INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative aprobate în ședința Guvernului României din 2 martie 2022

02 Martie 2022

I.    PROIECTE DE LEGI
1.    PROIECT DE LEGE privind reglementarea activităţii prestatorului casnic
Prin proiectul de lege, Guvernul reglementează modul în care persoanele fizice (prestatori casnici) pot desfășura activități casnice în beneficiul altor persoane fizice (beneficiari casnici) și remunerarea acestora în tichete de activități casnice. Valoarea nominală a unui tichet de activităţi casnice este de 15 lei, iar numărul de tichete pe care îl va primi prestatorul casnic este cel negociat cu beneficiarul casnic, anterior începerii activităţii.
Măsurile sunt stipulate într-un proiect de lege inițiat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, care stabilește în plus că de aceste tichete de activități casnice pot beneficia și angajații, sub formă de primă sau bonus, pe lângă salariul de bază stabilit.
Prin utilizarea acestui sistem inovator de plată a activităţii desfășurate în gospodării se acordă posibilitatea prestatorului casnic de a fi asigurat în sistemul de asigurări sociale, baza de calcul la care se aplică cota impozitului pe venit și contribuției de asigurări sociale fiind de 50% din valoarea tichetului.
Plata contribuției de asigurări sociale conferă prestatorului casnic calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, iar pentru a dobândi calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor de sănătate prestatorul casnic are posibilitatea de a se asigura opțional, potrivit prevederilor art. 180 din Legea nr. 227/2015. Prin derogare de la prevederile art. 153 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prestatorul casnic nu are calitatea de contribuabil/plătitor de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate.
Actul normativ mai stabilește că și angajatorii pot acorda angajaților lor, pe lângă salariul de bază stabilit, tichete de activităţi casnice sub formă de primă sau bonus, suportând valoarea nominală a acestora. Pentru aceste tichete de activităţi casnice, angajații care au calitatea de beneficiari casnici datorează impozit pe venit şi nu datorează contribuții de asigurări sociale obligatorii.
Pot fi prestatori casnici inclusiv șomerii indemnizați şi neindemnizaţi şi beneficiarii de venit minim garantat, fără a le fi afectat dreptul stabilit la indemnizație de șomaj sau la venitul minim garantat. Totodată, ei vor beneficia în continuare de serviciile şi măsurile de stimulare a ocupării forţei de muncă oferite de ANOFM.
Proiectul de lege face parte din Componenta 13 –Reforme Sociale a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, reforma: ”Introducerea tichetelor de muncă și formalizarea muncii în domeniul lucrătorilor casnici”, respectiv „Operaționalizarea introducerii tichetelor de muncă în domeniul lucrătorilor casnici” şi are un buget‚ alocat pentru această investiție prin Planul Național pentru Reformă și Reziliență de 4.538.000 euro (fără TVA). Până la sfârșitul trimestrului I din 2026 se preconizează că în evidențele ANOFM vor fi înregistrați 30.000 de beneficiari casnici și 60.000 de prestatori casnici.
Proiectul de act normativ aprobat de Guvern urmărește combaterea muncii nedeclarate în domeniul activităților casnice, creșterea ocupării în rândul persoanelor cu nivel de calificare redus, scăderea numărului de șomeri, îmbunătățirea ratei de participare a forţei de muncă feminine pe piaţa muncii și sporirea nivelului de protecție socială.
Proiectul de lege urmează să intre în dezbatere parlamentară.

2.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea Legii nr. 189/2003 privind asistența judiciară internaţională în materie civilă şi comercială
Legea nr.189/2003 privind asistența judiciară internaţională în materie civilă şi comercială reprezintă dreptul comun în domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie civilă şi comercială. Prin proiectul de act normativ se aduc modificări determinate de noile acte normative adoptate la nivelul Uniunii Europene în materie.
Începând cu data de 01.07.2022 devin aplicabile dispozițiile a două noi acte normative adoptate la nivelul Uniunii Europene, având ca obiect de reglementare comunicarea actelor judiciare și extrajudiciare, respectiv obținerea de probe în statele membre.
Proiectul de lege cuprinde norme menite să asigure o abordare uniformă în materia cererilor de asistență judiciară internațională ce fac obiectul reglementării, în ceea ce priveşte împărțirea sarcinilor între autoritățile române solicitante (instanțele judecătorești) și Ministerul Justiției (autoritate centrală).
Astfel, similar cererilor având ca obiect obținerea de informații asupra dreptului străin precum și cele de comunicare de acte /obținere de probe între statele membre, reglementate în Capitolul IV și Capitolul V din Lege, se propune ca și în cazul cererilor de asistență (comunicare de acte şi comisii rogatorii) formulate în raport cu state terțe, traducerea cererii și, după caz, a răspunsului la cerere, să se realizeze de instanța română solicitantă sau părți, după caz.

3.    PROIECT DE LEGE pentru completarea articolului 12 din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne
Potrivit proiectului de lege se acordă personalitate juridică unor unități subordonate aparatului central al M.A.I., cu titlu de exemplu, fiind Centrele medicale de diagnostic și tratament ambulatoriu, Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen și Direcția Asigurare Logistică Integrată.
În prezent, din cauza lipsei personalității juridice a centrelor medicale de diagnostic și tratament ambulatoriu acestea întâmpină dificultăți în angajarea persoanelor pentru ocuparea funcțiilor disponibile.

II.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63 din 12 iulie 2018, privind compensarea unor creanțe reciproce intre statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietății, precum şi pentru prorogarea unui termen
Actul normativ aprobat are în vedere compensarea unor creanțe reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietății.
Astfel, prin eliminarea termenului de 90 de zile pentru depunerea cererii de compensare, se sting creanțele reciproce existente între persoanele beneficiare în temeiul legilor din domeniul restituirii proprietăților și statul român.
Modificările răspund aspectelor semnalate în audiențe și petiții formulate de către  beneficiarii  legilor din domeniul restituirii proprietății,  care se află în  situația de a restitui sumele încasate și sunt în procedura de executare silită.
În prezent, 1489 persoane se află în această situație.
Beneficiarii  acestei ordonanțe sunt  persoane îndreptățite la despăgubiri în temeiul Legii nr. 10/2001, Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar și Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța.
Modificările adoptate sunt argumentate și de caracterul social și au în vedere riscul la care sunt supuse persoanele vizate în timpul executărilor silite, prin înființarea popririi pe veniturile realizate de aceștia, ori executarea silită asupra imobilelor pe care aceștia le au în proprietate.

2.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziție publică şi al contractelor sectoriale
Ordonanța de urgență aprobată de Guvern conține măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale.
Pentru contractele de lucrări/servicii/furnizare aflate în implementare la data curentă, Ordonanța de Urgență reglementează pe o perioadă determinată constituirea noilor garanții de bună execuție, prin oricare dintre modalitățile prevăzute de lege inclusiv prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, fără a fi necesară verificarea condiției ca această posibilitate să fi fost prevăzută la nivelul documentației de atribuire, precum și prin combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire a garanției de bună execuție prevăzute de lege.
Comunicatul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice: http://anap.gov.ro/web/guvernul-a-adoptat-oug-privind-unele-masuri-referitoare-la-garantiile-de-buna-executie/?fbclid=IwAR38u9UMlePgpV0Cs7a65bI15x70UtEAdzYUrdToHVtfSmkhSdZ0B3kdR9U

3.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 21/2020 privind Codul aerian
Având în vedere complexitatea mediului de securitate actual la flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, din care și România face parte, Guvernul a modificat și completat astăzi, în regim de urgență, o serie de prevederi ale Legii nr. 21/2020 privind Codul aerian, astfel încât zborurile efectuate de aeronavele militare înmatriculate în alte state NATO să fie exceptate de la plata unor categorii de tarife pentru servicii de navigație aeriană, fără a mai fi necesară încheierea unor acorduri bilaterale sau multilaterale în acest sens.
Anterior adoptării acestei ordonanțe de urgență, erau exceptate de la plata acestor servicii doar aeronavele militare aparținând Guvernului SUA, în baza Acordului dintre România și SUA privind statutul forțelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001 și ratificat de România prin Legea nr. 260/2002.
Această măsură se înscrie în efortul național de asigurare a unei prezențe aliate unitare și echilibrate pe flancul estic al NATO și de consolidare a cooperării militare în  Regiunea Mării Negre, asigurând totodată un tratament unitar în relația României cu partenerii NATO.
De asemenea, au fost introduse dispoziții noi care să acopere situațiile în care anumite zboruri vor face obiectul scutirii de la plata tarifelor pentru servicii de navigație aeriană sau aeroportuare, în baza unor tratate la care România este parte.

4.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

Guvernul a modificat alineatul (13) al articolului 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. Actul normativ vizează reglementarea cadrului legal necesar elaborării și adoptării proiectelor de acte normative în situații excepționale, pentru stabilitatea și buna funcționare a instituțiilor fundamentale ale statului.
Astfel, proiectele de acte normative pot fi supuse avizării și aprobării și fără termenul de 30 de zile prevăzut la alin. 2 art.7 din Legea 52/2003, în vederea evitării situațiilor care pot aduce grave atingeri interesului public.


III.    HOTĂRÂRI DE GUVERN
1.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiţii finanțate din fonduri publice
Hotărârea de Guvern aprobată modifică și completează dispozițiile cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1/2018, astfel încât garanția de bună execuție să se poată constitui și prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, așa cum prevede legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice.
De asemenea, hotărârea reglementează obligația antreprenorului de a constitui Garanția de Bună Execuție în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului, în concordanță cu prevederile  în vigoare. Antreprenorul va transmite, în original, Garanția de Bună Execuție la sediul Beneficiarului prevăzut în contract și o copie a acesteia Supervizorului, în cel mult 3 zile de la expirarea termenului de constituire.
Modificările sunt necesare în vederea armonizării legislației actuale în domeniul achizițiilor publice, în scopul evitării oricărei aplicări neunitare a prevederilor incidente.

2.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Prin adoptarea acestei Hotărâri a Guvernului, atribuțiile Ministerului Transporturilor și Infrastructurii au fost completate în concordanță cu rolul pe care ministerul îl va avea în perioada următoare de coordonator de reforme și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență în sectorul transporturilor și al infrastructurii.
Conform atribuțiilor nou introduse, ministerul lansează apelurile de proiecte și asigură monitorizarea acestora, transmite coordonatorului național situații privind sumele estimate a fi utilizate trimestrial și raportări centralizate referitoare la cheltuielile din fonduri europene prin PNRR și la îndeplinirea jaloanelor și țintelor în cadrul reformelor și investițiilor asociate acestor fonduri, pe care le certifică.
De asemenea, ministerul implementează componenta transport din PNRR și monitorizează stadiul de îndeplinire pentru fiecare jalon/țintă, adoptă un sistem de control intern, adaptat la specificul intervențiilor, pentru a preveni, identifica și constata eventuale nereguli.
În scopul îndeplinirii acestor atribuții noi, care presupun o dublare a activităților din cadrul ministerului, au fost aduse o serie de modificări în structura organizatorică a ministerului, iar aparatul de lucru al instituției va fi redimensionat, prin crearea a 73 de posturi noi, în special pentru partea de expertiză tehnică, achiziții publice, contabilitate și financiar.

3.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2022, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice
Aproximativ 100.000 de bilete la tratament balnear vor fi asigurate în acest an prin Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), după ce  Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, actul normativ privind bugetul alocat, precum şi modul de acordare, distribuire şi decontare a acestora.
Suma totală prevăzută în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 cu această destinație este de 200.000.000 lei și se estimează că vor fi asigurate cel mult 101.000 bilete la tratament balnear, din care 60.420 vor fi asigurate în unităţile de tratament balnear aflate în proprietatea CNPP. Acestea vor fi repartizate pe maxim 19 serii, durata unui sejur fiind de 16 zile, pentru un tratament balnear de 12 zile.
Pot solicita bilete de tratament balnear pensionarii și asigurații sistemului public de pensii, iar un procent de maximum 15% din numărul total al biletelor va fi acordat, gratuit, beneficiarilor unor legi speciale cu caracter reparatoriu, precum şi persoanelor care au suferit accidente de muncă sau boli profesionale.
Comunicatul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale: http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/6518-cp-hg-bilete-tratament-balnear02022

4.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Noua casă"
Programul ”Noua casă” va continua cu un plafon alocat garanțiilor care pot fi emise în anul 2022 de 1,5 miliarde lei, potrivit hotărârii aprobate de Guvern.
Actul normativ introduce o modificare potrivit cărora beneficiarii au obligația să încheie polițe de asigurare împotriva tuturor riscurilor conform normelor interne proprii ale finanțatorilor, pe toata durata finanțării garantate la o valoare acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puțin decât valoarea de piață a locuinței. Această prevedere se aplică tuturor creditelor garantate în cadrul Programului, pentru polițele de asigurare încheiate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Comunicatul Ministerului Finanțelor: https://mfinante.gov.ro/ro/despre-minister/-/asset_publisher/uwgr/content/programulnouacasa


5.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2022-2027 pentru investiţii inițiale
Actul normativ stabilește intensitatea maximă admisă a ajutorului de stat pentru investiții inițiale în scopul dezvoltării regionale, ce poate fi acordat în România întreprinderilor mari, în perioada 2022-2027.
Acordarea ajutorului de stat regional are scopul de a promova dezvoltarea regiunilor mai puţin favorizate, în principal prin susținerea investițiilor inițiale şi prin crearea de locuri de muncă.
La stabilirea intensității ajutorului de stat pentru fiecare regiune este luat în considerare indicatorul “PIB pe cap de locuitor”, calculat de Eurostat și se bazează pe media ultimilor 3 ani pentru care sunt disponibile date.
Astfel, în perioada 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2022, ajutoarele regionale vor fi acordate în România astfel:
-    50% în cazul regiunilor: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia;
-    40% în cazul regiunilor Nord-Vest și Centru
-    30% în cazul regiunii Vest
-    45% pentru următoarele localități din județul Ilfov: Periș, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, Balotești, Corbeanca, Buftea, Chitila, Glina, Cernica, Dobroești, Pantelimon;
-    35% pentru următoarele localități din județul Ilfov: Ciorogârla, Domnești, Cornetu, Bragadiru, Dărăști-Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Copăceni, Vidra, Berceni, Clinceni.
În conformitate cu prevederile art. 107 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în următoarele regiuni de dezvoltare din România pot fi acordate ajutoare de stat regionale pentru investiţii iniţiale:
-    Regiunea de dezvoltare Nord-Vest, grupează judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare şi Maramureş;
-    Regiunea de dezvoltare Centru, grupează judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureș şi Sibiu;
-    Regiunea de dezvoltare Nord-Est, grupează judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui;
-    Regiunea de dezvoltare Sud-Est, grupează judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea şi Tulcea;
-    Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, grupează judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman;
-    Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, grupează judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea;
-    Regiunea de dezvoltare Vest, grupează judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiș;
-    Judeţul Ilfov din cadrul Regiunii de dezvoltare Bucureşti-Ilfov.
Intensitățile maxime ale ajutoarelor de stat pot fi majorate cu până la 20 de puncte procentuale pentru întreprinderile mici sau cu până la 10 puncte procentuale pentru întreprinderile mijlocii. Intensitățile maxime majorate ale ajutoarelor pentru întreprinderile mici și mijlocii nu se aplică ajutoarelor acordate pentru proiectele mari de investiții, ale căror cheltuieli eligibile depășesc 50 milioane euro.

6.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic, pentru anul de cerere 2021
Guvernul a aprobat Hotărârea prin care se aprobă plafoanele alocate Ajutoarelor Naţionale Tranzitorii (ANT) în sectoarele vegetal şi zootehnic, pentru anul de cerere 2021. Suma totală a ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic este de 223.976.950 euro, în echivalent 1.108.125.958 lei și se asigură din bugetul MADR, pentru anul 2022. Beneficiari vor fi peste 810.000 fermieri care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru accesarea ANT.
Plafoanele alocate Ajutoarelor Naționale Tranzitorii în sectorul vegetal sunt în sumă totală de 88.562.700  euro.
Plafoanele alocate Ajutoarelor Naționale Tranzitorii în sectorul zootehnic sunt în sumă de 135.414.250 euro.
Cuantumurile per unitate de măsură se calculează de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin raportarea plafoanelor stabilite prin prezentul act normativ la numărul total de hectare/ la cantitățile de lapte livrate și/sau vândute direct eligibile/efectivele eligibile pentru anul 2021, corespunzătoare fiecărui ANT.
Comunicatul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale: https://www.madr.ro/comunicare/7372-sprijin-de-peste-1-miliard-de-lei-pentru-fermierii-din-sectoarele-vegetal-si-zootehnic.html

7.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 365/2020 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa", pentru perioada 2020-2022, precum şi a unor măsuri de aplicare a acesteia
Guvernul a aprobat, printr-o hotărâre, valoarea totală a schemei de „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa”.
Astfel, pentru anul 2022, este alocată suma de 640.000 lei, care se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate MADR și care se încadrează în valoarea totală estimată pentru perioada 2020-2022, de 4 milioane lei.
Concret, valoarea ajutorului de minimis este de 1.200 lei/scroafă/an, cu condiția comercializării a minimum 4 purcei/ cap de scroafă/an, la o greutate de minimum 8 kg/cap.
Precizăm că valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii şi în cele două exerciții financiare precedente, adică 2020, 2021 și 2022. Măsura de sprijin se derulează din anul 2020.
Comunicatul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale: https://www.madr.ro/comunicare/7371-continua-sprijinul-pentru-crescatorii-de-porci-din-rasele-romanesti-bazna-si-sau-mangalita.html

8.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acceptarea unei donații de teste antigenice rapide, de către statul român, prin Ministerul Sănătăţii, în vederea diagnosticării infecției cu SARS-CoV-2 si darea acestora în administrare Ministerului Sănătății
La propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul României a aprobat astăzi, 2 martie 2022, proiectul de Hotărâre privind acceptarea unei donații de teste antigenice rapide pentru diagnosticul infecției cu SARS-CoV-2 din partea Republicii Coreea și darea acestora în administrarea Ministerului Sănătății.
Conform documentului, statul român acceptă din partea Republicii Coreea donația de 600.000 teste antigenice rapide pentru diagnosticul COVID-19. Testele vor fi repartizate  gratuit unităților care asigură testarea persoanelor suspecte de infectare su SARS-CoV-2.

9.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 501/2018 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Romi
Se propune desființarea Compartimentului de Audit Public intern (care funcționa cu un post de auditor public intern), iar asigurarea auditului ANR se va face prin structura de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului.
De asemenea, se înființează un post de consilier la nivelul Serviciului Politici Publice.
Prin această reorganizare se va asigura eficientizarea activității Serviciului Politici Publice printr-o planificare orientată către rezultate mai bune. Nu se modifică numărul total de posturi al ANR, care va fi de 25 de persoane, exclusiv președintele.

10.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor paritare, componenţa, atribuţiile şi procedura de lucru ale acestora, precum şi a normelor privind încheierea şi monitorizarea aplicării acordurilor colective
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
11.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile cuprinse în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
12.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind ocuparea funcţiilor publice din categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
13.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind desființarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Braşov şi reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Braşov
Această măsură vizează:
-    înființarea liniilor de gardă în specialitățile paraclinice, respectiv analize medicale de laborator și investigații radiologice și de imagistică medicală, cu personal de specialitate propriu, asigurându-se astfel continuitatea explorărilor funcționale (laborator analize medicale și laborator de radiologie);
-    reducerea la minimum a riscurilor posibile determinate de afecțiunile infecto-contagioase, prin asigurarea unui management unitar al pacienților cu astfel de boli;
-    îmbunătățirea infrastructurii de diagnostic şi tratament a pacienților cu boli infecto-contagioase;
-    reducerea timpilor de așteptare și asigurarea unor legături ușor accesibile cu serviciile de investigații–explorări și tratamente pentru pacienții cu boli infecto-contagioase;
-    diversificarea serviciilor medicale furnizate, prin asigurarea unui management optim a cazurilor de terapie intensivă;
-    asigurarea unitară a serviciilor medicale de boli infecțioase, adulți și copii în cadrul aceleiași unități sanitare.
Reorganizarea spitalului presupune preluarea întregului personal de specialitate medico- sanitar, auxiliar sanitar, tehnic-economic-administrativ și de întreținere, cu încadrarea în normativele de personal.

14.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului steagului comunei Horoatu Crasnei, judeţul Sălaj
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
15.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului steagului comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
16.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeș
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
17.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Consiliului Superior al Magistraturii în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Mehedinți
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
18.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Buzău, Olt, Alba, Ilfov, Suceava, Vrancea, Braşov, Covasna, Prahova, Dolj şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
19.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate În administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Vrancea, Galaţi, Mureş, Iaşi, Sălaj, Argeş, Bistriţa-Năsăud, Bihor, Cluj, Harghita, Sibiu şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
20.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea valorii de inventar a imobilului 1166, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea unei părţi din acesta în domeniul public al oraşului Chitila, judeţul Ilfov şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
21.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea prealabilă in vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească a Fundaţiei "KULTURSTIFTUNG MITTEL-UND OSTEUROPA" din Republica Federală Germania
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
22.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome "Rasirom", aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
23.    HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 301/2012
Hotărârea de Guvern a fost aprobată.
24.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Tasnadi Istvan-Szilard din funcţia de prefect al județului Cluj
25.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea doamnei Munteanu Irina din funcţia de subprefect al județului Cluj
26.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea doamnei Macri Veronica din funcţia de subprefect al județului Galați
27.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea domnului Drăgușin Virgil din funcţia de subprefect al județului Gorj
28.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberarea doamnei Caloianu Carmen din funcţia de subprefect al județului Tulcea
29.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea doamnei Munteanu Irina în funcţia de prefect al județului Cluj
30.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Halici Nicușor în funcţia de prefect al județului Vrancea
31.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Tasnadi Istvan-Szilard în funcţia de subprefect al județului Cluj
32.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Ciortea Răzvan-Iulian în funcţia de subprefect al județului Cluj
33.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Manea Ciprian în funcţia de subprefect al județului Galați
34.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Istrate Mihai în funcţia de subprefect al județului Gorj
35.    HOTĂRÂRE DE GUVERN privind numirea domnului Memet Timur în funcţia de subprefect al județului Tulcea
Hotărârile de Guvern privind eliberările/numirile de prefecți și/sau subprefecți au fost aprobate.

IV.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Adoptarea de către Guvern şi transmiterea către Consiliul Europei a listei cuprinzând cei 3 candidați ai României pentru funcţia de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în temeiul art. 5 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curții Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă
Prin acest act normativ, Guvernul a adoptat ”Lista candidaților României pentru funcția de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului” (3 propuneri: Sebastian RĂDULEȚU, Bogdan IANCU, Răzvan Horațiu RADU.), precum și ”Lista de rezervă a candidaților României pentru funcția de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului” (2 propuneri).
Memorandum cuprinde principalele etape ale procedurii de selecție desfășurate în conformitate cu art. 5 din O.G. nr. 94/1999, respectiv:
-    Procedura pentru desemnarea candidaților României pentru funcţia de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care a presupus, în linii mari, parcurgerea a două etape: etapa de evaluare a dosarelor și etapa interviului;
-    Propunerile finale rezultate în urma procedurii de selecție și supuse Guvernului spre aprobare;
-    Audierea candidaților de către membrii Comisiilor juridice și ai Comisiilor pentru drepturile omului din Camera Deputaților și Senat.

2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea majorării numărului de persoane din cadrul Ministerului Culturii care se deplasează la târgurile internaţionale de carte, în anul 2022, conform art. IV alin. (4) din OUG nr. 26/ 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative
Memorandumul  a fost aprobat.

V.    NOTE
1.    NOTĂ cu tema: Elaborarea şi monitorizarea Planului Anual de Lucru al Guvernului
2.    NOTĂ privind actualizarea bazei de date electronice a Comisiei Europene referitoare la punerea în aplicare a Recomandărilor Specifice de Ţară
3.    NOTĂ privind stadiul procesului de descentralizare la 28 februarie 2022 Răspundem cetăţenilor

qa

Una dintre întrebările frecvente este cea privind salarizarea diverselor categorii de personal. Astfel, Andrei din Bucureşti a vrut să ştie cum sunt calculate salariile...

Mai multe-->
Barbu CatargiuApostol  ArsacheNicolae KretzulescuMihail Kogalniceanu

Prim-miniștri în istorie

Galeria foștilor prim-miniștri ai României de-a lungul istoriei

  • Galerie foto

    Galerie foto

    Fotografii de la evenimentele şi activităţile publice la care participă prim-ministrul și cele de la Palatul Victoria

    Află mai multe
  • Comunicate de presă

    Comunicate de presă

    Cele mai recente comunicate de presă referitoare la activitățile desfășurate de prim-ministru şi de cabinetul Guvernului.

    Află mai multe
  • Guvernare

    Guvernare

    Situația politică dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promovarea unui program de guvernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea României în spirit european.

    Află mai multe
  • Posturi vacante

    Posturi vacante

    Lista posturilor vacante de funcționar public din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România.

    Află mai multe
  • Cabinetul de miniștri

    Cabinetul de miniștri

    Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale.

    Află mai multe