INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative aprobate în ședința Guvernului României din 17 decembrie 2021

17 Decembrie 2021

PARTEA I

1. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente
Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2021-2025 aprobată de Guvern a fost inițiată de Ministerul Justiției, în urma unui amplu proces de consultare publică ce a debutat la nivel tehnic la finalul anului precedent. Aprobarea Strategiei răspunde nevoilor reale ale societății românești și, totodată, reprezintă îndeplinirea uneia dintre țintele importante asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în domeniul justiției.

2. HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului și a plății contribuției financiare voluntare a României la fondul special destinat sprijinirii activității Grefei Curții Europene a Drepturilor Omului
Hotărârea de Guvern aprobă plata echivalentului în lei a sumei de 50.000 de euro,  reprezentând contribuția financiară voluntară a României către fondul special destinat sprijinirii activității Grefei Curții Europene a Drepturilor Omului. Suma va fi suportată de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat pe 2021 pentru Ministerul Afacerilor Externe.

3. HOTĂRÂRE privind aprobarea celei de-a doua plăți parțiale a contribuției financiare restante a României pentru anul 2019 la programele operaționale ale Agenției Spațiale Europene (ESA)
Hotărârea de Guvern aprobă plata sumei de 54,8 milioane lei reprezentând cea de-a doua plată parțială a contribuției financiare restante a României pentru anul 2019 la programele operaționale ale Agenției Spațiale Europene (ESA).
Suma va fi suportată din bugetul aprobat pe 2021 pentru Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării. Participarea la programele ESA este în măsură să aducă valoare adăugată crescută atât în termeni economici, cât și de recunoaștere și prestigiu pentru capacitățile științifice și industriale românești implicate. Prin programele ESA s-a obținut un retur al contribuției naționale de 86-91% pentru perioada în care contribuția a fost achitată, capacitățile naționale permițând creșterea la 96%, un nivel mult superior celui obținut în programele de cercetare-dezvoltare-inovare ale Uniunii Europene.

4. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 2021 S.C. Uzina Mecanică Orăștie SA
Hotărârea aprobată de Guvern a fost elaborată având în vedere:
Ø realizările indicatorilor economico-financiari la finalul anului 2020;
Ø nivelul veniturile totale ale societății este fundamentat la nivelul realizat al anului 2020, fiind în sumă 12,693 milioane lei;
Ø nivelul cheltuielilor totale este în scădere cu 3,67% față de nivelul realizat la finalul anului 2020, fiind în sumă de 17,146 milioane lei;
Ø nivelul total al cheltuielilor care a fost estimat în funcție de necesarul de materiale și servicii necesare desfășurării în condiții de siguranță în exploatare, precum și în condiții normale a activității;


5. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. Constantin Ene” al judeţului Bacău
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

 

PARTEA II
I. PROIECTE DE LEGE
1. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2022


II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea unor acte normative
Proiectul de lege privind stabilirea plafoanelor de cheltuieli pentru anul 2022 și Ordonanța de Urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea unor acte normative aprobate de Guvern fac parte din pachetul legislativ ce va sta la fundamentarea proiectului de buget pentru anul 2022.
Actele normative includ măsuri  pentru evitarea dezechilibrelor bugetare și pentru limitarea cheltuielilor, în contextul în care România se află în procedură de deficit excesiv din anul 2020, din cauza deficitului bugetar peste limita de 3%.
Guvernul României respectă angajamentele asumate în relația cu Comisia Europeană de a avea în 2022, un deficit de 6,2% din PIB pe metodologia ESA, ceea ce este echivalentul unui deficit de 5,84% din PIB pe metodologia cash.
Măsuri privind salarizarea:
Ø În 2022, se menține cuantumul brut al salariilor și sporurilor de care beneficiază personalul din administrația publică centrală și locală, inclusiv personalul care ocupă funcții de demnitate publică și funcții asimilate acestora, la nivelul acordat pentru luna decembrie 2021.
Ø Vor fi majorate, ca excepție, salariile din sănătate, asistență socială și cele ale cadrelor didactice. Pentru personalul care ocupă funcțiile prevăzute în anexa nr. II ”Familia ocupațională de funcții bugetare ”Sănătate și asistență socială” ” la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2022 salariile de bază se majorează cu 1/4 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare pentru anul 2022, şi cel din luna decembrie 2021. De asemenea, pentru personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, personalul didactic de conducere şi personalul de îndrumare şi control din învăţământ, începând cu data de 1 ianuarie 2022 salariile de bază se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare pentru anul 2022, şi cele din luna decembrie 2021.
Ø În 2022, toate sporurile din sistemul bugetar rămân în cuantumul acordat pentru luna decembrie 2021, iar orele suplimentare vor fi compensate cu zile libere.
Ø Indemnizația de hrană rămâne la nivelul lunii decembrie 2021
Ø Nu se vor acorda premii, decât pentru sportivii, elevii și profesorii îndrumători cu rezultate la olimpiade.
Ø Acordarea indemnizației pentru limită de vârstă pentru primar, viceprimar, președinte al consiliului județean și vicepreședinte al consiliului județean se prorogă până la data de 1 ianuarie 2023;
Măsuri fiscale
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor–Regimului fiscal aplicat microîntreprinderilor rămâne cel aflat acum în vigoare, fără a se aduce modificări prin actele normative aprobate astăzi.
Impozit pe venit - Contribuții sociale obligatorii
Ø Se majorează de la 150 de lei la 300 de lei plafonul neimpozabil și care nu se cuprinde în baza de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale obligatorii al cadourilor în bani şi/sau în natură, inclusiv tichetelor cadou, oferite de angajatori, angajaților cu ocazia Paştelui, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie și cele oferite angajaților în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie. Majorarea este necesară întrucât ultima actualizare a avut loc în anul 2005 (de la 120 de lei la 150 de lei/persoană/eveniment).
Ø Eliminarea facilității de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii pentru partea ce depășește suma lunară de 4.000 de lei, pentru fiecare drept de pensie.
Ø Eliminarea din categoria veniturilor din alte surse a biletelor de valoare sub forma tichetelor cadou în corelare cu  măsura modificării tratamentului fiscal aplicabil tichetelor cadou acordate persoanelor fizice, de către angajatori/plătitori, în sensul eliminării exceptării de la plata contribuțiilor sociale obligatorii și includerea în baza de calcul al acestora a valorii nominale a tichetelor cadou acordate de către angajatori/plătitori, potrivit legii, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, în alte situații decât cele în care se acordă cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase.
Taxa pe valoarea adăugată
Ø Începând cu 1 ianuarie 2022 se aplică o cotă de TVA de 5% pentru livrarea de energie termică, atât pentru populație, cât și pentru școli și spitale și alte instituții publice, pentru atenuarea impactului creșterii prețurilor. Măsura are aplicare 5 luni, între 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022. Măsura vine în sprijinul populației și al instituțiilor publice pentru a limita impactul creșterii facturilor la energia termică.
Ø Se va aplica o cotă redusă de TVA de 5%, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice a unei singure locuințe a cărei valoare depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, reprezentând echivalentul în lei a aproximativ 140.000 euro.
Reducerea evaziunii fiscale și a fraudei fiscale din TVA
Ø Se instituie crearea unui sistem informatic numit e-Transport, prin intermediul căruia, contribuabilii să declare anticipat deplasarea bunurilor deținute dintr-o locație în alta, iar sistemul va genera o cheie de control (un număr unic) ce va fi preluată pe documentele de transport. Astfel, în momentul verificărilor efectuate de organele abilitate pe căile de transport vor putea verifica declararea transportului în e-Transport. Procedura de aplicare se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor care se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei Ordonanțe de Urgență.
Ø Modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale - Reincriminarea unor fapte de evaziune fiscală. Se incriminează fapta constând în reținerea și neplata, respectiv încasarea și neplata în termen de 60 de zile de la data scadentă a impozitelor și/sau a contribuțiilor cu reținere la sursă. Măsura se va aplica începând cu 1 martie 2022.
Alte măsuri
Ø În 2022, punctul de amendă rămâne la aceeași valoare ca în 2021.
Ø Unitățile administrativ-teritoriale care au în derulare investiții locale pot păstra fondurile necheltuite până la sfârșitul anului bugetar.

2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind gestionarea financiară a fondurilor europene, pentru perioada de programare 2021-2027, alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european și Fondul pentru tranziție justă
Ordonanța de Urgență a fost aprobată.

3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și prorogarea unor termene
Comunicatul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului: http://turism.gov.ro/web/2021/12/17/este-oficial-reluarea-acordarii-voucherelor-de-vacanta-pentru-angajatii-din-sistemul-bugetar-a-fost-promovata-in-cadrul-sedintei-de-guvern/

4. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor din sistemul public de pensii, în anul 2022
În conformitate cu Programul de guvernare 2021-2024 asumat la preluarea mandatului, Guvernul a aprobat acordarea unui ajutor financiar în luna ianuarie 2022, ca măsură de protecție socială a persoanelor vulnerabile, mai ales în perioada de iarnă.
Vor beneficia de această măsură pensionarii din sistemul public de pensii și beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, acordate de casele teritoriale de pensii, ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 1.600 de lei și au domiciliul în România, astfel încât toți cei care se încadrează în această categorie să aibă un venit de 2.200 de lei, în luna ianuarie 2022. Vor beneficia de această formă de sprijin financiar circa 2,45 milioane de pensionari.
Comunicatul Ministerului Muncii: http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/6458-acordarea-ajutorului-financiar-pentru-pensionarii-din-sistemul-public-de-pensii

III. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE privind stabilirea procedurii de restituire la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale a sumelor reprezentând indemnizația pentru fiecare zi liberă, decontate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2  
Hotărârea de Guvern stabilește procedura de restituire la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale a sumelor reprezentând indemnizația pentru fiecare zi liberă, decontate potrivit prevederilor  OUG nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 și ale OUG nr.110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.       

2. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale
La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a alocat peste un miliard de lei (1.021.939.000 lei) din Fondul de rezervă bugetară, pentru 3.057 de unități administrativ-teritoriale. Fondurile au fost aprobate la solicitarea Consiliilor Județene și a autorităților locale, prin Instituția Prefectului din fiecare județ. Banii vor asigura plata cheltuielilor de funcționare și dezvoltare ale autorităților administrației publice locale, cheltuieli care trebuie efectuate până la sfârșitul anului 2021, precum și finalizarea investițiilor publice finanțate de stat sau din fonduri UE.
Vor beneficia de finanțare 23 de Consilii Județene, 59 de municipii, 205 orașe, și 2.769 de comune. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va pune la dispoziția presei anexa cu sumele alocate.
Comunicatul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: https://bit.ly/327F5VV

3. HOTĂRÂRE pentru modificarea HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deșeuri
Hotărârea aprobată de Guvern la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,   va limita numărul de puncte de trecere a frontierei care vor putea fi tranzitate de mijloacele de transport încărcate cu deşeuri reciclabile la 15, stabilind și trasabilitatea obligatorie de la graniţă până la locul unde se va face reciclarea, pentru a elimina posibilitatea ca autocamioanele să se poată deplasa fără GPS. Administraţia Fondului pentru Mediu va fi instituţia care va urmări cantităţile care intră şi se va asigura că acestea sunt corelate cu capacitatea de reciclare a firmelor la care deşeurile ar trebui să ajungă, punând la dispoziţia utilizatorilor, în mod gratuit, sistemul informatic de asigurare a trasabilităţii deşeurilor (SIATD), în vederea monitorizării şi verificării corectitudinii tranzacţiilor cu deşeuri de ambalaje în sistemul răspunderii extinse a producătorului.
Comunicatul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor: http://mmediu.ro/articol/comunicat-de-presa-noi-reglementari-privind-limitarea-numarului-de-puncte-de-trecere-a-frontierei-pe-unde-pot-intra-deseuri-reciclabile/4778 Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

 • Galerie foto

  Galerie foto

  Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

  Află mai multe
 • Comunicate de presă

  Comunicate de presă

  Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

  Află mai multe
 • Guvernare

  Guvernare

  Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

  Află mai multe
 • Posturi vacante

  Posturi vacante

  Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

  Află mai multe
 • Cabinetul de miniștri

  Cabinetul de miniștri

  Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

  Află mai multe