INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative aprobate în cadrul ședinței Guvernului României din 24 mai 2023

24 Mai 2023

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE privind înfiinţarea Universității Naţionale de Ştiinţă şi Tehnologie POLITEHNICA Bucureşti
Proiectul de lege prevede înființarea unei noi instituții de învățământ superior - ,,Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București”, denumită în continuare Politehnica București-, pe baza fuziunii prin comasare a Universității Politehnica din București cu Universitatea din Pitești.
În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, personalul didactic şi nedidactic din universitățile care fuzionează se preia prin transfer în interesul serviciului de către Politehnica București.
De asemenea, Politehnica București preia studenții și studenții doctoranzi înmatriculați, după caz, la programele de studii universitare de licență, masterat sau doctorat, precum și cursanții înmatriculați la programele de studii postuniversitare, organizate, în condițiile legii, de la universitățile care fuzionează. Studenții își păstrează drepturile și creditele obținute anterior fuziunii.
Totodată, Politehnica București preia și preșcolarii, școlarii și elevii de la structurile de învățământ preuniversitar organizate în cadrul universităților care fuzionează.
Politehnica București, ca instituție de învățământ superior de stat, este finanțată din fonduri publice, venituri proprii şi din alte surse, potrivit legii. Toate resursele de finanțare ale universității se constituie ca venituri proprii.

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Ordonanța de Urgență creează cadrul legal pentru valorificarea fondurilor europene puse la dispoziția României și asigurarea implementării în condiții optime a proiectelor finanțate din aceste resurse.
Astfel, noile măsuri vor conduce la implementarea într-un termen mai scurt a proiectelor de infrastructură finanțate prin fonduri externe nerambursabile și maximizarea absorbției acestora, în vederea atingerii obiectivelor stabilite la nivel național și regional în raport cu Comisia Europeană, respectiv instituirea posibilităţii de reorganizare a activităţii autorităţilor de management ale programelor aferente perioadei 2014-2020 sau 2021- 2027.
Pentru a preîntâmpina întârzierile în derularea procedurilor, se modifică condiţia pentru încheierea actelor adiţionale de majorare a valorii eligibile în sensul reducerii de la 75% la 50%, normă aplicabilă și proiectelor ce fac obiectul OUG nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene, cu modificările și completările ulterioare.
De asemenea, se aduc completări și îmbunătățiri în ceea ce privește ajustarea prețurilor, având în vedere actualizarea costurilor proiectelor de investiții în construcții și comunicații, dar și în alte sectoare de activitate. Astfel, se va folosi ultimul indice disponibil al Institutului Național de Statistică, iar ajustarea va fi recalculată atunci când valoarea acestuia va deveni definitivă, cu excepția situației de plată finală, când ultimii indici disponibili vor fi considerați definitivi.
Totodată, pentru a crește accesul la finanțare al comunităților locale, se elimină restricția de a pregăti cel mult două proiecte per regiune de dezvoltare și se diminuează plafonul minim al valorii estimate totale fără TVA a proiectului de investiții care poate fi selectat, de la 1 milion de euro, la 200.000 de euro. Potrivit noilor reglementări, va fi extinsă categoria potențialilor beneficiari prin includerea unităților administrativ-teritoriale care au în proprietate terenuri/infrastructuri pe care se pot înființa/extinde/reabilita/moderniza centre de agrement/ baze turistice/ tabere școlare.
Actul normativ mai stabilește cadrul legal prin care imobilele proprietate a statului trec în administrarea temporară a autorităților locale beneficiare de proiecte finanțate prin fonduri externe nerambursabile, în vederea diminuării timpului necesar acestor proceduri si a accelerării implementării proiectelor.
O altă modificare se referă la mecanismul de aplicare a conceptelor de colaborare efectivă și parteneriate pentru transfer de cunoștințe în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării, permise de legislația comunitară. În prezent, mecanismul se aplică Programului Creşterea inteligentă, digitalizare şi instrumente financiare, dar ţinând cont de faptul că și în cadrul Programului Sănătate și a anumitor Programe Regionale regăsim parteneriate pentru transfer de cunoştinţe, pentru ale căror proiecte implementarea se realizează prin colaborare efectivă, este necesară modificarea în acest sens a legislației.
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative în scopul furnizării de servicii publice electronice aferente înmatriculării vehiculelor în România
Actul normativ aprobat astăzi creează cadrul legal pentru conceperea, operaționalizarea și gestionarea unei aplicații prin care cetățenii care doresc să înmatriculeze un vehicul, să transcrie dreptul de proprietate, sau să radieze un vehicul, să poată face acest lucru fără a mai fi nevoie să se deplaseze la un sediu al serviciilor de înmatriculare.
Aplicația va fi gestionată de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări din Ministerul Afacerilor Interne și va permite cetățenilor să introducă un set minim de date necesare identificării vehiculului și, după caz, eventuale înscrisuri în formă electronică necesare operațiunilor de înmatriculare, transcriere a transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, emitere a unui nou certificat de înmatriculare, radiere din circulație, precum și declarare fiscală sau radiere din evidențele fiscale (documente de transfer al dreptului de proprietate încheiate în afara platformei, dovada declarării furtului vehiculului, certificat de distrugere, etc.).
Procesul de debirocratizare a procedurii de înmatriculare a vehiculelor, prin oferirea posibilității efectuării acestor operațiuni în regim on-line reprezintă un progres major pentru simplificarea relației dintre cetățeni și instituțiile publice.
Comunicatul Ministerului Afacerilor Interne: http://bitly.ws/FoeL
3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social şi a Legii nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare
Actul normativ aprobat aduce o serie de modificări și completări legislației privind dialogul social - Legea nr. 367/2022 și Codului Muncii -  Legea nr. 53/2003, printr-o ordonanță de urgență care armonizează acest cadru legislativ și care flexibilizează și încurajează negocierile colective la nivel de sector de activitate.  
Au fost astfel reglementate și definite mai clar părțile care inițiază și participă la negocierea colectivă sectorială, la fiecare nivel de negociere, unitate, grup de unități, sectorial și național, atât pentru mediul public, cât și pentru mediul privat.
Decizia a fost luată pentru a putea fi duse la îndeplinire Recomandările de țară primite din partea Comisiei Europene în perioada 2016-2022, cele ale Organizației Internaționale a Muncii din 2015, 2018, 2022 și dispozițiile prevăzute prin Programul Național de Redresare și Reziliență și pentru a elimina orice alte lacune legislative care pot genera efecte negative la nivel economic pe piața muncii.
Comunicatul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale: http://bitly.ws/FnEE
4. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
Actul normativ vizează încadrarea drumurilor care asigură legăturile cu obiectivele de interes național pentru apărare în categoria funcțională a drumurilor de interes național, precum și asigurarea cadrului legal privind delegarea temporară a dreptului de administrare a acestor drumuri. Delegarea se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, și unitățile administrativ-teritoriale, prin Consiliile Locale respective.
Totodată, lista cu drumurile care asigură legătura cu obiectivele de interes național pentru apărare se aprobă prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului apărării, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ și se actualizează, de regulă, o dată la 3 ani.
5. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea alineatelor (7) - (9) ale articolului 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri instituţionale referitoare la gestionarea schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea culturii de film şi producţiei de film în România
Actul normativ prevede înființarea Oficiului de Film și Investiții Culturale, instituție subordonată Ministerului Culturii și transferul schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea industriei cinematografice din administrarea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului în administrarea Oficiului de Film și Investiții Culturale.
Totodată, actul normative instituie prelungirea perioadei de aplicare schemei de ajutor de stat până la 31 decembrie 2024. Prin prelungirea schemei de ajutor de stat se estimează atragerea unor investiții directe în domeniul producției de opere audiovizuale, dar și în domeniile culturale conexe.
Începând cu data de 30 septembrie 2023, Oficiul de Film și Investiții Culturale va relua analiza proiectelor depuse, va analiza rapoartele de audit și va deconta cererile de plată pentru proiectele aprobate în sesiunile 2018 – 2020.
Info suplimentare: Schema de ajutor de stat în domeniul cinematografiei, instituită prin H.G. nr. 421/2018, reprezintă un instrument de atragere a investițiilor în domeniul producției de opere audiovizuale, proiect care a adus în România, în perioada 2018 – 2022, nu mai puțin de 46 de filme, dintre care 26 de producții internaționale, corespunzătoare unor investiții directe de aproximativ 800 mil. lei;
Schema de ajutor de stat se află într-un blocaj administrativ încă din februarie 2021, cererile de plată depuse pentru proiectele implementate nefiind analizate și făcând România al doilea stat din Europa în care nu funcționează un astfel de program (alături de Belarus).
Comunicatul Ministerului Culturii: http://bitly.ws/FnFr
6. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică şi dezvoltarea tehnologică
Actul normativ creează cadrul legislativ necesar pentru operaționalizarea unui mecanism de coordonare strategică în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării, inclusiv în ceea ce privește inovarea bazată pe cercetare și antreprenoriatul inovativ, în conformitate cu reforma 2 – componenta 9 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
România și-a asumat în cadrul PNRR ca, până la finalul lunii iunie 2023, să adopte cadrul legislativ pentru înglobarea într-un organism unic, cu rol decizional, a tuturor consiliilor existente, care să asigure coordonare interministerială și să comunice cu mediul privat, în vederea eficientizării procesului de guvernanță în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării.
Astfel, pentru o mai bună coordonare cu toți factorii decizionali, în vederea asigurării coordonării dintre ministerele cu atribuții în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării, se va înființa Comitetul Interministerial pentru Știință, Tehnologie și Inovare, organism interministerial cu rol decizional, fără personalitate juridică, în coordonarea prim-ministrului.
Comitetul este format din reprezentanții ministerelor responsabile de cercetare, dezvoltare tehnologică, inovare și antreprenoriat, care să coordoneze, la nivel național, politicile guvernamentale în domeniul CDI și să asigure, în mod unitar, design-ul, implementarea, evaluarea și monitorizarea politicilor CDI.
Comitetul Interministerial pentru Știință, Tehnologie și Inovare va fi unicul organism interministerial cu rol decizional în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării, format din: prim-ministru, ministrul cercetării, inovării și digitalizării, ministrul educației, ministrul finanțelor, ministrul economiei, ministrul sănătății, ministrul energiei, ministrul mediului, apelor și pădurilor, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, ministrul apărării naționale, ministrul afacerilor interne, ministrul investițiilor și proiectelor europene, ministrul antreprenoriatului și turismului, secretarul general al Guvernului, președintele Academiei Române, precum și un reprezentant desemnat de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării. După caz, la întrunirile Comitetului vor putea participa și invitați ocazionali, reprezentanți ai mediului privat și ai societății civile.
7. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional
Actul normativ aprobat prorogă până la 31 decembrie 2030 termenul de valabilitate a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio acordate pentru radiodifuziunea analogică terestră.
Astfel, se va extinde perioada de valabilitate a licenței de utilizare a frecvențelor radio pentru transmiterea terestră a programelor publice de radiodifuziune în benzile de unde lungi (148,5-283,5kHz), unde medii (526,5-1606,5kHz), unde scurte (2,3-26,1MHz) și unde ultrascurte (88-108MHz) până la data de 31.12.2030.
Măsura este necesară în vederea menținerii unei bune funcționări a infrastructurilor de comunicații electronice de emisie radio terestră în beneficiul consumatorilor.
Totodată, se urmărește crearea unui cadru legislativ predictibil prin care să se poată demara procesul de modernizare și digitalizare, protejând în același timp, drepturile și interesele cetățenilor, precum și continuitatea serviciilor publice de radiodifuziune în România.
8. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind transferul rețelei sanitare a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii către alte ministere si instituții cu rețele sanitare proprii așa cum sunt reglementate la art.4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Prin prezentul act normativ se reglementează transferul a 15 unități sanitare cu paturi din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în subordinea altor ministere şi instituții cu rețea sanitară proprie, astfel cum sunt acestea reglementate la art.4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justitiei, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Academia Română, autorităţile administrației publice locale şi universitățile de medicină şi farmacie acreditate şi universitățile care au în structură facultăți de medicină şi farmacie acreditate, denumite entități, la cererea acestora.
Este vorba despre:
Spitalul Clinic Ferate Căi Ferate nr. 1 Witting București,
Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 2 Bucureşti
Spitalul Clinic Căi Ferate lași
Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca, judeţul Cluj
Spitalul Clinic Căi Ferate Timișoara
Spitalul General Căi Ferate Ploiești, județul Prahova
Spitalul General Căi Ferate Galați
Spitalul Clinic Căi Ferate Constanţa
Spitalul General Căi Ferate Brașov
Spitalul General Căi Ferate Pașcani
Spitalul General Căi Ferate Simeria, județul Hunedoara
Spitalul Clinic Căi Ferate Oradea
Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova
Spitalul General Căi Ferate Sibiu
Spitalul General Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinți
Totodată, se propune transferul atribuțiilor şi competențelor Ministerului Transporturilor Infrastructurii rezultând din calitatea de ordonator principal de credite, precum şi managementul asistenței medicale acordate în cadrul unităților sanitare din rețeaua sanitara proprie a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, către aceste entități.

III. HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Strategiei naţionale pentru dezvoltarea pieţei de capital din România pentru perioada 2023-2026
Executivul a aprobat Strategia Națională pentru Dezvoltarea Pieței de Capital 2023 – 2026. Ministerul Finanțelor și Autoritatea de Supraveghere Financiară își asumă îndeplinirea obiectivelor și acțiunilor incluse în cadrul strategiei, conform competențelor legale.
Strategia cuprinde un set măsuri de reglementare care va asigura un cadru coerent pentru dezvoltarea pieței de capital. Elementele de îmbunătățire cuprinse în strategie vizează facilitarea accesului la finanțare, precum și simplificarea regulilor existente și reducerea incertitudinilor juridice.
Monitorizarea Strategiei și a implementării măsurilor prevăzute în Planul de acțiune anexat Strategiei se realizează la nivelul fiecărei autorități sau instituții publice responsabile, potrivit competențelor legale.
Strategia a beneficiat de asistență tehnică acordată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și este conturată în jurul a nouă obiective cu termen limită de implementare a tuturor obiectivelor generale 31 decembrie 2026:
Îmbunătățirea condițiilor pentru listarea pe piața de capital;
Creșterea lichidității pe piața secundară;
Promovarea, dezvoltarea și creșterea unei piețe active a IMM-urilor;
Promovarea economiilor în rândul investitorilor persoane fizice, precum și creșterea participării investitorilor individuali și a mediului de afaceri la piața de capital;
Creșterea rolului investitorilor instituționali;
Facilitarea finanțării pe termen lung prin mecanisme de piață;
Susținerea digitalizării și a inovației financiare;
Susținerea dezvoltării pieței locale de capital privat (private equity) și de capital de risc (venture capital);
Stimularea investițiilor verzi.
Elaborarea Strategiei este pasul final, dintr-un proces de trei etape, derulate pe parcursul a doi ani. Prima etapă a constat în elaborarea de către OCDE unui raport privind caracteristicile cheie ale sectorului corporativ, accesul la finanțare și starea actuală a pieței de capital din România. Etapa a fost finalizată în februarie 2021, iar raportul de analiză a sectorului corporativ românesc a inclus și o analiză detaliată a evoluției piețelor de oferte publice primare și secundare de capital privat și a piețelor de obligațiuni corporative.
În ce-a de-a doua etapă a fost prezentat Raportul diagnostic privind problemele structurale și barierele semnificative în dezvoltarea pieței de capital din România.
2. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie
Actul normativ modifică legislația privind instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, introducând posibilitatea diminuării cuantumului ajutorului de stat, în situațiile în care se constată de către autoritățile competente încălcarea legislației (dacă potențialul beneficiar de ajutor nu a declarat sau a declarat informații şi/sau date incomplete/incorecte cu privire la ajutoarele primite de solicitant, la momentul depunerii cererii de acord pentru finanțare).
Această măsură va putea fi făcută prin emiterea unul Acord de finanţare rectificat, în care valoarea ajutorului de stat poate fi diminuată, ținând cont de toate ajutoarele de stat acordate în cadrul proiectului unic de investiții, precum şi de alte informații şi date verificate anterior emiterii actului rectificat;
De asemenea, până la clarificarea situației intervenite furnizorul de ajutor suspendă plata.
Modificările introduse se aplică tuturor acordurilor pentru finanțare emise în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014, precum şi cererilor de plată aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Mecanismul de calcul al ajutorului de stat rectificat are în vedere următoarele etape:
a) însumarea tuturor cheltuielilor eligibile recunoscute de Ministerul Finanţelor pentru care s-a efectuat plata şi a celor recunoscute de Ministerul Finanţelor din cererea de plată aflată în analiză;
b) aplicarea intensității rezultate din Acordul de finanţare rectificat la valoarea cheltuielilor eligibile stabilite la punctul a);
c) calcularea ajutorului de stat ce urmează a fi plătit, ca diferență dintre valoarea rezultată la punctul b) şi valoarea ajutorului de stat plătit.
Schema de ajutor de stat derulată de Ministerul Economiei are ca scop încurajarea participării active a întreprinderilor la reducerea decalajelor economice dintre regiune, prin stimularea realizării de investiții în active fixe de înaltă tehnologie, pentru realizarea de produse cu valoare adăugată mare, adresate atât pieţei interne cât şi competitive la export.
Susţinerea investițiilor are în vedere atât dezvoltarea capacității productive a economie naţionale cât şi creşterea contribuțiilor întreprinderilor finanţate prin plata de taxe şi impozite la bugetul general consolidat al statului, precum şi la bugetele locale.
3. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea denumirii, a descrierii tehnice şi a codului de clasificaţie, actualizarea valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
4. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale imobilului situat în judeţul Bihor, municipiul Oradea, calea Borşului nr. 43, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii Vamale Române şi trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Autorităţii Vamale Române în domeniul public al Municipiului Oradea
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
5. PROIECT HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Finanţelor în domeniul public al municipiului Braşov, judeţul Braşov
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
6. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
7. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea descrierii tehnice, a codului de clasificaţie şi actualizarea valorii de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
8. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea descrierii tehnice şi a codului de clasificaţie, actualizarea valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
9. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
Guvernul a aprobat acordarea unor ajutoare de urgență în sumă totală de 1.867.500 lei pentru sprijinirea a 423 de familii și persoane singure, care fie se află în situații de necesitate în urma unor incendii, alunecări de teren, fie au probleme grave de sănătate sau riscă excluziunea socială, astfel:
471.500 lei pentru 75 familii și persoane singure aflate în situații de necesitate cauzate de incendii, din județele: Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Buzău, Constanța, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomița, Iași, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Suceava, Timiș, Vaslui și Vrancea;
42.500 lei pentru 13 familii care se confruntă cu situații de necesitate cauzate de alunecări de teren, din județele Buzău, Dâmbovița și Gorj (cutremur);
1.353.500 lei pentru 335 familii și persoane singure care se confruntă cu situații deosebite determinate de starea de sănătate ori alte cauze care pot conduce la apariția sau sporirea riscului de excluziune socială, din județele: Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și municipiul București.
Suma necesară pentru plata ajutoarelor de urgență se suportă din bugetul alocat Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.
Comunicatul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale: http://bitly.ws/FnEa
10.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate
Actul normativ modifică şi completează Hotărârea Guvernului privind programele naționale de sănătate , după cum urmează:
Începând cu data de 01.06.2023:
se facilitează accesul pacienților care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, la investigaţiile PET – CT, prin eliminarea comisie de experţi de la nivelul CNAS. Investigaţiile se vor realiza de către furnizorii de servicii medicale paraclinice în baza unui formularul specific, care va avea o valabilitate de 30 de zile calendaristice de la data emiterii. Formularul specific pentru realizarea investigaţiei PET – CT şi metodologia de transmitere a acestuia în platforma informatică de asigurări de sănătate se vor aproba ulterior prin ordin al preşedintelui CNAS;
se implementează un nou program de sănătate, Programul naţional de endometrioză, care va asigura accesul pacientelor cu endometrioză profundă cu afectare intestinală la intervenţii chirurgicale minim invazive;
se introduce Subprogramul naţional de tratament al bolnavilor cu tulburare depresivă majoră în cadrul Programului naţional de sănătate mintală. Subprogramul are ca obiectiv asigurarea accesului pacienţilor cu tulburare depresivă majoră la tratament medicamentos.
Începând cu data de 01.07.2023:
se introduc noi reglementari privind  prescrierea biosimilarelor, atât la inițierea tratamentului, cât și la continuarea acestuia, precum şi obligaţia caselor de asigurări de sănătate de a monitoriza semestrial prescrierea produselor biologice şi de a orienta medicii prescriptori;
se modifică termenul de decontare în cadrul programelor de sănătate curative. Sumele se vor deconta furnizorilor în termen de până la 60 de zile calendaristice de la data depunerii facturii şi nu de la data acordării vizei de „bun de plată”, cum este în prezent, excepţie făcând serviciile medicale pentru care decontarea se face în termen de 30 de zile de la data depunerii facturii.
Comunicatul CNAS: http://bitly.ws/FnHm
11.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii nr. 922/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
12.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ce decurge din calitatea de membru în cadrul Fundaţiei Europene pentru Tineret
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
13.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Uzina Mecanică Orăştie S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
14.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea "Avioane Craiova" S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
15.DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Construcție şi dotări Centru pentru Optică de Mare Putere, str. Reactorului, nr. 30, orașul Măgurele, judeţul Ilfov"
Guvernul a aprobat realizarea, de către Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei” (IFIN-HH), a unui Centru pentru Optică de Mare Putere (COMP) la Măgurele. Obiectivul va fi finanțat cu fonduri de la bugetul de stat, prin intermediul Programului național de construcții de interes public sau social, derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.
Investiția este importantă pentru România pentru că va aduce o tehnologie de vârf în țară și se va crea infrastructura necesară fabricării autohtone a unor componente care sunt acum importate de România din Japonia. Ulterior, România poate deveni furnizor al acestor componente și pentru alte țări – a arătat ministrul dezvoltării, Cseke Attila.
Centrul va avea echipamente necesare pentru fabricarea și repararea componentelor optice de mare putere, care sunt utilizate la Infrastructura de Cercetare ELI-NP (Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics) de la Măgurele sau la alte centre de lasere de mare putere din lume. Oglinzile fabricate local, cu costuri și durată de producție reduse, vor permite mărirea numărului și potențialului științific și aplicativ al experimentelor posibile la ELI-NP.
Comunicatul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: https://bit.ly/3Mxwxuz
16.DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reparație capitală şi modernizarea Bazei Vechi COSR Izvorani, sat Izvorani, comuna Ciolpani, judeţul Ilfov"
La propunerea Ministerului Dezvoltării, Guvernul a aprobat modernizarea bazei vechi a Complexului Olimpic Sydney 2000 Izvorani din comuna Ciolpani (jud. Ilfov), cea mai cunoscută bază multisport din România.
Lucrările sunt necesare întrucât complexul nu mai corespunde cerințelor internaționale de pregătire pentru a face performanță și înaltă performanță și are nevoie de îmbunătățirea condițiilor de pregătire, refacere și recuperare a sportivilor, de respectarea normelor internaționale privind echipamentele și spațiile de cazare și masă, formare profesională și perfecționarea specialiștilor și, nu în ultimul rând, de reducerea emisiilor de CO2 și de sustenabilitatea infrastructurii, conform normelor europene.
Astfel, centrul va fi reorganizat la standarde optime de funcționare și va dispune de dotări moderne pentru antrenamente, competiții și evenimente cu caracter sportiv (precum tenis de masă, lupte, karate, box, sambo, tir cu arcul, scrimă, gimnastică ritmică), conferințe cu teme sportive și spații de recuperare pentru sportivi. Totodată, va fi modernizat și dotat bazinul folosit pentru recuperarea sportivilor după antrenamente.
Valoarea totală a investiției este de 208.740.000 de lei, din care Ministerul Dezvoltării va asigura suma de 204.894.000 de lei, diferența de 3.846.000 lei fiind suportată de Comitetul Olimpic și Sportiv Român.
Comunicatul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: https://bit.ly/3MvCYhF
17.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a descrierii tehnice a două părţi din imobilul cu nr. MF 147779, aflat în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,CFR" S.A., trecerea acestor părţi şi a bunului "Pod km 2+090 (10+950) L304N Ploieşti Vest-Ploieşti Crâng", parte din imobilul cu nr. MF 147769, din domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,CFR" S.A în domeniul public al municipiului Ploieşti, judeţul Prahova, precum şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
18.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Modernizare DN52 Alexandria -Turnu Măgurele km 1+350 – km 44+600 şi km 49+194 - km 52+649"
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
19.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Varianta ocolitoare a municipiului Blaj ", judeţul Alba
Executivul a aprobat indicatorii tehnico-economici în vederea executării variantei ocolitoare a municipiului Blaj, județul Alba. Obiectivul ,,Varianta ocolitoare a municipiului Blaj’’ este considerat ca parte complementară a drumului transregio ,,Blaj – Teiuş – A10”.
Valoarea totală a acestei investiții este de 204,8 milioane lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj 173,4 milioane lei, iar durata de execuție a investiției este de 18 luni.
Lungimea totală a traseului este de 6,845 km, iar lățimea platformei va avea 9,00 metri și un spațiu suplimentar de 1,70 metri pentru parapetele direcționale.
Realizarea acestei variante de ocolire conduce la scoaterea traficului greu și de tranzit din interiorul municipiului Blaj, asigurând dezvoltarea infrastructurii rutiere de transport, reducerea timpilor de parcurs, reducerea costului accidentelor, dar și reducerea costului pentru prevenirea poluării mediului înconjurător.
Totodată, pe lângă beneficiile economice, construcția drumului va genera efectele pozitive asupra gradului de ocupare a forței de muncă care se estimează la un număr de 170 angajați pentru perioada execuției și poate atrage forță de muncă locală.
Lucrările vor afecta suprafețe de aproximativ 23,6 hectare, situate în zona mixtă a intravilanului și zona terenurilor cu destinație agricolă-arabil, curți, pășuni, fânețe situate în extravilan și parțial în zona de utilitate publică – căi de comunicații.
Finanțarea acestui obiectiv de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile – Programul Operațional Transport 2021-2027 și de la Bugetul de Stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituire, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
20.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Prin actul normativ se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii cu suma de 13,2 milioane lei, pentru finanțarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru efectuarea unor lucrări de întreținere pentru Punctul de trecere a frontierei între localitățile Bumbăta (România) – Leova (Republica Moldova).
Astfel, fondurile vor fi utilizate pentru realizarea de către CNAIR a următoarelor lucrări:  reparații pe DC 41, amenajare intersecție DC 41 – DN 24A, reparații pe DN 24A între Huși și Fălciu, amenajare rampă de acces la cursul de apă și a drumului de acces de la pod până la DC41, cu traversare peste digul de protecție, amenajare platformă vamă – terasamente, menajare platformă vamă – îmbrăcăminte asfaltică.
21.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile reprezentând teren, în suprafaţă totală de 830 mp, trecute în domeniul public al statului, precum şi darea acestora în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării obiectivului de investiţie de utilitate publică de interes naţional ,,Amenajare pasaj pietonal subteran - Primăria Comarnic"
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
22.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții ,,Implementarea infrastructurii de Cloud Guvernamental"
Prin implementarea investiției, vor fi asigurate infrastructura, tehnologiile şi operarea Cloudului Guvernamental pentru viitoarele aplicații ale instituțiilor publice, în vederea creșterii gradului de digitalizare a serviciilor oferite de acestea.
Implementarea cloudului guvernamental va asigura următoarele beneficii:
-reducerea costurilor necesare asigurării serviciilor publice
-reducerea timpului în care cetățenii/operatorii economici beneficiază de aceste servicii;
-îmbunătățirea interacțiunii dintre cetățeni / mediul de afaceri cu autoritățile / instituțiile publice;
-asigurarea continuității serviciilor IT, chiar şi în cazul evenimentelor neaşteptate cu impact major asupra dezvoltării normale a activităților din societate (de exemplu pandemia COVID-19, cutremure, inundaţii).
-protejarea confidențialității, integrității și disponibilității informaţiilor în cadrul CPG;
Finanţarea proiectului de investiții se va realiza din Programul Național de Redresare şi Reziliență (PNRR), de la bugetul de stat prin bugetele ul Autorității pentru Digitalizarea României, prin bugetul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi prin bugetul Serviciului Român de Informații.
Valoarea totală a proiectului este de 2,2 miliarde lei lei, dintre care 474 milioane din bugetul Autorității pentru Digitalizarea României, 1,5 miliarde lei din bugetul STS, respective 237 milioane lei din bugetul SRI.
Cloudul Guvernamental va funcționa prin implementarea a două Centre de Date Principale şi două Centre de Date Secundare.
Centrele de Date vor funcționa cu consum energetic scăzut, asigurat de cele mai avansate soluții low power şi răcire, cu respectarea parametrilor de eficiență energetică prevăzuți de documentul "2021 Best Practice Guidelines for the EU Code of Conduct on Data Center Energy Efficiency".
De asemenea, vor fi implementate tehnologii verzi de tipul panourilor fotovoltaice pentru asigurarea unei părți a alimentării cu energie electrică.
Aceste centre de date vor fi dotate cu instalații tehnice de electroalimentare, climatizare, securitate la incendiu, cu un regim de funcționare neîntreruptă, operate de personal specializat şi înalt calificat care să asigure monitorizarea continuă 24/7 şi intervenția promptă în cazul unor disfuncționalități.
Pentru implementarea şi operarea Centrelor de Date este necesar ca resursa umană să fie înalt calificată, conform standardelor în domeniu care să asigure administrarea continuă pe toată perioada de funcţionare a Cloudului Guvernamental.
23.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Ghidului carierei cadrelor militare în activitate din Inspectoratul General pentru Situații de Urgenţă şi unitățile subordonate
Prin actul normativ se aprobă Ghidul carierei cadrelor militare în activitate din Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și unitățile subordonate.
Potrivit hotărârii, pentru asigurarea predictibilității evoluției în carieră și asigurarea perioadei de timp necesare îndeplinirii condițiilor de promovare în funcții superioare, prevederile Ghidului carierei cadrelor militare în activitate din Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și unitățile subordonate se aplică la 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României.
Ghidul stabilește un set coerent de reguli pentru evoluția în carieră a cadrelor militare în activitate din Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și unitățile subordonate, axat pe criterii de experiență în domeniile de specialitate și competențe profesionale, care eficientizează procesul de ocupare a funcțiilor de la toate nivelurile instituționale.
Pentru punerea în aplicare a prevederilor ghidului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a acestui, vor fi emise norme de aplicare, aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne, care  să reglementeze organizarea și funcționarea sistemului de selecție și ierarhizare, modalitatea de constituire și atribuțiile comisiilor de selecție, precum și procedurile privind trecerea din corpul subofițerilor/maiștrilor militari în corpul ofițerilor.
24.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Cpt. Puică Nicolae" al judeţului Argeş, precum şi trecerea unei construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea casării şi, după caz, valorificării
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
25.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea doamnei Cilibiu Cristina din funcţia de prefect al județului Gorj
26.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea doamnei Costache Andra-Mihaela din funcția de subprefect al județului Galați
27.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Popescu Iulian-Vasile în funcția de prefect al județului Gorj
28.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Iosif Iulian în funcţia de subprefect al județului Galați
29.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Soare Marius în funcţia de subprefect al județului Prahova
Hotărârile de Guvern privind numirile/eliberările prefecților/subprefecților au fost aprobate.
30.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operațiuni
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
31.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Teatrului Naţional ,,Marin Sorescu" din Craiova, precum şi închirierea unor părţi din acest imobil
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
32.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 882/2022 privind înfiinţarea Complexului Sportiv Naţional ,,Arcul de Triumf" Bucureşti, precum şi declararea lui ca bun de interes public naţional
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
33.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor tehnice ale unui imobil în administrarea Ministerului Sportului, revocarea dreptului de folosință gratuită al Clubului Sportiv "Rugby Club Farul" Constanţa asupra bunului imobil, precum şi modificarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 170S/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
34.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice a unor drumuri forestiere, precum şi trecerea cu titlu gratuit a acestora şi a terenurilor aferente, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Bistra, judeţul Maramureș
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
35.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiţii aferente proiectului ,,Dotarea adecvată a administrațiilor bazinale pentru monitorizarea infrastructurii, prevenirea şi gestionarea situațiilor de urgenţă"
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
36.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea normativelor de cheltuieli și a devizului estimativ aferente organizării și desfășurării Conferinței Punctelor focale naționale în domeniul „Femeile, pacea și securitatea”, care va avea loc la București, în perioada 7-9 noiembrie 2023
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
37.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei părţi din imobilul 3177 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Buzău şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
38.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecția populației din localitatea Aninoasa, judeţul Hunedoara, afectată de seisme
Executivul a aprobat scoaterea din rezervele de stat și acordarea imediată ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, a unor cantități de produse pentru protecția populației afectată de seismele produse în luna februarie 2023, din localitatea Aninoasa.
Valoarea ajutorului umanitar este de 1,122 milioane lei (inclusiv TVA). Produsele care vor fi acordate constau în 25 bucăți construcții ușoare din elemente modulate – grup sanitar, 100 bucăți paturi, 100 bucăți saltele de pat, 100 bucăți pături și 200 bucăți cearșafuri pentru pat.
Prin scoaterea produselor acordate ca ajutor umanitar, nu se aduce atingere stocurilor intangibile.
Fondurile necesare reîntregirii stocurilor rezervă de stat diminuate se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului – Administrația Națională a Rezervelor de stat și Probleme Speciale.
39.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale bunurilor imobile cu nr. M.F. 153167, nr. M.F. 153211, cu nr. M.F. 153212 şi cu nr. M.F. 153448, din domeniul public al statului, aflate în administrarea Autorității Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranța Alimentelor
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
40.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1154/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune
Guvernul a modificat astăzi, printr-o hotărâre, normele metodologice de aplicare a Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune (VMI), prin care se asigură acordarea acestuia în condiții egale pentru toate persoanele și familiile care îndeplinesc aceleași condiții de eligibilitate.
Una din principalele modificări vizează data intrării în vigoare a normelor metodologice, respectiv 1 iunie 2023 și nu anul 2024, cum era prevăzut initial, această măsură fiind necesară pentru a asigura luarea măsurilor administrative necesare acordării VMI începând cu anul viitor.
Fac excepție reglementările referitoare la solicitarea, acordarea, stabilirea dreptului și plata venitului minim de incluziune, inclusiv a măsurilor complementare acestuia, prevăzute pentru beneficiarii venitului minim de incluziune, care se vor aplica de la 1 ianuarie 2024.
De asemenea, sunt clarificate unele aspecte procedurale în privința modului de stabilire a veniturilor anuale/periodice.  Astfel, este prevăzut că pentru stabilirea venitului net lunar se va calcula media lunară a acestora în raport cu perioada pentru care au fost acordate, în baza celei mai recente declarații fiscale înregistrată la organul fiscal competent.
Comunicatul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale: http://bitly.ws/FnEy

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii si semnării Programului de Cooperare în domeniile educației, științei şi culturii între Guvernul României şi Guvernul Mongoliei
Programul de cooperare între România şi Mongolia va contribui la intensificarea schimburilor româno-mongole în domeniile educaţiei, ştiinţei şi culturii, precum şi la acordarea reciprocă de burse de studiu.
Documentul bilateral prevede colaborarea în următoarele domenii:
educaţie şi cercetare: schimb direct de cadre didactice universitare şi studenţi; schimb de materiale, manuale, publicaţii; burse în regim de reciprocitate, după cum urmează: 2 burse/an pentru studii universitare de licenţă, 2 burse/an pentru studii universitare de master sau doctorat și 2 burse de 9 luni/an pentru studii post-universitare şi de cercetare; schimburi de delegaţii în scopul cunoaşterii sistemelor educaţionale; realizarea în comun de proiecte de cercetare ştiinţifică în domenii convenite de comun acord (biotehnologie, electronică şi tehnologia informaţiei şi comunicaţii); schimb de oameni de ştiinţă, cercetători, specialişti, implicaţi în realizarea unor proiecte comune; schimb de informaţii şi publicaţii ştiinţifice şi tehnologice; organizarea şi participarea la conferinţe ştiinţifice, simpozioane, seminarii, expoziţii; folosirea în comun a facilităţilor pentru cercetare şi a echipamentului ştiinţific în cadrul proiectelor derulate în proiecte bilaterale; sprijinirea cooperării directe între universităţi, academii, instituţii, organizaţii şi unităţi de cercetare.
cultură: încurajarea cooperării între instituţii culturale, sprijinirea participării artiştilor la acţiuni culturale internaţionale care vor avea loc pe teritoriile celor două State; încurajarea cooperării în domeniile cercetării, statisticii, documentației și managementului cultural; schimb de informaţii între instituţii culturale și redactori de texte culturale, referitor la istoria și dezvoltarea culturală din cele două State. De asemenea, Programul încurajează cooperarea directă între muzeele și între şcolile de muzică, în special între Conservatorul din Bucureşti şi Conservatorul de Stat din Mongolia.
Documentul este în concordanță cu Acordul între Guvernul României şi Guvernul Mongoliei privind colaborarea în domeniile învățământului, culturii, științei, tehnologiei, sănătății şi sportului, semnat la Bucureşti, la 14 februarie 2005, punând în aplicare prevederile acestuia.
Documentul intră în vigoare la data semnării şi are o valabilitate de maximum 5 ani. Având în vedere că Programul anterior a expirat la 5 iunie 2021, încheierea unui nou Program este necesară pentru a asigura continuitatea cooperării româno-mongole în domeniile de interes menţionate anterior.
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării celui de-al XI-lea Program Executiv de cooperare culturală, educaţională şi ştiinţifică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru pentru anii 2022-2027
Programul Executiv de cooperare contribuie la dezvoltarea relațiilor dintre România și Republica Cipru în domeniile educației, cercetării, culturii, cinematografiei, tineretului și sportului, oferind celor două părți posibilitatea de a desfășura activități reprezentative în vederea promovării și cunoașterii reciproce a culturilor română și cipriotă.
În ceea ce privește educația, documentul bilateral prevede, printre altele, colaborarea inter-instituțională la nivel de unități de învățământ, schimbul de elevi și profesori, educația adulților, precum și colaborarea strânsă în cadrul programelor Uniunii Europene.
Cooperarea în domeniul cercetării privește încheierea de acorduri între organisme guvernamentale și instituții științifice și de cercetare, sprijinirea cercetării științifice și tehnologie comune, precum și dezvoltarea de proiecte de interes reciproc.
Din punct de vedere cultural, Programul urmărește, printre altele, schimbul de artiști și grupuri artistice pentru organizarea de turnee; schimbul de obiecte culturale; colaborarea în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil; susținerea relațiilor directe între uniunile scriitorilor, compozitorilor, muzicienilor, artiștilor plastici, fotografi, oamenilor de cinema și teatru din cele două state, precum și consolidarea cooperării dintre Comisiile Naționale ale României și Republicii Cipru pentru UNESCO.
Prin tineret și sport, ca domenii de cooperare, sunt urmărite încurajarea contactelor și schimburilor de informații și de experți privind politica pentru tineret la nivel guvernamental și neguvernamental, schimburile între organizațiile de tineret în cadrul programelor Erasmus+ și ale Corpului European de Solidaritate; dezvoltarea colaborării între federațiile și organizațiile sportive și alte instituții din domeniul educației fizice și al sportului, precum și schimbul de atleți din sporturi individuale și de echipă la nivel național pentru derularea de antrenamente comune sau evenimente sportive.
Încheierea unui nou Program Executiv este necesară pentru a asigura continuitatea cooperării româno-cipriote în aceste domenii.
Documentul va intra în vigoare la data semnării și este valabil pentru o perioadă de 5 ani.
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Primului Program de cooperare în domeniile educației, științei, culturii, mass-media, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Democrate Socialiste Sri Lanka
Actul normativ aprobă semnarea Primului Program de cooperare în domeniile educației, științei, culturii, mass-media, tineretului și sportului, între Guvernul României și Guvernul Republicii Democrate Socialiste Sri Lanka în vederea dezvoltării relațiilor bilaterale între România și Republica Democrată Socialistă Sri Lanka.
Astfel, cele două Părți încurajează dezvoltarea cooperării și schimbul de experiență în domeniul educației și cercetării academice prin: schimb direct de cadre didactice universitare și studenți; schimb de literatură de specialitate, manuale, programe școlare, materiale didactice; schimburi de delegații formate din 2-3 membri, pentru perioade de câte 5-7 zile în scopul cunoașterii sistemelor educaționale.
Pentru dezvoltarea relațiilor de cooperare științifică și tehnologică, Părțile sprijină contactul direct între universități, instituții, organizații, departamente și unități de cercetare, în baza avantajului reciproc.
Pentru promovarea reciprocă a valorilor culturale reprezentative pentru cele două State, Părțile sprijină schimburile directe între instituții și organizații culturale, schimburile de experți culturali, a expozițiilor de artă și cultură; încurajează colaborarea directă între muzee și schimburile de experiență între instituțiile culturale.
În domeniul televiziunii, Părțile vor face schimburi de programe privind cultura, civilizația, istoria, actualitatea economică și socială a Statelor lor și schimburi de specialiști și ziariști, în scopul unei mai bune cunoașteri între cele două popoare.
Suportarea cheltuielilor pentru activitățile întreprinse în Program se va stabili de comun acord între Părți, în funcție de disponibilitatea fondurilor, cu respectarea legislației în vigoare în fiecare țară.
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Programului de schimburi în domeniile științei, tehnologiei, educației, culturii şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului pentru anii 2022-2027
Programul de cooperare contribuie la dezvoltarea relaţiilor între România şi Marele Ducat al Luxemburgului în domeniile educaţiei, ştiinţei, cercetării ştiinţifice, tineretului şi sportului, dând posibilitatea celor două părţi de a desfăşura activităţi culturale şi educaţionale în vederea promovării și cunoașterii reciproce a culturilor română și luxemburgheză.
Documentul bilateral cuprinde prevederi referitoare la:
ştiinţă şi tehnologie: dezvoltarea de proiecte bilaterale de cercetare şi dezvoltare în domenii de interes comun, inclusiv în cadrul iniţiativei Horizon Europe; schimburi de oameni de ştiinţă, cercetători, specialişti, personal tehnic şi alţi experţi implicaţi în realizarea proiectelor comune de cercetare şi dezvoltare; schimburi de informaţii şi publicaţii ştiinţifice şi tehnologice; participarea la conferinţe ştiinţifice, simpozioane, seminarii, cursuri, expoziţii şi alte manifestări ştiinţifice;
învăţământ superior: schimburi de studenţi şi profesori între instituţiile de învăţământ superior, îndeosebi în contextul programului Erasmus+; acordarea, de către Universitatea din Luxemburg, a unor burse de studii de merit şi ajutoare financiare, în beneficiul studenţilor români care nu sunt eligibili pentru un ajutor financiar din partea statului luxemburghez;
educaţie: informarea reciprocă a Părţilor asupra evoluţiilor şi reformelor în materie de legislaţie în domeniile învăţământului primar (fundamental), învăţământului secundar, studiilor universitare, formării profesionale, formării adulţilor, ca şi pe palierele incluziunii elevilor cu nevoi pedagogice specifice şi integrării elevilor nou sosiţi în ţară; schimb de texte legislative şi alte acte juridice, de informaţii şi de documentaţie specifică în domeniul pedagogiei, în special în ceea ce priveşte formarea profesională şi formarea adulţilor, precum şi predarea limbilor străine întrun context plurilingv şi multicultural, etc.
cultură: cooperarea în domeniile artelor vizuale şi aplicate, muzicii, literaturii şi traducerilor, artelor scenei, cinematografului, patrimoniului cultural material şi imaterial şi digitalizării; încurajarea mobilităţii şi schimburilor profesionale între artişti, creatori, programatori şi lucrători culturali, a schimburilor de informaţii, experienţă şi bune practici pe temele de interes comun; susţinerea participării la festivaluri, întâlniri şi alte manifestări culturale şi artistice în cele două state, realizarea de iniţiative comune de co-creaţie, de exemplu în cadrul Jocurilor Francofoniei şi al altor evenimente similare; promovarea contactului direct între mediile culturale şi artistice; susţinerea cooperării directe între instituțiile culturale, etc;
arhive: încurajarea cooperării între Arhivele Naţionale din cele două state, precum şi între departamentele cu atribuţii în domeniul arhivistic din cele două Ministere de Externe.
tineret: încurajarea schimburilor de tineri și experți, la inițiativa autorității centrale în domeniul tineretului și a organizațiilor neguvernamentale de/pentru tineret.
sport: încurajarea schimburilor de sportivi la iniţiativa entităţilor interesate (federaţii sportive naţionale, asociaţii sportive, cluburi sportive).
Documentul este în concordanţă cu Acordul între Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind cooperarea în domeniile culturii, învăţământului, ştiinţei şi sportului, semnat la Bucureşti, la 25 aprilie 1994, punând în aplicare prevederile acestuia.
Documentul intră în vigoare la data semnării şi are o valabilitate de maximum 5 ani. Având în vedere că Programul anterior a expirat la 5 iunie 2021, încheierea unui nou Program este necesară pentru a asigura continuitatea cooperării româno-luxemburgheze în domeniile de interes menţionate anterior.
5. MEMORANDUM cu tema: Negocierea Memorandumului de Cooperare dintre Guvernul României, prin Ministerul Afacerilor Interne şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, prin Departamentul de Securitate Internă, Serviciul pentru Imigrări şi Vamă, Agenţia de Investigaţii de Securitate Internă privind Unitatea de Investigaţii Criminale Transfrontaliere
Documentul prevede aprobarea negocierilor privind memorandumul de cooperare dintre România și Statele Unite, la nivel de guverne, dedicat înființării la București a Unității de Investigații Criminale Transnaționale (TCIU). Centrul va fi un adevărat hub dedicat combaterii fenomenului de criminalitate organizată în zona de sud est a Europei.
TCIU are ca scop strângerea de probe, schimb de informații și facilitarea urmăririi penale a grupărilor de criminalitate organizată transfrontalieră, atât în România, cât și în cadrul sistemului penal american.
Obiectivul Unității de Investigații Criminale Transfrontaliere îl reprezintă destructurarea organizațiilor criminale care acționează în domeniul traficului de droguri, traficului de persoane, fraudelor financiare, economice, precum și al migrației ilegale a cetățenilor români la frontiera de sud cu Mexicul, respectiv la nord cu Canada.
Proiectul documentului de cooperare conține dispoziții referitoare, printre altele, la următoarele aspecte: principiile colaborării și selecția personalului român care își va desfășura activitatea în cadrul unității; reguli privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și soluționarea diferendelor, intrarea în vigoare și încetarea valabilității tratatului.
6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de Înțelegere între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii, cu privire la ofiţerii de legătură
Actul normativ a fost aprobat.
7. MEMORANDUM cu tema: Adoptarea unui plan strategic naţional pentru dezvoltarea tehnologiilor cuantice şi crearea unui grup interministerial pentru elaborarea legislaţiei şi politicii naţionale în acest domeniu
Prin crearea unui grup interministerial și elaborarea unei strategii naționale coerente, se va asigura o abordare coordonată în domeniul tehnologiilor cuantice.
Prin adoptarea prezentului memorandum, Guvernul își propune să îndeplinească următoarele obiective de țară:
1.Elaboreze și adopte o strategie națională pentru dezvoltarea tehnologiilor cuantice;
2.Stimuleze investițiile în cercetare și dezvoltare în domeniul tehnologiilor cuantice;
3.Consolideze România ca pol regional de expertiză în dezvoltarea de aplicații software în domeniul tehnologiilor cuantice;
4.Dezvolte parteneriate public-private și consolideze colaborarea între mediul academic și cel de afaceri;
5.Îmbunătățească educația și formarea în domeniul tehnologiilor cuantice.
8.MEMORANDUM cu tema: Măsuri de coordonare şi operaționalizare a componentei centrului de date din cadrul Centrul Internaţional de Studii Avansate pentru Sisteme Fluvii - Mări (DANUBIUS-RI)
Actul normativ stabilește măsuri de coordonare şi operaționalizare a componentei centrului de date din cadrul Centrul Internaţional de Studii Avansate pentru Sisteme Fluvii - Mări (DANUBIUS-RI).
DANUBIUS-RI, proiect strategic de importanță națională în domeniul cercetării științifice, are nucleul central (Hub-ul) în Delta Dunării. Părțile componente ale lui DANUBIUS-RI sunt planificate inițial să funcționeze în zece țări europene. În România, infrastructura DANUBIUS este reprezentată de: (a) hub-ul situat în Murighiol (jud. Tulcea), care coordonează întreaga infrastructură europeană de cercetare; (b) super-situl Delta Dunării (Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, utilizată ca « laborator natural » pentru cercetări, măsurători, experimentări şi testări de soluții de management sustenabil al acesteia) și (c) centrul de date.
În vederea asigurării unei eficiențe depline a proiectului DANUBIUS-RI, este necesară operaționalizarea centrului de date, concomitent cu hub-ul și super-situl Delta Dunării, în vederea respectării obligațiilor asumate de România la nivel internațional.
Astfel, se prevede amplasarea centrului de date din cadrul Centrul Internațional de Studii Avansate pentru Sisteme Fluvii – Mări (DANUBIUS-RI) pe Platforma Măgurele, prin grija Universității din București, Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină – GeoEcoMar și Institutului National Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice.
Coordonarea procesului de operaționalizare a centrului de date din cadrul Centrul Internațional de Studii Avansate pentru Sisteme Fluvii – Mări (DANUBIUS-RI) va fi asigurată de către Institutului National Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice, autoritate coordonatoare a proiectului DANUBIUS-RI pentru România.
9. MEMORANDUM cu tema: Măsuri în vederea îmbunătățirii activității de transfer tehnologic la nivelul României
Executivul a aprobat o serie de măsuri în vederea îmbunătățirii activității de transfer tehnologic la nivelul României, pentru a crește performanța în inovare la nivel național
Transferul cunoștințelor și inovațiilor dinspre mediul de cercetare către cel de afaceri   stimulează antreprenoriatul de inovare și generează dezvoltare și progres.
Astfel, pentru dezvoltarea transferului tehnologic în România actul normativ prevede:
Înființarea și operaționalizarea unui comitet interministerial de coordonare a politicilor de inovare și transfer tehnologic;
Înființarea și operaționalizarea a unui program pilot care să asigure managementul, dezvoltarea și monitorizarea activității de transfer tehnologic la nivel național.
Investițiile în cercetare, inovare și transfer tehnologic, asigură dezvoltarea ecosistemului de inovare și antreprenorialului, colaborările organizațiilor de cercetare publice cu mediul de afaceri vor contribui la creșterea competitivității României pe plan internațional și la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.
Resursele financiare necesare implementării programelor vor fi asigurate, fără a ne limita exclusiv la acestea, din fonduri prevăzute în bugetul de stat, contribuții externe, precum și programe structurale, cum ar fi Programul de Asistență Tehnică ca măsură transversală la nivelul Guvernului, Programul Horizon Europe – prin European Research Center (ERC), fonduri externe atrase prin proiecte cu Banca Europeană de Investiții (BEI) și cu Banca Mondială în cadrul parteneriatului existent (proiectul de patru ani cu MCID).
Prin adoptarea prezentului memorandum, Guvernul României își propune să îndeplinească obiectivele de țară în domeniul cercetare, dezvoltare, inovare, creșterea competitivității economice.
10.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordurilor de finanţare între Comisia Europeană, statele partenere participante la Programele (lnterreg Vl-B) NEXT Bazinul Mării Negre, (lnterreg VI-A) NEXT România-Ucraina şi (lnterreg VI-A) NEXT România-Republica Moldova şi România, reprezentată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management, şi, pentru situaţii ulterioare care necesită modificarea/completarea documentelor, mandatarea Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei pentru realizarea demersurilor necesare finalizării procesului de negociere şi/sau modificare a Acordurilor de finanţare
Actul normativ prevede negocierea și semnarea de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației din România, în calitate de Autoritate de Management, a Acordurilor de finanțare pentru programele (Interreg VI-B) NEXT Bazinul Mării Negre, (Interreg VI-A) NEXT România-Ucraina și (Interreg VI-A) NEXT România-Republica Moldova care urmează să se încheie între Comisia Europeană și statele partenere participante în programe. Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației este mandatat să realizeze demersurile necesare finalizării procesului de negociere şi/sau modificare în ceea ce priveşte conținutul Acordurilor de finanțare.
11.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală CEEPUS IV
Actul normativ prevede aprobarea semnării Acordului privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală CEEPUS IV, care va asigura continuitatea Programului CEEPUS III începând cu data de 1 mai 2025.
În acest sens, pentru începerea negocierilor noului acord, în ședința Guvernului din data de 20 iulie 2022 s-a aprobat Memorandumul cu tema: Aprobarea negocierilor Acordului privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală CEEPUS IV.
Proiectul noului Acord CEEPUS IV are în vedere continuarea obiectivelor stabilite prin
Acordul CEEPUS III și aduce următoarele modificări:
acordarea burselor și pentru cheltuielile legate de procesul de predare-învățare organizat în mediul virtual și respectiv hibrid;
posibilitatea de a acoperi cheltuieli suplimentare, cum ar fi cheltuieli pentru transport sau beneficii acordate persoanelor vulnerabile, subreprezentate sau cu dizabilități;
recunoașterea și acordarea de către universitatea de proveniență a creditelor acumulate în timpul unei perioade de studiu, formare sau stagiu în străinătate, la o universitate sau instituție-gazdă dintr-o rețea CEEPUS;
extinderea categoriilor de candidați acceptați pentru mobilități, prin introducerea schimbului de personal universitar: administrativ, tehnic și de conducere;
flexibilitatea stabilirii duratei anului academic, în funcție de reglementările naționale;
lărgirea ariei de participare la activitățile CEEPUS a studenților și profesorilor din statele care nu sunt semnatare ale acordului, cu respectarea reglementărilor naționale;
ajustarea responsabilităților reprezentanților birourilor naționale CEEPUS ale statelor membre, prin includerea activităților de consiliere a candidaților și de luare a măsurilor necesare pentru a respecta Regulamentul European de Protecție a Datelor.
Noul Acord CEEPUS IV prezintă o importanță deosebită în contextul asigurării continuității programului și a participării României la un program de mobilitate regională academică apreciat în mediul universitar românesc și european.
12.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării Planului de acțiune privind cooperarea culturală între Ministerul Culturii din România și Ministerul Culturii și Inovării din Ungaria pentru perioada 2023-2026
Memorandumul prevede aprobarea negocierii și semnării Planului de acțiune privind cooperarea culturală între Ministerul Culturii din România și Ministerul Culturii și Inovării din Ungaria pentru perioada 2023-2026.
Părţile sprijină invitarea reciprocă a artiştilor, creatorilor şi specialiştilor din domeniul culturii la conferinţele, seminariile, simpozioanele, atelierele culturale, taberele de creaţie, expoziţiile, festivalurile de muzică, teatru şi de dans, competiţiile locale şi internaţionale, precum şi la alte evenimente culturale sau artistice organizate în statele lor, în vederea colaborării, achiziţiei cunoştinţelor practice şi schimbului de experienţe. Părțile încurajează invitarea reciprocă la festivaluri internaţionale de folclor, organizarea spectacolelor și deplasarea ansamblurilor profesioniste şi tradiţionale.
De asemenea, Părţile încurajează cooperarea dintre instituţiile şi organismele profesionale de artă contemporană, muzee și colecții publice, schimburile de programe şi informaţii, consolidarea relaţiilor dintre creatorii, artiştii, cercetătorii şi instituţiile maghiare şi româneşti, precum şi schimburile de experienţă. Memorandumul prevede cooperarea în domeniul literaturii, al editării cărților și revistelor, în domeniul bibliotecilor, muzeelor și colecțiilor publice, în domeniul patrimoniului cultural, cinematografiei.
Planul de acţiune intră în vigoare la data semnării şi este valabil pentru o perioadă de trei ani.
13.MEMORANDUM cu tema: Desemnarea şi autorizarea Societății Române de Televiziune ca Broadcaster oficial la evenimentul Comunităţii Politice Europene din 1 iunie 2023 şi partener oficial al Teleradio-Moldova
Prin acest memorandum este desemnată Societatea Română de Televiziune ca Broadcaster oficial la evenimentul Comunităţii Politice Europene (CPE) din 1 iunie 2023 şi partener oficial al Teleradio-Moldova.  
Evenimentul CPE va reuni aproape 50 de șefi de state sau de guverne și va avea drept scop promovarea păcii, securității, reziliență energetică, acțiuni în domeniul climei, precum și apărarea intereselor comune ale Europei.
Pentru realizarea în condiții optime a producției tehnice pentru evenimentul care va fi transmis în direct de European Broadcasting Union (EBU) – rețeaua Eurovision Service – în calitatea de producător, prin Teleradio –Moldova în calitatea de Host Broadcaster, Societatea Română de Televiziune va sprijini și va pune la dispoziția televiziunii naționale din Republica Moldova, echipamente specifice de televiziune și personal de specialitate.

V. NOTE
1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al oraşului Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al oraşului Băile Herculane în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Semenic" al judeţului Caraş-Severin (U.M. 0207), în vederea construirii unui sediu în care să funcţioneze subunitatea de pompieri din oraşul Băile Herculane
Guvernul a luat act de această notă.
2. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al comunei Păltiniş, în scopul adoptării unei hotărâri privind trecerea unor terenuri, cu destinaţia drum de acces, incinta R.S. şi cale ferată, din domeniul public al Consiliului Local al comunei Păltiniş în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Secretariatului General al Guvernului -Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 355
Guvernul a luat act de această notă.

VI. PUNCTE DE VEDERE
1.PUNCT DE VEDERE cu privire la 9 iniţiative legislative Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe