INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative aprobate în ședința Guvernului României din 16 iunie 2022

16 Iunie 2022

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor lndisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

Proiectul de lege prevede instituirea unor măsuri legislative care să asigure un cadru consolidat și eficient pentru creșterea gradului de recuperare a prejudiciilor și produselor infracțiunilor, reutilizarea socială a bunurilor confiscate, îmbunătățirea regulilor privind despăgubirea victimelor infracțiunilor, întărirea rolului oficiilor de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni în urmărirea și identificarea bunurilor aflate în legătură cu infracțiunile.

Prin acest proiect de lege, se oferă soluții concrete pentru victimele criminalității şi se pune la dispoziţia sistemului judiciar un mecanism instituțional consolidat pentru creșterea eficienței în lupta împotriva formelor grave de criminalitate, anticipându-se o creștere cu peste 50% a performanței şi a activelor administrate de ANABI.

Principalele modificări vizează:

ü Extinderea mandatului instituțional al Agenției privind identificarea de active în străinătate, reglementarea unor cazuri noi de valorificare a bunurilor sechestrate, precum şi extinderea acestei posibilități la bunuri imobile, introducerea de noi cazuri de administrare bunuri;

ü Dezvoltarea cadrului legal care să permită prioritizarea utilizării de resurse pentru prevenirea criminalității şi protecția victimelor – prin Mecanismul Național de Susținere a Prevenirii Criminalității;

ü Consolidarea capacităților instituționale ale Agenției prin alocarea de resurse adecvate.

În cadrul PNRR, România şi-a asumat ca reformă (milestone) adoptarea și intrarea în vigoare a legii de modificare a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

Comunicatul Ministerului Justiției: http://bitly.ws/sfY6
 

2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital

Actul normativ transpune în legislaţia naţională Directiva (UE) 2021/1270 privind  factorii de durabilitate de care trebuie sa țină seama organismele de plasament  colectiv în valori  mobiliare (OPCVM) şi modifică OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor.

Astfel, se instituie obligativitatea pentru societățile de administrare a investițiilor de a stabili, implementa și menține politici și proceduri adecvate care să identifice orice risc legat de durabilitate, precum și de include, și în cadrul controalelor interne, tipurile de conflicte de interese a căror existență poate aduce atingere intereselor unui OPCVM (organisme de plasament colectiv în valori mobiliare) în cazul în care acestea sunt identificate.
 

3. PROIECT DE LEGE pentru realizarea capabilităţii operaţionale aeriene de tranziţie prevăzută în Concepţia de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului ,,Avion multirol al Forţelor Aeriene"

Conform proiectului de lege, Guvernul României va atribui Guvernului Regatului Norvegiei contractul de achiziție a 32 de aeronave F-16, cu suport logistic inițial, și a unui a pachet de bunuri şi servicii complementar (de la Guvernul Statelor Unite ale Americii).

Avioanele vor fi livrate în stare operațională, resursa disponibilă a acestora asigurând operarea lor pentru o perioadă de tranziție, de minim 10 ani, către avioanele de generația a V-a. Astfel, achiziția avioanelor de la Guvernul Norvegiei reprezintă, în fapt, un transfer de capabilitate între două țări NATO aliate.

Aeronavele vor asigura îndeplinirea noilor cerințe existente la nivelul NATO, ulterior urmând a fi introduse în programul de modernizare la aceeași configurație M6.X cu avioanele F-16 din prima escadrilă.

Această soluţie asigură implicarea industriei naţionale de apărare în executarea lucrărilor de mentenanță şi modernizare a avioanelor F-16, prin operatorul economic desemnat centru de mentenanță pentru aeronave F-16 de către Guvernul României (Aerostar Bacău), aspect care va contribui la consolidarea şi menţinerea capabilităţii aeriene operaționale.

Comunicatul Ministerului Apărării: http://bitly.ws/sg3e
 


II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar

Guvernul a aprobat astăzi, printr-o ordonanță de urgență, suspendarea ocupării prin concurs sau examen, începând cu data de 1 iulie și până la 31 decembrie 2022, a posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, cu excepția posturilor unice.

De asemenea, documentul prevede continuarea ocupării posturilor pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor anterior datei de 1 iulie 2022.

Totodată, în cazuri temeinic justificate, ordonanța de urgență dă posibilitatea ca, prin memorandum aprobat în ședința Guvernului, să poată fi organizate concursuri sau examene pentru ocuparea unor posturi vacante sau temporar vacante din instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, cu încadrarea în cheltuielile de personal.

Comunicatul Ministerului Muncii: http://bitly.ws/sfYp
 

2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr.122/1998 privind acumularea, scoaterea şi împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forțelor destinate apărării naționale

Ordonanța de urgență stabilește faptul că forțele destinate apărării naţionale pot scoate produse din rezervele proprii în vederea realizării de donații către statele aliate sau partenere, la solicitarea acestora.

Donațiile se realizează cu titlu de ajutor în situația temeinic justificată de evoluția mediului de securitate și când sunt afectate interesele României.

Decizia Executivului a fost determinată de efectele invaziei militare a Federației Ruse asupra Ucrainei, având în vedere necesitatea realizării unor fluxuri de aprovizionare cu produse utile susținerii efortului concentrat de apărare și consolidării rezilienței statelor membre NATO.

Actul normativ aprobat prevede că, în cazul bunurilor proprietate privată a statului care fac obiectul unor astfel donații, donația se aprobă prin hotărâre de guvern,

Bunurile se predau donatorului de către forțele destinate apărării naționale din rezervele cărora sunt scoase, în baza unui proces verbal de predare-primire.

Totodată, la data semnării proceselor-verbale încheiate între părți, se face transmiterea dreptului de proprietate a bunurilor donate. Bunurile pot fi donate în starea în care se află.

Produsele din rezervele proprii ale forțelor destinate apărării naţionale care fac obiectul donațiilor vor fi acumulate și împrospătate ulterior.

Ordonanţa Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea şi împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale nu asigura posibilitatea legală de scoatere din rezervele proprii a unor produse destinate transferului pentru a fi donate către autoritățile altor state.

 
3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional "Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023"

Modificările aduse celor 2 acte normative vizează corelarea cadrului normativ referitor la finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor culturale cu contextul actual și viitor, pentru a se putea asigura desfășurarea în bune condiții a unor proiecte complexe și cu implicații multiple. S-a avut în vedere necesitatea unui cadru legal flexibil și eficient, care să asigure autorităților publice centrale și, respectiv, locale, posibilitatea și mijloacele necesare derulării în condiții optime a proiectelor culturale.

Modificările la Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 vizează îmbunătățirea sistemului de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale, iar Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 reglementează modul de finanţare a Programului Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021", ca program cultural naţional, conţinând un portofoliu de proiecte şi acţiuni multianuale. Susţinerea desfăşurării Programului se asigură de către Ministerul Culturii, dar implementarea lui este de competenţa autorităților publice locale ale municipiului Timișoara, respectiv ale județului Timiș, prin –  Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara  și  Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș. Responsabilitatea privind Programul TM 2023 aparține comunităţii locale şi  reprezentanţilor acesteia.

Comunicatul Ministerului Culturii: http://bitly.ws/sfYC

 
4. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării în vederea refacerii capacității de reziliență

Actul normativ prevede acordarea de granturi pentru investiții IMM-urilor a căror activitate a fost grav afectată de pandemia COVID 19.

Granturile vor fi acordate IMM-urilor care investesc în capacități de prestare de servicii și retehnologizare, cu respectarea prevederilor legale în domeniul ajutorului de minimis și ajutorului de stat.

Granturile pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii se acordă pe proiect și beneficiar, sub formă de ajutor de minimis (prin Măsura 4.1.1-1), valoarea grantului fiind cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro. Valoarea totală a fondurilor alocate pe aceasta schemă se ridică la 58,823 milioane euro, din care 50 milioane euro prin FEDR-REACT EU și 8,823 milioane euro cofinanțare de la bugetul de stat. Vor putea beneficia de ajutorul de minimis IMM-urile care își desfășoară activitatea în învățământ, sănătate și asistență socială, activități de spectacole, culturale și recreative. Sunt estimați circa 600 de beneficiari pe această schemă.

Granturile pentru investiții necesare retehnologizării se acordă sub formă de ajutor de stat (Măsura 4.1.1-2). Valoarea grantului este cuprinsă între 50.000 euro și 500.000 euro, în limita de cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019. Valoarea totală a Fondurilor allocate este de  352,941 milioane euro, din care 300 milioane euro fonduri prin FEDR-REACT EU și 52,941 milioane euro cofinanțare de la bugetul de stat.

Vor putea beneficia de ajutorul de stat IMM-urile care își desfășoară în industria prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției); construcții; comerț cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor; transport și depozitare, hoteluri și restaurante.

 
5. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind combaterea acțiunilor speculative și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Prin actul normativ aprobat se asigură un nivel ridicat de protecție a consumatorilor – cetățeni și operatori economici deopotrivă - împotriva unor majorări nejustificate de prețuri și împotriva unor dezechilibre create pe piață artificial între cerere și ofertă cu scopul majorării prețurilor sau revânzării unor produse la prețuri speculative.

Proiectul de ordonanță a parcurs etapele necesare de dezbateri și consultări cu reprezentanți ai mediului de afaceri, astfel încât mecanismul prin care statul va putea interveni, în situații excepționale, pentru categoriile de produse sau serviciile esențiale considerate în situații de risc speculativ să funcționeze în condiții reglementate clar, care să nu intre în conflict cu principiile pieței libere.

 

III. HOTĂRÂRI DE GUVERN

1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de cartof de consum", în anul 2022

Guvernul a aprobat schema de ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de cartof de consum, în anul 2022.

Categoriile de fermieri cărora li se aplică sprijinul prevăzut prin prezenta hotărâre sunt:

✔       producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător;

✔       producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;

✔       producători agricoli persoane juridice

Fondurile totale alocate aplicării schemei de ajutor de minimis sunt de 15 milioane lei, echivalentul a maximum 3 milioane de euro, și se asigură din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2022.

Comunicatul Ministerului Agriculturii: http://bitly.ws/sfZ4
 

2. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Programului de susţinere a producţiei de struguri de masă pentru anul 2022

Executivul a aprobat programul de susținere a producției de struguri de masă pentru anul 2022 în vederea stimulării interesului producătorilor agricoli în menținerea și creșterea plantațiilor de struguri de masă, a nivelurilor de producție și a locurilor de muncă în zona rurală.

Măsura vizează următoarele categorii de beneficiari:

ü producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător;

ü producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale;

ü producătorii agricoli persoane juridice

Fondurile totale alocate sunt de 15 milioane de lei, echivalentul a 3 milioane de euro și se asigură din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2022.

Comunicatul Ministerului Agriculturii: http://bitly.ws/sfYN
 

3. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare pentru un bun imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. Dr. G.K. Constantinescu" şi transmiterea unei părţi din acesta în administrarea Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Harghita din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

4. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind aspectele tehnice, financiare, juridice şi organizatorice referitoare la consolidarea podului rutier de frontieră între cele două state, peste râul Prut, între localităţile Galaţi (Romania) - Giurgiuleşti (Republica Moldova), semnat la Chişinău, la 11 februarie 2022

În baza acestui acord, Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova se angajează să consolideze podul rutier de frontieră, peste râul Prut, între localităţile Galaţi (România) -Giurgiuleşti (Republica Moldova).

Potrivit acordului, lucrările de consolidare vor fi efectuate cu respectarea parametrilor care să confere siguranță și Securitate traficului rutier, creșterea siguranței în exploatare si prelungirea duratei de viață a obiectivului, precum și menținerea fluidității traficului între cele două state.

Podul peste râul Prut a fost construit în anul 1949 și în prezent se află într-o stare avasată de degradare.  

Autoritățile competente pentru implementarea acodrului vor fi- pentru Guvernul României- Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Ministerul Finanțelor și Autoritatea Vamală Română, respectiv pentru Guvernul Republicii Moldova- Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Ministerul Finanțelor și Serviciul Vamal

In baza acestui accord va fi formată o comisie mixtă care va avea ca scop coordonarea tuturor activităților referitoare la consolidarea obiectivului. Această comiei va avea doi copreședinți, din cadrul autorităților competente, la nivel de secterar de stat, pentru Guvernul României, respectiv ministru adjunct pentru Guvernul Republicii Moldova.

Finanțarea lucrărilor se va face de la bugetul de stat în limita sumelor aprobate anual cu această destinație.
 

5. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,C.F.R." - S.A. a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,CFR" - S.A. - Sucursalele Regionale CF Timişoara şi Galaţi, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
 

6. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei părţi din imobilul cu nr. MF 147828, aflat în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale ,,CFR" S.A., în domeniul public al municipiului Bacău, judeţul Bacău, precum şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
 

7. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, pentru asigurarea terenurilor necesare gropilor de împrumut şi pentru relocarea utilităţilor, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ - teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Ploieşti - Buzău", aflate pe raza localităţilor Săhăteni, Stâlpu, Buzău, Ţinteşti, din judeţul Buzău

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.


8. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 892/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A.

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
 

9. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Sănătăţii, precum şi de către unităţile cu personalitate juridică aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea acestuia şi termenele de menţinere a acestora în nivelurile de secretizare

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.


10.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statutul şi în administrarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa şi trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Constanţa

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
 

11.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr.607/2022 privind unele măsuri necesare procesului de pregătire, organizare şi găzduire a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor ce va avea loc la Bucureşti in perioada 26 septembrie - 14 octombrie 2022

Prin acest act normativ, se modifică Anexele nr.1 și 2 la HG nr. 607/2022 privind unele măsuri necesare procesului de pregătire, organizare și găzduire a Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, care va avea loc în perioada 26 septembrie-14 octombrie 2022, la București.

Astfel, modificările aduse vizează activitățile ce urmează a fi efectuate în marja Conferinței și limitele maxime de cheltuieli, precum și alte măsuri pentru asigurarea sălii principale de conferință necesară evenimentului, care nu au fost prevăzute la momentul adoptării HG nr. 607/2022.

De asemenea, sunt aduse clarificări referitoare la condițiile aferente evenimentelor care urmează a fi organizate de către Ministerul Culturii prin Artexim, respectiv de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, precum și defalcarea cheltuielilor aferente serviciilor de închiriere a spațiilor pentru pregătirea și desfășurarea lucrărilor Conferinței Plenipotențiarilor.

 
12.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

Prin proiectul de hotărâre a Guvernului se stabilește modul de organizare, funcționare și atribuțiile Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în scopul unei coerente și unitare aplicări a prevederilor referitoare la funcția publică și funcționarii publici și a îndeplinirii calității de coordonator de reforme și/sau investiții ce revine Agenției, prin raportare la dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare și Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021.

Astfel, se stabilesc principalele atribuții ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, grupate pe domenii de activitate, după cum urmează:

a.reglementarea funcţiei publice;

b.    evidența și managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici;

c.  monitorizarea şi controlul activităţilor referitoare la funcţia publică şi la funcţionarii publici;

d.    evidența personalului plătit din fonduri publice;

e. implementarea și gestionarea de programe finanțate din fonduri europene, precum și din alte surse legal constituite, în domeniul funcţiei publice și al funcționarilor publici;

f.   gestionarea implementării reformelor, investițiilor și obiectivelor specifice componentelor din Planul Național de Redresare și Reziliență al României, aflate în responsabilitatea sa, în conformitate cu legislația în vigoare;

g.    reprezentare.

În vederea  implementării unor reforme, investiții și obiective specifice ale Componentei nr. 7 – Transformarea digitală din PNRR, Agenția Națională a Funcționarilor Publici va gestiona E-ANFP, care reprezintă un instrument de evidență şi management integrat, care constă în actualizarea/dezvoltarea progresivă a sistemelor informatice existente la nivelul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici cu privire la managementul carierei funcționarilor publici de la nivelul administrației publice centrale și locale și care va permite monitorizarea, colectarea de date și o gestiune a informațiilor din dosarul profesional la nivel complex. Totodată, E-ANFP vizează transformarea digitală a serviciilor oferite beneficiarilor interni și externi, prin crearea unei platforme interactive și colaborative de gestiune standardizată și unificată a funcționarilor publici pentru toate procesele aferente parcursului de carieră și pentru interconectarea cu instituțiile colaboratoare, prin extinderea/dezvoltarea sistemelor existente și asigurarea interoperabilității cu alte registre naționale și europene.

De asemenea, Agenția Națională a Funcționarilor Publici va gestiona și SIMRU – sistemul integrat și unitar de management al serviciilor de resurse umane pentru administrația publică centrală, care reprezintă o platformă de gestiune internă aprofundată, utilizată intern de către autorități și instituții publice pentru a realiza procesele de management al resurselor umane și pentru asigurarea interoperabilității sistemelor informatice.

Numărul maxim de posturi al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici este de 199, exclusiv demnitarii și numărul de posturi aferent cabinetelor acestora. Personalul Agenţiei Naționale a Funcționarilor Publici este format din demnitari, funcţionari publici şi personal contractual.
 

13.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea închirierii imobilelor 5060 şi 3117 aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
 

14.HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Lucrări de infrastructură necesare funcţionării Colegiului Naţional Militar «Tudor Vladimirescu» în cazarma 878 Craiova"

Actul normativ reaprobă indicatorii tehnico-economici pentru demararea lucrărilor de investiții ”Lucrări de infrastructură necesare funcționării Colegiului Național Militar ”Tudor Vladimirescu” în Cazarma 878 Craiova.

Indicatorii tehnico-economici pentru realizarea acestei investiții au fost iniâial aprobați în 2017, iar în 2019 a fost semnat contractul de execuție, a fost emisa autorizația de construire și au început lucrările pentru 13 dintre obiectivele de investiții. Solicitările beneficiarului au determinat ulterior modificarea parțială și completarea documentației tehnice, fapt care a necesitat reaprobarea indicatorilor.  

Cazarma 878 Craiova nu are în prezent capacitatea de a asigura întregul complex de facilități necesare pentru buna desfășurare a tuturor activităților specific unui colegiu militar și nici nu dispune de alte alternative în acest sens, astfel că se impune realizarea unei noi infrastructuri și modernizarea celei existente, astfel încât să fie asigurate condițiile normale de desfășurare a procesului de învățământ liceal.

Valoarea totală a investiției pentru acest obiectiv se ridică la 157 milioane ei iar durata derulării investiției este de 12 luni.

Finanțarea obiectivului de investiții se face din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării.
 

15.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Focşani, judeţul Vrancea, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
 

16.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Mehedinţi, Vaslui, Constanţa, Tulcea, Giurgiu, Iaşi şi Municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.


17.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Timiş (U.M. 0520 Timişoara)

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.


18.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, ca urmare a reevaluării, transmiterea acestuia în domeniul public al comunei Grozeşti, judeţul Iaşi şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.


19.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.


20.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar şi a datelor tehnice ale bunurilor imobile cu nr. M.F. 153568 şi cu nr. M.F. 153569 din domeniul public al statului, aflate în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi transmiterea acestora din administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în administrarea Institutului Naţional al Patrimoniului

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.


21.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei Editorilor din România ca fiind de utilitate publică

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.


22.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sportului prin Direcţia Judeţeană de Sport Satu Mare cuprins în Anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea acestuia în domeniul public al Municipiului Satu Mare

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
 

23.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru analiza cadrului legal aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversităţii

Guvernul a aprobat, printr-o hotărâre, înființarea Comitetului interministerial pentru analiza cadrului legal aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversității, condiție stabilită prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru aplicarea Reformei R.2 – Reforma sistemului de management al ariilor naturale protejate în vederea implementării coerente și eficace a Strategiei Europene privind biodiversitatea, din cadrul Pilonului I „Tranziția Verde”, Componenta C2: Păduri și protecția biodiversității.

Măsura de reformă vizează îndeplinirea atribuțiilor autorităților responsabile de conservarea naturii și a biodiversității.

Așa cum a fost stabilit în PNRR, Comitetul interministerial este un organism consultativ, fără personalitate juridică, ce urmărește analiza cadrului legal aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversității și propune Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) modificări și/sau completări ale cadrului legal. Coordonat de MMAP acesta este format din 13 membri menționați în Anexa la HG, reprezentați la nivel de ministru/secretar de stat/președinte sau director general cu responsabilități în domeniile: educație, agricultură, pescuit, acvacultură, silvicultură, vânătoare, turism, organizare spațială, transport, energie, apărare națională, mediu.
 

24.HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi scoaterea unor bunuri mobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a decesului şi a clasării

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind contractarea unui împrumut de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) în valoare de aprox. 100 mil. EUR, pentru susţinerea realizării unui proiect cuprinzând transformarea digitată a sistemului judiciar, dezvoltarea ,,Cartierului pentru Justiţie" şi continuarea investiţiilor în infrastructura instanţelor

Memorandumul propus de Ministerul Finanțelor și Ministerul Justiției prevede contractarea unui împrumut de 100 milioane de euro de la Banca Mondială, pentru derularea unui proiect dedicat proceselor funcționale, infrastructurii fizice și informatizării sistemului judiciar român.

Împrumutul propus spre contractare reprezintă o continuare a proiectului “Îmbunătățirea serviciilor judiciare”, precum și o nouă etapă în pregătirea proiectului de dezvoltare “Cartierul pentru justiție”, aflate deja în implementarea Ministerului Justiției, care vizează îmbunătățirea condițiilor de lucru la nivelul instanțelor, facilitarea accesului la justiție prin mijloace electronice și pregătirea documentației de urbanism și a studiului de fezabilitate pentru Cartierul pentru justiție.

Proiectul are două componente de fond conținând măsuri prioritare pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar  2022-2025 și a planului de acțiune adiacent, care vizează creșterea calității și eficienței justiției prin:

1.       transformarea digitală a sistemului judiciar  - digitalizarea și managementul arhivei pasive a instanțelor, infrastructura IT&C și rețelele de comunicații etc.

2.       dezvoltarea “Cartierului pentru justiție” și infrastructura instanțelor – proiectarea completă a “Cartierului pentru justiție”, finanțarea sediilor unor instanțe aflate în condiții improprii și continuarea lucrărilor la sediile unor judecătorii din proiectul “Îmbunătățirea serviciilor judiciare” din 2017, afectate de creșterea costurilor materialelor de construcții în perioada 2020-2022 etc.

Activitățile nu sunt finanțate deloc sau sunt finanțate insuficient din fonduri externe nerambursabile, o parte fiind complementare măsurilor care vor fi finanțate din PNRR.

Cheltuielile aferente proiectului, respectiv cheltuielile reprezentând echivalentul sumei împrumutului, vor fi asigurate din bugetul Ministerului Justiției, în cadrul sumelor alocate anual, cu această destinație, de la bugetul de stat.

Ministerul Justiției va fi desemnat agenție de implementare a proiectului. Acesta va fi realizat prin intermediul Unității de Management a Proiectului (Direcția de Implementare a Proiectelor Finanțare din Fonduri Externe).

După aprobarea memorandumului, Ministerul Finanțelor și Ministerul Justiției vor întreprinde demersurile necesare pentru transmiterea cererii de finanțare către BIRD, urmată de parcurgerea etapelor privind negocierea, semnarea și ratificarea acordului de împrumut.

În acest moment, Ministerul Justiției beneficiază de sprijin din partea Băncii Mondiale pentru cele două proiecte “Îmbunătățirea serviciilor judiciare” și “Cartierul pentru justiție”, ale căror acorduri de împrumut sunt prevăzute a fi finalizate în mai, respectiv decembrie 2023. Pentru Cartierul Justiției a fost deja aprobat un acord de împrumut de avans de la Banca Mondială în valoare de 2,5 milioane USD pentru finanțarea activităților preliminare realizării proiectului.


2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea de către Guvern a ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat ale căror cheltuieli vor fi prezentate în Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2023-2025

Actul normativ a fost aprobat.


3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării unui acord prin schimb de scrisori privind organizarea în România a celei de-a XVI-a întâlniri tehnice a deținătorilor de reactoare nucleare CANDU (CANDU Owners Group) cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) pentru schimb de informaţii privind siguranţa în operarea reactoarelor nucleare cu apă grea sub presiune

Actul normativ a fost aprobat.

 
4. MEMORANDUM cu tema: Încadrarea Schemei de ajutor de stat “Finanțarea proiectelor CDI conform Programului 1 - Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare din cadrul PNCDI III


5. MEMORANDUM cu tema: Încadrarea Schemei de ajutor de stat Finanțarea proiectelor CDI conform Programului 2 – Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare și inovare din cadrul PNCDI III


6. MEMORANDUM cu tema: Încadrarea Schemei de ajutor de stat Finanțarea proiectelor CDI conform Programului 3 – Cooperare europeană și internaţională în politicile economico-bugetare și finanţare ale statului român
Executivul a aprobat, prin trei Memorandumuri, încadrarea în politicile economico-bugetare și finanţare ale statului român a schemelor de ajutor de stat pentru finanțarea proiectelor în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării (CDI) conform Programelor 1, 2 și 3 din cadrul PNCDI III, și anume: Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare și inovare, respectiv, Cooperare europeană și internațională.

Cele 3 scheme de ajutor au ca obiectiv susținerea activităților de cercetare-dezvoltare și contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice acestor 3 Programe.

Ele vor intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial, iar angajamentele legale se vor încheia până la data de 30 iunie 2022.

Plata către beneficiarii schemelor de ajutor se va face începând de anul acesta, până la 31 decembrie 2024.

Implementarea celor 3 Programe se va face prin contracte de finanțare, cu respectarea legislației în vigoare.

Pentru Programul 1 - Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, bugetul Schemei, finanțat din fonduri naționale, este de 200 milioane lei pentru perioada 2022.

Pentru Programul 2 - Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare și inovare, bugetul Schemei, finanțat din fonduri publice de la bugetul de stat, este de 155 milioane lei.

Pentru Programul 3 - Cooperare europeană și internațională, bugetul Schemei, finanțat din fonduri publice de la bugetul de stat, este de 200 milioane de lei pentru perioada 2022.

Ajutoarele acordate organizațiilor de cercetare constau în finanțare nerambursabilă sub formă de grant.

Beneficiarii ajutorului de stat sunt agenți economici, entități legal constituite, indiferent de statutul juridic, care au în obiectul de activitate cercetarea, dezvoltarea tehnologică, sau inovarea, și care prestează activități cu caracter economic, respectiv activități care constau în oferirea de produse destinate vânzării pe piață.

Furnizorul schemei este Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) și administratorul este Unitatea Executivă de Finanțare a Învățământului Superior, Cercetării Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI).

 

V. NOTE

1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Oraşului Babadag, judeţul Tulcea, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea imobilului în suprafaţă totală de 3.800 mp, situat pe teritoriul administrativ al oraşului Babadag, identificat în cartea funciară a oraşului Babadag nr. 31612, nr. cadastral 31612, din domeniul public al oraşului Babadag, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naţionale, pentru a fi utilizat ca facilitate de instruire de către Regimentul 307 Infanterie Marină/Flotila Fluvială/Statul Major al Forţelor Navale

 

VI. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 17 iniţiative legislative Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe