INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative aprobate în ședința Guvernului României din 13 iulie 2022

13 Iulie 2022

I. PROIECTE ÎN ANALIZĂ
1.PROIECT DE LEGE privind învățământul Preuniversitar – România Educată - PRIMĂ LECTURĂ
2.PROIECT DE LEGE privind învățământului superior – România Educată- PRIMĂ LECTURĂ


II. PROIECTE DE LEGI
1.PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Finlanda la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 5 iulie 2022, şi a Protocolului de aderare a Regatului Suediei la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 5 iulie 2022
Prin aprobarea proiectului de lege, România va adopta în plan național decizia de aderare la NATO a Finlandei și Suediei.
Aderarea celor două state ancorate ferm în valorile comunității euro-atlantice și cu o capacitate considerabilă de a consolida Alianța va reprezenta un beneficiu strategic valoros pentru NATO și, implicit, pentru România, prin garanțiile de securitate pe care le oferă.
La 18 mai 2022, Finlanda și Suedia, două dintre cele mai importante state partenere ale Alianței, au depus cererile oficiale de aderare la NATO. Agresiunea neprovocată, ilegală și nejustificată a Federației Ruse împotriva Ucrainei a generat o mutație fundamentală în strategiile de securitate ale acestor două state, determinându-le să caute garanțiile de securitate colectivă oferite de către Alianța Nord-Atlantică.
Demersul celor două state confirmă pe de o parte, succesul NATO ca organizație de securitate, precum și al politicii Ușilor Deschise, promovată de Alianță și, pe de altă parte, expresia atașamentului acestora față de comunitatea de valori și spiritul democratic pe care Alianța Nord-Atlantică le apără și le promovează.

2.PROIECT DE LEGE privind aderarea la Convenţia cu privire la înregistrarea obiectelor lansate în spaţiul extraatmosferic, deschisă pentru semnare la New York la 14 ianuarie 1975
Proiectul de lege a fost aprobat.


III. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă şi apă uzată finanţate din fonduri europene şi pentru modificarea unor acte normative
Actul normativ a fost adoptat.


IV. ORDONANȚE
1.ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Prin actul normativ se introduc noi criterii de formare inițială și de ocupare a posturilor prin concurs pentru toate categoriile de funcții de conducere: manageri, directori executivi și directori executivi adjuncți ai direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, conducerea serviciilor de ambulanţă judeţene şi a Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, directori generali, directori medicali, medic-șef.
Totodată, se introduce noţiunea de criterii de calitate aferente programelor de formare, elaborate de către Organizația Mondială a Sănătății în programul de asistenţă tehnică din PNRR.
În vederea asigurării dezvoltării profesionale continue în domeniul managementului sanitar,  actul normativ introduce necesitatea absolvirii la 3 ani, pentru funcțiile de conducere din domeniul sănătății, a unui curs de scurtă durată în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății, în baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului sănătății.
Alinierea mandatului managerilor de spitale cu cel al comitetelor directoare (formate din director medical, director de îngrijiri și director financiar) are scopul de a permite asigurarea continuă a unui management eficient.
Pentru a putea realiza în mod coerent politicile publice ale Ministerului Sănătății în domeniul resurselor umane și implicit prevederile din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, se are în vedere înființarea unui Institut Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate, ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Sănătăţii. Institutul se va înființa prin reorganizarea Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București.
Ministerul Sănătății, în calitatea de coordonator de reformă, s-a angajat în implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta C12 „Sănătate”, prin trei reforme principale, care includ și reforma managementului serviciilor de sănătate.
Această reformă are jaloane și ținte care includ revizuiri legislative în semestrul 2022, respectiv creșterea capacității de formare profesională a tuturor actorilor implicați în acest domeniu.

2.ORDONANȚĂ pentru reglementarea unor măsuri de implementare a sistemului de garanţie returnare pentru ambalaje nereutilizabile, precum şi modificarea unor acte normative
Noile reglementări introduse de actul normativ vor da posibilitatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor să înființeze societăți pe acțiuni, cu participarea statului la capitalul social, ca acționar unic. De asemenea, este prevăzută situația în care poate participa la capitalul social al unei societăți existente nou-înființate la care exercită, în numele statului, calitatea de acționar, conform prevederilor HG privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile.
Din veniturile proprii ale Administrației Fondului pentru Mediu se vor putea asigura fonduri pentru înființarea unor societăți sau pentru participarea la capitalul social al unora existente sau nou-înființate ori majorarea capitalului social al societăților la mare MMAP exercită, în numele statului, calitatea de acționar.
Mai exact, se reglementează posibilitatea MMAP de a putea participa la capitalul social al societății comerciale pe acțiuni care va îndeplini rolul de administrator al sistemului de garanție-returnare, din bugetul AFM.


V. HOTĂRÂRI DE GUVERN
1.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente achiziţiei de rame electrice noi în cadrul proiectului de investiţii ,,Achiziţie material rulant nou, rame electrice regionale RE-R şi rame electrice interregionale REIR"
Indicatorii tehnico-economici aprobați anterior trebuie actualizați deoarece procedurile de achiziție publică au fost anulate, în urma unor contestații, iar între timp valorile estimate s-au schimbat. Proiectul de investiții se referă la achiziționare a 99 de rame electrice, are o valoare de peste 4,8 miliarde lei, iar finanțarea investiției se realizează din fonduri externe nerambursabile, în cadrul POIM 2014-2020, și de la bugetul de stat.

2.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,"Modernizare DN 7 km 52+300 - km 54+000, Titu", precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
Hotărârea a fost aprobată.

3.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind punerea în executare a Sentinţei civile nr. 54 din 05 august 2020 pronunţată de Curtea de Apel Braşov-Secţia contencios administrativ şi fiscal în Dosarul 512/64/2016, definitivă prin Decizia civilă nr. 775 din 10 februarie 2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi JustiţieSecţia de contencios administrativ şi fiscal
Actul normativ aprobat pune în aplicare Sentința civilă nr.54/05.08.2020 pronunțată de Curtea de Apel Brașov-Secția Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul 512/64/2016, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 775/10.02.2022, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție-Secția de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 2505/1/2020.

4.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Varianta ocolitoare a municipiului Arad - Est", judeţul Arad
Hotărârea a fost aprobată.

5.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Autostrada Focşani -Bacău", judeţele Vrancea şi Bacău
Investiția aprobată astăzi se referă la realizarea autostrăzii Focșani-Bacău, pe amplasamentul județelor Vrancea și Bacău. Valoarea totală a investiției este de 10,51 miliarde lei, din fonduri externe nerambursabile – PNRR și de la bugetul de stat, prin bugetul MTI, precum și din alte surse legal constituite, și are prevăzută  o durată de execuție de 36 de luni.
Lungimea traseului autostrăzii este de 95 km, cu o lățime a platformei de 26 m, iar viteza de proiectare este de 140 km/h.
Proiectul este inclus în Strategia de Implementare a Master Planului General de Transport.

6.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Sistem de telegestiune a energiei electrice şi de compensare a factorului de putere în substaţiile de tracţiune"
Obiectivul de investiții aprobat de guvern se referă la instalarea, în două substații de tracțiune electrică feroviară, a două echipamente pilot pentru compensarea factorului de putere în vederea reducerii consumului de energie reactivă și, implicit, a costurilor cu energia electrică. Valoarea investiției este de peste 45 de milioane lei, din fonduri externe nerambursabile – PNRR, de la bugetul de stat, prin bugetul MTI, din veniturile proprii ale Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA, precum și din alte surse legal constituite.

7.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 496/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai - Otopeni)", precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 496/2017
Actul normativ prevede declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor situate pe amplasamentul lucrării Rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă și suplimentarea cu 31,8 milioane lei a sumei necesare despăgubirilor. Suma totală necesară despăgubirilor se ridică astfel la 94,6 milioane lei si va fi alocată din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
Suprafața totală a terenurilor necesar a fi expropriate este de aproximativ 71.000 mp. Noua magistrală de metrou va avea o lungime de 14,2 km, 12 stații, și o capacitate de transport de 50.000 călători pe oră.

8.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Normelor metodologice cu privire la realizarea activităţilor de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 690/2017
Actul normativ modifică normele metodologice cu privire la realizarea activităților de cooperare și asistență umanitară, prin Agenția de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare, și creează posibilitatea ca Ministerul Afacerilor Externe să poată acționa rapid pentru acordarea de sprijin bugetar direct statelor partenere, dacă sunt îndeplinite mai multe condiții.
În prezent, MAE poate acorda sprijin bugetar direct, printr-un acord de finanțare,  unei alte țări beneficiare, dacă gestionarea fondurilor publice de către țara respectivă este transparentă si eficace.
Agenția de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare - RoAid este mecanismul național instituțional dedicat Asistenței Oficiale pentru Dezvoltare,  aflându-se  sub coordonarea Ministerului Afacerilor Externe. RoAid și-a început activitatea la  1 septembrie 2017. Agenția implementează proiecte în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare, monitorizează modul de implementare a programului multianual strategic de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară,  asigură expertiza de specialitate în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare și asistență umanitară - studii, analize, lucrări de specialitate - pentru M.A.E. sau, la cerere, pentru alte instituții publice sau private din România ori din alte state cu care există acorduri de parteneriat în acest sens sau cu organizații internaționale.

9.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe
Bugetul Ministerului Afacerilor Externe va fi suplimentat cu suma de 50 de milioane de lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. Suma este destinată unui sprijin direct pentru Republica Moldova, pentru a răspunde nevoilor urgente de sprijin cu care se confruntă țara vecină.
România și-a asumat un rol central în lansarea Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova cu prilejul Conferinței internaționale desfășurate la Berlin, la 5 aprilie 2022, co-organizată de țara noastră împreună cu Germania și Franța, și a anunțat, în acest context, un sprijin bugetar de 10 milioane de lei pentru Republica Moldova. Acordarea de asistență financiară reconfirmă, în relația cu Republica Moldova, rolul esențial al României în asigurarea stabilității și dezvoltării acestei țări și este de natură să genereze un efect multiplicator prin încurajarea suplimentării asistenței din partea partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova.

10.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură
Actul normativ prevede acordarea statului de stațiune balneară și balneoclimaterică pentru un areal din Municipiului Oradea, județul Bihor. Arealul, situat în zona în zona central istorică a orașului, cu o suprafață de 444 hectare, dispune de  4 surse importante de apă geotermală cu proprietăți terapeutice în tratarea afecțiunilor reumatismale, neurologice și posttraumatice cronice ale aparatului locomotor.   

11.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea Anexei 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate pentru anii 2021-2022
Hotărârea a fost aprobată.

12.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor clădire sediu şi teren, după caz, aflate în domeniul public al statului şi în adminstrarea Casei de Asigurări de Sănătate Bacău, Casei de Asigurări de Sănătate Gorj, Casei de Asigurări de Sănătate Mureş, Casei de Asigurări de Sănătate Suceava şi Casei de Asigurări de Sănătate Tulcea, din subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cuprinse în anexa nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea a fost aprobată.

13.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea atestării unor localităţi ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local şi privind modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice
Hotărârea a fost aprobată.

14.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Termoelectrică Midia S.A aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
Hotărârea a fost aprobată.

15.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economică, socială şi de mediu a Văii Jiului (2022 - 2030)
Documentul include soluții integrate de răspuns la problemele economice și sociale din Valea Jiului, având în vedere că economia acestei zone este mono-industrială, bazată pe extracția cărbunelui.
Strategia abordează teritoriul Văii Jiului, microregiune din județul Hunedoara definită geografic prin acoperirea teritorială a următoarelor 6 unităţi administrativ-teritoriale: orașul Uricani, municipiul Lupeni, municipiul Vulcan, orașul Aninoasa, municipiul Petroșani, orașul Petrila. Oficial, microregiunea nu are zone rurale, acestea fiind încorporate în municipii sau orașe.
Strategia de dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii Jiului, pentru perioada 2022-2030, vizează reconfigurarea socio-economică a zonei, are o abordare holistică, iar acțiunile aferente abordează problemele zonei într-un mod coerent.
Aceasta își propune:
Ø Îmbunătățirea  standardelor de viață și asigurarea tranziției Văii Jiului spre economia verde.
Ø Crearea unui mediu economic diversificat, axat pe consolidarea creșterii și competitivității întreprinderilor mici și mijlocii cu activități și produse cu valoare adăugată mare, susținut de inițiative în favoarea inovației și a antreprenoriatului local;
Ø Dezvoltarea coerentă și durabilă a turismului, culturii, activităților sportive și de agrement și a industriilor creative din Valea Jiului, prin stimularea producătorilor și creatorilor locali, punerea în valoare a patrimoniului natural, cultural, industrial și social al zonei și conectarea cu regiunile învecinate;
Ø Dezvoltarea durabilă a mobilității urbane multi-modale, într-un mod unitar, facilitând accesibilitatea în toate zonele microregiunii prin consolidarea conectivității între orașele/ municipiile componente și zonele imediat învecinate care ar deschide Valea Jiului către noi oportunități pentru toate industriile.
Atingerea țintelor din strategie va fi realizată prin intermediul unei abordări integrate care vizează fonduri europene (Politica de Coeziune, Planul Național de Redresare și Reziliență, Mecanismul pentru o Tranziție Justă și alte programe și mecanisme europene de finanțare), bugetul de stat, precum și prin intermediul instrumentelor financiare, cu încadrare în prevederile legislației privind finanțele publice, datoria publică și  strategia fiscal-bugetară.
Fiecare instituție responsabilă cu implementarea unor anumite măsuri va identifica sursele optime de finanțare și va asigura prevederea în bugetele anuale a sumelor necesare.

16.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2706 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea acestuia în domeniul public al comunei Herăşti, judeţul Giurgiu, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea a fost aprobată.

17.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Argeş, Braşov, Constanţa, Iaşi, Mureş, Sibiu, Prahova, Bihor, Ilfov şi Municipiul Bucureşti, şi Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea a fost aprobată.

18.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Constanţa, Sibiu, Ilfov, Mehedinţi, Olt, Vrancea, Tulcea şi municipiul Bucureşti din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea a fost aprobată.

19.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea poziţiei nr. 29 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului şi pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
Hotărârea a fost aprobată.

20.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza"
Hotărârea a fost aprobată.

21.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar pentru unele immobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, respectiv aprobarea închirierii unor părţi din aceste imobile
Hotărârea a fost aprobată.

22.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ilfov, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării
Hotărârea a fost aprobată.

23.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a divizării unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Generală de Paşapoarte, precum şi actualizarea valorilor de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Generală de Paşapoarte, ca urmare a reevaluării
Hotărârea a fost aprobată.

24.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor construcţii din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Asigurare Logistică Integrată în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune, în vederea casării, precum şi actualizarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea a fost aprobată.

25.HOTĂRÂRE DE GUVERN  privind eliberarea doamnei Barbu Gheorghița-Daniela din funcţia de prefect al județului Dolj
Hotărârea a fost aprobată.

26.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind vacantarea unei funcții de subprefect al județului Sălaj
Hotărârea a fost aprobată.

27.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Diaconu Dan în funcţia de prefect al județului Dolj
Hotărârea a fost aprobată.

28.HOTĂRÂRE DE GUVERN  privind numirea domnului Lupu Gabriel-Stănică în funcţia de subprefect al județului Bacău
Hotărârea a fost aprobată.

29.HOTĂRÂRE DE GUVERN  privind numirea doamnei Sabou Adriana în funcţia de subprefect al județului Sălaj
Hotărârea a fost aprobată.

30.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiţii aferente proiectului ,,Dezvoltarea unui laborator national pentru îmbunătăţirea monitorizării substanţelor deversate în ape şi a calităţii apei potabile"
Hotărârea a fost aprobată.

31.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 693/1991 privind înfiinţarea Institutului Bancar Român
Hotărârea a fost aprobată.

32.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventor ale unui imobil şi transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale - Casa Judeţeană de Pensii Neamţ în domeniul public al judeţului Neamţ
Hotărârea a fost aprobată.

33.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Consolidare, reabilitare şi dotare Ansamblu Mănăstiresc Tismana (C1, C2, C3), oraş Tismana, judeţul Gorj"
Hotărârea a fost aprobată.

34.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea alin. (1(2)) şi (9) ale art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
Prin această hotărâre se suplimentează cu aproximativ 28 milioane lei suma alocată pentru plata în anul 2022 a ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. Prin suplimentarea bugetului destinat acestei măsuri de sprijin este acoperit integral necesarul de finanțare pentru trimestrul I al anului 2022, rezultat din centralizarea sumelor aferente cantităților de motorină determinate cu acciză redusă.
Astfel, actul normativ adoptat astăzi completează suma alocată pentru plată în anul 2022, aceasta crescând de la 309 milioane lei, la 337 milioane lei, cu scopul de a asigura diferența necesară finanțării integrale a solicitărilor fermierilor primite prin intermediul APIA.

35.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2022
Hotărârea a fost aprobată.

36.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile cuprinse în anexa nr.40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statutul, ca urmare a reevaluării acestora
Hotărârea a fost aprobată.

37.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune in vederea casării, precum şi actualizarea anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea a fost aprobată.

38.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" precum şi pentru actualizarea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuinţelor în condiţiile pieţei imobiliare
Hotărârea a fost aprobată.


VI. NOTE
1.NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul General al Municipiului Bucureşti - Consiliul Local al Sectorului 2, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea imobilului identificat în cartea funciară nr. 218577-C1-U1, din domeniul public al Municipiului Bucureşti în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti
Guvernul a luat act de această notă.

2.NOTĂ de INFORMARE privind adoptarea și implementarea unor măsuri necesare pentru îndeplinirea jalonului 215 aferent reformei sistemului de pensii din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - indemnizațiile/pensiile de serviciu, inclusiv pensiile militare
Guvernul a luat act de această notă. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe