații suplimentare: Președinția CIMIN este asigurată, prin rotaţie, de fiecare stat membru cu drepturi depline, pentru o perioadă de un an de zile.
Conform calendarului de rotaţie, România deţine Preşedinţia CIMIN în anul 2022, fiind preluată de la Polonia, la data de 16 decembrie 2021, şi va fi predată Italiei, în data de 16 decembrie 2022.

2.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

3.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor măsuri destinate organizării, desfășurării şi finanțării, în anul 2022, a paradei militare naţionale prilejuite de data de 1 Decembrie - Ziua Naţională a României
Executivul a aprobat normativele de cheltuieli aferente organizării unor activităţi de protocol în cadrul paradei militare naţionale prilejuite de data de 1 Decembrie - Ziua Naţională a României.
Potrivit hotărârii, cu ocazia Zilei Naţionale a României, Ministerul Apărării Naţionale poate invita cel mult 600 de persoane, care vor face parte din detaşamentele armatelor statelor membre NATO şi partenere, pentru a participa la parada militară naţională din acest an.
Cazarea, asistenţa medicală de urgenţă şi transportul personalului străin se asigură prin grija Ministerului Apărării Naţionale, cu mijloacele proprii.

4.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei părţi din imobilul 3589 aflat în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară ,,Cantacuzino'', constituită dintr-o construcție, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

5.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Aranjamentului Administrativ, semnat la Skopje, la 14 aprilie 2022, pentru aplicarea Acordului Între România şi Republica Macedonia în domeniul asigurărilor sociale, semnat la Bucureşti, la 27 februarie 2006
Actul normativ aprobă Aranjamentul Administrativ, semnat la Skopje, la 14 aprilie 2022, pentru aplicarea Acordului între România și Republica Macedonia în domeniul asigurărilor sociale, semnat la Bucureşti, la 27 februarie 2006.
Aranjamentul Administrativ stabilește modalitatea de aplicare a Acordului, modul de colaborare între autoritățile şi instituțiile naţionale responsabile cu determinarea legislației de securitate socială aplicabilă și cu acordarea prestațiilor, precum şi modalitățile de instrumentare a cererilor de acordare a prestațiilor.
Prin Aranjamentul Administrativ sunt desemnate atât organismele de legătură, cât şi instituțiile competente pe tipuri de prestații de securitate socială.

6.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Fundației pentru Îngrijirea Vârstnicului ca fiind de utilitate publică
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

7.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2022
Bugetul Trezoreriei Statului pe anul 2022 rectificat se majorează cu venituri cu sumă de 8,052 milioane lei și cheltuieli de 60,196 milioane lei, iar excedentul se diminuează cu suma de 52,144 milioane lei.
Proiecția veniturilor și cheltuielilor a fost realizată pe baza indicatorilor macroeconomici estimați la data elaborării bugetului și pe baza reglementărilor legale în vigoare aplicabile pe anul 2022.  

8.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2020/740 privind etichetarea pneurilor în ceea ce priveşte eficiența consumului de combustibil şi alţi parametri, de modificarea Regulamentului (UE) 2017/1369 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1222/2009
Actul normativ stabilește cadrul legal pentru aplicarea Regulamentului UE 2020/740 privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri, de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1369 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1222/2009.
Astfel, actul normativ instituie noi obligații, privind parametrii de etichetare a anvelopelor introduse pe piață, pentru furnizorii și distribuitorii de pneuri, de vehicule, precum și pentru furnizorii de stocare.
De asemenea, hotărârea stabilește autoritățile responsabile pentru verificarea corectitudinii informațiilor incluse pe etichetă de furnizorii de pneuri și instituie regimul sancționator în cazul nerespectării prevederilor de către furnizorii și distribuitorii de pneuri, de vehicule și de către furnizorii serviciilor de stocare.
Măsura are în vedere creșterea siguranței, a protecției sănătății, a eficienței economice și de mediu în transportul rutier prin promovarea unor anvelope sigure, eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil și cu niveluri de zgomot reduse.
Comunicatul Ministerului Economiei: https://bit.ly/3tVwKi8

9.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1031/2018 privind aprobarea amplasamentului şi declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşiuţa, judeţul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an"
Hotărârea aprobată stabilește unele măsuri pentru actualizarea situației imobilelor proprietate privată afectate de realizarea lucrării de utilitate publică de interes național ,,Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșiuța, județul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an”.
Concret, se actualizează elementele de identificare și sumele individuale aferente despăgubirilor pentru exproprierea imobilelor prevăzute în anexa 2 la HG nr. 1031/2018.
Astfel, au fost incluse în coridorul de expropriere și imobilele de tipul construcțiilor și a fost suplimentată cu 886.049,29 lei suma necesară pentru plata sumelor individuale stabilite de către instanțele de judecată pentru despăgubirea imobilelor proprietate privată aflate pe coridorul de expropriere. Banii se asigură din bugetul Ministerului Energiei.
Procedurile de expropriere vor fi efectuate de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, din subordinea Ministerului Energiei.
În HG nr. 1031/2018 au fost incluse în coridorul de expropriere doar imobilele de tipul terenurilor, nu și imobilele de tipul construcțiilor.

10.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea art. 9 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr.693/2021privind Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Cercetare Dezvoltare în Genomică
Prin acest act normativ, se modifică regimul de finanțare a Institutului de Cercetare-Dezvoltare în Genomică (ICDG), urmând ca acesta să fie finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației.
Subvențiile acordate de la bugetul de stat se vor aloca cu încadrarea în bugetul aprobat de Ministerul Educației și, în completare, venituri obținute pe bază de contract de la Universitatea de Medicină și Farmacie  Carol Davila din București.
Schimbarea modului de finanțare are ca scop susținerea activității ICDG și pregătirea într-un termen optim a proiectului strategic privind realizarea unei infrastructuri naționale de excelență în domeniul genomicii, inclus în Programul Național de Sănătate.
Pregătirea proiectului este estimată la 9 luni de zile și cuprinde: studiul de fezabilitate, studiul geotehnic, studio pentru obținerea acordurilor de mediu, studio topografi, studio de marketing, vizite de studiu precum și alte categorii de studii și documentații necesare pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din domeniul de specializare inteligentă genomică.  
Informații suplimentare: Institutul de Cercetare – Dezvoltare în Genomică a fost înființat în anul 2022, fiind instituție în subordinea Universității de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti.
Institutul are ca scop crearea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de genomică, respectiv creşterea capacităţii de cercetare – dezvoltare şi inovare în domeniile genomică, proteomică, transcriptomică, metabolomică, bioinformatică, biotehnologice şi alte ştiinţe omice, precum şi în materializarea oportunităţilor şi obiectivelor ştiinţifice de cercetare – dezvoltare şi inovare rezultate.

11.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar a bunului imobil înscris în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvemului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi trecerea acestuia din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare, în domeniul public al municipiului Satu Mare, judeţul Satu Mare
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

12.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Fundaţiei Ţiriac ca fiind de utilitate publică
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

13.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unor drumuri forestiere precum şi trecerea cu titlu gratuit a acestora şi a terenurilor aferente, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva în domeniul public al comunei Runcu, judeţul Dâmboviţa
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

14.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Amenajare râu Jijia pentru combaterea inundaţiilor în judeţele Botoşani şi Iaşi"
Actul normativ prevede aprobarea amplasamentului obiectivului de investiții „Amenajare râu Jijia pentru combaterea inundațiilor în județele Botoșani și Iași”, lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, precum și sumele individuale, estimate, aferente despăgubirilor.
Suma necesară despăgubirilor este de 21.720 lei, pentru un număr de 5 imobile în suprafață totală de 22.319 mp, și va fi suportată de la bugetul de stat, prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

15.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 345
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
16.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Lovrin, judeţul Timiş
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
17.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Gorneşti, judeţul Mureş
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

III.    NOTE
1.    NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Arad, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Arad în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Arad

IV.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind contractarea unei asistenţe financiare rambursabile de la Banca Europeană de Investiţii pentru susţinerea realizării unor investiţii în sectorul sanitar aflate în portofoliul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
Actul normativ aprobă Acordul de principiu privind contractarea unei asistențe financiare rambursabile de la Banca Europeană de Investiții pentru susținerea realizării unor investiții în sectorul sanitar, aflate în portofoliul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA).
Majoritatea proiectelor sunt în curs de implementare și se estimează a fi finalizate până în anul 2026. Implementarea va fi asigurată de MDLPA, prin Compania Națională de Investiții (CNI).  
Costul total al acestor investiții este de aprox. 292 de milioane de euro, din care valoarea asistenței financiare de la BEI va fi de 229 milioane euro. Sprijinul financiar va fi asigurat sub forma a două împrumuturi, urmând ca ambele să fie contractate până cel mai târziu la sfârșitul acestui an. Primul împrumut va avea o valoare de până la 87 milioane euro, iar cel de-al doilea împrumut ar putea avea o valoare de până la 142 milioane euro.
Pe durata implementării, MDLPA va asigura încadrarea în obiectivele și țintele prevăzute de strategia fiscal-bugetară elaborată anual, inclusiv respectarea cadrului general de programare bugetară, sumele necesare (credite bugetare și credite de angajament) pentru aceste obiective fiind deja incluse de către MDLPA, după cum a fost necesar, atât în bugetul pe anul 2022, cât și în estimările pentru anii următori, cu respectarea limitelor de cheltuieli aprobate anual.

2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Acordului de garanţie dintre România și Banca Internaţională pentru Reconstrucţie și Dezvoltare aferent împrumutului cu caracter preventiv, pe care Fondul de garantare a depozitelor bancare urmează să îl contracteze de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru susţinerea Proiectului privind consolidarea instituţională şi rezistenţa plasei de siguranţă financiară şi aprobarea semnării textului negociat al Acordului de garanţie; acordarea împuternicirii de semnare a Acordului de garanţie, ministrului finanţelor
Actul normativ aprobă negocierea Acordului de garanție dintre România și BIRD aferent împrumutului cu caracter preventiv, pe care Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB) urmează să îl contracteze de la BIRD și a semnării textului negociat al Acordului de garanție, precum și acordarea împuternicirii de semnare a Acordului de garanție ministrului finanțelor.  
Adoptarea acestui memorandum precede aprobarea acestui împrumut de către Comitetul Directorilor Executivi ai BIRD, care ar urma să aibă loc la data de 16 decembrie 2022.
Acordul de principiu privind garantarea unui împrumut cu caracter preventiv, pe care FGDB urmează să îl contracteze de la BIRD, pentru susținerea Proiectului privind consolidarea instituțională și rezistența plasei de siguranță financiară a fost adoptat, tot printr-un memorandum, la data de 28 octombrie 2022.

3.    MEMORANDUM cu tema: Notificare în vederea înlocuirii unui membru supleant din partea Asociaţiei Comunelor din România (ACoR) în cadrul delegaţiei României la Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene pentru perioada rămasă din mandatul 2020-2025
Prin actul normativ se informează Reprezentanța Permanentă a României pe lângă UE în legătură cu desemnarea noului membru, în vederea notificării Consiliului Uniunii Europene și Comitetului Regiunilor.
Asociația Comunelor din România (ACoR) a înaintat propunerea de înlocuire a domnului Nicolae Pandea, primarul Comunei Ștefan cel Mare, Județul Călărași, în calitatea de membru supleant în cadrul actualei delegații naționale cu domnul Valentin Dumitru-Ioan Ivan, primarul Comunei Sadu, Județul Sibiu, pentru durata rămasă a mandatului actual care se încheie la data de 25 ianuarie 2025.

V.    PUNCTE DE VEDERE
1.    PUNCT DE VEDERE cu privire la 11 iniţiative legislative

 

  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe