INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative aprobate în cadrul ședinței Guvernului României din 27 iulie 2022

27 Iulie 2022

I. PROIECTE DE LEGE
1.PROIECT DE LEGE privind stabilirea responsabilităților biroului unic de legătură şi ale autorităților competente în vederea punerii în aplicare a prevederilor art.4, art.5 alin.(3), art.9, art.10 alin.(1), art.27, art.30, art.37 alin.(1) şi ale art.39 din Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004
Proiectul de lege stabilește responsabilitățile și competențele biroului unic de legătură și ale autorităților competente în vederea punerii în aplicare a Regulamentelor europene privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației privind protecția consumatorului.
Noile reguli vizează protejarea consumatorilor care achiziționează bunuri și servicii online și offline din alte țări eliminând parțial riscul la care sunt expuși.
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) este desemnată birou unic de legătură și va coordona  activitățile de anchetă și va asigura respectarea legislației de către autoritățile competente.
Această cooperare se va realiza prin intermediul unui mecanism de alertă și a unui mecanism de asistență reciprocă, completate de un set de competențe minime de care au nevoie autoritățile naționale pentru o cooperare transfrontalieră eficientă și solidă din punct de vedere juridic.
Comunicatul Ministerului Economiei: http://bitly.ws/t553
 

II. HOTĂRÂRI DE GUVERN
1.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori
Normele de aplicare descriu mecanismul de acordare a unor facilități garantate în favoarea creditorilor pentru beneficiarii de credite acordate în cadrul Programului Prima casă/Noua casă pe de o parte, iar pe de altă parte pentru persoane fizice sau juridice care au calitatea de împrumutat în alte categorii de contracte de credit.
Pentru a beneficia de facilitatea de suspendare la plată trebuie îndeplinite cumulativ mai multe condiții:
ü creditele să fi fost acordate până la data de 30 aprilie 2022 inclusiv;
ü data scadenței finale de rambursare a ratelor să fie ulterioară datei solicitării suspendării obligațiilor de plată;
ü să nu fi fost înregistrat restanţe în ultimele 6 luni şi să nu fie înregistrate restanţe nici la data solicitării de suspendare a obligaţiilor de plată
ü debitorul să depună cererea de suspendare a plăților în termen de 30 de zile de la data emiterii de către BNR a reglementărilor conform OUG 90/2022;
ü debitorii au fost afectați financiar de situaţia gravă generată de criza actuală determinată direct sau indirect de criza energetică şi de războiul dintre Rusia şi Ucraina.
De asemenea, actul normativ prevede criteriile de eligibilitate atât a debitorilor persoane fizice, cât și a persoanelor juridice și persoanelor fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale/profesii liberale, precum și condițiile de aprobare a cererilor de suspendare și amânare la plată a ratelor scadente.
Soluționarea cererilor de suspendare la plată se realizează de către creditor în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii acestora.

2.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare
Ministerul Economiei va gestiona schema multianuală de granturi de la bugetul de stat, pentru investiții inițiale ale companiilor din industria prelucrătoare, în valoare totală de 300 de milioane de euro.
Schema se va aplica în baza acordurilor de finanțare emise de Ministerul Economiei până la data de 31 decembrie 2023, plata ajutorului de stat urmând să fie efectuată  în perioada 2022-2027, în limita bugetului anual alocat schemei, respectiv 150 de milioane de euro.
Ajutoarele vor fi acordate pentru realizarea de investiții inițiale sau pentru o investiţie iniţială în favoarea unei noi activităţi economice, fiind considerate costuri eligibile investițiile în active corporale și necorporale, costurile salariale estimate care rezultă din crearea de locuri de muncă în urma unei investiţii iniţiale, calculate pe o perioadă de doi ani sau o combinaţie între cele două.
Beneficiarii trebuie să asigure o contribuție financiară de cel puţin 25% din costurile eligibile, fie prin resurse proprii, fie prin finanţare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public. Pentru companiile mari, costurile activelor necorporale sunt eligibile numai până la un plafon de 50 % din costurile totale eligibile ale investiţiei iniţiale.
Comunicatul Ministerului Economiei: http://bitly.ws/t54s

3.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe şi pentru modificarea articolului 6, alineatul (1) din Hotărârea Guvernului nr. 868/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Modificările organizatorice răspund obiectivului de continuare a demersurilor de susținere a aderării României la OCDE, respectiv îmbunătățirii serviciilor consulare pentru comunitățile de români din afara granițelor, inclusiv pentru obținerea unor documente de stare civilă, identitate, căsătorie, notariale, în materie de cetățenie.
În acest sens, prin Hotărârea aprobată va fi înființat un post de secretar de stat pentru procesul de aderare a României la OCDE și pentru a face demersurile diplomatice adecvate. În centrala MAE se suplimentează cu 40 numărul de posturi (din care 10 pentru structura OCDE, 5 pentru funcționarea Agentului Guvernamental pentru CEDO, 25 pentru activitatea consulară).
Pentru serviciul Exterior al MAE se suplimentează cu 57 de posturi (pentru susținerea aderării României la OCDE și pentru activități consulare).
Fondurile necesare operaționalizării acestei măsuri se vor asigura din bugetul alocat MAE pentru anul 2022.

4.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina
Guvernul a aprobat plata contribuției financiare voluntare a României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa în Ucraina, în sumă de 54,789.54 euro, reprezentând prima factură provizorie pentru perioada 1.04.2022 – 31.03.2023.
Prin achitarea contribuţiei financiare va fi asigurată consecvenţa acţiunilor României în sprijinul eforturilor actuale de soluţionare a crizei din Ucraina, evidențiind totodată atașamentul pentru respectarea angajamentelor asumate în calitate de Stat Participant la OSCE.
Fondurile necesare pentru plata acestei contribuții se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru anul 2022.

5.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea aeroporturilor principale şi urbane aflate în interiorul aglomerărilor sau care au o activitate aeroportuară ce influenţează nivelurile de zgomot din interiorul aglomerărilor
Actul normativ adoptat are în vedere stabilirea aeroporturilor principale și urbane care trebuie să aplice Legea nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, care transpune mai multe directive europene în domeniu.
Astfel, hotărârea stabilește aeroporturile principale şi aeroporturile urbane aflate în interiorul aglomerărilor sau care, deşi se află poziţionate în afara aglomerărilor, au o activitate aeroportuară care influenţează nivelurile de zgomot din interiorul aglomerărilor, pentru care există obligaţia realizării hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune.

6.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării şi desfăşurării în România, a celei de-a patra reuniuni a Procesului Intersesional de Negociere a Abordării Strategice a Managementului internaţional al substanţelor chimice şi de gestionare a produselor chimice şi deşeurilor după anul 2020, în perioada 27 august - 2 septembrie 2022, la Bucureşti
Executivul a aprobat normativele de cheltuieli aferente organizării și desfășurării în România a celei de-a patra reuniuni a Procesului Intersesional de Negociere a Abordării Strategice a Managementului internațional al substanțelor chimice și de gestionare a produselor chimice și deșeurilor după anul 2020, în perioada 27 august – 2 septembrie 2022, la București. Reuniunea a fost anulată în 2020 din cauza extinderii efectelor generate de pandemia virusului SARS-CoV-2.
Finanțarea cheltuielilor aferente organizării şi desfășurării evenimentului, în limita sumei de 4.879.000 lei (cu TVA), se suportă de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor aprobat pentru anul 2022.

7.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

8.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

9.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii, ,Sediu nou pentru Spitalul de Urgenţă Prof. Dr. Dimitrie Gerota"
Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru construirea unui sediu nou pentru Spitalul de Urgenţă ”Prof. Dr. Dimitrie Gerota” București al Ministerului Afacerilor Interne. Investiția va fi realizată în București, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1.
În noua locație a Spitalului de Urgență ,,Prof. Dr. Dimitrie Gerota” se vor furniza servicii spitalicești comparabile cu cele mai bune modele europene contemporane, generând servicii integrate de înaltă calitate, sigure, multidisciplinare, complete (investigare, diagnosticare, tratament) atât pentru afecțiuni acute, cât și pentru reabilitarea și recuperarea în afecțiuni cronice, furnizând pacienţilor acces la servicii de calitate, eficiente și sigure, cu reducerea timpului de diagnosticare și reducere a costurilor.
Spitalul va avea un total de 400 paturi pentru spitalizarea continuă a pacienților, 40 paturi în regim de spitalizare de zi și 50 paturi pentru anestezie și terapie intensivă, precum și o unitate pentru primirea urgențelor (UPU).
Valoarea totală a investiției este de 2,04 miliarde lei, cu TVA, iar durata de execuție a obiectivului de 36 de luni.
Finanțarea se realizează din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne.

10.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Gruparea de Jandarmi Mobilă ,,Burebista" Braşov (UM 0758 Braşov)
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

11.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului, administrate de Autoritatea Navală Română, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzute în Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

12.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 327/2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum Expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 1, aflate pe raza municipiului Craiova şi a localităţilor Gherceşti şi Pieleşti din judeţul Dolj, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 327/2021
Actul normativ stabilește suplimentarea cu 19.779,35 lei a sumei prevăzută ca justă despăgubire în HG nr. 327/2021 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum Expres Craiova – Pitești și legăturile la drumurile existente”, tronsonul 1.
Ca urmare a întocmirii documentațiilor cadastrale și a verificării corespondenței cu realitatea din teren, s-au constatat modificări ale datelor de identificare a imobilelor supuse exproprierii, ceea ce a dus la necesitatea suplinirii bugetului prevăzut pentru despăgubiri. De asemenea, odată cu elaborarea documentațiilor pentru imobilele care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, au fost identificate 6 imobile, care fac parte din coridorul de expropriere, dar care nu au fost supuse procedurii de expropriere prin HG nr. 327/2021 și pentru care este necesar a se declanșa procedura de expropriere: 2 imobile pe raza teritorială a Municipiului Craiova și 4 imobile pe raza teritorială Ghercești.
Totodată, au fost identificate diferențe în ceea ce privește categoria de folosință a terenurilor sau poziționarea față de localitate, motiv pentru care se impune eliminarea unor imobile propuse în anexa nr.2 a HG 327/2021 deoarece acestea nu mai fac parte din coridorul de expropriere.
Fondurile se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

13.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ - teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Drum expres Brăila - Galaţi"
Ca urmare a modificărilor survenite în cadrul proiectului de investiții ”Drum expres Brăila-Galați” față de studiul de fezabilitate realizat în anul 2008 este necesară exproprierea unei suprafețe totale de teren de circa 132.000 mp, aferentă unui număr de 248 de imobile proprietate privată situate pe raza localităților Vădeni din județul Brăila și Galați din județul Galați.
Suma aferentă despăgubirilor pentru aceste imobile este de 3,24 milioane lei și va fi asigurată din fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

14.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Judeţean Brăila asupra unui imobil aflat in domeniul public al statului, situat în judeţul Brăila, înscrierea unor imobile situate în judeţul Brăila în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestora in administrarea Aeroclubului României, precum şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Prin acest act normativ, se acordă Aeroclubului României dreptul de administrare asupra terenului pe care este situat Aerodromul Ianca, județul Brăila, pentru a înființa și operaționaliza Aeroclubul Teritorial Brăila.
Este vorba despre un teren cu o suprafață totală de 270.000 mp, pe care există o pistă de aviație, bretele și căi de rulare.
Înființarea unui nou Aeroclub Teritorial în zona județului Brăila va facilita accesul tinerilor interesați de activitățile aeronautice sportive, aspect ce va avea un efect direct asupra dezvoltării comunității locale și naționale.

15.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ - teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum de legătură DN 1 A - Ocolitoarea Mică a Municipiului Săcele – Platforma Electroprecizia''
Pentru declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării ”Drum de Drum de legătură DN1A – Ocolitoarea Mică a Municipiului Săcele – Platforma Electroprecizia”, situat pe amplasamentul suplimentar, Guvernul a aprobat suma de despăgubire în valoare de 1,07 milioane lei, aferentă unui număr de 118 imobile, reprezentând teren în suprafață de 21.921 mp.

16.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei suprafețe de 1,3378 ha teren cu destinație agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

17.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Timiş, Argeş, Sibiu, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Vrancea, Constanţa şi Buzău din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

18.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Gorj, Dolj, Cluj, Harghita, Bacău şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

19.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoașterea Asociației Filiala din Arad a Uniunii Artiștilor Plastici din România ca fiind de utilitate publică
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

20.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Teatrului Naţional ,,Marin Sorescu" din Craiova
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

21.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Reabilitarea, modernizarea şi dotarea secţiilor din clădirea - corp principal C5 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, situat în str. General Magheru nr. 54, Municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea"
Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea secțiilor din corpul principal al Spitalului Județean de Urgență Vâlcea.
Reabilitarea Corpului 5 al Spitalului Județean de Urgență Vâlcea se va realiza de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții CNI-SA, în cadrul „Programului național de construcții de interes public sau social”.
Corpul C5 este corpul principal în cadrul căruia funcționează spitalul, iar obiectivul general al proiectului este reabilitarea și modernizarea acestuia, aflat în stare de degradare, pentru a oferi o clădire care să poată susține nevoile funcțiunii găzduite.
Proiectul de investiții se ridică la peste 97 milioane lei, iar lucrările au o durată de execuție de 25 de luni.
Comunicatul Ministerului Dezvoltării: http://bitly.ws/t55x

22.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri şi darea acestora în administrarea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
 
23.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unităţi administrativ - teritoriale afectate de calamităţile naturale
Executivul a aprobat suma de 1.711.000 lei, din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pentru bugetele a 4 județe – Dâmbovița, Teleorman, Timiș și Tulcea - puternic afectate de calamitățile naturale.
Astfel, comunele Dobra și Glodeni (jud. Dâmbovița), municipiul Turnu Măgurele (jud. Teleorman), comunele Peciu Nou și Victor Vlad Delamarina (jud. Timiș) și Chilia Veche (jud. Tulcea) vor primi fonduri pentru refacerea acoperișului și a structurii interioare ale unor unități școlare afectate de precipitațiile căzute, în acest an, pe raza acestor judeţe.
Comunicatul Ministerului Dezvoltării: http://bitly.ws/t56Y

24.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
Guvernul a aprobat acordarea unor ajutoare de urgență în sumă totală de 1.054.500 lei pentru sprijinirea a 247 familii și persoane singure, care fie se află în situaţii de necesitate în urma unor incendii sau inundații, fie au probleme grave de sănătate sau riscă excluziunea social.
Suma necesară pentru plata ajutoarelor de urgență se suportă din bugetul alocat Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.
Comunicatul Ministerului Muncii: http://bitly.ws/t55F

25.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea, fără plată, în proprietatea unităţii de cult deţinătoare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

26.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratului General pentru Imigrări, pentru situaţia actuală generată de un aflux important de cetăţeni ucraineni, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti şi Instituţiei Prefectului-Judeţul Bistriţa-Năsăud pentru protecţia populaţiei refugiate, în contextul escaladării conflictului din Ucraina
Vor fi scoase din rezervele de stat produse în valoare totală de 190.626 lei, fără TVA, care vor fi acordate Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul General pentru Imigrări, Direcției Generale a Minicipiului București si Instituției Prefectului Bistrița-Năsăud, pentru a fi distribuite populației refugiate din Ucraina.
Produsele constau în construcții uşoare din elemente modulate, elemente de de cazarmament, produse alimentare de bază, conserve, pături, saltele, saci de dormit, etc.  

27.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Direcţia Naţională Anticorupţie pentru Structura de sprijin a procurorilor europeni delegaţi în România
Executivul a aprobat suplimentarea numărului maxim de posturi al Structurii de sprijin a procurorilor europeni delegaţi în România cu 15 de posturi de ofiţeri şi agenţi de poliţie judiciară, pentru susţinerea în mod activ și optim a activităţii Parchetului European (EPPO) în România.
Necesitatea suplimentării numărului maxim de posturi este determinată de dinamica volumului de lucru al Parchetului European după începerea activității operaționale în România, precum și de așteptarea generală privind creșterea volumului de activitate în perioada următoare, în contextul cadrului financiar multianual şi al instrumentului de redresare NextGenerationEU.
În prezent, numărul de procurori delegaţi pentru România este relativ restrâns, respectiv 7 din cei 20 alocaţi statului român, iar creşterea numărului de procurori europeni selectaţi (o nouă procedură de selecţie este în curs de desfăşurare) trebuie dublată şi de sporirea sprijinului pe care ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară îl pot aduce la susţinerea activităţii EPPO în România.
EPPO este un organism independent al Uniunii Europene, responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a autorilor infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE, inclusiv: frauda, corupția, spălarea banilor, frauda transfrontalieră în materie de TVA. Instituțiile și organismele UE, precum și autoritățile competente din cele 22 de state membre care au aderat la EPPO trebuie să raporteze către EPPO orice comportament infracțional care afectează bugetul UE.

28.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea listei cuprinzând informaţiile clasificate secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Directoratul Național de Securitate Cibernetică
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
 

III. MEMORANDUMURI
1.MEMORANDUM cu tema: Admiterea la tranzacţionare pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti a acţiunilor Societăţii Naţionale a Sării S.A. printr-o ofertă publică iniţială de vânzare derulată de către Fondul Proprietatea S.A.
Prin acest act normativ, Ministerul Economiei își mandatează reprezentanții în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale a Sării- SALROM SA, pentru luarea deciziilor prevăzute de lege în vederea derulării ofertei publice inițiale de vânzare și admiterii la tranzacționare a acțiunilor deţinute de Fondul Proprietatea la Bursa de Valori București.
Societatea Națională a Sării este o companie deținută de Ministerul Economiei, în proporție de 51%, respectiv de Fondul Proprietatea cu 49%.
În luna iunie 2021, Fondul Proprietatea a solicitat acordul Ministerului Economiei pentru tranzacționarea acțiunilor sale la BVB, printr-o ofertă publică inițială de vânzare, iar pe data de 5 iulie 2021, Adunarea Generală a Acționarilor SALROM a aprobat de principiu admiterea la tranzacționare.
Aprobarea realizării demersurilor cu privire la realizarea unei oferte publice inițiale de vânzare de către Fondul Proprietatea nu este de natură să afecteze participația statului roman care, în condițiile încheierii cu succes a ofertei publice inițiale de vânzare de către Fondul Proprietatea, va continua să dețină 51% din capitalul social al Salrom pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București. Finalizarea cu succes a ofertei publice inițiale de vânzare prezintă numeroase avantaje, pe termen mediu și lung, atât pentru societate, cât și pentru economie și piața de capital locală.
Comunicatul Ministerului Economiei: http://bitly.ws/t54V

2.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea rezultatelor prioritizării proiectelor de investiţii publice semnificative ce urmează a fi utilizate în procesul de elaborare a proiectului legii bugetului de stat pe anul 2023
Potrivit Memorandumului, sunt 189 de proiecte de investiții publice care urmează a fi avute în vedere în procesul de elaborare a proiectului legii bugetului de stat pe anul 2023, cu o valoare totală de 234,339 miliarde lei.
Dintre acestea, 49 sunt proiecte ale căror lucrări de execuție sunt finalizate (stadiul fizic 100%) însă nu sunt închise financiar, fiind necesare plăți pentru sentințe civile, costuri aferente procedurii DAB, sentințe arbitrale, certificate finale, asistență juridică, audit de siguranță rutieră, litigii, exproprieri. Sumele alocate vor fi disponibilizate la momentul emiterii hotărârilor judecătorești/deciziilor finale/finalizării dosarelor privind exproprierile.
Alte 140 proiecte de investiții publice semnificative din care, 26 sunt proiecte noi, iar 114 proiecte sunt în continuare, aflate în diferite stadii de implementare. Valoarea actualizată totală a acestora este de 203,615 miliarde lei cu un rest de finanțat în vederea finalizării de 134,644 miliarde lei.
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii se situează pe primul loc cu un număr de 94 proiecte de investiții publice semnificative aflate în diferite stadii de implementare, având o valoare actualizată totală de 180,075 miliarde lei și un rest de finanțat până la finalizare de 116,630 miliarde lei. Separat de acestea, 48 de proiecte au lucrările de execuție finalizate, cu un rest de finanțat în valoare de 4,282 miliarde lei, sume necesare pentru plata sentințe civile, costuri aferente procedurii DAB, sentințe arbitrale, certificate finale, asistență juridică, audit de siguranță rutieră, litigii, exproprieri, etc.
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor gestionează un număr de 12 proiecte (din care un proiect nou) cu o valoare actualizată totală de 6,991 miliarde lei și un rest de finanțat până la finalizarea acestora de 4,394 miliarde lei. Proiectul ”Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Niraj, jud. Mureș” este finalizat (100% fizic) însă nu este închis financiar, fiind necesare plăți pentru derularea contractului de asistență juridică privind exproprierea terenurilor. Alocarea bugetară aferentă acestor proiecte în anul 2022 este de 910,204 milioane lei.
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației gestionează un număr de 16 proiecte, cu o valoare totală de 3,302 miliarde lei și un rest de finanțat până la finalizarea acestora de 2,893 miliarde lei, din care 8 proiecte sunt noi și 8 proiecte se află în implementare. Alocarea bugetară aferentă acestor proiecte în anul 2022 este de 370,033 milioane lei.  Raportat la prioritizarea din anul 2021, 3 proiecte de investiții publice au fost finalizate, cu recepție la terminarea lucrărilor, respectiv: Complex sportiv de natație Otopeni, Stadion Steaua, Stadionul național de rugby ”Arcul de Triumf”.
Ministerul Sănătății gestionează un număr de 9 proiecte semnificative, cu o valoare actualizată totală de 9,599 miliarde lei lei și un rest de finanțat până la finalizarea acestora de 9,356 milioane lei, din care 5 proiecte sunt în derulare și 4 proiecte sunt noi. Alocarea bugetară aferentă acestor proiecte în anul 2022 este de circa 188,999 milioane lei.
Ministerul Justiției gestionează un număr de 3 proiecte, cu o valoare actualizată totală de 971,663 milioane lei și un rest de finanțat până la finalizarea acestora de 944,778 milioane lei. Raportat la prioritizarea din anul 2021, proiectul de investiții ”Palatul de Justiție Prahova” a fost finalizat. Alocarea bugetară aferentă acestora în anul 2022 este de 12,658 milioane lei.
Ministerul Apărării Naționale gestionează un număr de 4 proiecte semnificative cu o valoare actualizată totală de 597,199 milioane lei și un rest de finanțat până la finalizarea acestora de 394,237 milioane lei, din care 3 proiecte în derulare și un proiect nou. Alocarea bugetară aferentă celor 4 proiecte, în anul 2022 este de 55 milioane lei.
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării gestionează 2 proiecte semnificative iar Serviciul de Protecție și Pază derulează un proiect de investiții publice semnificativ.

3.MEMORANDUM cu tema: Actualizarea Metodologiei privind întocmirea actelor adiţionale la contractele de achiziţie, prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului Nr.64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, ca urmare a intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă şi apă uzată finanţate din fonduri europene şi pentru modificarea unor acte normative
Memorandumul a fost aprobat.

4.MEMORANDUM cu tema: Actualizarea Metodologiei de aplicare a formulelor de ajustare şi revizuire a devizelor generale, prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, ca urmare a intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă şiapă uzată finanţate din fonduri europene şi pentru modificarea unor acte normative
Memorandumul a fost aprobat.
 

IV. NOTE
1.NOTĂ privind aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri de către Consiliul local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău privind adoptarea unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobil din domeniul public al Municipiului Buzău şi administrarea Consiliului local al Municipiului Buzău în domeniul public al statului
Guvernul a luat act de această notă.


V.  RAPOARTE
1.RAPORT privind datoria publică guvernamentală la 31 decembrie 2021 Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe