INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative aprobate în cadrul ședinței Guvernului României din 8 februarie 2023

08 Februarie 2023

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești
Proiectul de lege modifică și completează cadrul legal privind organizarea profesiei de executor judecătoresc, în vederea consolidării statului acestora, creșterii profesionalismului tuturor categoriilor de personal afectate profesiilor juridice conexe, precum și întăririi formelor de răspundere în cadrul fiecărei profesii.
În scopul eficientizării organizării profesiei de executor judecătoresc și în acord cu prevederile legislației Uniunii Europene în materie, principalele modificări vizează:
 Modificarea dispozițiilor referitoare la condițiile privind numirea în funcția de executor judecătoresc, acestea fiind menite să asigure calitatea procedurilor de recrutare și selecție a membrilor profesiei. În acest sens, se  înfiinţează, în cadrul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, a Institutului Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Executorilor Judecătoreşti, entitate de interes public, cu personalitate juridică ce asigură perfecţionarea activităţii de executare silită, pregătirea profesională iniţială şi, după caz, continuă a executorilor judecătoreşti stagiari şi a executorilor judecătoreşti, a altor specialişti, a personalului de specialitate al birourilor executorilor judecătoreşti, al Camerelor şi al Uniunii, având dreptul de a elibera diplome sau certificate de absolvire recunoscute de instituţiile publice şi private abilitate.
 Introducerea unor prevederi pentru asigurarea unei gestionări și evidențe mai eficiente a executorilor judecătorești. În acest sens, se înființează Registrul Național de Evidență a Executorilor Judecătorești. După numire, executorii judecătorești sunt obligați să își înregistreze sediul biroului individual în acest registru, respectiv orice modificare a modului de organizare și desfășurare a activității.
 Modificarea dispozițiilor referitoare la suspendarea și încetarea funcției de executor judecătoresc.
 Sistematizarea dispozițiilor privind registrele care se înființează și funcționează la nivelul UE, în scopul instituirii unor proceduri transparente.
 Modificarea dispozițiilor privind atribuțiile, drepturile, obligațiile și incompatibilitățile executorilor judecătorești, precum și consolidarea instituției răspunderii disciplinare.
Actul normativ a fost elaborat pe baza propunerilor Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și a soluțiilor legislative propuse la nivelul Ministerului Justiției, în urma constatării unor disfuncționalități în gestionarea activității desfășurate de executorii judecătorești.

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea literei c) a alineatului (6) al articolului 41 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
Prin actul normativ aprobat, se modifică art. 41 alin. (6) lit. c) din OG 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin revizuirea masei totale care poate fi autorizată pentru circulația vehiculelor care transportă mărfuri care nu sunt indivizibile, în sensul că masa totală să nu depășească cu mai mult de 25% masa totală maximă admisă. 
Măsura este necesară în scopul protejării infrastructurii rutiere, cu respectarea angajamentelor internaționale la care România este parte. 
În prezent, circulația pe drumurile publice a vehiculelor rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state, cu depășirea masei totale maxime admise, se poate efectua numai în baza Autorizației Speciale de Transport, eliberată în prealabil, de administratorul drumului pe care se circulă.
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2022, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei
Actul normativ vizează crearea cadrului legal pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul de creștere al bovinelor, pentru semestrul al doilea al anului 2022, prin compensarea pierderilor generate de creșterea prețurilor la furaje, energie electrică și gaze naturale.
Valoarea estimată a schemei de ajutor este de 217.756.000 lei, echivalentul sumei de 44 milioane euro și se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Cuantumul ajutorului de stat este de 73 euro/cap de animal pentru un efectiv estimat de 602.740 capete.
Valoarea totală care poate fi acordată pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu depășește echivalentul în lei a 250.000 euro.
Perioada de depunere este de 30 de zile lucrătoare, începând cu ziua următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, iar termenul de plată este 31 decembrie 2023.
Beneficiarii acestei scheme de ajutor de stat sunt crescătorii care dețin vaci de lapte, respectiv întreprinderile individuale şi familiale, persoanele fizice autorizate, persoanele fizice, după caz, precum şi persoanele juridice.
Condițiile de eligibilitate pe care beneficiarii trebuie să le îndeplinească sunt: 
 deținerea a minimum 10 capete de vaci adulte cu excepția celor din UAT-urile din zona montană care dețin minimum 5 capete vaci adulte, cu vârsta maximă de 12 ani, inclusiv, la data de 31 iulie 2022, în exploatație cu cod ANSVSA, înregistrate în baza națională de date (BND);
 producerea și valorificarea laptelui în perioada 1 august – 31 decembrie 2022.
Comunicatul Ministerului Agriculturii: https://bit.ly/3jMjMlp

III. HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. HOTĂRÂRE de GUVERN privind deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei de stat Bumbăta (România) - Leova (Republica Moldova) și înființarea punctului vamal de frontieră Bumbăta, pentru completarea anexei nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002, precum și pentru preluarea şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a drumului comunal DC 41, situat în comuna Vetrișoaia, pentru trecerea în domeniul public al statului, precum şi pentru încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor
Prin actul normativ se aprobă deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei de stat Bumbăta (România) – Leova (Republica Moldova) și înființarea punctului vamal de frontieră Bumbăta în subordinea Biroului vamal de frontieră Albița pentru traficul internațional rutier, în sectorul unui pod flotant care urmează a fi instalat între localitățile respective. Punctul de trecere a frontierei de stat va fi amenajat în localitatea Bumbăta, comuna Vetrișoaia (jud. Vaslui), situată la aproximativ 40 km distanță de punctul de trecere a frontierei Albița.
Măsura va permite fluidizarea traficului la frontiera dintre România și Republica Moldova și reducerea timpului de așteptare la celelalte puncte de trecere a frontierei de stat, care acum sunt mai solicitate.
De asemenea, în vederea asigurării capacității de preluare a traficului greu și pentru a face legătura viitorului punct de trecere a frontierei cu drumul național, drumul comunal DC 41 va trece din domeniul public al comunei Vetrișoaia în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor și va fi încadrat în categoria funcțională a drumurilor de interes național. 
Operaționalizarea punctului de trecere Bumbăta-Leova se va realiza după asigurarea infrastructurii corespunzătoare, a personalului și a utilităților necesare, în vederea desfășurării în bune condiții a controlului de frontieră.
2. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
3. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Programului Național de Control al Poluării Atmosferice
Actul normativ aprobat vizează aprobarea Programului Național de Control al Poluării Atmosferice (PNCPA). Prin aprobarea acestui act normativ, se creează condițiile pentru clasarea procedurii de infringement declanșată de Comisia Europeană pe această speță și aflată în prezent pe rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene.
Totodată, se îndeplinește o condiționalitate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru proiectele din sectoarele transport, energie, agricultură și pentru alte proiecte incluse în componenta Valul Renovării din PNRR.
Directiva (UE) 2016/2284 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici (Directiva NEC) stabilește pentru România și pentru fiecare Stat Membru, angajamentele de reducere a emisiilor de anumiți poluanți atmosferici  (dioxid de sulf –SO2, oxizi de azot- NOx, amoniac- NH3, compuși organici volatili nemetanici – COVnm și particule fine în suspensie- PM2,5), care afectează sănătatea umană și mediul, având ca ani țintă anul 2020 și respectiv anul 2030.
Actul normativ prevede detaliile privind politicile și măsurile individuale sau pachetele de politici și măsuri selectate pentru adoptare, autoritățile competente responsabile și indicatorii pentru monitorizarea progreselor și de asemenea estimări de costuri și beneficii aferente fiecărei politici și măsuri în parte sau a pachetelor de politici și măsuri avute în vedere pentru îndeplinirea angajamentelor de reducere.
În elaborarea PNCPA s-a ținut cont de impactul planurilor și programelor adoptate sau planificate a fi puse în aplicare în temeiul obligațiilor privind clima și energia sau a altor politici conexe (de ex. dezvoltarea infrastructurii de transport, procese industriale și agricultură) care ar putea avea impact pozitiv sau negativ asupra respectării angajamentelor naționale de reducere a emisiilor de poluanți atmosferici.
4. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat, de doctorat, pentru stagii postdoctorale şi de cercetare
Actul normativ reglementează cadrul legal pentru formarea internațională a viitorilor specialiști români în domenii de interes pentru țara noastră (energie, bioeconomie, eco-nano-tehnologii) și pentru instituțiile europene (afaceri transatlantice, relațiile internaționale, diplomația Uniunii Europene etc.), prin instituirea unui mecanism național de sprijin financiar al acestora.
Astfel, Ministerul Educației, prin Agenția de Credite și Burse de Studii, acordă anual, în condițiile legii, burse în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat, de doctorat, pentru stagii postdoctorale și de cercetare.
Finanțarea programului este asigurată din bugetul Ministerului Educației, din fondul valutar al ministerului și din donații. Sumele acoperă cheltuielile destinate asigurării burselor și transportului internațional pentru stagiarii români. 
Valoarea bursei lunare va fi de minimum 1.000 de euro, iar după finalizarea stagiului, bursierii își vor relua studiile universitare sau postuniversitare în România. 
Beneficiarii acestor burse sunt persoane provenite din sistemul național de învățământ superior, din Academia Română, precum și din institutele de cercetare subordonate sau din cadrul acestora.
Stagiile universitare efectuate de către cercetătorii români vor contribui la evoluția cercetării românești, din punctul de vedere al calității și aplicabilității, prin sincronizarea cu noile tendințe din domeniu la nivel internațional, la creșterea reprezentării țării noastre la nivel european, precum și la consolidarea profilului României în cadrul organizațiilor din care face parte.
La data intrării în vigoare a acestui act normativ, se abrogă HG nr.697/1996 privind acordarea de burse pentru stagii de studii universitare și preuniversitare în străinătate, cu modificările ulterioare.
5. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii laptelui şi a produselor lactate nr.307/2022 şi a Ghidului de definiții şi termeni folosiți în industria laptelui
Actul normativ aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii laptelui şi a produselor lactate. Astfel, la nivelul Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, va funcționa „Observatorul laptelui şi al produselor lactate”, structură care va monitoriza piața laptelui de vacă, bivoliță, oaie, capră și piața produselor lactate și are ca scop centralizarea datelor de pe piață, urmărirea și analizarea tendințelor actuale și viitoare în România, a producției, a echilibrului dintre cerere și ofertă, precum și a costurilor de producție.
Prin acest mecanism vor fi transpuse o serie de reglementări cuprinse în legislația europeană în domeniul producției, procesării şi comercializării laptelui şi a produselor lactate, în beneficiul consumatorilor, pentru protejarea sănătății populației.
De asemenea, actul normativ aprobă Ghidul de definiții și termeni folosiți în industria laptelui, stabilind aspecte ce vizează constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor. Acestea se realizează de către reprezentanți ai autorităților cu atribuții în domeniu, respectiv, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor și MADR, prin Direcția Generală Control, Antifraudă și Inspecții și prin inspectorii abilitaţi din cadrul compartimentelor de inspecţii ale direcţiilor pentru agricultură judeţene.
Comunicatul Ministerului Agriculturii: https://bit.ly/3ljjCTg
6. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării sau casării, după caz, in condiţiile legii
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
7. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociației ,,GAL Covurlui", judeţul Galați ca fiind de utilitate publică
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
8. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unor spaţii din domeniul public al statului şi administrarea Centrului National Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii "Doctor Nicolae Robănescu", unitate sanitară din subordinea Ministerului Sănătăţii precum şi de modificare a Hotărârii de Guvern nr.148/2015 privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare, precum şi aprobarea închirierii unor imobile sau părţi din acestea aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unităților subordonate Ministerului Sănătății
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
9. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2018 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşia de Jiu, judeţul Gorj, la o capacitate de 8,00 milioane tone/an"
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
10. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
11. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2023, 2024 şi 2025, pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale
Actul normativ pune în acord cu Strategia fiscal-bugetară pentru anul 2023 nivelul plafoanelor privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile administrative-teritoriale și pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de acestea, pentru anii 2023- 2025.
Astfel, pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile administrative-teritoriale, a fost stabilită o limită de 1,6 miliarde lei anual, pentru anii 2023, 2024, 2025 iar pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către acestea a fost stabilit plafonul de 2 miliarde lei, pentru fiecare din anii respectivi. Aceste plafoane au fost stabilite cu încadrarea în nivelul nivelului deficitului bugetului general consolidate. 
Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, la propunerea Ministerului Finanţelor, în fiecare an se aprobă, prin hotărâre a Guvernului, limitele anuale pentru finanţările rambursabile care urmează a fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale şi pentru tragerile ce se pot efectua din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate, pe o perioadă de 3 ani următori anului în care se aprobă.
12. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Tribunalului Mehedinți, precum şi transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
13. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea unui imobil constituit din construcții, din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia, înscrierea unui imobil constituit din teren şi construcții, situat în municipiul Arad, judeţul Arad, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
14. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Georgia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Tbilisi, Ia 18 octombrie 2022
Acordul are ca scop crearea cadrului juridic general în vederea consolidării cooperării între cele două state în domeniul apărării, având în vedere schimbările ce au avut loc în plan internațional, cât și nevoia de adaptare la actuala realitate geopolitică.
Potrivit Acordului, principalele domenii de cooperare în domeniul apărării vor fi: strategia de apărare; cooperarea și coordonarea strategică; pregătirea personalului militar și civil; cooperarea în domeniul tehnologiei pentru apărare; dezvoltarea interoperabilității și capabilităților; controlul traficului aerian; schimbul de expertiză în domeniul aviatic; controlul armamentelor și dezarmare; apărarea cibernetică în domeniul militar; geografie militară, geodeze, topografie; medicină militară; poluare și probleme de mediu; activități culturale, sportive și sociale, precum și în alte domenii de cooperare asupra cărora Părțile pot conveni.
15. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Botoşani, Constanţa şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
16. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventor ale unui imobil din domeniul public al statului, precum şi pentru schimbarea titularului dreptului de administrare al acestuia
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
17. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului dintre Secretariatul General al Guvernului - Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă şi Organizația pentru cooperare şi dezvoltare economică, semnat la Bucureşti Ia 14.12 2022 şi la Paris Ia 05.01.2023
Actul normativ prevede actualizarea Acordului dintre Secretariatul General al Guvernului României-Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă ("SGG-DDD") şi Organizația pentru cooperare și dezvoltare economică ("OCDE"), în valoare de 165.000 euro, privind acordarea de asistenţă tehnică părţii române pentru înfiinţarea unui Centru de excelenţă pentru administraţia publică. 
Acordul inițial a fost semnat în luna septembrie 2022, iar actualizarea acestuia s-a făcut în vederea armonizării cu noul an bugetar. În cadrul Acordului inițial nu a fost efectuate plăți către OCDE 
Înfiinţarea acestui Centru este un obiectiv asumat de România din PNRR care vizează reforma în administrația publică prin promovarea şi coordonarea unei politici coerente de dezvoltare durabilă la toate nivelurile şi în toate sectoarele statului, cu accent pe transformare digitală şi creșterea relevanţei/utilizarea abordării ştiinţifice în politicile publice de dezvoltare durabilă.
Potrivit Acordului, SGG se angajează să furnizeze OCDE o contribuție în valoare de 165.000 EUR. Contribuția se va plăti în conformitate cu următorul grafic: 70% la semnarea prezentului Acord şi primirea facturii corespunzătoare de la OCDE şi 30% la finalizarea activităților şi rezultatelor din Acord, respectiv la momentul livrării documentelor ce fac obiectul asistentei tehnice şi primirii facturii corespunzătoare de la OCDE.
Durata prezentului acord va înceta la 30 iunie 2023.
18. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Ghidului de guvernanţă a platformei de cloud guvernamental
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
19. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al statului a unei părţi de imobil aflată în administrarea Agenției Naţionale pentru Resurse Minerale, şi înscrierea acesteia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
20. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale-Unitatea Teritorială 140
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Încheierea unui Acord, prin schimb de note verbale, cu Ucraina, în vederea modificării Acordului, încheiat prin schimb de note verbale, din 28 mai 2015 şi respectiv 5 iunie 2015, privind înfiinţarea punctului de trecere a frontierei de la Isaccea (România) - Orlivka (Ucraina)
În prezent, punctul de trecere de la Isaccea – Orlivka funcționează în regim de bac. Memorandumul propune ca acesta să funcționeze și în regim portuar, pentru a eficientiza traficul de mărfuri și pasageri în zona de frontieră, ținând cont de contextul armat din Ucraina.

V. NOTE
1. NOTĂ privind aprobarea transmiterii unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Galaţi în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Galaţi în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime"- SA Galaţi
2. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei VETRIŞOAIA, judeţul VASLUI, în scopul adoptării de către aceasta a unei hotărâri privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public al Comunei Vetrişoaia în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Guvernul a luat act de aceste note.

VI. INFORMĂRI
1. INFORMARE referitoare la ordonanţele emise in temeiul Legii nr.365/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
2. INFORMARE referitoare la sarcinile din Ședințele de Guvern

VII. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 15 iniţiative legislative
  Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe