INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative aprobate în ședința Guvernului României din 14 aprilie 2022

14 Aprilie 2022

I.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru reglementarea muncii în domeniul maritim
Actul normativ instituie noi reglementări privind condițiile de muncă ale lucrătorilor din domeniul maritim, conform prevederilor Convenției privind munca în domeniul maritim (MLC 2006) și amendamentelor din 2014 la aceasta, precum și a Directivei UE 131/2018.
Astfel, armatorii români și străini vor avea obligația de a introduce în contractele de angajare ale navigatorilor standardele minime impuse prin Convenția MLC 2006 în ceea ce privește îngrijirile medicale, indemnizația de boală, indemnizațiile pentru șomaj, indemnizațiile pentru pensie, indemnizațiile în caz de accidente de muncă sau boală profesională și indemnizații familiale și de a asigura condiții minime de muncă la bordul navelor. De asemenea, vor fi obligați să acopere cheltuielile membrilor echipajelor în caz de abandon și să asigure repatrierea navigatorilor.
Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, prin Autoritatea Navală Română, are obligația de a certifica navele românești care efectuează voiajuri internaționale, conform noilor reglementări ale MLC, precum și de a verifica toate navele românești și străine care intră în apele naționale, în ceea ce privește respectarea prevederilor MLC 2006 și a amendamentelor acesteia. Totodată, MTI are obligația verificării și autorizării agențiilor de recrutare și plasare în sensul respectării acestor prevederi.
Actul normativ aduce o contribuție majoră în sectorul transportului maritim național prin asigurarea unor condiții de lucru mai bune navigatorilor români.

2.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, modificarea şi completarea unor acte normative
Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Ordonanța de Urgență care stabilește o serie de măsuri pentru asigurarea neîntreruptă a decontării serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale, inclusiv pentru unele servicii medicale cuprinse în cadrul programelor naţionale de sănătate curative în actualul context epidemiologic, după ridicarea stării de alertă de pe teritoriul României.
Astfel, medicii de familie și medicii din ambulatoriul clinic de specialitate pot acorda în continuare consultații medicale la distanță pentru pacienții cu afecțiuni cronice și boli cu potențial endemo-epidemic. De asemenea, terapiile psihiatrice și serviciile conexe actului medical furnizate de psihologi și logopezi se pot acorda în continuare la distanță. Consultațiile la distanță se validează fără a fi necesară utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia.
Investigațiile paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, necesare monitorizării pacienților diagnosticați cu COVID-19, după externarea din spital sau după încetarea perioadei de izolare, precum și a pacienților diagnosticați cu boli oncologice, diabet zaharat, afecțiuni rare, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare, boli neurologice, se efectuează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data solicitării acestora, chiar dacă furnizorul aflat în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate a epuizat fondurile lunare contractate la momentul solicitării; pentru decontarea contravalorii acestora, sumele contractate inițial se suplimentează  prin acte adiționale.
Comunicatul Ministerului Sănătății: https://bit.ly/3O8SrnX

3.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind plata diferențelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017 - 31 august 2021
Executivul a aprobat, printr-o ordonanță de urgență, plata diferențelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017-31 august 2021.
Această măsură reparatorie este necesară pentru a asigura salarizarea corectă și echitabilă a personalului didactic din învățământul preuniversitar și universitar de stat, conform prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017, cu aplicarea Deciziilor ÎCCJ, și pentru a preveni orice discriminare a salariaților.
Diferențele de drepturi salariale vor fi acordate tuturor categoriilor de personal didactic și vor fi actualizate cu indicele de inflație. Sumele se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, și se vor plăti eșalonat, pe o perioadă de 5 ani, de la data intrării în vigoare a actului normativ, astfel:
5% din valoarea diferențelor salariale în primul an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei OUG;
a)    10% din valoarea diferențelor salariale în al doilea an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei OUG;
b)    25% din valoarea diferențelor salariale în al treilea an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei OUG;
c)    25% din valoarea diferențelor salariale în al patrulea an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei OUG;
d)    35% din valoarea diferențelor salariale în al cincilea an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei OUG;
Plata sumelor în cauză se va face anual, într-o singură tranșă, până la data de 30 iunie.
Pentru anul 2022, plata sumelor se va face într-o singură tranșă în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului act normativ.

4.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria națională de apărare
Ordonanța de urgență adoptată de Guvern include măsuri urgente de redresare economico-financiară a operatorilor economici de interes strategic din industria națională de apărare.
Din datele prezentate de operatorii economici se constată că aceștia au înregistrat obligații fiscale la bugetul de stat pe care nu le pot achita și care conduc la creșterea plăților restante, creează instabilitate și afectează semnificativ situația economico-financiară a acestora.
Scopul principal al acestui act normativ este acela de a lua toate măsurile necesare redresării activităţii operatorilor economici cu capital integral de stat din punct de vedere economico-financiar, al eficientizării şi dezvoltării pe termen mediu şi lung a acestora.
Importanţa strategică a acestor operatori, prin menţinerea potenţialului capacităţilor de producţie pentru apărare, impune scutirea de la plată a obligaţiilor datorate la data punerii în aplicare a prevederilor actul normativ.
Comunicatul Ministerului Economiei: https://bit.ly/3M4NpXP

5.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare
Actul normativ reglementează regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare și transpune în legislația națională prevederile Regulamentului UE nr. 821/2021, în special în ceea ce privește exporturile, serviciile de intermediere, asistența tehnice, tranzitului și transferul de astfel de produse.
Adoptarea prezentului act normativ permite extinderea controlului operațiunilor de produse cu dublă utilizare, în special asupra exportului de produse de supraveghere cibernetică, dacă produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral ori parțial, unei utilizări legate de represiunea internă și/sau de comiterea unei încălcări flagrante ale drepturilor omului sau ale dreptului internațional umanitar.
Totodată, actul normativ instituie sancțiuni pentru nerespectarea obligativității de a suspenda operațiunile cu acele produse cu dublă utilizare care nu sunt incluse in Regulamentul UE.
Sunt introduse prevederi specifice utilizării licențelor generale de export al UE, care să aibă în vedere crearea de condiții de concurență echitabile pentru persoanele fizice și juridice române în raport cu celelalte persoane din UE.        
Se clarifică faptul că prevederile privind controlul exporturilor vizează și activitățile de cercetare-dezvoltare din care rezultă produse cu dublă utilizare, desfășurate inclusiv în instituții academic, universitare sau de cercetare sau în departamente de cercetare create pe lângă unitățile de producție.
Se creează cadrul legal pentru utilizarea licențelor în format electronic și pentru suspendarea pe o perioadă limitată, în anumite situații, a operațiunilor vamale cu produse cu dublă utilizare.   
Se supun regimului de control exportul de produse cu dublă utilizare, transferul acestora în interiorul Uniunii Europene, serviciile de intermediere, asistență tehnică și tranzitul cu astfel de produse.  
Produsele cu dublă utilizare sunt acele produse, inclusiv produse software și tehnologii, care pot avea o utilizare atât civilă, cât și militară, și care includ produsele care pot fi folosite pentru conceperea, dezvoltarea, producerea sau utilizarea de arme nucleare, chimice sau biologice sau de vectori purtători de asemenea arme, inclusiv toate produsele care pot fi utilizate atât în scopuri neexplozive, cât și să contribuie în orice mod la fabricarea armelor nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive.
Reglementările se aplică pe întreg teritoriul României, precum și în zona economică exclusivă, zonele libere și antrepozitele libere ale României.  
Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru Controlul Exporturilor-ANCEX, este autoritatea națională responsabilă cu controlul operațiunilor cu produse cu dublă utilizare și răspunde de aplicarea politicii guvernului în acest domeniu.

6.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 452/2019 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenței nr. 21/1996
Actul normativ aprobat stabilește la nivel național cadrul normativ de examinare a investițiilor străine directe, un punct național de contact pentru cooperarea cu statele membre și Comisia Europeană, pragurile și domeniile de activitate ale investițiilor pentru ca acestea să fie supuse autorizării, informații privind cererea de autorizare, precum și sancțiuni în cazul nerespectării prevederilor legale.
Astfel, se creează o Comisie pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD) formată din reprezentanți ai ministerelor de resort, organ colegial, fără personalitate juridică, în subordinea Guvernului. Secretariatul CEISD va fi asigurat de către o structură specializată din cadrul Consiliului Concurenței, care va fi și punct național de contact pentru cooperarea cu statele membre și Comisia Europeană.
Vor fi supuse autorizării, investițiile străine directe care au ca obiect domeniile de activitate prevăzute la art.2 din Hotărârea CSAT nr.73/2012 referitoare la aplicarea art. 47 alin.(9) din Legea concurenței nr.21/1996, cu modificările și completările ulterioare, prin raportare la criteriile prevăzute la art. 4 din Regulament și a căror valoare depășește pragul de 2.000.000 de euro. Se prevede și posibilitatea de a supune examinării și autorizării CEISD și investițiile străine directe care nu depășesc pragul de 2.000.000 euro, dacă, prin natura acestora, pot avea impact asupra securității sau ordinii publice sau prezintă riscuri semnificative la adresa acestora.
Comunicatul Ministerului Economiei: https://bit.ly/3rq7ZK6

7.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
Actul normativ prevede alocarea fondurilor necesare Academiei Române pentru plata cotizației de membru al Federației Europene a Institutelor Naționale pentru Limbă (EFNIL). Suma totală de 7.500 euro presupune achitarea cotizației curente, în valoare de 3.000 euro, și a restanțelor din perioada 2019-2021, în cuantum de 1.500 euro/an. Neachitarea acestor drepturi, până la 31 iunie 2022, de către Academia Română ar atrage după sine retragerea calității de reprezentant oficial al României în cadrul EFNIL.
Fondurile necesare se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei Române.
Academia Română s-a afiliat la Federația Europeană a Institutelor Naționale pentru Limbă în 2019, fiind acceptată ca membru cu drepturi depline. Federația Europeană a Institutelor Naționale pentru Limbă (European Federation of National Institutions for Language - EFNIL) a fost înființată la Stockholm în 14 octombrie 2003 și include ca membri peste 40 de instituții academice din peste 30 țări ale Uniunii Europene.

8.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru
Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Dezvoltării, o Ordonanță de Urgență care prevede ajustarea valorilor din contractele de investiții publice.
Actul normativ era necesar în contextul în care se înregistrează creșteri globale de prețuri la materialele de construcții, manoperă, transport, utilaje și la cele din domeniul energetic.
Guvernul asigură, prin această măsură, continuarea investițiilor publice și sprijinirea  activității firmelor de construcții.
Finanțarea cheltuielilor rezultate ca urmare a ajustării prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru se asigură de la bugetul de stat printr-o suplimentare de 1,77 miliarde lei, reprezentând o primă alocare din suma totală de 5,16 miliarde de lei care va fi asigurată până la sfârșitul anului, potrivit măsurii incluse în pachetul ”Sprijin pentru România”.
Comunicatul Ministerului Dezvoltării: https://bit.ly/38RfUdg
II.    HOTĂRÂRI DE GUVERN
1.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 217/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional «Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente», tronsonul 2,aflate pe raza localităţilor Bârza, Piatra-Olt, Slătioara, Valea Mare, Balş, Bobiceşti, Găneasa, Milcov şi Slatina din judeţul Olt, precum şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 217/2019
Prin acest act normativ, Executivul a aprobat suplimentarea cu suma de 62.300 lei destinată despăgubirii a 35 de imobile proprietate privată în suprafață de 16.821 metri pătrați.
Proprietățile se află pe raza localităților Bârza, Slătioara, Valea Mare, Balș, Bobicești, Găneasa, Milcov și Slatina din județul Olt.
Fondurile se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor.
În situația în care în cadrul cordonului de expropriere, cu ocazia întocmirii documentațiilor cadastrale de dezmembrare a imobilelor afectate, vor fi identificate imobile care ar putea constitui monumente istorice/zone de protecție, se vor respecta prevederile legii privind protejarea monumentelor istorice.
2.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Refacţie totală linia 116 Livezeni - Simeria între staţiile Merișor - Crivadia Fir 1 km 61+300 - 57+185 şi stația Merișor liniile III dir. Fir I şi II dir. Fir II km 62+150 - 61 +300" lucrare de utilitate publică de interes naţional
Prin realizarea lucrărilor acestui obiectiv, se urmărește creșterea siguranței feroviare, cu vitezele de circulație și tonajele stabilite, precum și îmbunătățirea condițiilor de transport pe calea ferată și creșterea vitezei maxime.
Valoarea totală a investiției este de 51,539 milioane lei și va fi eșalonată pe doi ani. Suma va fi asigurată din fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
Realizarea obiectivului de investiții va avea un impact pozitiv pe plan local, piața muncii va fi influențată în sens pozitiv, în favoarea muncitorilor calificați.
Durata de execuție a investiției este de 18 luni.
3.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii "Autostrada Sebeş-Turda", precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 şi a anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 947/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sebeş -Turda'' - Lot 1 secţiunea A, km 0+ 300 - km 14 + 000
Guvernul a aprobat suplimentarea cu 266.690 lei a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe coridorul de exproprierea al „Autostrăzii Sebeș-Turda“, obiectiv de interes naţional.
Banii se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, conform Legii bugetului de stat pe anul 2022, la capitolul „Transporturi“ - „Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (POIM)“ și „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională“ - FEDR.
De asemenea, au fost actualizate datele de identificare și sumele aferente despăgubirilor pentru 234 de imobile care au fost afectate de realizarea Autostrăzii Sebeș-Turda, întrucât din suprapunerea planurilor de parcelare peste coridorul de expropriere au rezultat diferențe ale suprafețelor cuprinse în anexa nr 2 a HG 399/2014 față de suprafețele rezultate din măsurătorile cadastrale și diferențele de categorie de folosință.
4.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Timişoara -Traian Vuia " - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
5.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetelor Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Secretariatului General al Guvernului, Consiliului Naţional al Audiovizualului şi Consiliului Economic şi Social pe anul 2022 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzute în bugetul de stat pe anul 2022
Executivul a aprobat suplimentarea bugetelor următoarelor instituții din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, astfel:
-  bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a fost suplimentat cu suma de 200 milioane de lei credite de angajament și credite bugetare, în vederea fluidizării tranzitului de mărfuri în Portul Constanța;
Comunicatul Ministerului Transporturilor: https://bit.ly/38EACwH
- bugetul Secretariatului General al Guvernului a fost suplimentat cu suma de 70,316 milioane de lei credite de angajament și 72,954 milioane de lei credite bugetare, pentru plata unor creanțe și despăgubiri civile, materiale de referință pentru Laboratorul de Control Doping, pentru plata contractului de proiectare a imobilului ce va găzdui Muzeul Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România, reparații bunuri aflate în administrarea RA-APPS-ului.
- bugetul Consiliului Național al Audiovizualului a fost suplimentat cu suma de 5 milioane de lei, credite de angajament și credite bugetare, pentru optimizarea proceselor de lucru din cadrul CNA;
- bugetului Consiliului Economic și Social a fost suplimentat cu suma de 1,435 milioane de lei, credite de angajament și credite bugetare, pentru plata unor creanțe stabilite prin titluri executorii cu titlu de despăgubiri.

6.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome ,,Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
7.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
8.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar, precum şi modificarea şi completarea descrierii tehnice ale unor imobile cuprinse în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006· pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
9.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a celor privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
10.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
11.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea repartizării sub formă de vărsăminte la bugetul de stat a cotei din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, realizat de Regia autonomă ,,Imprimeria Băncii Naţionale a României" pentru exercițiul financiar al anului 2021
Actul normativ aprobă modificarea cotei de repartizare sub formă de vărsăminte la bugetul de stat a profitul contabil rămas după deducerea impozitului de profit realizat de „Imprimeria Băncii Naționale a României” pentru exercițiul financiar al anului 2021, de la 90% la 50%.
Menținerea unei cote de 90% din profitul contabil rămas după reducerea impozitului de profit ar afecta sursa proprie de finanțare a regiei autonome prin diminuarea acesteia de la 2.14 milioane lei la 161.000 lei, conducând la un deficit de sursă de 1.98 milioane lei. Totodată, cota de 90% ar duce la imposibilitatea realizării investițiilor pentru anul 2022, care sunt în valoare de 1.57 milioane euro.

12.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2022
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
13.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Arheologie ”Vasile Pârvan" din subordinea Academiei Române
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
14.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea imobilului, teren în suprafaţă de 28 mp, situat în municipiul Dorohoi, strada Grigore Ghica FN, judeţul Botoşani, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani şi Clubul Copiilor Dorohoi
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
15.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea caracteristicilor tehnice, adresei poștale şi valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, prin instituţii din subordinea ministerului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
16.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar ale unor bunuri imobile înscrise în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
17.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1294/2004
Programul de acordare a ajutorului financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare ”EURO 2020” continuă și în acest an.
Guvernul a aprobat modificarea modelului bonului valoric. În acest an, pentru securizare, culoarea fundalului bonului valoric va fi vișiniu.
Din motive de siguranță, în fiecare an, modelul bonului valoric se modifică, în sensul schimbării culorii și seriei.
18.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea imobilelor situate în municipiul Iaşi, strada Codrescu nr. 6 şi strada Sărăriei nr. 189, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Educaţiei pentru Universitatea Naţională de Arte ,,George Enescu" din Iaşi
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.
19.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Compania Naţională Romarm S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Guvernul României a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 al Companiei Naționale ROMARM S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei. Măsurile propuse de prezentul act normativ vizează creșterea veniturilor totale cu 97,83%, de la 145.290 mii lei la 287.430 mii lei, ca urmare în principal a creșterii veniturilor din vânzarea mărfurilor cu 138,46%, care sunt strâns legate de contractele încheiate cu MApN la finalul anului 2021.
Totodată, se aprobă și creșterea cheltuielilor totale cu 97,76%, de la 144.990 mii lei la 286.730 mii lei, fiind corelate cu creșterea veniturilor totale.
Comunicatul Ministerului Economiei: https://bit.ly/3EbXoHW

20.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Ministerului Economiei pe anul 2022
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
21.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1326/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
22.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.433/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor şi a Materialului Săditor ca urmare a comasării prin absorbție şi a preluării activității Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

23.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar
Guvernul a aprobat Programul Naţional Apicol (PNA) pentru perioada 2020-2022, normele de aplicare și valoarea sprijinului financiar.
Cuantumul contribuției Uniunii Europene la Programul Apicol pentru România pentru anul apicol 2022 se menține la același nivel ca în anul 2021, respectiv 6.081.630 euro.
Prin actul normativ adoptat, se actualizează valoarea în lei pentru anul 2022 și valoarea totală a sprijinului financiar. Astfel, se modifică valoarea totală a PNA de la 168.639.000 lei la 169.621.000 lei, din care contribuția Uniunii Europene este de 50%, respectiv 84.810.500 lei, precum și valoarea pentru anul 2022 de la 59.214.000 lei la 60.196.000 lei.
De asemenea, au fost efectuate o serie de modificări și completări la Programul Național Apicol menite să simplifice accesarea unor măsuri din program.
Comunicatul Ministerului Agriculturii: https://bit.ly/3OdLwtR

24.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei suprafețe de 5,76 ha teren cu destinație agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
25.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului steagului comunei Ernei, judeţul Mureș
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
26.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului steagului oraşului Deta, judeţul Timiș
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
27.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor construcţii din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Generală de Protecție Internă în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune, în vederea casării, precum şi actualizarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
28.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare a Poliției Române la proiectul ,,Continuarea implementării Strategiei multianuale a EUCPN şi a Reţelei informale de abordare administrativă - Secretariatul EUCPN al Reţelei Europene de Prevenire a Criminalității"
Executivul a aprobat plata contribuției financiare de către Poliția Română, în valoare de 1.547,37 euro, la proiectul „Continuarea implementării Strategiei multianuale a EUCPN (Rețeaua Europeană de Prevenire a Criminalității) și a Rețelei Informale de abordare administrativă – Secretariatul EUCPN al Rețelei Europene de Prevenire a Criminalității”.
Suma se va asigura de la bugetul de stat, cu încadrarea în bugetul anual aprobat Inspectoratului General al Poliției Române.
Rețeaua Europeană de Prevenire a Criminalității (EUCPN) are ca obiectiv dezvoltarea diferitelor aspecte ale prevenirii criminalității la nivelul UE, precum și sprijinirea activităților de prevenire a criminalității la nivel local și național.

29.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei Futball Klub Csikszereda Miercurea Ciuc ca fiind de utilitate publică
Guvernul recunoaște Asociatia Futball Klub Csikszereda, ca fiind de utilitate publică. Statutul de utilitate publică crează oportunitatea legală pentru dezvoltarea asociației.
Asociatia Futball Klub Csikszereda, persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în Miercurea-Ciuc, a fost înființată în anul 2012 și desfășoară activități sportive, respectiv fotbal.
Asociația îndeplinește condiții necesare pentru a dobâdi statului de asociație de utilitate publică. prevăzute în Ordonanța Guvernul nr 26/2000.  

30.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acceptarea de către statul român a donației unor bunuri mobile, ca operațiune compensatorie, din partea companiei Lockheed Martin Overseas, LLC şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a acestor bunuri
Guvernul a aprobat o donație de bunuri mobile din partea companiei Lockheed Martin Overseas LLC din SUA pentru statul român ca operațiune compensatorie în valoare de 14,6 milioane USD, aferentă contractelor de achiziție publică de echipamente militare încheiate între compania americană și Ministerul Apărării Naționale.
Bunurile care fac obiectul donației devin proprietatea privată a statului și trec în administrarea Ministerului Apărării Naționale cu destinația utilizării de către MApN în activitățile specifice.

31.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea pății contribuției financiare voluntare a României la Fondul Fiduciar al Curții Penale Internaţionale (CPI) destinat sprijinirii activității Biroului Procurorului Curții Penale Internaţionale pentru anul 2022
Executivul a aprobat plata contribuției financiare voluntare a României la Fondul Fiduciar al Curții Penale Internaționale (CPI) destinat sprijinirii activității Biroului Procurorului CPI pentru anul 2022, în suma de 100.000 de euro. Contravaloarea în lei a contribuției financiare voluntare se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor Externe, pentru anul 2022.
România susține rolul și buna funcționare a Curții Penale Internaționale ca instrument esențial de prevenire și combatere, prin forța legii, a celor mai grave infracțiuni care preocupă comunitatea internațională.

32.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea datelor de identificare şi a valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, a bunurilor imobile înscrise în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Muzeului Naţional de istorie a României din Bucureşti, precum şi pentru înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Muzeului Naţional de Istorie a României din Bucureşti
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

III.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Iniţierea negocierilor pentru încheierea unui Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Pakistan cu privire la eliminarea obligativității vizei pentru titularii de pașapoarte diplomatice şi de serviciu
La momentul actual, pentru titularii de pașapoarte diplomatice și de serviciu se aplică prevederile unui acord care este în vigoare din anul 1971, conform căruia acești titulari sunt scutiți de obligativitatea vizelor pe o perioadă de maxim 30 de zile.
Potrivit noului Acord, titularii de pașapoarte diplomatice și de serviciu pot intra, tranzita sau rămâne fără viză pe teritoriul celuilalt stat pentru o perioadă care să nu depășească 90 de zile în oricare 180 de zile.
De asemenea, membrii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare, precum și membrii lor de familie, titulari de pașapoarte diplomatice și de serviciu valabile, sunt scutiți de obligația vizei pe întreaga durată a misiunii titularului, cu condiția ca numirea lor să fie notificată în scris, pe canale diplomatice, cu 30 de zile înainte de începerea misiunii lor oficiale.

2.    MEMORANDUM cu tema: Schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice
Guvernul României a aprobat Memorandumul Ministrului Antreprenoriatului și Turismului cu tema Schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice.
Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea industriei cinematografice a fost instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 421/2018 cu modificările și completările ulterioare are ca scop sprijinirea producției de film în România, constând atât în filme cinematografice, astfel cum sunt definite la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare, cât și în filme și seriale de televiziune, precum și orice alte producții audiovizuale astfel cum sunt definite în Convenția Europeană asupra coproducțiilor cinematografice, inclusiv prin atragerea de producții străine.
Având în vedere neclaritățile și anumite proceduri de implementare ale măsurii de sprijin, pentru deblocarea situației Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a propus, prin intermediul Memorandumului aprobat, astăzi, de Guvernul României, constituirea unui grup de lucru interministerial pentru identificarea de soluții, din care să facă parte  factori de decizie la nivel de secretar de stat și experți.

3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierilor şi semnării acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) privind reînnoirea Centrului Internaţional pentru Pregătire Avansată şi Cercetare în Fizică (CIFRA) ca centru de categoria a 2 a sub auspiciile UNESCO
Memorandumul prevede reînnoirea acordului privind funcționarea Centrului Internațional pentru Pregătire Avansată și Cercetare în Fizică.
Centrul Internațional pentru Pregătire Avansată și Cercetare în Fizică (CIFRA)  a fost înființat în 2015 ca centru de categoria a doua, sub auspiciile UNESCO, dar, ca urmare a aprobării, în anul 2019, a unei noi strategii referitoare la institutele si centrele de categoria a doua, este necesară schimbarea statului CIFRA și semnarea unui nou acord.  
Prin semnarea acestui acord, Ministerul Cercetări și Inovării se obligă, în numele Guvernului, că centrul se va bucura de autonomia necesară exercitării activităților sale și că are capacitatea legală de a încheia contracte, de institui proceduri legale, de a dobândi și de a dispune bunuri mobile și imobile. Totodată, va furniza resursele financiare sau în natură, necesare pentru administrarea și buna funcționare a CIFRA.
De asemenea, MCI, prin Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru fizica materialelor, se angajează să-și asume costul instalațiilor și echipamentelor, să pună la dispoziția CIFRA personalul administrativ necesar pentru îndeplinirea funcțiilor sale, să încurajeze instituțiile românești să colaboreze cu CIFRA, să aducă contribuții financiare ori de altă natură, etc.
Acordul va fi semnat la Paris și va intra în vigoare după îndeplinirea tuturor formalităților legale de către partea română și va fi încheiat pentru o perioadă de 8 ani de la intrarea sa în vigoare.   
CIFRA este singurul centru de categoria a doua sub auspiciile UNESCO din România și singurul centru în științe de bază din zona Europei de Sud-Est.
CIFRA acționează ca centru regional UNESCO și oferă oportunități de pregătire și cercetare în laboratoare din România pentru studenți din  Europa de Sud-Est precum și pentru cei din țări mai puțin dezvoltate. CIFRA desfășoară cercetări avansate în fizică și cercetări multidisciplinare (științe de bază, inginerie, etc) în cooperare cu UNESCO și centrele asociate UNESCO.  

4.    MEMORANDUM cu tema: Măsuri privind implementarea proiectului de Cloud Guvernamental
Memorandumul a fost aprobat.
5.    MEMORANDUM cu tema: aprobarea raportului negocierii Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în valoare de 216 mil. EUR, pentru susţinerea proiectului privind reabilitarea patrimoniului construit şi a clădirilor cu destinaţie culturală şi a semnării textului negociat al Acordului-cadru de împrumut de către ministrul finanţelor
Scopul acestui memorandum este aprobarea, conform legislației privind datoria publică, a raportului negocierii Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în valoare de 216 mil. EUR, pentru susținerea proiectului privind reabilitarea patrimoniului construit și a clădirilor cu destinație culturală și a semnări acestuia de către ministrul finanțelor.
Memorandumul vizează realizarea unor obiective de investiţii în sectorul cultural, structurate în 2 componente:
- Reabilitarea a 6 clădiri monumente istorice:
o    Muzeul Naţional de Istorie a României din Bucureşti;
o    Teatrul Naţional şi Opera Română din Cluj-Napoca;
o    Vila „Florica” de la Ștefănești - jud. Argeș ;
o    Conacul „Vârnav Liteanu” de la Liteni - jud. Suceava;
o    Vila „Ion I.C. Brătianu” din București, sediu al Serviciului Colecții Speciale al Bibliotecii Naționale a României;
o    Muzeul Național al Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989  - Timișoara;
- Reabilitarea și construirea de clădiri culturale, care vizează refacerea și modernizarea clădirii Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova și construcția unei noi săli de concerte pentru Opera Națională Română din Iași.
Costul total net al proiectului este estimat la cca. 270 mil. EUR, asigurat astfel:
-  din împrumutul BDCE de 216 mil. EUR (80% din cost) și
-  din contribuția bugetului de stat 54 mil. EUR (20% din cost).
Ministerul Culturii este desemnat agenție de implementare, iar data estimativă de finalizare a proiectului este de decembrie 2027.  
Conform politicii BDCE, termenii financiari aferenți împrumutului se stabilesc pentru fiecare tranșă în parte cu ocazia tragerii. Potrivit termenilor standard,  perioada de rambursare a împrumutului este de până la 20 de ani, iar dobânda poate fi, în funcție de opțiunea părții române, fixă sau variabilă (bazată pe rata EUROBOR la 3 sau la 6 luni + o marjă fixă a băncii).

6.    MEMORANDUM cu tema: semnarea Aranjamentului Administrativ pentru aplicarea Acordului între România şi Republica Macedonia în domeniul asigurărilor sociale
Memorandumul a fost aprobat.

7.    MEMORANDUM pentru stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de transport feroviar de marfă din zona Portului Constanţa
Actul normativ prevede un plan de măsuri urgente și calendarul de implementare aferent pentru creșterea capacității de transport feroviar în zona Portului Constanța, aflat în situația de a prelua un flux de marfă suplimentar semnificativ, în contextul conflictului militar din zona Mării Negre.
În prezent, capacitatea de operare din zona Portului Constanța este redusă pe fondul stării precare a infrastructurii feroviare publice, precum și din cauza creșterii fluxului de transport de mărfuri ce trebuie operate în port.
Implementarea urgentă a planului va facilita preluarea fluxului de marfă suplimentar, provenit din zona de conflict și nu numai (Ucraina, Republica Moldova etc.). Pe lângă dezvoltarea transportului multimodal, aceste măsuri vor contribui și la dezvoltarea activității Portului Constanța, aflat în competiție cu alte porturi din zona Mării Negre, cu efect imediat în susținerea economiei naționale.
Cele 5 măsuri prevăzute în plan au ca scop optimizarea activităților de primire-expediere a trenurilor, introducerea la fronturi a convoaielor de manevră și formarea trenurilor programate la expediere în stații.
Printre acestea se numără eliberarea primelor linii feroviare din port, pe care staționează în prezent 743 de vagoane de tren dezafectate. Astfel, 367 de vagoane care îndeplinesc condițiile tehnice de siguranță a circulației vor fi transferate către linii libere din alte stații, iar restul de 376 de vagoane vor fi executate silit de către ANAF.
Totodată, planul include derularea unui program amplu de lucrări de reparații și întreținere a infrastructurii feroviare publice, cu fonduri alocate din Fondul de rezervă bugetară. Programul are ca scop darea în exploatare a circa 95 de linii de cale ferată anterior închise circulației, din Stațiile Constanța Port Zona A, Constanța Port Zona B și Constanța Port Mol 5.
În final, sunt prevăzute proceduri care vizează asigurarea unității funcționale a terminalului ferry-boat prin integrarea pasajului superior peste calea ferată și racordului peste DN39 la complexul de linii din Portul Constanța și la infrastructura portuară.

8.    MEMORANDUM cu tema: aprobarea negocierii şi a semnării· Acordului de contribuţie intre România reprezentată de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană privind stabilirea garanţiei Uniunii Europene in compartimentul pentru România din cadrul programului lnvestEU, finanţat în cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, precum şi aprobarea Acordului de principiu pentru încheierea garanției reciproce intre România reprezentată de Ministerul Finanţelor şi Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană in legătură cu Acordul de contribuție
Memorandumul a fost aprobat.

IV.    NOTE
1.    NOTĂ privind aprobarea transmiterii unei cereri către Constitui Local al Municipiului Timișoara in scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Timișoara in domeniul public al statului în vederea dării in administrare către Regia Autonomă Administraţia Canalului Navigabil Bega Timișoara
Guvernul a luat act de această notă.

V.    PUNCTE DE VEDERE
1.    PUNCT DE VEDERE cu privire la 6 iniţiative legislative

 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României. Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe